Document 248-2008-п, valid, current version — Adoption on March 26, 2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 березня 2008 р. N 248
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 р. N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28;
1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42,
ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27,
ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22,
ст. 1655, N 50, ст. 3313; 2007 р., N 28, ст. 1107) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2008 р. N 248
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п )

1. У постанові ( 731-92-п ):
у пункті 1 слова ", органів господарського управління та
контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян
або мають міжвідомчий характер" виключити;
у тексті постанови ( 731-92-п ) слова "органи господарського
управління та контролю" в усіх відмінках виключити.
2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженому зазначеною постановою ( 731-92-п ):
1) у назві Положення ( 731-92-п ) та додатках 1 і 2 до нього
слова ", органів господарського управління та контролю, що
зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер" виключити;
2) у пункті 5:
підпункт "е" викласти у такій редакції:
"е) рекомендаційного, роз'яснювального та інформаційного
характеру (методичні рекомендації, роз'яснення, у тому числі
податкові, тощо), нормативно-технічні документи (національні та
регіональні стандарти, технічні умови, будівельні норми і правила,
тарифно-кваліфікаційні довідники, кодекси усталеної практики,
форми звітності, у тому числі щодо державних статистичних
спостережень, адміністративних даних та інші);";
в останньому абзаці слова "трьох робочих днів" замінити
словами "п'яти робочих днів";
3) у пункті 6:
доповнити абзац третій після слів "Автономної Республіки
Крим" словами "та територіальних органів центральних органів
виконавчої влади в Автономній Республіці Крим";
в абзаці четвертому слова ", а також місцевих органів
господарського управління та контролю - обласні, Київське та
Севастопольське міські управління юстиції" замінити словами " -
головні управління юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі";
в останньому абзаці слова ", виданого місцевими органами
господарського управління і контролю," виключити;
4) в абзаці першому пункту 7 слова "у чотирьох примірниках:
оригінал, три завірені в установленому законодавством порядку
копії (з них дві українською мовою та одна копія в перекладі на
російську мову)" замінити словами "у трьох примірниках: оригінал
та дві завірені в установленому законодавством порядку копії";
5) у пункті 9:
доповнити підпункт "б-1" після слів "у контрольному стані"
словами "та порівняльна таблиця";
у підпункті "г" слова "завірена копія" замінити словами
"оригінал та дві копії";
у підпункті "ґ" слова і цифри "пунктом 29 розділу VI
Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915"
замінити словами і цифрами "пунктом 3 параграфа 52 Регламенту
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п )
(для нормативно-правових актів, державна реєстрація яких
здійснюється Мін'юстом)";
у підпункті "д" слова "обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами
"головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі,
міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції";
6) в абзаці першому пункту 11 цифри і слова "10, а якщо акт
має великий обсяг -" виключити;
7) у пункті 12 слова "готує висновок щодо державної
реєстрації" замінити словами "приймає рішення про державну
реєстрацію";
8) у пункті 13:
абзац дванадцятий викласти у такій редакції:
"Умотивоване рішення про відмову в державній реєстрації
нормативно-правового акта надсилається органу, що його видав,
разом з оригіналом цього акта.";
в абзаці чотирнадцятому слова "обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами
"головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі";
9) у пункті 17:
підпункт "б" викласти у такій редакції:
"б) набрання законної сили судовим рішенням про визнання
нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає
нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в
окремій його частині;";
у підпункті "в-1" слова "обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами
"головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі,
міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції";
10) у тексті Положення ( 731-92-п ):
слова "органи господарського управління та контролю" в усіх
відмінках і слова "органи господарського управління і контролю"
виключити;
слово "Держпідприємництво" в усіх відмінках замінити словом
"Держкомпідприємництво" у відповідному відмінку.
3. У додатку 1 до Положення ( 731-92-п ) слово "Керівник"
замінити словами "Уповноважена особа".on top