Document 247-2019-п, valid, current version — Adoption on March 20, 2019
( Last event — Entry into force, gone March 27, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 березня 2019 р. № 247
Київ

Про внесення змін до Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 504 “Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 43, ст. 1668; 2017 р., № 2, ст. 46), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2019 р. № 247

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги

1. У пункті 11 слова “Міністром юстиції” замінити словами “державним секретарем Мін’юсту”.

2. У пункті 13:

1) доповнити пункт підпунктом 10-1 такого змісту:

“10-1) взаємодіє з Наглядовою радою Координаційного центру;”;

2) у підпункті 17 слова “, у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 24 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” виключити.

3. Доповнити Положення пунктом 15-1 такого змісту:

“15-1. З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, незалежності та прозорості управління системою надання безоплатної правової допомоги Мін’юст утворює Наглядову раду Координаційного центру (далі - Наглядова рада).

Основними завданнями та функціями Наглядової ради є:

схвалення за поданням директора Координаційного центру:

- пропозицій щодо стратегічних та пріоритетних напрямів розвитку системи надання безоплатної правової допомоги та удосконалення її структури;

- річних планів діяльності та звітів Координаційного центру;

надання директору Координаційного центру консультативної допомоги щодо стратегічних питань діяльності Координаційного центру та його територіальних відділень;

ідентифікація та оцінювання ризиків (політичних, фінансових та інших), надання директору Координаційного центру рекомендацій щодо шляхів запобігання виникненню ризиків або усунення їх та пропозицій щодо мінімізації можливих негативних наслідків;

оцінювання діяльності директора Координаційного центру шляхом заслуховування щорічного, зокрема фінансового звіту про функціонування системи надання безоплатної правової допомоги;

здійснення нагляду за діяльністю системи надання безоплатної правової допомоги;

здійснення інших повноважень, визначених положенням про Наглядову раду, що затверджується Мін’юстом.

Наглядова рада складається з дев’яти членів. Склад Наглядової ради затверджується Мін’юстом. Засідання Наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Рішення щодо призначення/звільнення директора Координаційного центру приймається 2/3 голосів від складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Порядок проведення конкурсу щодо обрання членів Наглядової ради затверджується Мін’юстом. Склад конкурсної комісії формується з восьми осіб: чотирьох осіб, які є працівниками Мін’юсту або особами, рекомендованими Мін’юстом, та чотирьох осіб, рекомендованих міжнародними партнерами, що протягом тривалого часу співпрацюють з Координаційним центром.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснюється Координаційним центром.”.

4. Абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

“16. Координаційний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади державним секретарем Мін’юсту за обґрунтованим поданням Наглядової ради. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки директора, на зайняття вакантної посади директора проводиться конкурс у порядку, визначеному Мін’юстом.”.

5. У пункті 17:

1) у підпункті 8 слова “Міністра юстиції” замінити словами “державного секретаря Мін’юсту”;

2) доповнити пункт підпунктами 11-- 11-4 такого змісту:

“11-1) бере участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

11-2) вносить пропозиції до порядку денного засідань Наглядової ради, подає пропозиції, необхідні матеріали з питань, що розглядаються Наглядовою радою;

11-3) скликає у разі потреби позачергові засідання Наглядової ради щодо стратегічних питань діяльності системи надання безоплатної правової допомоги;

11-4) звітує перед Наглядовою радою про функціонування системи надання безоплатної правової допомоги;”.on top