Document 243-2010-п, valid, current version — Revision on July 6, 2019, on the basis - 556-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 березня 2010 р. № 243
Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки (далі - Програма), що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012}

3. Міністерству фінансів, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі щорічні звіти про результати виконання Програми.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. № 243

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки

Мета Програми

Метою Програми є:

створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту протягом строку дії Програми на 20 відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка), підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного фінансування Програми.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розроблення і виконання окремих галузевих та регіональних програм енергоефективності відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1567 "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів".

Однак, як свідчить практика, у разі, коли заходи галузевої або регіональної програми не є складовою частиною відповідної державної програми, неможливо досягти значного зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Другий спосіб передбачає продовження роботи з виконання Комплексної державної програми енергозбереження України і Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, основними завданнями яких є забезпечення економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

Недоліками другого способу є:

надання переваги зменшенню обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів замість підвищення ефективності їх використання з одночасною оптимізацією структури енергетичного балансу держави;

недосконалість механізму контролю за виконанням зазначених програм;

неврегульованість питання щодо оптимізації структури енергетичного балансу держави.

Третій, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів, впровадити дієвий механізм реалізації державної політики у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання;

використання енергії сонця та геотермальної енергії;

видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як альтернативних видів палива;

виробництва та використання біопалива;

розвитку вітроенергетики, малої гідроенергетики і біоенергетики;

модернізації газотранспортної системи, систем тепло- та водопостачання, теплових електростанцій та теплоелектроцентралей;

здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища;

законодавчого врегулювання питань щодо зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави, адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики до законодавства Європейського Союзу;

створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу держави, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

формування державної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, виробництвом енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, виконанням цієї Програми, галузевих і регіональних програм енергоефективності, підвищення рівня достовірності статистичної інформації стосовно показників енергоспоживання;

проведення структурної перебудови підприємств, спрямованої на зниження матеріало- та енергоємності виробництва;

удосконалення механізму фінансування заходів, які потребують державної підтримки і спрямовані на зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

активізації міжнародного співробітництва в рамках реалізації стратегії енергетичної безпеки держави;

популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів інформування громадськості.

Строк виконання Програми узгоджується з етапами реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року як базового документа у сфері енергоефективності та енергозбереження.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом:

- розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу;

зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:

- оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств;

- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації;

- проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, встановлення теплових насосів, впровадження технологій електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

- стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів;

- проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізації проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

- будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;

- будівництва та реконструкції локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел;

- оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії та оснащення житлових будинків будинковими приладами її обліку;

- стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

- стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергетичними ресурсами, шляхом:

- будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру;

- реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії, установок для виробництва біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного палива;

- відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей;

- реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі та біогазі, для виробництва теплової і електричної енергії;

- реалізації пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси, будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу;

- розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива;

- впровадження технологій використання промислового газу, а також низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії;

- реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу;

- науково-технічного забезпечення виконання Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;

- проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики;

- проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій;

- проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Санація житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, є комплексом технічних заходів, спрямованих на їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників.

До робіт із санації належать:

термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

модернізація покрівлі з можливим установленням на ній сонячних колекторів;

модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж будівлі, переведення її на електротеплоакумуляційний обігрів;

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

будівництво або модернізація котельні у будівлі;

облаштування або ремонт теплових пунктів;

установлення склопакетів, балконних блоків та вхідних дверей.

До енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів, що впроваджуються із застосуванням механізму компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах, і відповідних робіт належать:

для одноквартирних будинків:

- газові котли з автоматичною подачею природного газу, включаючи вартість їх встановлення;

- електричні котли, включаючи вартість їх встановлення;

- котли, що працюють на альтернативних видах палива, включаючи вартість їх встановлення;

- теплові насоси, включаючи вартість їх встановлення;

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води, включаючи вартість їх встановлення;

- сонячні панелі для виробництва електричної енергії, включаючи вартість їх встановлення;

- радіатори опалення з терморегуляторами, прилади обліку природного газу та води, включаючи вартість їх встановлення;

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

- роботи з модернізації теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж у будинку;

для квартир у багатоквартирних будинках:

- радіатори опалення з терморегуляторами, включаючи вартість їх встановлення;

- прилади обліку гарячої води з контролем температури, включаючи вартість їх встановлення;

- прилади обліку природного газу та холодної води, включаючи вартість їх встановлення;

- склопакети, балконні блоки та вхідні двері, включаючи вартість їх встановлення;

- роботи з термоізоляції зовнішніх стін багатоквартирного будинку.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

знизити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 відсотків порівняно з 2008 роком;

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків;

підвищити рівень енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки;

зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв, обсяг споживання органічного палива, техногенний вплив на довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем теплопостачання;

створити нові робочі місця;

удосконалити механізм державного управління і регулювання у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики, оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання;

зменшити обсяг виробничих витрат на 10 відсотків, невиробничих втрат енергоносіїв - на 25 відсотків рівня відповідних показників, що діяли на момент прийняття Програми;

ліквідувати перехресне субсидування під час ціно- та тарифоутворення;

частково розв'язати проблему виплати заборгованості з оплати спожитих енергоресурсів;

створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів;

підвищити економічну та енергетичну ефективність і рівень надійності енергетичного обладнання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

{Абзац тринадцятий розділу виключено на підставі Постанови КМ № 447 від 27.04.2011}

оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, вугілля і торфу, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.

У результаті виконання Програми обсяг заміщення природного газу в енергетичному балансі держави повинен становити починаючи з 2016 року не менш як 15 млрд.куб. метрів, а нафтопродуктів - 1 млн. тонн;

підвищити рівень теплозабезпечення населення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду, на 60 відсотків, будівель бюджетних установ - на 35 відсотків;

зменшити на 50 відсотків обсяг видатків державного бюджету на фінансування надання комунальних послуг з енергозабезпечення бюджетним установам;

забезпечити зменшення на 25 відсотків споживання імпортованого природного газу;

зменшити обсяг капітальних вкладень у проведення заміни теплоенергетичного обладнання на підприємствах комунальної енергетики, промисловості та нафтогазового комплексу;

знизити на 20 відсотків рівень енергоємності робіт з транспортування, зберігання та розподілу газу порівняно з 2008 роком, підвищити надійність та енергетичну ефективність транзиту природного газу магістральними газопроводами;

зменшити на 15-20 відсотків обсяг використання природних ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечити зменшення на 15-20 відсотків обсягу викидів забруднювальних речовин;

підвищити рівень надання комунальних послуг для всіх верств населення з одночасним зниженням тарифів на такі послуги;

знизити рівень соціальної напруги через зменшення аварійних зупинок теплових електростанцій та енергорозподільних мереж.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 346,73 млрд. гривень, у тому числі 8,42 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.Додаток 1
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 929)

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1446 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 89, ст. 2991).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762).

3. Державний замовник - Держенергоефективності.

4. Керівник Програми - Голова Держенергоефективності.

5. Виконавці заходів Програми - Держенергоефективності, центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

6. Строк виконання: 2010-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

8,42

0,6

0,91

0,83

1,77

0,5

0,41

0,89

0,83

0,5

0,78

0,4

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3


Інші джерела

323,31

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72


________
Усього

346,73

9,18

30,85

43,71

67,3

89,86

102,43

0,89

0,83

0,5

0,78

0,4Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 820)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

25

251) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1

1кількість розроблених стандартів

105

5

30

35

35
2) розроблення стандартів у сфері:


-“-

12,924

0,5

2,9

6,6

2,924
80

5

25

25

25
енергоефективності9,971

0,5

2,247

5

2,224
25


5

10

10
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива2,953


0,653

1,6

0,7
кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

4


4


3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства ЄС

-“-

-“-

0,6


0,6


__________
Разом за завданням 1


14,524


1,5


3,5


6,6


2,924
2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

9,69


0,62

1,17

2,38

4,83

9,69


1) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

5500


500

800

1100

1400

1700зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,47/ 1975

0,04/ 1249

0,47/ 726


2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, зокрема:

Держенергоефективності

державний бюджет

198,9

138

60

0,9


0,02/ 103

51

0,02/ 52


Мінагрополітики7,83

5,2

2,63
0,03/ 203

0,01/ 102

0,03/ 101


МОНмолодьспорту16,36

11,2

5,16
0,01/ 26

13

0,01/ 13


ДСА2,14

1,5

0,64
0,01/ 15

7

0,01/8


Пенсійного фонду України1,21

0,9

0,31
0,01/ 83

41

0,01/ 42


Національної академії аграрних наук7,16

5,1

2,06
0,15/ 502

0,02/ 427

0,15/ 75


Міноборони65,8

45,3

20,5
0,01/ 79

39

0,01/ 40


ДСНС6,19

4,2

1,99
0,01/ 21

10

0,01/ 11


системи органів: прокуратури (Генеральної прокуратури України)1,71

1,1

0,61
0,02/ 65

54

0,02/ 11


ДПтС9,24

6,5

2,74
0,01/ 38

30

0,01/ 8


Держмитслужби5,14

3,6

1,54
0,01/ 33

16

0,01/ 17

0,01/ 17

Мінсоцполітики3,5

1,8

0,8

0,90,03/ 11

5

6


Мінкультури0,85

0,6

0,25
0,03/ 148

73

0,03/ 75


МОЗ12,93

9,2

3,73
0,01/ 84

42

0,01/ 42


Мінінфраструктури6,77

4,6

2,17
0,01/ 43

21

0,01/ 22


Мінфіну3,39

2,3

1,09
0,01/ 11

5

0,01/ 6


Мін’юсту0,72

0,5

0,22
0,01/ 40

20

0,01/ 20


ДПС3,09

2,1

0,99
0,02/ 75

37

0,02/ 38


Національної академії наук5,91

4

1,91
0,02/ 113

56

0,02/ 57


Держводагентства7,59

6

1,59
0,02/ 131

65

0,02/ 66


МВС10,64

7,2

3,44
0,04/ 125

0,01/ 120

0,04/ 5


Держветфітослужби17,8

12,9

4,9
0,01/14

9

0,01/ 5


Держстату1,56

1,1

0,46
0,02/11

5

0,02/ 6


Національної академії медичних наук0,94

0,7

0,24
0,01/1

0,01/1НКРЕ0,43

0,4

0,03зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,6/ 600


0,03/ 60

0,075/ 90

0,15/ 120

0,3/ 140

0,6/ 190


3) проведення санації об’єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

7422

890,7

989,6

1138

1311,2

1459,7

1632,8


інші джерела

62741,7

1439,7

2721,3

6009,1

12268,4

19016,5

21286,7


__________
Разом
70163,7


2330,4


3710,9


7147,1


13579,6


20476,2


22919,5-“-

0,038/ 450,038/ 45

4) проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Держенергоефективності

державний бюджет

30305) стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і виконання відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів

-“-

-“-

119,2119,2


обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

10,36


1,1


4,3

5,1

10,36


6) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенергоефективності Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

619,9


30

9,4

580,5
місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7


інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9
__________
Разом
52173,8


2335,4


3308,2


5585,6


10428,6


14427,4


16088,6-“-

4,12

0,02

0,16


1,42

2,2

4,12


7) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефективності

державний бюджет

938,1735

210,5

293,5

7,4

426,7735
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9


інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4
__________
Разом
45121,3735


2253,2


3257,7


4878,1


8890,2735


12219,8


13622,3зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів

2,81/ 1304

0,08/ 356

0,51/ 461


1,95/ 1119

2,25/ 1245

2,81/ 1304


8) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

424,8


128,1


296,7
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6


інші джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9


__________
Разом
998,3


25,6


164,2


61,8


406,3


160,9


179,5
9) розроблення типових проектів модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, у тому числі:

Держенергоефективності Мінрегіон

державний бюджет

4,94,9


кількість проектів

44

типових проектів опалювальних котелень, що працюють на деревині, потужністю 0,3; 0,8; 1,25 та 2 МВт теплової енергії2,12,1


-“-

44

типових проектів опалювальних котелень, що працюють на соломі, потужністю 0,3; 0,5; 0,6 та 1,2 МВт теплової енергії1,21,2


-“-

44

типових проектів опалювальних котелень, що працюють на торфі, потужністю 0,5; 0,82; 1,25 та 2,5 МВт теплової енергії1,61,610) розроблення типових проектів впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі:

Держенергоефективності
Мінрегіон

державний бюджет

1616


-“-

21

1
типових проектів впровадження когенераційних технологій з використанням деревини (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей), потужністю 2,5 і 4 МВт електричної енергії88


-“-

31

2
типових проектів теплоелектроцентралей, які працюють на соломі (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей), потужністю 2,5; 4 та 6 МВт електричної енергії8811) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів, у тому числі:

Держенергоефективності
Мінрегіон

державний бюджет

0,30,3


кількість проектів

11

типових проектів встановлення теплових насосів для будівлі дошкільного закладу загальною площею 2500 кв. метрів0,30,312) розроблення типових проектів впровадження технологій електричного теплоакумуля-ційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, у тому числі:

-“-

-“-

0,30,3


-“-

11

типових проектів впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання для будівлі навчального закладу загальною площею 10000 кв. метрів0,30,3


обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

3,65

3,6513) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

-“-

-“-

1190,5830848300,0071

299,85

443,3229928
зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9


14) проведення модернізації газотранспортної системи

Міненерговугілля

інші джерела

7200

411,8

751,7

1074,3

1428,5

1592,6

1941,1
0,87
0,06

0,44

0,87


15) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

-“-

-“-

38400

1434,2

1953,1

3742,8

7327,8

11387,2

12554,9рівень оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, відсотків

100100

16) оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, у тому числі в:

Держенергоефективності
Мінрегіон

державний бюджет

103,1581

22,15

Автономній Республіці Крим4,5
4,5

областях:
- Донецькій28,5423,64

4,9

- Житомирській0,890,84

0,05

- Київській3,6
3,6


- Луганській0,9
0,9


- Львівській1,61,5

0,1


- Сумській1,35
1,35


- Черкаській0,85
0,85


- м. Києві14,3910,14

4,25


- м. Севастополі5,493,84

1,65

рівень оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії, відсотків

100100

оснащення житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії, у тому числі в областях:
- Вінницькій15,4415,44- Львівській25,625,6


кількість домогоспо дарств, тис. одиниць

114,1761,07


47

6,1


17) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу) (за кредитними договорами, укладеними до 27 серпня 2015 р.)

Держенергоефективності

державний бюджет

120,5958714650


50

20,59587146кількість домогоспо
дарств, тис. одиниць

23,96


7,9

6,18

5,56

1,44

1,44

1,44

18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

Держенергоефективності

державний бюджет

134,817424


27

56,869764

27,784

7,72122

7,72122

7,72122


-”-

326,75


41

94,5

98,25

31

31

31

19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів

-“-

-“-

2377,577869


255

784,779529

731,202

202,19878

202,19878

202,19878


кількість будинків, одиниць

12259


1600

427

899

2727

4752

1854

20) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

Держенергоефективності

державний бюджет

1274,477034


97,92

52,196127

73,450127

290,08

570,75078

190,08


кількість заходів

112

24

2432

32


21) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

20,1025


3,9

3,8

2,8025

4,8

4,8нерозподілений залишок


-“-

-“-

100

100Разом за завданням 2

225100,67429126

9028,6

13709,7

23896,1071

43485,876

62162,2229928

69411,21587146

893,84542

832,436127

500

780,67078

400

у тому числі
державний бюджет

7526,37429126

448,5

515,5

623,2071

1628,776

498,1229928

405,31587146

893,84542

832,436127

500

780,67078

400

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300


інші
джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9


3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі тими, що отримані з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

7,33
0,94

3,62

7,33


1) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі:

будівництво:

Держенергоефективності
Міненерговугілля

державний бюджет

540,0954

50

294,9

195,1954


0,95
0,24

0,48

0,95


- лінії електропередачі 110 кВ СЕС (Сонячна - Арциз) - Арциз та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Сонячна - Арциз”)68,8124


50

18,81240,47
0,12

0,23

0,47


- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Кілія) - Кілія та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Кілія”118,4097


60

58,40970,47
0,12

0,23

0,47


- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Рені) - Рені та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Рені”84,707


50

34,7070,47
0,12

0,23

0,47


- лінії електропередачі 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Придунайська”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Залізничне”87,5


27,5

603,62

1,77

3,62


- повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій 330 кВ “Західнокримська” і “Севастополь”1010- лінії електропередачі 110 кВ Миколаївська - Жаворонки з підстанцією 110 кВ “Миколаївська”8,90638,90630,95
0,24

0,48

0,95


- повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ “Західнокримська”85


85
0,4
0,1

0,2

0,4


- повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла72,4

50

22,4
установлення:

- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”)2,182,18- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”)2,182,182) будівництво та реконструкція локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, у тому числі:

Держенергоефективності
Міненерговугілля
будівництво:

- лінії електропередачі 110 кВ та пристанційного вузла підстанції 110/10 кВ у м. Бучі для приєднання об’єкта альтернативної енергетики


інші джерела

455

40


- дволанцюгової лінії електропередачі 150 кВ “Підстанція 150 кВ “ГНС СОС” - пристанційний вузол СЕС”


державний бюджет

26,4
26,4


- двох ліній електропередачі 35 кВ “Підстанція 150 кВ “Виноградово” - Виноградівська СЕС1,6
1,6


- пристанційного вузла 150 кВ Калинівської СЕС90
90


- дволанцюгової лінії електропередачі 35 кВ “Підстанція 35 кВ “Дудчино” - пристанційний вузол СЕС”


інші джерела

13
13


- пристанційного вузла 35 кВ Виноградівської СЕС68
68


реконструкція:

- підстанції 150/35/ 10 кВ “Токмак-150”, підстанції 35/10 кВ “Великий Токмак”, повітряної лінії 35 кВ № 366 для приєднання об’єкта альтернативної енергетики17,552,55

15


- підстанції 35/10 кВ “Плахтіївка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,61,15

0,45


- підстанції 35/10 кВ “Сергіївка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,580,98

0,6


- підстанції 35/10 кВ “Теплодар” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,250,95

0,3


- підстанції 35/10 кВ “Глубоке” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,390,67

0,72


- підстанції 35/10 кВ “Жовтий Яр” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики0,660,46

0,2


- підстанції 35/10 кВ “Татарбунари” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики0,990,62

0,37


- підстанції 35/10 кВ “Дивізія” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики0,940,62

0,32


- підстанції 35/10 кВ “Ганновка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,280,63

0,65


- підстанції 35/10 кВ “Надрічне” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,350,55

0,8


- підстанції 35/10 кВ “Красне” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,20,8

0,4


- підстанції 35/10 кВ “Ярове” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики1,140,94

0,2


- підстанції 150/35/ 10 кВ “ГНС СОС”82,5
82,5


- підстанції 150/35/ 10 кВ “Дудчино”48
48


- підстанції 150/35/ 10 кВ “Виноградово”5,6
5,6


__________
Разом
411,03
15,92


395,11

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,4
0,1

0,2

0,4


3) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій “Сімферополь” і “Севастополь”

Держенергоефективності Міненерговугілля

державний бюджет

160

100

60
4) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми

Держенергоефективності

-“-

27,5


10,4


17,1


5) проведення досліджень:

-“-

-“-

25,7


25,7
потенціалу регіонів щодо розміщення об’єктів відновлюваної енергетики8,2


8,2
поточного стану малих гідроелектростанцій9,6


9,6
вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання7,9


7,9введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

5,61/ 15,12


1,07/ 1,03

1,1/ 2,04

1,14/ 3,04

1,15/ 4,02

1,15/ 4,99


6) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

76001


14452

14962

15462

15562

155630,61/ 0,57


0,07/ 0,06

0,1/ 0,1

0,14/ 0,13

0,15/ 0,14

0,15/ 0,14


реалізація пілотних проектів будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт8190


890

1400

1900

2000

2000
5/ 14,55


1/ 0,97

1/ 1,94

1/ 2,91

1/ 3,88

1/ 4,85


будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях67811


13562

13562

13562

13562

13563введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

1453/ 1,57


50/ 0,03

118/ 0,07

255/ 0,22

440/ 0,46

590/ 0,79


7) реалізація проектів використання енергії сонця для:

-“-

-“-

21650


1305

2445

4240

6308

7352560/ 0,5


30/ 0,01

65/ 0,03

110/ 0,08

165/ 0,15

190/ 0,23


виробництва електроенергії, у тому числі:
60/ 0,075

10/ 0,01

20/ 0,02

25/ 0,04


- реалізація пілотних проектів2316


82

194

386

771

883500/ 0,43


30/ 0,01

60/ 0,03

100/ 0,07

145/ 0,13

165/ 0,19


- будівництво промислових сонячних установок16933,5


1153

2116

3464

4811,5

5389
893/ 1,07


20/ 0,02

53/ 0,04

145/ 0,14

275/ 0,31

400/ 0,56


виробництва теплової енергії, у тому числі:

93/ 0,078

15/ 0,01

30/ 0,02

40/ 0,04


- реалізація пілотних проектів283,5


12

25

46

80,5

120
800/ 1


20/ 0,02

45/ 0,04

130/ 0,13

245/ 0,29

360/ 0,52


- будівництво промислових сонячних установок2117


58

110

344

645

960-“-

75/ 0,23


0,8

4,7/ 0,01

16,5/ 0,03

26,5/ 0,07

26,5/ 0,12


8) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:

-“-

-“-

1500


31

118

331

530

490
50/ 0,13
10/ 0,01

20/ 0,04

20/ 0,08


реалізація пілотних проектів будівництва малих гідроелектростанцій1000


15

25

200

400

360
25/ 0,1


0,8

4,7/ 0,01

6,5/ 0,02

6,5/ 0,03

6,5/ 0,04


відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій500


16

93

131

130

130введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

791/ 1,36


79,3/ 0,06

158,6/ 0,16

158,6/0,26

158,6/ 0,36

235,9/ 0,52


9) реалізація проектів будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва:

Держенергоефективності

інші джерела

1069


106,9

213,8

213,8

213,8

320,7770/ 1,2


77/ 0,05

154/ 0,14

154/ 0,23

154/ 0,32

231/ 0,46


електроенергії299


29,9

59,8

59,8

59,8

89,721/ 0,16


2,3/ 0,01

4,6/ 0,02

4,6/ 0,03

4,6/ 0,04

4,9/ 0,06


теплової енергії770


77

154

154

154

231-“-

111/ 0,19


11,1/ 0,01

22,2/ 0,02

22,2/ 0,03

22,2/ 0,05

33,3/ 0,08


10) реалізація проектів будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:

-“-

-“-

147


14,7

29,4

29,4

29,4

44,13/ 0,02


0,3

0,6

0,6

0,6/ 0,01

0,9/ 0,01


електроенергії39


3,9

7,8

7,8

7,8

11,7108/ 0,17


10,8/ 0,01

21,6/ 0,02

21,6/ 0,03

21,6/ 0,04

32,4/ 0,07


теплової енергії108


10,8

21,6

21,6

21,6

32,4введена в експлуатацію потужність (млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

11) реалізація проектів:

-“-

-“-


0,08/ 0,07


0,01

0,01/ 0,01

0,01/ 0,01

0,02/ 0,02

0,03/ 0,03


будівництва установок для виробництва біодизеля4,2


0,4

0,8

0,8

1

1,20,6/ 1,14


0,06/ 0,11

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

0,18/ 0,34


будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу1903


190,3

380,6

380,6

380,6

570,90,75/ 0,26


0,03/ 0,01

0,08/ 0,03

0,15/ 0,05

0,2/ 0,07

0,29/ 0,1


перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу71,6


7,2

14,3

14,3

14,3

21,5введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

461,5/ 2,54


8,5/ 0,02

43/ 0,14

87/ 0,37

130/ 0,73

193/ 1,28


12) реалізація пілотних проектів будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

-“-

-“-

6000


113

565

1130

1695

2497введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)