Document 2554-XII, first version — Adoption on July 7, 1992
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до
деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.574 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про оренду майна
державних підприємств та організацій" ( 2269-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.416) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
1. У Цивільному кодексі Української РСР ( 1540-06 ):
статті 258 і 259 викласти у такій редакції:
"Стаття 258. Строк договору майнового найму
Строк договору майнового найму визначається за погодженням
сторін, якщо інше не встановлено чинним законодавством.
Стаття 259. Укладення договору майнового найму без
зазначення строку
Коли договір майнового найму укладено без зазначення строку,
він вважається укладеним на невизначений строк і кожна із сторін
вправі відмовитися від договору в будь-який час, попередивши про
це в письмовій формі другу сторону за три місяці";
частину другу статті 260 і статтю 261 виключити.
2. У статті 10 Закону Української РСР "Про підприємства в
Українській РСР" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991
р., N 24, ст.272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N
17, ст.209):
абзац другий частини третьої після слів "які не суперечать"
доповнити словами "чинному законодавству та";
частини п'яту і шосту після слів "якщо інше не передбачено"
доповнити словами "чинним законодавством та".
3. У пункті "є" частини першої статті 3 Закону України "Про
оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст.333) друге
речення виключити.
4. Частину другу статті 43 Закону України "Про іноземні
інвестиції" ( 2198-12 ) (Відомості Верховноі Ради України, 1992
р., N 26, ст.357) виключити.
II. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії
Верховної Ради Української РСР від 10 січня 1990 року "Про
питання, пов'язані з введенням в дію Основ законодавства Союзу РСР
і союзних республік про оренду" ( 8657-11 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1990 р., N 4, ст.44).
III. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2554-XIIon top