Document 2459-IV, previous version — Revision on January 1, 2010, on the basis - 1506-VI
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.263 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.691 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад" ( 93-15 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526):
1) у частині четвертій статті 18:
слова "народним депутатом" та "народний депутат" замінити
відповідно словами "депутатом місцевої ради" та "депутат місцевої
ради";
слова "Ради народних депутатів" замінити словами "відповідної
місцевої ради";
2) у частині п'ятій статті 24 слова "Рад народних депутатів"
замінити словами "сільських, селищних, міських рад";
3) у частині другій статті 26 слова "Ради народних депутатів"
замінити словами "місцеві ради";
4) у тексті Закону слова "Ради народних депутатів" у всіх
відмінках замінити словом "ради" у відповідному відмінку.
2. Перше речення частини третьої статті 23 Закону України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89;
1999 р., N 26, ст. 213; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 23,
ст. 320) після слова "військовослужбовці" доповнити словами
"депутати місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній
основі" та після слів "державної влади" доповнити словами "та
місцевого самоврядування".
3. У Законі України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190):
1) у статті 5:
у частині першій слова "Рад народних депутатів" замінити
словами "відповідних місцевих рад";
частину другу після слів "народні депутати" доповнити словами
"депутати місцевих рад";
частину третю викласти в такій редакції:
"Військовослужбовці, обрані на виборні посади до місцевих
рад, на яких вони працюють на постійній основі,
прикомандировуються до відповідних місцевих рад із залишенням на
військовій службі. Час роботи військовослужбовця на виборній
посаді в місцевій раді, на якій він працює на постійній основі,
зараховується до вислуги років на військовій службі. Після
закінчення строку повноважень у місцевій раді військовослужбовець
направляється в розпорядження військового формування, де він
проходив службу до обрання, для подальшого проходження служби на
попередній посаді, а за її відсутності - на іншій рівноцінній
посаді";
2) в абзаці першому частини п'ятої та частині сьомій статті
18 слова "Ради народних депутатів", "Радами народних депутатів"
замінити відповідно словами "ради" та "радами".
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 1506-VI
( 1506-17 ) від 11.06.2009 }
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 3 березня 2005 року
N 2459-IVon top