Document 2547-XII, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу
України, Кримінально-процесуального кодексу
Української РСР і Кодексу Української РСР
про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.570 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2548-XII ( 2548-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.571 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності з 01.09.2001 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі доповнення і зміни:
1. У статті 53-1: частину першу викласти в такій редакції: "У разі закриття кримінальної справи за відсутністю події
злочину, відсутністю в діянні складу злочину або за
недоведеністю участі особи у вчиненні злочину, а також у разі
постановлення виправдувального вироку орган дізнання, слідчий,
прокурор і суд зобов'язані роз'яснити особі порядок поновлення
її порушених прав і вжити необхідних заходів до відшкодування
шкоди, завданої особі внаслідок незаконних засудження, притягнення
як обвинуваченого, затримання, застосування запобіжного заходу та
у разі незаконного продовження виконання призначеного покарання у
випадках, коли кримінальний закон, який усуває караність діяння,
набрав чинності"; у частині другій слова "Союзу РСР і Української РСР"
замінити словом "України".
2. Із частини першої статті 111 цифри і слова "85", "частиною
4 статті 154", "155-4, 156-1", "195, 196", "197", "статтями 214,
215-1" і "частиною 1 статті 224-1" виключити.
3. У статті 112: у частині першій цифри "147-1" і "195-1" виключити, слово і
цифри "статтями 150-153" замінити словом і цифрами "статтею 153"; із частини другої цифри і слова "87-1, 87-2", "статтею 154-1"
і "частиною 2 статті 224-1, статтями" виключити; із частини третьої цифри "147-1" виключити.
4. Статтю 404 після частини п'ятої доповнити новою частиною
такого змісту: "Вирок не може бути звернено до виконання або виконуватися в
частині засудження за діяння, караність якого була усунена
нововиданим кримінальним законом". У зв'язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно
частинами сьомою і восьмою.
5. Доповнити Кодекс статтею 405-1 такого змісту: "Стаття 405-1. Порядок виконання закону, який звільняє
від покарання або пом'якшує покарання
Звільнення від покарання і пом'якшення покарання у випадках,
передбачених частинами 2 і 3 статті 54 Кримінального кодексу
України, провадиться судом за заявою засудженого або за поданням
прокурора чи органу, що відає виконанням покарання. Ухвала суду про звільнення від покарання або пом'якшення
покарання грунтується тільки на обставинах справи, встановлених
судом при постановленні вироку, та їх юридичній оцінці, яку дано
цим судом".
6. У статті 409: частину першу після слів "Кримінального кодексу України"
доповнити словами "і частиною 6 статті 404 цього Кодексу", а
після слів "при виконанні вироку" - словами "включаючи
застосування кримінального закону, що має зворотну силу,
відповідно до частин 2 і 3 статті 54 Кримінального кодексу
України"; доповнити статтю після частини другої новою частиною такого
змісту: "Приведення у відповідність з новим законом, який звільняє
від покарання або пом'якшує покарання, вироку щодо осіб, які
відбувають покарання, вирішується в порядку, передбаченому
частинами 2 і 3 статті 54 Кримінального кодексу України, ухвалою
суду за місцем відбування покарання".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою.
7. У статті 425 слова і цифри "85", "156-1", і "частиною 1
статті 215-1" виключити, а слово і цифри "статтями 196, 196-1"
замінити словом і цифрами "статтею 196-1".
8. У назві Кодексу та його тексті найменування "Українська
РСР" замінити найменуванням "Україна".
III. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) ( Відомості Верховної Ради
Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі
доповнення і зміни:
1. У статті 51: доповнити статтю після частини першої новою частиною такого
змісту: "Дрібне розкрадання державного або колективного майна, що
призвело до розукомплектування автомобілів, тракторів,
сільськогосподарської та іншої техніки при перевезенні
залізничним, водним та іншим транспортом, а також у місцях
постійного або тимчасового зберігання, - тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирьох
мінімальних розмірів заробітної плати". У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою; у частині третій слова "не перевищує п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "не перевищує мінімального розміру
заробітної плати, встановленого законодавством України".
2. У статті 125 слова і цифри "частиною першою статті 129"
замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 129".
3. У статті 160-2 слова "якщо розмір наживи не перевищує
трьохсот карбованців" замінити словами "якщо розмір цього прибутку
не перевищує семи з половиною мінімальних розмірів заробітної
плати".
4. Статтю 177-1 виключити.
5. Доповнити Кодекс статтею 212-1 такого змісту: "Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей
органам загсу
Утаювання обставин, що перешкоджають одруженню, або
повідомлення завідомо неправдивих відомостей органам запису актів
громадянського стану - тягне за собою накладення штрафу до двох мінімальних розмірів
заробітної плати".
6. У статті 218: частину першу після цифр "212" доповнити цифрами "212-1"; частину другу після цифр "211-2 - 211-6" доповнити цифрами
"212-1".
7. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого
змісту: "органів запису актів громадянського стану (стаття 212-1)".
8. Із частин першої і другої статті 218, статті 219 та пункту
1 частини першої статті 255 цифри "177-1" виключити.
IV. Визнати такими, що втратили чинність: Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 січня
1983 року "Про затвердження Положення про виховно-трудовий
профілакторій";
Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 3 січня
1985 року "Про порядок застосування статті 214 Кримінального
кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р.,
N 3, ст.86).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2547-XIIon top