Document 243-2006-р, valid, current version — Adoption on April 27, 2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 27 квітня 2006 р. N 243-р
Київ
Про затвердження заходів щодо виконання
у 2006 році Плану дій Україна - ЄС

1. Затвердити заходи щодо виконання у 2006 році Плану дій
Україна - ЄС ( 994_693 ) (далі - заходи), що додаються.
2. Органам виконавчої влади забезпечити виконання заходів за
рахунок коштів, передбачених на 2006 рік у державному ( 3235-15 )
та місцевих бюджетах на ці цілі, а також коштів з інших джерел.
3. Органам виконавчої влади, відповідальним за виконання
заходів:
забезпечити супроводження розгляду Верховною Радою України
проектів законів, розроблення яких передбачено заходами;
інформувати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за
звітним періодом, Кабінет Міністрів України про стан виконання
заходів та оцінку їх результативності;
забезпечити регулярне інформування громадськості про хід
реалізації Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 ).
4. Урядовому комітетові з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції забезпечити розгляд результатів
виконання у 2006 році Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 243-р
ЗАХОДИ
щодо виконання у 2006 році
Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 )

----------------------------------------------------------------------------- | Зміст Плану дій |Найменування заходу|Відповідальні| Строк | Проекти | | Україна - ЄС | |за виконання |виконання| (програми) | | | | | |міжнародної | | | | | | технічної | | | | | |допомоги, що| | | | | |передбачають| | | | | | підтримку | | | | | | виконання | | | | | | Плану дій | | | | | |Україна - ЄС| |---------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Політичний діалог та реформування | |---------------------------------------------------------------------------| | Демократія, верховенство права, права людини та основні свободи | |---------------------------------------------------------------------------| | 1. Посилення стабільності та ефективності інституцій, | | що забезпечують демократію та верховенство права | |---------------------------------------------------------------------------| |1. Забезпечити|виконання календар-|Центральна |квітень | | |демократичне |ного плану основних|виборча | | | |проведення |організаційних за-|комісія (за | | | |президентських |ходів з підготовки|згодою) | | | |(2004 р.) та|та проведення вибо-| | | | |парламентських |рів народних депу-| | | | |(2006 р.) виборів|татів України | | | | |відповідно до|26 березня 2006 р. | | | | |стандартів | | | | | |Організації з| | | | | |безпеки і| | | | | |співробітництва в| | | | | |Європі (ОБСЄ),| | | | | |рекомендацій ОБСЄ| | | | | |та Бюро| | | | | |демократичних | | | | | |інститутів і прав| | | | | |людини, включаючи| | | | | |ті, що стосуються| | | | | |засобів масової| | | | | |інформації | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |2. Забезпечити|розроблення проекту|Мін'юст |липень | | |проведення |Закону України "Про| | | | |будь-яких |нормативно-правові | | | | |подальших |акти" | | | | |законодавчих |-------------------+-------------+---------+------------| |реформ відповідно|доопрацювання та|Мін'юст |протягом | | |до міжнародних|забезпечення супро-| |року | | |стандартів. |водження розгляду| | | | |Продовжити |Верховною Радою Ук-| | | | |проведення |раїни проекту Зако-| | | | |адміністративної |ну України "Про Ка-| | | | |реформи та|бінет Міністрів Ук-| | | | |посилювати місцеве|раїни" | | | | |самоврядування |-------------------+-------------+---------+------------| |шляхом |забезпечення супро-| -"- | -"- | | |запровадження |водження розгляду| | | | |відповідного |Верховною Радою Ук-| | | | |законодавства |раїни проекту Зако-| | | | |згідно із|ну України "Про| | | | |стандартами |внесення змін до| | | | |Європейської |Конституції Украї-| | | | |хартії |ни" (щодо удоскона-| | | | |місцевого |лення системи міс-| | | | |самоврядування |цевого самовряду-| | | | |( 994_036 ) |вання) | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |розроблення проекту| -"- | -"- | | | |Адміністративно- | | | | | |процедурного | | | | | |кодексу України | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |забезпечення реалі-| -"- | -"- | | | |зації Плану заходів| | | | | |з виконання обов'я-| | | | | |зків та зобов'я-| | | | | |зань України, що | | | | | |випливають з її| | | | | |членства в Раді Єв-| | | | | |ропи | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2. Подальше проведення судової та правової реформ для забезпечення | | незалежності судової влади та зміцнення її адміністративної | | дієздатності, забезпечення неупередженості та ефективності | | діяльності органів прокуратури | |---------------------------------------------------------------------------| |3. Забезпечити|забезпечення ство-|Мін'юст |серпень |Забезпечення| |реалізацію змін,|рення експеримен-| | |верховенства| |внесених до|тальних центрів з| | |права | |Цивільного |надання безоплатної| | |(Міжнародний| |( 435-15 ), |правової допомоги | | |фонд "Від- | |Кримінального | | | |родження") | |( 2341-14 ) |-------------------+-------------+---------+------------| |кодексів |розроблення проекту| -"- |жовтень | | |України та Кодексу|Закону України "Про| | | | |України про|безоплатну правову | | | | |адміністративні |допомогу" | | | | |правопорушення | | | | | |( 80731-10, | | | | | | 80732-10 ), а | | | | | |також | | | | | |відповідних | | | | | |процесуальних | | | | | |кодексів | | | | | |відповідно до норм| | | | | |ЄС | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |4. Продовжити|розроблення з ура-|Мін'юст |серпень | | |реформування |хуванням висновків|Генеральна | | | |системи органів|Венеціанської Комі-|прокуратура | | | |прокуратури згідно|сії проекту Закону|України | | | |з відповідним|України "Про проку-|(за згодою) | | | |Планом дій Ради|ратуру" (нова ре-| | | | |Європи (за|дакція) | | | | |підтримки Спільної|-------------------+-------------+---------+------------| |програми |вжиття заходів для| -"- |протягом | | |Європейської |укладення Угоди про| |року | | |Комісії та Ради|співробітництво між| | | | |Європи). Звернути|Україною та Євро-| | | | |увагу на виявлені|пейською організа-| | | | |недоліки у роботі|цією з питань юсти-| | | | |правоохоронних |ції (Євроюст) | | | | |органів та органів| | | | | |прокуратури | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |5. Завершити|розроблення за|Мін'юст |квітень | | |реформування |участю Верховного|Державна | | | |судової системи з|Суду України проек-|судова | | | |метою забезпечення|ту Концепції рефор-|адміністрація| | | |незалежності, |мування системи су-| | | | |неупередженості та|доустрою та судо-| | | | |ефективності |чинства в Україні| | | | |судової влади |та плану дій із за-| | | | | |безпечення її реа-| | | | | |лізації | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |6. Ефективно|розроблення проек-|Мін'юст |протягом | | |виконувати рішення|тів нормативно-пра-| |року | | |Європейського суду|вових актів, необ-| | | | |з прав людини.|хідних для забезпе-| | | | |Підвищити |чення підвищення| | | | |ефективність |ефективності діяль-| | | | |навчання суддів,|ності інституту| | | | |прокурорів та|Уповноваженого Вер-| | | | |посадових осіб|ховної Ради України| | | | |органів виконавчої|з прав людини | | | | |влади та інших|-------------------+-------------+---------+------------| |державних органів,|вжиття заходів,| -"- | -"- | | |діяльність яких|спрямованих на за-| | | | |пов'язана із|безпечення виконан-| | | | |судочинством, |ня рішень та засто-| | | | |зокрема |сування практики| | | | |правоохоронних |роботи Європейсько-| | | | |органів та органів|го суду з прав лю-| | | | |і установ|дини | | | | |виконання |-------------------+-------------+---------+------------| |покарань, з питань|продовження вико-|МЗС | -"- | | |захисту прав|нання Спільної|Мін'юст | | | |людини (за|програми співробіт-|інші органи | | | |підтримки Спільної|ництва між Євро-|державної | | | |програми |пейською Комісією|влади (за | | | |Європейської |та Радою Європи для|згодою) | | | |Комісії та Ради|зміцнення демокра-| | | | |Європи) |тичної стабільності| | | | | |в Україні | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |сприяти підвищенню|Мін'юст | -"- | | | |кваліфікації суд-|Державна | | | | |дів, працівників|судова | | | | |органів прокурату-|адміністрація| | | | |ри, правоохоронних|МВС | | | | |органів, органів і|Генеральна | | | | |установ виконання|прокуратура | | | | |покарань у сфері|України | | | | |захисту прав людини|(за згодою) | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3. Забезпечення ефективності боротьби з корупцією | |---------------------------------------------------------------------------| |7. Приєднатися до|розроблення проекту|Мін'юст |квітень | | |Групи держав Ради|Національної стра-|МВС | | | |Європи проти|тегії запобігання і| | | | |корупції (GRECO)|боротьби з корупці-| | | | |та виконати|єю та плану заходів| | | | |відповідні |із забезпечення її| | | | |рекомендації, у|реалізації | | | | |тому числі щодо| | | | | |перегляду | | | | | |Національної | | | | | |програми боротьби| | | | | |з корупцією | | | | | |( 319/97 ) | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |8. Сприяти|розроблення проекту|Головдерж- |грудень | | |прозорості та|Закону України "Про|служба | | | |підзвітності |державну службу"|Мін'юст | | | |органів державного|(нова редакція) | | | | |управління, |-------------------+-------------+---------+------------| |зокрема шляхом|розроблення проекту|Мін'юст |червень | | |реформування |Кодексу доброчесної|Головдерж- | | | |інституту |поведінки осіб,|служба | | | |державної служби|уповноважених на| | | | |на основі|виконання функцій| | | | |європейських |держави, органів| | | | |стандартів |місцевого самовря-| | | | | |дування | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |забезпечення прове-|Головдерж- |протягом | | | |дення оцінки деяких|служба |року | | | |секторів державного|інші центра- | | | | |управління за базо-|льні органи | | | | |вими показниками|виконавчої | | | | |SIGMA/OECD |влади | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 4. Забезпечення захисту прав людини та основних свобод відповідно | | до європейських та міжнародних стандартів | |---------------------------------------------------------------------------| |9. Сприяти|забезпечення супро-| | | | |дотриманню та|водження розгляду| | | | |забезпеченню |Верховною Радою Ук-| | | | |виконання основних|раїни проектів за-| | | | |конвенцій та|конів України: | | | | |відповідних |-------------------+-------------+---------+------------| |факультативних |Про ратифікацію|МЗС |протягом | | |протоколів ООН і|Конвенції про за-|Мін'юст |року | | |Ради Європи (в|хист осіб у зв'язку| | | | |тому числі|з автоматизованою| | | | |підписати і|обробкою персональ-| | | | |ратифікувати |них даних | | | | |CCPR-OP2-DP, CAT-|( 994_326 ) та | | | | |Declar. Art. 21,|Додаткового | | | | |Declar.Art.22, |протоколу до | | | | |CAT-OP, MWC, 1951|неї ( 994_363 ) | | | | |CSR, 1967|-------------------+-------------+---------+------------| |CSR-Prot. та|Про ратифікацію Єв-| -"- | -"- | | |CEDAW-OP і|ропейської конвен-| | | | |CRC-OP-AC) |ції про відшкоду-| | | | | |вання збитків жерт-| | | | | |вам насильницьких| | | | | |злочинів | | | | | |( 994_319 ) | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 5. Забезпечення розвитку громадянського суспільства | |---------------------------------------------------------------------------| |10. Забезпечити|розроблення проек-| | | | |реалізацію права|тів законів Украї-| | | | |на свободу|ни: | | | | |об'єднань та|-------------------+-------------+---------+------------| |залучення громадян|Про внесення змін|Мін'юст |серпень | | |до участі в|до Закону України| | | | |управлінні |"Про об'єднання| | | | |державними |громадян" (нова ре-| | | | |справами, у тому|дакція) | | | | |числі через|-------------------+-------------+---------+------------| |організації |Про відкритість і|Мін'юст |протягом | | |громадянського |прозорість діяль-| |року | | |суспільства |ності органів дер-| | | | | |жавної влади та ор-| | | | | |ганів місцевого са-| | | | | |моврядування | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |розроблення проекту| -"- |червень |Посилення | | |концепції взаємодії| | |впливу гро- | | |держави та | | |мадянського | | |громадянського | | |суспільства | | |суспільства | | |(Міжнародний| | | | | |фонд "Від- | | | | | |родження") | |---------------------------------------------------------------------------| | 6. Забезпечення свободи засобів масової інформації | | та свободи висловлювань | |---------------------------------------------------------------------------| |11. Покращувати|розроблення проек-| | | | |законодавчі та|тів законів Украї-| | | | |адміністративні |ни: | | | | |умови для|-------------------+-------------+---------+------------| |забезпечення |Про інформацію (но-|Мін'юст |травень | | |свободи засобів|ва редакція) |Держком- | | | |масової інформації| |телерадіо | | | |з урахуванням|-------------------+-------------+---------+------------| |відповідних |Про захист профе-|Держком- | -"- | | |рекомендацій Ради|сійної діяльності|телерадіо | | | |Європи. |журналістів |Мін'юст | | | |Забезпечити | | | | | |дотримання | | | | | |принципу свободи| | | | | |засобів масової| | | | | |інформації, у тому| | | | | |числі щодо захисту| | | | | |прав журналістів | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 7. Забезпечення захисту прав осіб, які належать до національних меншин | |---------------------------------------------------------------------------| |12. Продовжити|розроблення з ура-|Мін'юст |вересень | | |діяльність, |хуванням висновків|Держкомнац- | | | |спрямовану на|Венеціанської Комі-|міграції | | | |дієвий захист прав|сії проекту Закону| | | | |осіб, що належать|України "Про націо-| | | | |до національних|нальні меншини в| | | | |меншин, і на|Україні" (нова ре-| | | | |створення |дакція) | | | | |відповідної | | | | | |законодавчої бази| | | | | |на основі| | | | | |європейських | | | | | |стандартів. | | | | | |Продовжити тісну| | | | | |співпрацю між| | | | | |органами державної| | | | | |влади та| | | | | |представниками | | | | | |національних | | | | | |меншин | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 8. Запобігання неналежному поводженню з людьми та застосуванню тортур | |---------------------------------------------------------------------------| |13. Забезпечити|забезпечення супро-|МЗС |протягом | | |подальше |водження розгляду|Мін'юст |року | | |удосконалення |Верховною Радою Ук-| | | | |законодавчої бази|раїни проекту Зако-| | | | |та поліпшення|ну України "Про ра-| | | | |роботи у сфері|тифікацію Факуль-| | | | |утримання під|тативного протоко- | | | | |вартою, зокрема|лу до Конвенції| | | | |досудового |проти катувань та| | | | |утримання під|інших жорстоких,| | | | |вартою, з метою|нелюдських або та-| | | | |ефективного |ких, що принижують| | | | |розв'язання |гідність, видів по-| | | | |проблеми |водження і покаран-| | | | |незаконного |ня" | | | | |утримання під|-------------------+-------------+---------+------------| |вартою, поліпшення|розроблення проекту|Мін'юст |квітень | | |умов перебування|Закону України "Про| | | | |під вартою та|внесення змін до| | | | |неналежного |Кримінального ко-| | | | |поводження |дексу України та| | | | |працівників |Кримінально- | | | | |правоохоронних |виконавчого | | | | |органів із|кодексу України"| | | | |затриманими; |(щодо гуманізації| | | | |забезпечити |положень криміналь-| | | | |навчання |ного та криміналь-| | | | |працівників з|но-виконавчого за-| | | | |відповідних |конодавства) | | | | |питань. |-------------------+-------------+---------+------------| |Забезпечити |вжиття заходів,|Державний |протягом | | |виконання |спрямованих на по-|департамент з|року | | |рекомендацій |ліпшення умов утри-|питань | | | |Європейського |мання засуджених та|виконання | | | |комітету щодо|осіб, взятих під|покарань | | | |запобігання |варту, зокрема: |МВС | | | |тортурам |-------------------+-------------+---------+------------| | |поліпшення медико-| | | | | |санітарного та по-| | | | | |бутового забезпе-| | | | | |чення, зміцнення| | | | | |матеріальної бази| | | | | |Державної кримі-| | | | | |нально-виконавчої | | | | | |служби | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |створення додатко-| | | | | |вих місць для утри-| | | | | |мання засуджених та| | | | | |осіб, взятих під| | | | | |варту | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |вжиття заходів для|Мін'юст | -"- | | | |імплементації Євро-|Державний | | | | |пейських в'язничних|департамент | | | | |правил |з питань | | | | | |виконання | | | | | |покарань | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 9. Забезпечення рівноправності | |---------------------------------------------------------------------------| |14. Продовжити|розроблення проекту|Мінсім'я- | -"- | | |докладати зусилля|державної програми|молодьспорт | | | |для забезпечення|з утвердження ген-| | | | |рівності чоловіків|дерної рівності в| | | | |і жінок у|українському сус-| | | | |суспільному та|пільстві | | | | |економічному житті| | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 10. Забезпечення захисту прав дитини | |---------------------------------------------------------------------------| |15. Впроваджувати|розроблення проекту|Мін'юст |протягом | | |рекомендації |Закону України "Про|МЗС |року | | |Комітету ООН з|приєднання України|Мінсім'я- | | | |прав дитини 2002|до Конвенції про|молодьспорт | | | |року. Забезпечити|захист дітей та| | | | |повне дотримання|співробітництво в| | | | |стандартів |галузі міждержавно-| | | | |ювенальної юстиції|го усиновлення" | | | | |згідно з| | | | | |відповідними | | | | | |міжнародними | | | | | |стандартами. | | | | | |Обмінюватися | | | | | |інформацією щодо| | | | | |результатів | | | | | |імплементації в ЄС| | | | | |та Україні| | | | | |положень конвенцій| | | | | |ООН і Гаазьких| | | | | |конвенцій про| | | | | |захист прав дитини| | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 11. Забезпечення захисту прав профспілок та дотримання | | основних стандартів у сфері праці | |---------------------------------------------------------------------------| |16. Продовжити|забезпечення супро-|Мінпраці | -"- | | |докладати зусилля|водження розгляду| | | | |для забезпечення|Верховною Радою Ук-| | | | |захисту прав|раїни проекту Тру-| | | | |профспілок та|дового кодексу Ук-| | | | |дотримання |раїни | | | | |основних | | | | | |стандартів у сфері| | | | | |праці на основі| | | | | |європейських | | | | | |стандартів та| | | | | |відповідно до| | | | | |конвенцій, | | | | | |укладених в рамках| | | | | |Міжнародної | | | | | |організації праці | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 12. Забезпечення міжнародного правосуддя | |---------------------------------------------------------------------------| |17. Посилити|розроблення проек-| | | | |співробітництво з|тів Законів Украї-| | | | |метою сприяння|ни: | | | | |міжнародному |-------------------+-------------+---------+------------| |правосуддю та|Про внесення змін|Мін'юст |травень | | |запобігання |до статті 124 Конс-|МЗС | | | |уникненню |титуції України| | | | |відповідальності, |( 254к/96-ВР ) | | | | |у тому числі|(необхідних для ра-| | | | |шляхом подальшої|тифікації Римського| | | | |підтримки |статуту | | | | |Міжнародного |Міжнародного | | | | |кримінального суду|кримінального | | | | |та запровадження|суду ( 995_588 ) | | | | |консультативного |-------------------+-------------+---------+------------| |механізму щодо|Про приєднання Ук-|МЗС | -"- | | |діяльності та|раїни до Угоди про|Мін'юст | | | |функціонування |привілеї та імуні-| | | | |зазначеного Суду.|тети Міжнародного| | | | |Започаткувати |кримінального суду | | | | |тісне | | | | | |співробітництво з| | | | | |метою розроблення| | | | | |законопроектів, | | | | | |необхідних для| | | | | |ратифікації | | | | | |Римського Статуту| | | | | |( 995_588 ). | | | | | |Підписати та| | | | | |ратифікувати Угоду| | | | | |про привілеї та| | | | | |імунітети | | | | | |Міжнародного | | | | | |кримінального суду| | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Регіональні та міжнародні питання, співробітництво у сфері | | зовнішньої та безпекової політики, нерозповсюдження | | зброї масового знищення та роззброєння, запобігання | | конфліктам та врегулювання кризових ситуацій | |---------------------------------------------------------------------------| | 13. Подальше посилення та зосередження політичного діалогу | | і співробітництва на питаннях зовнішньої та безпекової політики | |---------------------------------------------------------------------------| |18. Удосконалити|продовження практи-|МЗС |протягом | | |методи роботи у|ки приєднання Укра-| |року | | |визначених |їни до заяв і| | | | |форматах ведення|спільних позицій ЄС| | | | |політичного |у сфері Спільної| | | | |діалогу, у тому|зовнішньої і безпе-| | | | |числі шляхом|кової політики | | | | |підвищення |-------------------+-------------+---------+------------| |ефективності |продовження кон-|МЗС |протягом | | |виконання |сультацій з питань| |року | | |відповідних |зовнішньополітич- | | | | |програм |ного планування між| | | | | |Політичним департа-| | | | | |ментом Генерального| | | | | |секретаріату ЄС та| | | | | |МЗС | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |19. Співпрацювати|започаткування екс-|Міноборони | -"- | | |з ЄС щодо|пертних консульта-|МЗС | | | |забезпечення більш|цій з ЄС з питань| | | | |ефективної роботи|проведення в Украї-| | | | |багатосторонніх |ні оборонної рефор-| | | | |інституцій та|ми та реформування| | | | |дотримання вимог|воєнної організації| | | | |конвенцій з метою|держави з метою до-| | | | |посилення |сягнення взаємосу-| | | | |глобального |місності з відпо-| | | | |управління, |відними європейсь-| | | | |координації у|кими структурами | | | | |боротьбі із|-------------------+-------------+---------+------------| |загрозами у сфері|започаткування нау-|Національний | -"- | | |безпеки та|кової співпраці у|інститут | | | |розв'язання |сфері врегулювання|проблем | | | |пов'язаних з цим|кризових ситуацій|міжнародної | | | |проблем. |між Інститутом|безпеки | | | |Продовжити діалог|стратегічних дос-|(за згодою) | | | |щодо імплементації|ліджень в Парижі та| | | | |Європейської |відповідними укра-| | | | |стратегії безпеки.|їнськими науковими| | | | |Розвивати |установами | | | | |можливості для|-------------------+-------------+---------+------------| |проведення |продовження кон-|МЗС | -"- | | |поглиблених |сультацій у форматі| | | | |консультацій між|Україна - Трійка| | | | |Україною і ЄС щодо|Політикобезпекового| | | | |врегулювання |комітету ЄС, Украї-| | | | |кризових ситуацій |на - Трійка Робочої| | | | | |групи ЄС з питань| | | | | |ОБСЄ та у форматі| | | | | |Україна - Рада Єв-| | | | | |ропи | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 14. Посилення співробітництва у вирішенні регіональних | | та міжнародних питань, запобіганні конфліктам і врегулюванні | | кризових ситуацій | |---------------------------------------------------------------------------| |20. Продовжувати|запровадження меха-|МЗС |протягом | | |докладання |нізму регулярного|Адміністрація|року | | |Україною |обміну інформацією|Держприкор- | | | |конструктивних |та співробітництва|донслужби | | | |зусиль як|з Офісом Спеціаль-| | | | |посередником у|ного представника| | | | |процесі |ЄС в Республіці| | | | |врегулювання |Молдова | | | | |Придністровського |-------------------+-------------+---------+------------| |конфлікту. |вжиття заходів для:| -"- | -"- | | |Подальше залучення|-------------------+-------------+---------+------------| |ЄС до підтримки|залучення Євро-| | | | |ОБСЄ та|пейської Сторони до| | | | |посередників, у|подальшого врегулю-| | | | |тому числі|вання Придніст-| | | | |України, у процесі|ровського конфлікту| | | | |врегулювання |-------------------+-------------+---------+------------| |Придністровського |підтримки перегово-| | | | |конфлікту. |рів у п'ятисто-| | | | |Розвивати |ронньому форматі із| | | | |співробітництво з|залученням США та| | | | |Республікою |ЄС як спостерігачів| | | | |Молдова у|та забезпечення ін-| | | | |вирішенні |формування Євро-| | | | |прикордонних |пейської Сторони| | | | |питань на усій|стосовно вжитих за-| | | | |протяжності |ходів та ініціатив | | | | |українсько- |-------------------+-------------+---------+------------| |молдовського |підтримки здійснен-| | | | |кордону, включаючи|ня під егідою ОБСЄ| | | | |ефективний обмін|ефективного моніто-| | | | |інформацією щодо|рингу діяльності| | | | |потоків товарів і|підприємств війсь-| | | | |людей, які|ково-промислового | | | | |перетинають |комплексу Придніст-| | | | |спільний кордон.|ров'я | | | | |Брати активну|-------------------+-------------+---------+------------| |участь у|продовження співп-|МЗС |протягом | | |проведенні та|раці з Місією Євро-|Адміністрація|року | | |практичній |пейської Комісії з|Держприкор- | | | |реалізації |надання допомоги в|донслужби | | | |рекомендацій |питаннях кордону в|Держмитслужба| | | |тристоронніх |Україні та Респуб-| | | | |експертних |ліці Молдова | | | | |консультацій за|-------------------+-------------+---------+------------| |участю України,|забезпечення ефек-|Адміністрація| -"- | | |Республіки Молдова|тивного прикордон-|Держприкор- | | | |та Європейської|ного та митного|донслужби | | | |Комісії |контролю на Прид-|Держмитслужба| | | | |ністровській ділян-|МЗС | | | | |ці українсько-мол-| | | | | |довського державно-| | | | | |го кордону відпо-| | | | | |відно до Меморанду-| | | | | |му про взаєморозу-| | | | | |міння між Урядом| | | | | |України, Урядом| | | | | |Республіки Молдова| | | | | |та Європейською Ко-| | | | | |місією щодо Місії| | | | | |Європейської Комі-| | | | | |сії з надання допо-| | | | | |моги в питаннях| | | | | |кордону в Україні| | | | | |та Республіці Мол-| | | | | |дова ( 998_235 ) | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |продовження співп-| -"- | -"- | | | |раці з відповідними| | | | | |органами Республіки| | | | | |Молдова щодо запро-| | | | | |вадження спільного| | | | | |контролю в пунктах| | | | | |пропуску через дер-| | | | | |жавний кордон | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |продовження демар-|МЗС |протягом | | | |кації українсь-|Адміністрація|року | | | |ко-молдовського |Держприкор- | | | | |державного кордону |донслужби | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |21. Забезпечити|продовження опрацю-| | | | |подальшу участь|вання питань: | | | | |України у|-------------------+-------------+---------+------------| |Поліцейській Місії|можливої участі Ук-|МЗС | -"- | | |ЄС в Боснії і|раїни у Поліцейсь-| | | | |Герцеговині та у|кій Місії ЄС в Па-| | | | |Поліцейській Місії|лестині | | | | |ЄС у Республіці|-------------------+-------------+---------+------------| |Македонія. Спільно|формування укра-|Міноборони | -"- | | |визначити |їнсько-польсько- | | | | |можливості для|литовського | | | | |участі України у|батальйону для ви-| | | | |подальших |конання спільних| | | | |операціях у рамках|завдань у сфері| | | | |Європейської |безпеки | | | | |політики безпеки і| | | | | |оборони. Надалі| | | | | |застосовувати | | | | | |"Севільській | | | | | |механізм" | | | | | |консультацій та| | | | | |співробітництва | | | | | |між ЄС та Україною| | | | | |в операціях ЄС із| | | | | |врегулювання | | | | | |кризових ситуацій,| | | | | |включаючи участь| | | | | |України у| | | | | |відповідних | | | | | |навчаннях | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |22. Продовжити|вжиття заходів для|Міноборони |червень | | |консультації щодо|відновлення двосто-|МЗС | | | |можливого |ронніх консультацій|Мінпром- | | | |використання ЄС|з питань викорис-|політики | | | |можливостей |тання ЄС можливос-|НКАУ | | | |України у сфері|тей України у сфері| | | | |авіатранспортних |авіатранспортних | | | | |перевезень на|перевезень на дале-| | | | |далекі відстані |кі відстані | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |23. Завершити|розроблення проекту|СБУ |протягом | | |переговори щодо|Закону України "Про|МЗС |року | | |укладення Угоди з|ратифікацію Угоди| | | | |питань безпеки між|між Україною та Єв-| | | | |Україною та ЄС|ропейським Союзом| | | | |(процедури обміну|про процедури без-| | | | |таємною |пеки, які стосують-| | | | |інформацією) |ся обміну інформа-| | | | | |цією з обмеженим| | | | | |доступом" | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |24. Завершити|забезпечення супро-|МЗС | -"- | | |переговори щодо|водження розгляду| | | | |укладення Угоди|Верховною Радою Ук-| | | | |між Україною та ЄС|раїни проекту Зако-| | | | |про визначення|ну України "Про ра-| | | | |загальної схеми|тифікацію Угоди між| | | | |участі України в|Європейським Союзом| | | | |операціях ЄС із|і Україною про виз-| | | | |врегулювання |начення загальної| | | | |кризових ситуацій|схеми участі Украї-| | | | |(правові та|ни в операціях Єв-| | | | |фінансові умови|ропейського Союзу| | | | |можливої участі|із врегулювання| | | | |України в|криз" | | | | |операціях ЄС) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 15. Подальший розвиток співпраці з подолання спільних | | загроз у сфері безпеки, включаючи боротьбу з тероризмом, | | нерозповсюдження зброї масового знищення і боротьбу | | з нелегальним експортом зброї | |---------------------------------------------------------------------------| |25. Впроваджувати|розроблення проек-| | | | |стандарти, які|тів Законів Украї-| | | | |містяться у|ни: | | | | |рекомендаціях |-------------------+-------------+---------+------------| |FATF, щодо|Про внесення змін|Державний | -"- | | |боротьби з|до Закону України|комітет | | | |фінансуванням |"Про запобігання та|фінансового | | | |тероризму |протидію легаліза-|моніторингу | | | | |ції (відмиванню)| | | | | |доходів, одержаних| | | | | |злочинним шляхом"| | | | | |(щодо запровадження| | | | | |міжнародних стан-| | | | | |дартів у зазначеній| | | | | |сфері) | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |Про ратифікацію|МЗС |вересень | | | |Конвенції Ради Єв-|Мін'юст | | | | |ропи про відмиван-| | | | | |ня, пошук, арешт і| | | | | |конфіскацію дохо-| | | | | |дів, одержаних зло-| | | | | |чинним шляхом | | | | | |( 995_029 ), та про| | | | | |фінансування | | | | | |тероризму | | | | | |( 995_518 ) | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |26. Забезпечувати|розроблення проекту| -"- |квітень | | |дотримання прав|Закону України "Про| | | | |людини у боротьбі|ратифікацію Прото-| | | | |з тероризмом |колу, що доповнює | | | | | |Європейську конвен-| | | | | |цію про боротьбу з| | | | | |тероризмом" | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |27. Забезпечити|започаткування діа-|Міноборони |протягом | | |врахування |логу між Україною| |року | | |Україною принципів|та ЄС щодо транспа-| | | | |Кодексу поведінки|рентності у питан-| | | | |ЄС щодо експорту|нях наявних запасів| | | | |озброєнь під час|озброєння та війсь-| | | | |вирішення |кової техніки з ме-| | | | |відповідних питань|тою врахування| | | | | |принципів Кодексу| | | | | |поведінки ЄС щодо| | | | | |експорту озброєнь | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |опрацювання питання|МЗС | -"- | | | |можливої адаптації| | | | | |національного зако-| | | | | |нодавства у сфері| | | | | |державного експорт-| | | | | |ного контролю до| | | | | |принципів Кодексу| | | | | |поведінки ЄС щодо| | | | | |експорту озброєнь | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |28. Співпрацювати|вжиття заходів для|Держекспорт- |протягом | | |з питань|удосконалення сис-|контроль |року | | |нерозповсюдження |теми державного|МЗС | | | |зброї масового|контролю за міжна-| | | | |знищення, у тому|родними передачами| | | | |числі щодо|товарів військового| | | | |аспектів, |призначення та под-| | | | |пов'язаних з|війного використан-| | | | |приєднанням до |ня | | | | |відповідних | | | | | |міжнародних | | | | | |інструментів і| | | | | |режимів | | | | | |експортного | | | | | |контролю та їх| | | | | |імплементацією, | | | | | |згідно із| | | | | |Стратегією ЄС у| | | | | |сфері | | | | | |нерозповсюдження | | | | | |зброї масового| | | | | |знищення, | | | | | |ухваленою | | | | | |Європейською | | | | | |Радою в грудні| | | | | |2003 р., а також| | | | | |висновками Ради| | | | | |міністрів ЄС із| | | | | |загальних питань| | | | | |та з питань| | | | | |зовнішніх зносин| | | | | |(17 листопада | | | | | |2003 р.); надалі| | | | | |вдосконалювати | | | | | |систему державного| | | | | |експортного | | | | | |контролю, яка| | | | | |забезпечує нагляд| | | | | |за експортом та| | | | | |транзитом товарів,| | | | | |пов'язаних із| | | | | |зброєю масового| | | | | |знищення, | | | | | |включаючи контроль| | | | | |за технологіями| | | | | |подвійного | | | | | |використання щодо| | | | | |кінцевого | | | | | |використання зброї| | | | | |масового знищення | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |29. Вжити заходів|продовження перего-|Міноборони |протягом | | |для завершення|ворів з Європейсь-|МЗС |року | | |ратифікації |кою Стороною щодо| | | | |Україною Конвенції|отримання допомоги| | | | |про заборону|для реалізації про-| | | | |використання, |ектів знищення та| | | | |накопичення |утилізації запасів| | | | |запасів, |непридатних боєпри-| | | | |виробництва та|пасів, надлишкового| | | | |передачі |озброєння та стрі-| | | | |протипіхотних мін|лецької зброї | | | | |та їх знищення | | | | | |( 995_379 ); | | | | | |спільно боротися| | | | | |із загрозами для| | | | | |безпеки та| | | | | |здоров'я людини,| | | | | |безпеки | | | | | |навколишнього | | | | | |середовища, які| | | | | |виникають у| | | | | |зв'язку з| | | | | |наявністю складів| | | | | |застарілих | | | | | |боєприпасів, | | | | | |зокрема | | | | | |протипіхотних мін | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2.2. Економічні та соціальні реформи і розвиток | |---------------------------------------------------------------------------| | Функціонуюча ринкова економіка | |---------------------------------------------------------------------------| | 1. Подальший прогрес у створенні функціонуючої ринкової економіки, | | включаючи ціноутворення, контроль за наданням державної допомоги, | | законодавче середовище, яке забезпечує чесну конкуренцію | | між суб'єктами господарювання | |---------------------------------------------------------------------------| | |розроблення та зат-|Антимонопо- | -"- | | | |вердження загальних|льний комітет| | | | |вимог до Правил|(за згодою) | | | | |професійної етики у| | | | | |сфері конкуренції | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |здійснення уніфіка-|Мінтранс- |червень | | | |ції тарифів на пе-|зв'язку | | | | |ревезення вантажів|Мінекономіки | | | | |залізничним транс-| | | | | |портом відповідно| | | | | |до вимог СОТ | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2. Подальше наближення законодавства України до законодавства ЄС, | | забезпечення його ефективної імплементації | |---------------------------------------------------------------------------| |30. Реалізувати|забезпечення реалі-|Мін'юст |протягом |Українсько- | |стратегію |зації плану заходів|інші |року |європейський| |адаптації |щодо виконання у|центральні | |консульта- | |законодавства в|2006 році Загально-|органи | |тивний | |пріоритетних |державної програми|виконавчої | |центр з пи- | |сферах, визначених|адаптації законо-|влади | |тань зако- | |у статті 51 Угоди|давства України до| | |нодавства | |про партнерство та|законодавства ЄС | | |(ЄС, Тасіс | |співробітництво |( 1629-15 ) | | |НПД 2003) - | |між Україною та ЄС| | | |5 млн. євро | |( 998_012 ) | | | |Підтримка | |(далі - УПС),| | | |виконання | |включаючи | | | |Плану дій | |підвищення якості| | | |Україна - | |та забезпечення| | | |ЄС (ЄС, Та- | |послідовності | | | |сіс НПД | |законопроектної | | | |2004) - | |роботи. Завершити| | | |3 млн. євро | |спільну роботу з| | | |Підтримка | |підготовки | | | |виконання | |плану-графіка та| | | |УПС (ЄС, | |визначення | | | |Тасіс НПД | |пріоритетів для| | | |2004) - | |моніторингу і| | | |2 млн. євро | |сприяння його| | | | | |виконанню | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |31. Усунути|забезпечення супро-|Мін'юст | -"- | | |протиріччя між|водження розгляду| | | | |Господарським |Верховною Радою Ук-| | | | |( 436-15 ) і |раїни проекту Зако-| | | | |Цивільним |ну України "Про| | | | |кодексами України |внесення змін до| | | | |( 435-15 ) |Господарського ко-| | | | | |дексу України" (з| | | | | |метою узгодження| | | | | |його норм з нормами| | | | | |Цивільного кодексу| | | | | |України ( 435-15 ) | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3. Покращення інвестиційного клімату, включаючи забезпечення прозорості, | | передбачуваності та спрощення механізму його регулювання та застосування | |---------------------------------------------------------------------------| |32. Провести|забезпечення вико-|Держпідприєм-|протягом |Подолання | |консультації з|нання плану заходів|ництво |року |регулятив- | |національними та|щодо реалізації|інші органи | |них | |іноземними |державної регуля-|виконавчої | |і адмініст- | |суб'єктами |торної політики на|влади | |ративних | |господарської |2006 рік | | |бар'єрів на | |діяльності щодо| | | |шляху до | |розроблення | | | |розвитку | |програми | | | |малих та | |подальшого | | | |середніх | |проведення | | | |підприємств | |регуляторної | | | |і новоство- | |реформи, | | | |рених підп- | |спрямованої на| | | |риємств | |зменшення | | | |(ЄС, Тасіс | |адміністративних | | | |НПД 2003) - | |бар'єрів у| | | |0,5 млн. | |розвитку бізнесу.| | | |євро | |Забезпечити | | | | | |однакове | | | | | |застосування | | | | | |регуляторних норм| | | | | |в Україні на| | | | | |центральному та| | | | | |регіональному | | | | | |рівні. Запровадити| | | | | |систему оцінки| | | | | |впливу | | | | | |регуляторних | | | | | |заходів, | | | | | |консультацій із| | | | | |заінтересованими | | | | | |сторонами, | | | | | |попереднього | | | | | |інформування | | | | | |суб'єктів | | | | | |господарської | | | | | |діяльності про| | | | | |нормативні зміни з| | | | | |метою забезпечення| | | | | |прозорих умов| | | | | |(передбачуваності | | | | | |регуляторного | | | | | |середовища) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Монетарна та фіскальна політика, політика обмінного курсу | |---------------------------------------------------------------------------| | 3. Закріпити прогрес у реалізації політики макроекономічної | | стабілізації та зростання | |---------------------------------------------------------------------------| |33. Посилити|розроблення проекту|Національний |червень |Реформа | |незалежність |Закону України "Про|банк | |банківського| |Національного |внесення змін до|(за згодою) | |сектору в | |банку, в разі|Закону України "Про| | |Україні | |необхідності |Національний банк| | |(ЄС, Тасіс | |внести зміни до|України" | | |НПД 2002) - | |Закону України| | | |2 494 500 | |"Про Національний| | | |євро Поси- | |банк України" | | | |лення сек- | |( 679-14 ) з | | | |тору фінан- | |метою приведення| | | |сових пос- | |його у| | | |луг (ЄС, | |відповідність із| | | |Тасіс НПД | |стандартами ЄС | | | |2005, вклю- | | | | | |чаючи підт- | | | | | |римку ЄБРР) | | | | | |- 7 млн. | | | | | |євро | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |34. Забезпечити|розроблення проек-|Мінпраці |протягом | | |стабільність |тів нормативно-пра-|Мінфін |року | | |фіскальної |вових актів з пи-|Пенсійний | | | |системи, у тому|тань запровадження|фонд | | | |числі шляхом|накопичувальної |України | | | |проведення |системи загально- | | | | |податкової реформи|обов'язкового дер-| | | | |та виконання|жавного пенсійного| | | | |заходів |страхування | | | | |середньострокового| | | | | |характеру в| | | | | |пенсійній системі | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Структурні реформи | |---------------------------------------------------------------------------| | 5. Здійснення послідовної та довгострокової програми структурної реформи | | з метою подальшого зміцнення функціонування ринкової економіки | |---------------------------------------------------------------------------| |35. Забезпечити|розроблення проекту|Фонд |червень | | |виконання програми|Закону України "Про|державного | | | |приватизації, |Державну програму|майна | | | |включаючи |приватизації" | | | | |приватизацію | | | | | |великих | | | | | |підприємств, та| | | | | |підвищити рівень| | | | | |прозорості процесу| | | | | |приватизації | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |36. Підвищити|розроблення проекту|Мінфін |липень |Реформа | |ефективність |Меморандуму про|ВАТ | |банківського| |регулювання та|розвиток ВАТ "Ощад-|"Ощадбанк" | |сектору в | |посилити контроль|банк" між Кабінетом|(за згодою) | |Україні | |за провадженням|Міністрів України,|Національний | |(ЄС, Тасіс | |банківської |Національним банком|банк | |НПД 2002) - | |діяльності. |України та ВАТ|(за згодою) | |2 494 500 | |Активізувати |"Ощадбанк" в рамках| | |євро Підт- | |реформування |проекту "Друга По-| | |римка про- | |фінансового |зика на політику| | |цесу адап- | |сектору, включаючи|розвитку" між Укра-| | |тації бан- | |поліпшення |їною та Міжнародним| | |ківського | |діяльності |банком реконструк-| | |сектору Ук- | |Ощадного банку|ції та розвитку | | |раїни до | |України | | | |стандартів | | | | | |та прин- | | | | | |ципів ЄС | | | | | |(ЄС, Тасіс | | | | | |- Бістро) - | | | | | |200 тис. | | | | | |євро Поси- | | | | | |лення сек- | | | | | |тору фінан- | | | | | |сових пос- | | | | | |луг (ЄС, | | | | | |Тасіс НПД | | | | | |2005, вклю- | | | | | |чаючи підт- | | | | | |римку ЄБРР) | | | | | |- 7 млн. | | | | | |євро Розви- | | | | | |ток бан- | | | | | |ківського | | | | | |нагляду | | | | | |(США) Прог- | | | | | |рама зміц- | | | | | |нення кре- | | | | | |дитних спі- | | | | | |лок в Укра- | | | | | |їні (Кана- | | | | | |да) Доступ | | | | | |до кредитів | | | | | |в Україні | | | | | |(США) | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |37. Розвивати|розроблення проек-| | | | |внутрішній ринок|тів законів Украї-| | | | |цінних паперів,|ни: | | | | |вдосконалювати |-------------------+-------------+---------+------------| |регуляторну та|Про похідні (дери-|Державна |липень | | |наглядову системи|вативи) |комісія | | | |для небанківських| |з цінних | | | |фінансових установ| |паперів | | | | | |та фондового | | | | | |ринку | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |Про систему депози-| -"- |листопад | | | |тарного обліку цін-| | | | | |них паперів в Укра-| | | | | |їні | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |38. Прийняти закон|забезпечення супро-| -"- |протягом | | |про акціонерні|водження розгляду| |року | | |товариства в новій|Верховною Радою Ук-| | | | |редакції з чітким|раїни проекту Зако-| | | | |визначенням |ну України "Про ак-| | | | |відповідальності |ціонерні товарист-| | | | |керівників, |ва" | | | | |менеджерів, зборів| | | | | |акціонерів, | | | | | |посилення вимог| | | | | |стосовно | | | | | |розголошення | | | | | |інформації, | | | | | |підвищення рівня| | | | | |захисту прав| | | | | |міноритарних | | | | | |акціонерів | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |39. Прийняти акти|забезпечення супро-|Держкомзем | -"- |Проект | |законодавства, |водження розгляду| | |підтримки | |необхідні для|Верховною Радою Ук-| | |приватизації| |ефективного |раїни проекту Зако-| | |землі в Ук- | |застосування |ну України "Про ри-| | |раїні (США) | |Земельного кодексу|нок земель" | | | | |України |-------------------+-------------+---------+------------| |( 2768-14 ). |розроблення проекту|Держкомзем |протягом | | |Скасувати |Закону України "Про| |року | | |обмеження, |внесення змін до| | | | |встановлені |Земельного кодексу| | | | |статтею 82|України" (щодо про-| | | | |Земельного кодексу|дажу земельних ді-| | | | |України |лянок іноземним| | | | |( 2768-14 ), на|підприємствам) | | | | |володіння | | | | | |земельними | | | | | |ділянками | | | | | |несільськогоспо- | | | | | |дарського | | | | | |призначення | | | | | |українськими | | | | | |юридичними | | | | | |особами із часткою| | | | | |іноземного | | | | | |капіталу, | | | | | |включаючи ті, в| | | | | |яких іноземний| | | | | |капітал становить| | | | | |100 відсотків | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Соціальна сфера, зайнятість, зниження рівня бідності | |---------------------------------------------------------------------------| | 7. Запровадження ефективних заходів щодо зниження рівня бідності | | та підвищення рівня зайнятості, спрямованих на істотне зменшення | | кількості населення, що перебуває за межею бідності, та посилення | | соціальної інтеграції, включаючи стабілізацію системи освіти, | | охорони здоров'я та інших соціальних послуг для всіх верств населення | |---------------------------------------------------------------------------| | |розроблення проекту|Мінпраці | -"- | | | |Закону України "Про| | | | | |державну програму| | | | | |зайнятості населен-| | | | | |ня на 2006-2009 ро-| | | | | |ки" | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |розроблення заходів| -"- | -"- | | | |щодо реалізації у| | | | | |2007 році третього| | | | | |етапу Стратегії по-| | | | | |долання бідності | | | | | |( 637/2001 ) | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |забезпечення ство-|Мінпраці | -"- | | | |рення не менш як |інші органи | | | | |1 млн. нових |виконавчої | | | | |робочих місць |влади | | | | | |за участю | | | | | |об'єднань | | | | | |роботодав- | | | | | |ців та | | | | | |профспілок | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Регіональний розвиток | |---------------------------------------------------------------------------| | 8. Зменшення різниці між рівнем розвитку регіонів та збільшення | | можливостей для місцевого розвитку | |---------------------------------------------------------------------------| |40. Запровадити|розроблення проекту|Мінекономіки |червень |Сталий міс- | |стратегічне |Державної стратегії| | |цевий роз- | |планування на|регіонального роз-| | |виток (ЄС, | |державному та|витку України до| | |Тасіс НПД | |регіональному |2015 року | | |2004) - | |рівні в Україні,| | | |3 млн. євро | |розробити проект|-------------------+-------------+---------+------------| |Державної |розроблення регіо-|місцеві |протягом |Сталий міс- | |стратегії |нальних стратегій |органи |року |цевий роз- | |регіонального |розвитку до |виконавчої | |виток (ЄС, | |розвитку України|2015 року |влади | |Тасіс НПД | |до 2015 року та| | | |2005) - | |створити | | | |15 млн. євро| |нормативно-правову| | | | | |базу для| | | | | |стимулювання | | | | | |розвитку регіонів,| | | | | |включаючи | | | | | |депресивні | | | | | |території | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Сталий розвиток | |---------------------------------------------------------------------------| | 9. Сприяння сталому розвитку | |---------------------------------------------------------------------------| |41. Завершити|розроблення концеп-|Мінприроди | -"- | | |розроблення та|ції переходу Украї-|Мінекономіки | | | |прийняти державну|ни на засади стало-| | | | |стратегію сталого|го розвитку | | | | |розвитку та вжити| | | | | |заходів для| | | | | |забезпечення її| | | | | |реалізації. Вжити| | | | | |заходів для| | | | | |виконання | | | | | |довгострокової | | | | | |стратегії. Вжити| | | | | |подальших заходів| | | | | |для забезпечення| | | | | |вирішення питань| | | | | |захисту | | | | | |навколишнього | | | | | |природного | | | | | |середовища в| | | | | |процесі реалізації| | | | | |державної політики| | | | | |в інших сферах,| | | | | |зокрема | | | | | |промисловості, | | | | | |енергетики, | | | | | |транспорту, | | | | | |регіонального | | | | | |розвитку та| | | | | |сільського | | | | | |господарства | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2.3. Торгівля, ринкові та регуляторні реформи | |---------------------------------------------------------------------------| | 2.3.1. Рух товарів | |---------------------------------------------------------------------------| | Торговельні відносини | |---------------------------------------------------------------------------| | 1. Імплементація у повному обсязі зобов'язань у сфері торгівлі | | товарами за УПС ( 998_012 ) | |---------------------------------------------------------------------------| |42. Поступово|забезпечення супро-|Мінекономіки |протягом | | |скасувати усі|водження розгляду| |року | | |експортні та|Верховною Радою Ук-| | | | |імпортні обмеження|раїни проекту Зако-| | | | |відповідно до|ну України "Про ви-| | | | |частини III УПС |візне (експортне)| | | | |( 998_012 ) та |мито на живу худобу| | | | |після вступу|та шкіряну сирови-| | | | |України до СОТ|ну" | | | | |відповідно до| | | | | |положень статей| | | | | |XI, XII, XIV, XIX,| | | | | |XX та XXI ГАТТ | | | | | |( 995_264 ) | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |43. Поступова|забезпечення супро-|Мінекономіки | -"- | | |лібералізація |водження розгляду|Мінпром- | | | |торгівлі |Верховною Радою Ук-|політики | | | |сталеливарними |раїни проектів за-| | | | |виробами та|конів України: | | | | |поступове |-------------------+-------------+---------+------------| |скасування |Про внесення зміни| | | | |експортного мита |до статті 1 Закону| | | | |на брухт чорних|України "Про вивіз-| | | | |металів відповідно|не (експортне) мито| | | | |до двосторонньої|на відходи та брухт| | | | |угоди між Україною|чорних металів" | | | | |та ЄС про торгівлю|-------------------+-------------+---------+------------| |деякими |Про скасування за-| | | | |сталеливарними |борони експорту| | | | |виробами |(вивезення) брухту| | | | |( 994_587 ) |легованих чорних| | | | |до повної |металів, брухту| | | | |лібералізації |кольорових металів| | | | |після набуття|та напівфабрикатів | | | | |Україною членства|з їх використанням | | | | |в СОТ | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2. Вступ до СОТ | |---------------------------------------------------------------------------| |44. Виконувати|продовження прове-|Мінекономіки |протягом |Вступ Укра- | |двосторонні |дення двосторонніх|інші |року |їни до СОТ | |зобов'язання та|консультацій з дер-|центральні | |(США) - | |вимоги СОТ (заходи|жавами - членами|органи | |1090 тис. | |визначені в|Робочої групи з|виконавчої | |доларів США | |окремих пунктах).|розгляду заявки Ук-|влади | | | |Вирішити окремі|раїни про вступ до| | | | |питання нетарифних|СОТ | | | | |заходів, | | | | | |визначених | | | | | |Європейською | | | | | |Комісією, у тому| | | | | |числі шляхом| | | | | |виконання | | | | | |зобов'язань, що| | | | | |містяться у звіті| | | | | |Робочої групи з| | | | | |розгляду заявки| | | | | |України про вступ| | | | | |до СОТ | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3. Прискорення проведення необхідних адміністративних та | | макроекономічних реформ, передбачених УПС ( 998_012 ) (розділи 2.2 і 2.3 | | Плану дій ( 994_693 ). Відповідно до статті 4 УПС ( 998_012 ) та з | | урахуванням позитивних результатів проведення економічних реформ і | | виконання зобов'язань за УПС ( 998_012 ) розгляд разом питання | | економічних передумов створення зони вільної торгівлі після | | вступу України до СОТ | |---------------------------------------------------------------------------| |45. Провести|започаткування ро-|Мінекономіки | -"- | | |перегляд |бочих консультацій|МЗС | | | |результатів |з Європейською Ко-| | | | |спільного |місією щодо основ-| | | | |дослідження |них положень проек-| | | | |економічних |ту Угоди про ство-| | | | |передумов |рення зони вільної| | | | |укладення угоди|торгівлі між Украї-| | | | |про створення зони|ною та ЄС | | | | |вільної торгівлі| | | | | |між Україною та ЄС| | | | | |(1999 рік);| | | | | |розгляд | | | | | |результатів | | | | | |виконання | | | | | |пріоритетних | | | | | |заходів (липень| | | | | |2002 р.). Провести| | | | | |після здійснення| | | | | |перегляду | | | | | |консультації щодо| | | | | |узгодження | | | | | |подальших дій обох| | | | | |сторін та| | | | | |визначити | | | | | |пріоритети для| | | | | |поглиблення | | | | | |торговельно- | | | | | |економічних | | | | | |відносин між| | | | | |Україною та ЄС | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Митна справа | |---------------------------------------------------------------------------| | 4. Розроблення та імплементація митного законодавства, що відповідає | | міжнародним стандартам та стандартам ЄС | |---------------------------------------------------------------------------| |46. Завершити|розроблення проекту|Держмитслужба|червень | | |приведення Митного|Закону України "Про| | | | |кодексу України |приєднання до Між-| | | | |( 92-15 ) у |народної конвенції| | | | |відповідність з|про спрощення та| | | | |міжнародними |гармонізацію митних| | | | |стандартами, у|процедур" | | | | |тому числі угодами|-------------------+-------------+---------+------------| |СОТ, зокрема щодо|вжиття заходів з| -"- |протягом | | |митної вартості,|метою набуття Цент-| |року | | |та митним|ральним митним уп-| | | | |законодавством ЄС.|равлінням лабора-| | | | |Подальший перегляд|торних досліджень| | | | |Митного кодексу |та експертної робо-| | | | |( 92-15 ) з ураху-|ти Держмитслужби| | | | |ванням положень |членства у Євро-| | | | |законодавства ЄС і|пейській асоціації| | | | |раніше наданих|експертних установ | | | | |рекомендацій | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |47. Створити та|забезпечення супро-|Мінекономіки |протягом | | |постійно |водження розгляду| |року | | |оновлювати |Верховною Радою Ук-| | | | |гармонізовану |раїни проекту Зако-| | | | |систему опису та|ну України "Про| | | | |кодування товарів|внесення змін до| | | | |з метою подальшого|Закону України "Про| | | | |наближення до|митний тариф Украї-| | | | |Комбінованої |ни" (нова редакція| | | | |номенклатури ЄС,|на основі Гармоні-| | | | |як передбачено УПС|зованої системи| | | | |( 998_012 ) |опису та кодування| | | | | |товарів 2002 року) | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |48. Підготувати|розроблення проекту|Держмит- |липень | | |проекти законів|Закону України "Про|служба | | | |України у митній|внесення змін до| | | | |сфері, зокрема|Митного кодексу Ук-| | | | |щодо митного|раїни" (щодо враху-| | | | |контролю |вання положень| | | | |прекурсорів, |статті 53 Угоди| | | | |контрафактної та|ТРІПС ( 981_018 ) | | | | |піратської | | | | | |продукції, товарів| | | | | |подвійного | | | | | |призначення, | | | | | |предметів | | | | | |культури, і| | | | | |забезпечити їх| | | | | |прийняття та| | | | | |виконання | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 5. Удосконалити порядок функціонування митниці, спростити та удосконалити | | митні процедури на кордонах і всередині держави | |---------------------------------------------------------------------------| |49. Забезпечити|вжиття заходів для| -"- |грудень | | |підвищення |акредитації митних| | | | |кваліфікації |лабораторій згідно| | | | |працівників митної|з вимогами стандар-| | | | |служби, посилити|ту ISO 17025 | | | | |комп'ютеризацію |-------------------+-------------+---------+------------| |митної служби,|забезпечення досту-| -"- |липень | | |модернізувати |пу до міжнародних| | | | |митні лабораторії |баз даних та інфор-| | | | | |маційної підтримки| | | | | |щодо | | | | | |застосування мето-| | | | | |дів і методик дос-| | | | | |ліджень товарів,| | | | | |міжнародних стан-| | | | | |дартів ISO, ICUMSA| | | | | |та інших | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Стандарти, технічне регулювання та оцінка відповідності | |---------------------------------------------------------------------------| | 6. Продовження приведення регуляторної та адміністративної практики | | України у відповідність з міжнародною та існуючою в ЄС практикою, | | підготовка України до участі у внутрішньому ринку ЄС в окремих | | пріоритетних галузях промисловості | |---------------------------------------------------------------------------| |50. Спільно|продовження перего-|Держспожив- |протягом |Норми та | |визначити |ворів щодо приєд-|стандарт |року |стандарти | |пріоритетні сфери|нання України до| | |(ЄС, Тасіс | |для приведення їх|Угоди про оцінку| | |НПД 2005) - | |у відповідність з|відповідності та| | |9 млн. євро | |міжнародною та|прийнятності про-| | | | |існуючою в ЄС|мислових товарів| | | | |регуляторною |(АСАА) | | | | |практикою і| | | | | |можливого | | | | | |приєднання до | | | | | |Угоди про оцінку| | | | | |відповідності та| | | | | |прийнятності | | | | | |промислових | | | | | |товарів (ACAA),| | | | | |зокрема шляхом| | | | | |проведення | | | | | |консультацій з| | | | | |виробниками та| | | | | |експортерами | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |51. Гармонізувати|розроблення проек-|Держспожив- | -"- | | |необхідне рамкове|тів нормативно-пра-|стандарт | | | |та секторальне|вових актів, необ-|Мінбуд | | | |законодавство у |хідних для імпле-|Мінтранс- | | | |пріоритетних |ментації європейсь-|зв'язку | | | |сферах із системою|ких директив щодо |Мінпром- | | | |технічного |спорудження канат-|політики МНС | | | |регулювання ЄС.|них доріг, призна-| | | | |Продовжити |чених для переве-| | | | |перегляд існуючих|зення пасажирів,| | | | |в Україні|будівельних виро-| | | | |стандартів із|бів, суднового об-| | | | |забезпеченням їх|ладнання, мийних| | | | |гармонізації з|засобів, пересувно-| | | | |міжнародними та|го обладнання, що| | | | |європейськими |працює під тиском,| | | | |стандартами, |вимірювальних при-| | | | |сприяти їх|ладів | | | | |добровільному |-------------------+-------------+---------+------------| |застосуванню. |забезпечення прий-|Держспожив- |протягом | | |Удосконалити |няття національних |стандарт |року | | |інституційне |стандартів (щонай-| | | | |забезпечення сфери|менше 800), гармо-| | | | |стандартизації, |нізованих з міжна-| | | | |акредитації, |родними та євро-| | | | |оцінки |пейськими нормами і| | | | |відповідності, |правилами | | | | |метрології та|-------------------+-------------+---------+------------| |дослідження ринку|розроблення проекту| -"- | -"- | | |із забезпеченням у|розпорядження Ка- | | | | |міру можливості|бінету Міністрів| | | | |інтеграції |України про зат-| | | | |інституцій України|вердження Концепції| | | | |в європейські та|розвитку та удоско-| | | | |міжнародні |налення сфери тех-| | | | |структури. |нічного регулювання| | | | |Продовжити |на 2006-2010 роки | | | | |перегляд | | | | | |інституційної | | | | | |структури з метою| | | | | |запобігання | | | | | |концентрації | | | | | |функцій в рамках| | | | | |однієї інституції| | | | | |та виникненню| | | | | |пов'язаних з цим| | | | | |конфліктів | | | | | |інтересів | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |52. Поступово|забезпечення по-|Держспожив- | -"- | | |удосконалити |дальшого скорочення|стандарт | | | |процедури оцінки|переліку продукції,|інші | | | |відповідності |що підлягає обов'я-|центральні | | | |промислових |зковій сертифіка-|органи | | | |товарів згідно з|ції в Україні, з|виконавчої | | | |вимогами технічних|метою вилучення з|влади | | | |регламентів |нього продукції з| | | | |(директив ЄС) з|низьким ступенем| | | | |метою запобігання|ризику для спожива-| | | | |обов'язковій |ча, поетапного по-| | | | |сертифікації |ширення застосуван-| | | | |товарів з низьким|ня практики декла-| | | | |рівнем ризику та|рування відповід-| | | | |багаторазовим |ності виробником| | | | |перевіркам товарів|або імпортером та-| | | | | |кої продукції | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |53. Приведення|забезпечення супро-|Держспожив- |протягом |Підвищення | |національного |водження розгляду|стандарт |року |ефективності| |законодавства з|Верховною Радою Ук-| | |діяльності | |питань |раїни проекту Зако-| | |неурядових | |відповідальності |ну України "Про за-| | |організацій | |за дефектну|гальну безпеку про-| | |споживачів | |продукцію та|дукції" | | |та розвиток | |загальну безпеку| | | |мережі не- | |продукції у| | | |державних | |відповідність із| | | |організацій | |законодавством ЄС | | | |(ЄС, Тасіс | | | | | |НПД 2004) - | | | | | |3 млн. євро | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |54. На основі|розроблення проекту|Держспожив- |листопад | | |досвіду держав -|Закону України "Про|стандарт | | | |членів ЄС зміцнити|державний ринковий|Мінекономіки | | | |та розвинути|нагляд" | | | | |спроможності | | | | | |українських | | | | | |інституцій у сфері| | | | | |ринкового нагляду | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Санітарні та фітосанітарні заходи | |---------------------------------------------------------------------------| | 8. Підвищення рівня безпеки продуктів харчування для споживачів | | та спрощення умов торгівлі шляхом проведення реформ та модернізації | | санітарної і фітосанітарної сфери | |---------------------------------------------------------------------------| |55. Забезпечити|створення у складі|Мінагро- |протягом | | |імплементацію |Мінагрополітики ін-|політики |року | | |Угоди СОТ щодо|формаційного центру| | | | |застосування |з питань застосу-| | | | |санітарних і|вання фітосанітар-| | | | |фітосанітарних |них та ветеринарних| | | | |заходів після|заходів | | | | |вступу України до|-------------------+-------------+---------+------------| |СОТ, зокрема|проведення порів-| -"- | -"- | | |шляхом визначення|няльної оцінки сис-| | | | |центрального |теми санітарного| | | | |інформаційного |контролю з питань| | | | |підрозділу та|ветеринарної меди-| | | | |створення |цини в Україні та| | | | |оперативної |ЄС | | | | |системи |-------------------+-------------+---------+------------| |інформаційного |розроблення проекту|Мінагро- |протягом | | |забезпечення. |плану проведення |політики |року | | |Провести |моніторингу залиш-| | | | |порівняльну оцінку|кових кількостей| | | | |системи |речовин відповідно| | | | |санітарного та|до принципів Дирек-| | | | |фітосанітарного |тиви 96/22/ЄЕС про| | | | |контролю в Україні|заборону речовин та| | | | |та ЄС. Здійснити|Директиви 96/23/ЄЕС| | | | |перегляд заходів,|про моніторинг за-| | | | |які необхідно|лишкових речовин | | | | |вжити для|-------------------+-------------+---------+------------| |поступової |вжиття заходів для| -"- |червень | | |гармонізації |удосконалення дер-| | | | |національного |жавного управління| | | | |законодавства із |у сфері карантину| | | | |законодавством ЄС|та захисту рослин| | | | |у сфері|(об'єднання Держав-| | | | |санітарного і|ної служби з каран-| | | | |фітосанітарного |тину рослин та Го-| | | | |контролю та|ловної державної| | | | |відповідних |інспекції захисту| | | | |інституцій, із|рослин у єдиний ор-| | | | |складенням |ган) | | | | |графіків та|-------------------+-------------+---------+------------| |визначенням |підготовка науково-|МОЗ |протягом | | |механізму |го обґрунтування |Мінагро- |року | | |фінансування. |нормативів вмісту|політики | | | |Прискорити |гормонів та антибі-| | | | |проведення реформ|отиків у харчових| | | | |в цій сфері|продуктах тваринно-| | | | |(наприклад чіткий|го походження | | | | |розподіл | | | | | |повноважень між| | | | | |окремими | | | | | |інституціями | | | | | |відповідно до| | | | | |Директиви про| | | | | |заборону речовин| | | | | |(96/22/ЄЕС) та| | | | | |Директиви про| | | | | |моніторинг | | | | | |залишкових речовин| | | | | |(96/23/ЄЕС) | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |56. Забезпечити|вжиття заходів для:| | | | |проведення |-------------------+-------------+---------+------------| |перевірки мережі|акредитації Цент-|Мінагро- |протягом | | |державних |ральної науко-|політики |року | | |лабораторій та|во-дослідної каран-| | | | |визначити державні|тинної лабораторії| | | | |метрологічні |(згідно з вимогами| | | | |лабораторії у|стандарту ISO/IEC| | | | |санітарній та|17025) | | | | |фітосанітарній |-------------------+-------------+---------+------------| |сфері, звернувши|проведення консуль-| -"- | -"- | | |особливу увагу на|тацій з ЄС щодо ук-| | | | |забезпечення їх|ладення Угоди у| | | | |необхідним |сфері ветеринарії | | | | |обладнанням та| | | | | |інформацією щодо| | | | | |методів аналізу| | | | | |(тестування | | | | | |залишків), а також| | | | | |підготовку їх до| | | | | |акредитації | | | | | |відповідно до| | | | | |стандартів ISO. За| | | | | |результатами | | | | | |спільно з ЄС| | | | | |визначити кроки| | | | | |щодо укладення| | | | | |угод у сфері| | | | | |санітарії та| | | | | |фітосанітарії | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2.3.2. Право щодо заснування компаній; | | законодавство у сфері послуг та діяльності компаній | |---------------------------------------------------------------------------| | Заснування компаній та законодавство про компанії | |---------------------------------------------------------------------------| | 1. Повна імплементація частини IV розділу II УПС ( 998_012 ), зокрема | | щодо принципів режиму найбільшого сприяння та національного режиму | | (умови, що впливають на заснування та діяльність компаній) | |---------------------------------------------------------------------------| |57. Створити|забезпечення супро-|Держпідприєм-|протягом |Подолання | |відповідні умови|водження розгляду|ництво |року |регулятивних| |для провадження|Верховною Радою Ук-|Мінекономіки | |і адмініст- | |діяльності |раїни проекту Зако-| | |ративних | |компаній, зокрема|ну України "Про| | |бар'єрів на | |прийняти акти|внесення змін до| | |шляху роз- | |законодавства з|Закону України "Про| | |витку мало- | |питань конкуренції|ліцензування певних| | |го та се- | |та банкрутства і|видів господарської| | |реднього | |забезпечити |діяльності" | | |підприєм- | |дотримання їх| | | |ницва | |вимог | | | |і новоство- | | | | | |рених підп- | | | | | |риємств | | | | | |(ЄС, Тасіс | | | | | |НПД 2003) - | | | | | |0,5 млн. | | | | | |євро | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |розроблення проекту|Мінекономіки |протягом |Посилення | | |Закону України "Про|Мінфін |року |сектору фі- | | |внесення змін до|Мін'юст | |нансових | | |Закону України "Про| | |послуг (ЄС, | | |відновлення пла-| | |Тасіс НПД | | |тоспроможності | | |2005, вклю- | | |боржника або виз-| | |чаючи підт- | | |нання його банкру-| | |римку | | |том" | | |ЄБРР) - | | | | | |7 млн. євро | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |58. Забезпечити|вжиття заходів для|Національний | -"- | | |створення умов для|врегулювання питан-|банк (за | | | |провадження |ня надання філіям|згодою) | | | |діяльності |іноземних банків| | | | |дочірніми |доступу на ринок| | | | |компаніями, |України | | | | |заснованими у ЄС,| | | | | |або їх філіями та| | | | | |українськими | | | | | |дочірніми | | | | | |компаніями або їх| | | | | |філіями, не менш| | | | | |сприятливих, ніж| | | | | |ті, в яких діють| | | | | |національні | | | | | |компанії | | | | | |(національний | | | | | |режим) | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |59. Поступово|розроблення проек-|Держпідприєм-| -"- | | |усунути обмеження|тів нормативно-пра-|ництво | | | |щодо заснування|вових актів, необ-|інші | | | |компаній |хідних для виконан-|центральні | | | | |ня Закону України|органи | | | | |"Про дозвільну сис-|виконавчої | | | | |тему у сфері госпо-|влади | | | | |дарської діяльнос-| | | | | |ті" ( 2806-15 ) | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Послуги | |---------------------------------------------------------------------------| | 2. Поступове усунення обмежень, що сприятиме обміну послугами | | між ЄС та Україною в окремих галузях, згідно із зобов'язаннями, | | які містяться в частині IV розділу III УПС ( 998_012 ) | | (надання транскордонних послуг) | |---------------------------------------------------------------------------| |60. Запровадити та|розроблення проекту|Національний |грудень |Підтримка | |забезпечити |Закону України про|банк | |сектору | |ефективність |внесення змін до|(за згодою) | |страхування | |функціонування |Закону України "Про| | |(ЄС, Тасіс | |системи |банки і банківську| | |НПД 2004) - | |пруденційного |діяльність" (в час-| | |3,5 млн. | |регулювання та|тині корпоративного| | |євро Підт- | |нагляду за|управління та кон-| | |римка про- | |фінансовими |солідованого нагля-| | |цесу адап- | |ринками відповідно|ду) | | |тації бан- | |до існуючої в ЄС | | | |ківського | | | | | |сектору Ук- | | | | | |раїни до | | | | | |стандартів | | | | | |та принци- | | | | | |пів ЄС (ЄС, | | | | | |Тасіс - | | | | | |Бістро) - | | | | | |200 тис. | | | | | |євро Поси- | | | | | |лення сек- | | | | | |тору фінан- | | | | | |сових пос- | | | | | |луг (ЄС, | | | | | |Тасіс НПД | | | | | |2005) - 7 | | | | | |млн. євро | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |внесення змін до|Державна |червень | | | |ліцензійних умов|комісія | | | | |провадження діяль-|з регулювання| | | | |ності кредитних|ринків | | | | |спілок з надання|фінансових | | | | |фінансових послуг|послуг | | | | |щодо особливості| | | | | |ліцензування у про-| | | | | |цесі реорганізації| | | | | |кредитних спілок | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |внесення змін до|Державна |жовтень | | | |правил провадження|комісія | | | | |торговцями цінними|з цінних | | | | |паперами комерцій-|паперів | | | | |ної та комісійної|та фондового | | | | |діяльності, пов'я-|ринку | | | | |заної з цінними| | | | | |паперами | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |розроблення ліцен-| - " - |червень | | | |зійних умов провад-| | | | | |ження професійної| | | | | |діяльності на ринку| | | | | |цінних паперів (но-| | | | | |ва редакція) з ме-| | | | | |тою підвищення ви-| | | | | |мог до нових та ді-| | | | | |ючих учасників рин-| | | | | |ку | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |61. Забезпечити|розроблення проекту|Державна |листопад |Розширення | |ефективну |Закону України "Про|комісія | |доступу до | |діяльність |страхування" (нова|з регулювання| |ринків фі- | |незалежних та|редакція) |ринків | |нансових | |компетентних | |фінансових | |послуг | |установ нагляду| |послуг | |(Світовий | |відповідно до| |Мінфін | |банк) Друга | |міжнародних | | | |програма | |стандартів | | | |реформування| | | | | |фінансового | | | | | |сектору | | | | | |(Світовий | | | | | |банк, грант | | | | | |Уряду Ні- | | | | | |дерландів | | | | | |TF 054948) | | | | | |Підтримка | | | | | |сектору | | | | | |страхування | | | | | |(ЄС, Тасіс | | | | | |НПД 2004) - | | | | | |3 млн. євро | |---------------------------------------------------------------------------| | 2.3.4. Переміщення людей, у тому числі переміщення працівників | |---------------------------------------------------------------------------| | Недискримінаційне ставлення до працівників-мігрантів | | (працевлаштування та умови праці) | |---------------------------------------------------------------------------| | 1. Виконання у повному обсязі положень статті 24 УПС ( 998_012 ) | | (Умови праці) | |---------------------------------------------------------------------------| |62. Забезпечити|розроблення проекту|Мінпраці |квітень | | |виконання у|Закону України "Про|МЗС | | | |повному обсязі|ратифікацію Євро-| | | | |положень статті 24|пейської конвенції| | | | |УПС ( 998_012 ) |про правовий статус| | | | |шляхом |працівників-мігран-| | | | |скасування усіх|тів" | | | | |дискримінаційних | | | | | |заходів щодо умов| | | | | |та оплати праці| | | | | |або звільнення, що| | | | | |застосовуються до| | | | | |працівників- | | | | | |мігрантів | | | | | |за ознакою| | | | | |громадянства | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2.3.5 Інші ключові сфери | |---------------------------------------------------------------------------| | Оподаткування | |---------------------------------------------------------------------------| | 1. Впровадження і розвиток систем оподаткування та податкових органів | | відповідно до міжнародних стандартів і стандартів ЄС | |---------------------------------------------------------------------------| |63. Провести|забезпечення супро-|Мінфін |протягом |Підтримка | |податкову реформу,|водження розгляду| |року |податкової | |передбачивши: |Верховною Радою Ук-| | |реформи | |прийняття та|раїни проекту Зако-| | |(ЄС, Тасіс | |забезпечення |ну України "Про| | |НПД 2003) - | |дотримання |внесення змін до| | |2 млн. євро | |законодавства щодо|Закону України "Про| | |Норми та | |податку на додану|ставки акцизного| | |стандарти | |вартість та|збору на спирт ети-| | |(ЄС, Тасіс | |акцизного збору,|ловий та алкогольні| | |НПД 2005) - | |що відповідає|напої" (щодо ставок| | |9 млн. євро | |положенням УПС |на імпортні вина) | | | | |( 998_012 ) і |-------------------+-------------+---------+------------| |нормам СОТ|розроблення пропо-|Мінфін |протягом | | |вирішення питань|зицій щодо врегулю-|Державна |року | | |щодо погашення|вання питання на-|податкова | | | |заборгованості з|дання органам дер-|адміністрація| | | |відшкодування |жавної податкової|Мінекономіки | | | |податку на додану|служби копій реєст-| | | | |вартість та|рів та податкових| | | | |запобігання |накладних в елект-| | | | |накопиченню нової|ронному вигляді | | | | |заборгованості, | | | | | |зокрема шляхом| | | | | |здійснення | | | | | |ефективних заходів| | | | | |і виділення| | | | | |достатніх ресурсів| | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |64. Виконувати|продовження вико-|Державна | -"- |Модерніза- | |комплексний |нання Стратегічного|податкова | |ція держав- | |стратегічний план|плану розвитку дер-|адміністрація| |ної подат- | |розвитку державної|жавної податкової| | |кової служ- | |податкової служби|служби на період до| | |би - 1 | |з визначенням|2013 року | | |(МБРР) - 40 | |необхідних |( v0160225-03 ) | | |млн. дола- | |адміністративних | | | |рів США | |структур, процедур|-------------------+-------------+---------+------------| |та потреб у|розроблення проекту|Державна |грудень | | |фінансових, |Закону України "Про|податкова | | | |людських, |внесення змін до|адміністрація| | | |матеріально- |Закону України "Про|Мінфін | | | |технічних |державну податкову| | | | |та інформаційних|службу в Україні" | | | | |ресурсах |-------------------+-------------+---------+------------| | |вжиття заходів для| -"- |протягом |ЄС, Тасіс | | |реалізації проекту| |року |НПД 2003 - | | |програми Тасіс| | |1,6 млн. | | |"Підтримка податко-| | |євро | | |вої реформи" | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Конкурентна політика | |---------------------------------------------------------------------------| | 2. Виконання зобов'язань щодо державної допомоги відповідно | | до статей 49.2.2 і 49.2.3 УПС ( 998_012 ) та діяти відповідно | | до них, а також розроблення актів законодавства і визначення | | режиму контролю, що відповідають існуючому в ЄС | |---------------------------------------------------------------------------| |65. Розробити|розроблення проек-|Антимоно- | -"- | | |проекти та|тів нормативно-|польний | | | |прийняти акти|правових актів щодо|комітет | | | |законодавства у|встановлення конт-|(за згодою) | | | |сфері державної|ролю за наданням|Мінекономіки | | | |допомоги з метою|державної допомоги|Мінфін | | | |визначення поняття|з метою впроваджен-| | | | |державної допомоги|ня правового регу-| | | | |відповідно до|лювання правил кон-| | | | |того, що існує в|куренції при надан-| | | | |ЄС, принципу|ні державної допо-| | | | |заборони надання|моги | | | | |державної | | | | | |допомоги, що| | | | | |призводить до| | | | | |погіршення умов| | | | | |торгівлі між| | | | | |Україною та ЄС,| | | | | |встановлення | | | | | |прозорих умов| | | | | |надання державної| | | | | |допомоги в Україні| | | | | |(зокрема шляхом| | | | | |визначення | | | | | |переліку установ,| | | | | |що надають| | | | | |допомогу, та| | | | | |незалежного | | | | | |наглядового | | | | | |органу, | | | | | |регулярного | | | | | |звітування щодо| | | | | |типу, обсягів| | | | | |допомоги, а також| | | | | |її одержувачів) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3. Виконання зобов'язань, визначених у статті 49.2.1 УПС ( 998_012 ), | | та діяти відповідно до них шляхом забезпечення відповідності | | національного антимонопольного законодавства та режиму контролю | | за його дотриманням з тими, що існують в ЄС | |---------------------------------------------------------------------------| |66. Оцінити|внесення змін до|Антимоно- |травень | | |повноту та|правил розгляду|польний | | | |відповідність |справ про порушення|комітет | | | |законодавчої бази|законодавства щодо|(за згодою) | | | |України тій, що|захисту економічної| | | | |існує в ЄС,|конкуренції | | | | |зокрема стосовно| | | | | |принципів | | | | | |недискримінації, | | | | | |прозорості та| | | | | |процесуальної | | | | | |справедливості | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Права інтелектуальної та промислової власності | |---------------------------------------------------------------------------| | 4. Забезпечення рівня захисту прав інтелектуальної | | та промислової власності, подібного до того, що існує в ЄС, | | включаючи ефективні засоби його забезпечення відповідно | | до положень статті 50 УПС ( 998_012 ) | |---------------------------------------------------------------------------| |67. Забезпечити|започаткування діа-|МОН |протягом | | |дотримання та|логу між Україною| |року | | |ефективне |та Європейською Ко-| | | | |застосування |місією з питань за-| | | | |законодавства, яке|хисту прав інтелек-| | | | |б відповідало|туальної власності | | | | |Угоді ТРІПС |-------------------+-------------+---------+------------| |( 981_018 ), після|опрацювання питання|МОН | -"- | | |вступу України до|щодо укладення з ЄС|Мін'юст | | | |СОТ. Забезпечити|угоди про взаємну|МЗС | | | |дотримання вимог|охорону географіч-| | | | |законодавства щодо|них зазначень | | | | |торговельних марок|-------------------+-------------+---------+------------| |і географічних|розроблення проекту|МОН |липень | | |зазначень походже-|Закону України про| | | | |ння товарів. |внесення змін до| | | | |Продовжити |деяких законодавчих| | | | |приведення |актів щодо захисту| | | | |законодавства |прав інтелектуаль-| | | | |України у сфері|ної власності (з| | | | |захисту прав|метою приведення| | | | |інтелектуальної та|національного зако-| | | | |промислової |нодавства у сфері| | | | |власності у|інтелектуальної | | | | |відповідність із|власності у відпо-| | | | |законодавством ЄС |відність із законо-| | | | | |давством ЄС) | | | | |--------------------------------------+-------------+---------+------------| |68. Вживати|вжиття заходів для|МОН |протягом | | |ефективних заходів|боротьби з контра-|МВС |року | | |для боротьби з|фактною/піратською | | | | |контрафактною/ |продукцією, зокрема| | | | |піратською |проведення позапла-| | | | |продукцією в|нових операцій, пе-| | | | |окремих визначених|ревірок суб'єктів| | | | |секторах |підприємницької ді-| | | | | |яльності, створення| | | | | |постійних постів| | | | | |державних інспекто-| | | | | |рів з питань інте-| | | | | |лектуальної влас-| | | | | |ності | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Державні закупівлі | |---------------------------------------------------------------------------| | 5. Створення умов для відкритого та конкурентного | | укладення контрактів, зокрема шляхом проведення тендерів, | | відповідно до положень статті 55 УПС ( 998_012 ) | |---------------------------------------------------------------------------| |69. Продовжити|забезпечення реалі-|Мінекономіки |протягом | | |наближення до|зації Стратегії|Антимоно- |року | | |законодавства ЄС у|розвитку системи|польний | | | |сфері закупівель з|державних закупі-|комітет | | | |метою забезпечення|вель на 2005-2010 |(за згодою) | | | |ефективної |роки |інші органи | | | |імплементації |( 1257-2005-п ) |виконавчої | | | |ключових принципів| |влади | | | |прозорості, | | | | | |недискримінації, | | | | | |конкуренції та| | | | | |забезпечення | | | | | |доступу до засобів| | | | | |юридичного | | | | | |захисту. Ці| | | | | |принципи повинні| | | | | |застосовуватися | | | | | |під час закупівлі| | | | | |товарів, послуг та| | | | | |робіт усіма| | | | | |державними | | | | | |органами на всіх| | | | | |рівнях. | | | | | |Забезпечити | | | | | |розв'язання спорів| | | | | |щодо державних| | | | | |закупівель у судах| | | | | |або відповідних| | | | | |незалежних | | | | | |інстанціях. | | | | | |Удосконалення | | | | | |співробітництва | | | | | |між Україною та ЄС| | | | | |шляхом обміну| | | | | |досвідом, | | | | | |інформацією про| | | | | |найбільш ефективні| | | | | |механізми | | | | | |діяльності та| | | | | |контролю. | | | | | |Співробітництво з| | | | | |ЄС у сфері| | | | | |державних | | | | | |закупівель щодо| | | | | |впровадження | | | | | |сучасних | | | | | |електронних | | | | | |тендерних систем | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Статистика | |---------------------------------------------------------------------------| | 6. Впровадження статистичних методів, які повністю відповідають | | європейським стандартам в окремих сферах, та прискорення | | інституційного зміцнення Державного комітету статистики | |---------------------------------------------------------------------------| |70. Розробити|вжиття заходів для|Держкомстат |протягом |Статистика | |коротко- та|проведення спільно| |року |- 8 (ЄС, | |середньострокову |з Євростатом гло-| | |Тасіс НПД | |стратегію розвитку|бальної оцінки від-| | |2002) - | |з метою|повідності статис-| | |1 млн. євро | |гармонізації із|тичної системи Ук-| | | | |стандартами ЄС у|раїни європейським| | | | |відповідних сферах|статистичним стан-| | | | |статистики |дартам | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |визначення основних|Національний |червень | | | |розбіжностей при|банк | | | | |складанні грошово- |(за згодою) | | | | |кредитної статисти-| | | | | |ки між класифікаці-| | | | | |ями інституційних| | | | | |секторів економіки| | | | | |Європейської систе-| | | | | |ми національних ра-| | | | | |хунків (1995 р.) та| | | | | |Системи національ-| | | | | |них рахунків (ООН| | | | | |1993 р.) | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |71. Забезпечення |забезпечення супро-|Держкомстат |протягом | | |включення до зако-|водження розгляду | |року | | |нодавства у сфері |Верховною Радою | | | | |статистики базо- |України проекту За-| | | | |вих принципів |кону України "Про | | | | |об'єктивності, |внесення змін до | | | | |надійності, про- |деяких законодавчих| | | | |зорості та кон- |актів України щодо | | | | |фіденційності |організації | | | | |персональних |статистичних | | | | |даних |спостережень" | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |72. Запровадити|забезпечення підго-|Держкомстат |протягом | Статистика | |основні |товки, публікації| |року | - 8 (ЄС, | |статистичні |та презентації| | | Тасіс НПД | |класифікації ЄС та|Центральної статис-| | | 2002) - | |застосувати їх у|тичної класифікації| | |1 млн. євро | |всіх галузях|продукції за видами| | | | |статистики |діяльності | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Фінансовий контроль | |---------------------------------------------------------------------------| | 7. Надійне управління та контроль за державними фінансами. | | Система казначейського обліку | |---------------------------------------------------------------------------| |73. Підвищити|розроблення проекту|Мінфін |вересень | | |рівень прозорості|Стратегії модерні-|Державне | | | |управління |зації системи бух-|казначейство | | | |державними |галтерського обліку| | | | |фінансами, |у секторі державно-| | | | |включаючи |го управління | | | | |розроблення та|-------------------+-------------+---------+------------| |реалізацію |розроблення концеп-| -"- |протягом |Ефективне | |стратегії |ції функціонування| |року |управління | |модернізації |багаторівневої ін-| | |державним | |системи обліку|формаційно- | | |бюджетом | |Державного |обчислювальної | | |(ЄС, Тасіс | |казначейства |системи Державного| | |НПД 2002) - | | |казначейства, яка| | |2,8 млн. | | |забезпечує ведення| | |евро Грант | | |бухгалтерського об-| | |Уряду Япо- | | |ліку в державному| | |нії | | |секторі відповідно| | |TF054609 - | | |до міжнародних| | |673,5 тис. | | |стандартів | | |доларів США | |---------------------------------------------------------------------------| | Державний внутрішній фінансовий контроль | |---------------------------------------------------------------------------| |74. Розробити|забезпечення реалі-|Мінфін |протягом | | |Концепцію розвитку|зації Концепції|інші органи |року | | |та |розвитку державного|державної | | | |реструктуризації |внутрішнього фінан-|влади | | | |системи державного|сового контролю |(за згодою) | | | |фінансового |( 158-2005-р ) | | | | |контролю та аудиту|на 2005-2009 роки | | | | |в Україні.|-------------------+-------------+---------+------------| |Створити |розроблення проек-| | | | |нормативно-правову|тів законів Украї-| | | | |базу у сфері|ни: | | | | |державного |-------------------+-------------+---------+------------| |фінансового |Про фінансовий|Мінфін | -"- |Посилення | |контролю. |контроль |ГоловКРУ | |сектору фі- | |Поступово | |Рахункова | |нансових | |гармонізувати | |палата | |послуг (ЄС, | |систему державного| |(за згодою) | |Тасіс НПД | |внутрішнього | | | |2005, вклю- | |фінансового | | | |чаючи підт- | |контролю з| | | |римку ЄБРР) | |міжнародними | | | |- 7 млн. | |стандартами (IFAC,| | | |євро | |IIA, INTOSAI) та|-------------------+-------------+---------+------------| |методиками, а|Про державний внут-| -"- | -"- | | |також з найкращою|рішній фінансовий| | | | |практикою ЄС у|контроль | | | | |частині контролю| | | | | |та аудиту| | | | | |державних | | | | | |надходжень, | | | | | |витрат, активів та| | | | | |зобов'язань | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Зовнішній аудит та контроль | |---------------------------------------------------------------------------| |75. Забезпечити|розроблення проекту|Рахункова | -"- | | |функціонування |Закону України "Про|палата | | | |вищого органу|Рахункову палату|(за згодою) | | | |аудиту (Рахункової|України" (нова ре-| | | | |палати) відповідно|дакція) | | | | |до міжнародних|-------------------+-------------+---------+------------| |стандартів |проведення в рамках|Рахункова |протягом | | |зовнішнього аудиту|Європейської орга-|палата |року | | |(Міжнародна |нізації вищих орга-|(за згодою) | | | |організація вищих|нів фінансового| | | | |аудиторських |контролю (EUROSAI)| | | | |установ) |міжнародної конфе-| | | | | |ренції "Роль вищих| | | | | |органів фінансового| | | | | |контролю у боротьбі| | | | | |з корупцією і шах-| | | | | |райством" | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Політика у сфері підприємництва | |---------------------------------------------------------------------------| | 8. Налагодження співробітництва з ЄС щодо політики у сфері | | підприємництва з метою удосконалення адміністративних | | та регуляторних умов діяльності компаній; розвиток законодавчої | | та інституціональної бази України з метою стимулювання розвитку | | малих та середніх підприємств відповідно до статті 73 УПС ( 998_012 ) | |---------------------------------------------------------------------------| |76. Запровадити|розроблення проекту|Мінфін | -"- |Посилення | |національну |Закону України "Про|Держпідприєм-| |сектору фі- | |систему реєстрації|спрощену систему|ництво | |нансових | |компаній на основі|оподаткування, об-|Державна | |послуг (ЄС, | |досвіду держав -|ліку та звітності|податкова | |Тасіс НПД | |членів ЄС з метою|суб'єктів малого|адміністрація| |2005, вклю- | |створення умов для|підприємництва" | | |чаючи підт- | |приєднання України| | | |римку ЄБРР) | |до Європейського| | | |- 7 млн. | |бізнес-реєстру | | | |євро | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |вжиття заходів для|Держпідприєм-| -"- | | | |приєднання укра-|ництво | | | | |їнської системи ре-| | | | | |єстрації компаній| | | | | |до Європейського| | | | | |бізнес-реєстру | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |77. Вивчити|опрацювання питання|Торгово- |протягом |Послуги з | |можливість |відкриття у деяких|промислова |року |підтримки | |відкриття одного|містах України при|палата | |малих та | |чи більше|регіональних торго-|(за згодою) | |середніх | |Європейських |во-промислових па-|Держпідприєм-| |підприємств | |інформаційних |латах філій Євро-|ництво | |у пріори- | |кореспондентських |пейського інформа-| | |тетних ре- | |центрів (EICC) |ційного кореспон-| | |гіонах (ЄС, | | |дентського центру| | |Тасіс НПД | | |при Торгово-промис-| | |2003) - 3,5 | | |ловій палаті та| | |млн. євро | | |сприяти їх діяль-| | | | | |ності | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2.4. Співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ | |---------------------------------------------------------------------------| |78. Запровадити у|забезпечення прове-|МЗС | -"- | | |контексті процесу|дення переговорів з| | | | |розширення ЄС та|Європейською Комі-| | | | |Європейської |сією щодо укладення| | | | |політики сусідства|Угоди між Україною| | | | |конструктивний |та ЄС про спрощення| | | | |діалог із|візового режиму | | | | |спрощення візового| | | | | |режиму між| | | | | |Україною та ЄС з| | | | | |метою підготовки| | | | | |до майбутніх| | | | | |переговорів щодо| | | | | |укладення угоди із| | | | | |зазначеного | | | | | |питання з| | | | | |урахуванням | | | | | |необхідності | | | | | |прогресу у| | | | | |переговорах щодо| | | | | |укладення угоди| | | | | |про реадмісію між| | | | | |Україною та ЄС | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |79. Перегляд Радою|вжиття заходів для|Мін'юст |протягом | | |ЄС відповідно до|перегляду Плану дій|МЗС |року | | |Плану дій ЄС |ЄС ( 994_693 ) | | | | |( 994_693 ) у |у сфері юстиції | | | | |сфері юстиції та|та внутрішніх справ| | | | |внутрішніх справ в|в Україні та забез-| | | | |Україні |печення його вико-| | | | |результатів |нання | | | | |діяльності за| | | | | |згаданим Планом| | | | | |дій до кінця 2005| | | | | |року та прийняття| | | | | |рішення щодо| | | | | |подальшого | | | | | |перегляду цього| | | | | |документа. На| | | | | |основі результатів| | | | | |аналізу прогресу| | | | | |України у цій| | | | | |сфері в контексті| | | | | |Європейської | | | | | |політики сусідства| | | | | |може бути| | | | | |розглянуто питання| | | | | |щодо включення| | | | | |нових цілей та| | | | | |завдань до цього| | | | | |Плану дій | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2.5. Транспорт, енергетика, інформаційне суспільство | | та навколишнє середовище | |---------------------------------------------------------------------------| | Транспорт | |---------------------------------------------------------------------------| | 1. Розроблення та започаткування реалізації національної | | транспортної стратегії, включаючи розвиток | | національної транспортної інфраструктури | |---------------------------------------------------------------------------| |80. Продовжити|розроблення проекту|Мінтранс- |травень | | |розроблення |концепції формуван-|зв'язку | | | |Концепції сталої|ня сталої націо-| | | | |національної |нальної транспорт-| | | | |транспортної |ної політики роз-| | | | |політики розвитку|витку всіх видів| | | | |всіх видів|транспорту та засад| | | | |транспорту |(стратегії) транс-| | | | |відповідно до|портної політики | | | | |Білої книги ЄС у| | | | | |сфері транспорту | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |81. Реалізувати|забезпечення вико-|Мінтранс- |протягом | | |політику щодо|нання рішень Групи|зв'язку |року | | |розвитку |високого рівня у| | | | |інфраструктури з|транспортній сфері | | | | |метою визначення| | | | | |та оцінки| | | | | |пріоритетних | | | | | |інфраструктурних | | | | | |проектів у різних| | | | | |секторах та| | | | | |продовжити участь| | | | | |у спільному| | | | | |розвитку | | | | | |пан'європейських | | | | | |коридорів і зон, а| | | | | |також у програмі| | | | | |ТРАСЕКА | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |82. Визначити|вжиття заходів для|Мінтранс- | -"- |Ремонт ав- | |джерела та|підготовки інвести-|зв'язку | |томобільної | |прийняти стратегію|ційних проектів з|Мінекономіки | |дороги М-06 | |фінансування |розбудови транс-| | |Київ - Чоп | |проектів з|портної інфраструк-| | |на ділянці | |урахуванням |тури із залученням| | |від м. Киє- | |рішення про|фінансових ресурсів| | |ва до | |поширення на|Європейського ін-| | |м. Броди | |Україну мандата|вестиційного банку| | |(коридори | |Європейського |та ЄБРР | | |N 3 і 5) | |інвестиційного | | | |(ЄБРР, ЄІБ) | |банку. Розглянути| | | |- 300 млн. | |питання | | | |євро, з них | |фінансування | | | |кошти ЄІБ -| |інфраструктури | | | |150 млн. | |(наприклад на| | | |євро, кошти | |засадах держав- | | | |ЄБРР - 150 | |но-приватного | | | |млн. євро | |партнерства, | | | | | |опосередкованого | | | | | |фінансування | | | | | |деяких | | | | | |транспортних | | | | | |об'єктів тощо) | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |83. Розвивати|розроблення плану|НКАУ |квітень | | |співробітництво у|заходів з імплемен-|Мінтранс- | | | |сфері супутникової|тації Угоди про|зв'язку | | | |навігації |співробітництво що-| | | | |(включаючи спільні|до цивільної гло-| | | | |науково-дослідні |бальної навігацій-| | | | |роботи та|ної супутникової| | | | |застосування їх|системи між Украї-| | | | |результатів) |ною та Європейським| | | | | |Співтовариством та| | | | | |його державами -| | | | | |членами | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |вжиття заходів для|Мінтранс- |грудень | | | |створення системи|зв'язку | | | | |моніторингу навіга-|НКАУ | | | | |ційних характерис-| | | | | |тик (Європейської| | | | | |геостаціонарної до-| | | | | |даткової навігацій-| | | | | |ної системи| | | | | |(GPS)/ЕГНОС) на те-| | | | | |риторії України | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2. Здійснення окремих заходів та проведення реформ | | у сфері автомобільного транспорту | |---------------------------------------------------------------------------| |84. Гарантувати|розроблення проекту|Мінтранс- |листопад | | |регулювання |Закону України "Про|зв'язку | | | |питання стосовно|внесення змін до| | | | |доступу до|Закону України "Про| | | | |професійної |автомобільний | | | | |діяльності |транспорт" (щодо| | | | |міжнародного та|доступу до профе-| | | | |національного |сії) | | | | |транспортного |-------------------+-------------+---------+------------| |сектору. В секторі|вжиття заходів з| -"- |липень | | |міжнародних |метою приєднання| | | | |перевезень |України до Конвен-| | | | |запровадити |ції Міжнародної ор-| | | | |міжнародні |ганізації праці | | | | |стандарти щодо|N 153 "Про трива-| | | | |обов'язкового часу|лість робочого часу| | | | |роботи та|та періоди відпо-| | | | |відпочинку водіїв|чинку на дорожньому| | | | |і забезпечити їх|транспорті" | | | | |виконання |( 993_025 ) | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |85. Прийняти план|розроблення проекту|Мінтранс- |вересень | | |дій щодо|Закону України "Про|зв'язку | | | |підвищення безпеки|внесення змін до|МВС | | | |на дорогах та|Закону України "Про| | | | |забезпечити його|дорожній рух" (щодо| | | | |виконання |підвищення безпеки| | | | | |автомобільних пере-| | | | | |везень і дорожнього| | | | | |руху в цілому) | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |розроблення проекту|Мінтранс- |протягом | | | |загальнодержавної |зв'язку |року | | | |концепції підвищен-|МВС | | | | |ня безпеки на доро-| | | | | |гах | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |розроблення пропо-| -"- | -"- | | | |зицій щодо визна-| | | | | |чення механізму ре-| | | | | |алізації Угоди про| | | | | |прийняття єдиних| | | | | |умов періодичних| | | | | |технічних оглядів| | | | | |колісних транспорт-| | | | | |них засобів і про| | | | | |взаємне визнання| | | | | |таких оглядів | | | | | |( 995_e51 ) | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3. Здійснення окремих заходів та проведення реформ у сфері | | залізничного транспорту | |---------------------------------------------------------------------------| |86. Підвищити|вжиття заходів для|Мінтранс- |грудень | | |ефективність |приєднання України|зв'язку | | | |надання послуг з|до Конвенції про|Держмит- | | | |вантажних |процедуру міжнарод-|служба | | | |перевезень |ного митного тран-| | | | |(включаючи |зиту при перевезен-| | | | |процедури перетину|нях вантажів заліз-| | | | |кордонів). Сприяти|ничним транспортом| | | | |розвитку |із застосуванням| | | | |мультимодальних |накладної СМГС | | | | |послуг, вирішити| | | | | |питання взаємодії| | | | | |між залізницями.| | | | | |Подальший розвиток| | | | | |співробітництва в| | | | | |рамках Організації| | | | | |співдружності | | | | | |залізниць/ | | | | | |Організації з| | | | | |міжнародних | | | | | |перевезень | | | | | |(OSJD/OTIF) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 4. Здійснення окремих заходів та проведення реформ у сфері | | авіаційного транспорту | |---------------------------------------------------------------------------| |87. Визначити|вжиття заходів для|Державіа- |протягом | | |ефективну модель|виконання внут-|служба |року | | |проведення |рішньодержавних |Мін'юст | | | |переговорів щодо|процедур, необхід-|МЗС | | | |двосторонніх угод|них для набрання| | | | |у сфері авіації,|чинності Угодою між| | | | |укладених з|Україною та Євро-| | | | |державами -|пейським Співтова-| | | | |членами ЄС, з|риством про певні| | | | |метою включення до|аспекти повітряного| | | | |них положення щодо|сполучення | | | | |призначення ЄС|-------------------+-------------+---------+------------| |авіакомпаній з|продовження прове-|Державіа- | -"- | | |урахуванням |дення переговорів з|служба | | | |"горизонтальних |окремими державами| | | | |повноважень", |- членами ЄС щодо| | | | |наданих |внесення змін до| | | | |Європейській |укладених двосто-| | | | |Комісії |ронніх міжурядових| | | | | |угод про повітряне| | | | | |сполучення | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |забезпечення реалі-| -"- | -"- | | | |зації Протоколу між| | | | | |Державіаслужбою та| | | | | |Європейською Комі-| | | | | |сією про певні ас-| | | | | |пекти повітряного| | | | | |сполучення від | | | | | |12 грудня 2005 р. | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |88. Набути статус|продовження роботи| -"- | -"- |Впроваджен- | |повноправного |із впровадження| | |ня Спільних | |члена в|Спільних авіаційних| | |авіаційних | |Європейських |вимог Об'єднаних| | |вимог Об'- | |об'єднаних |авіаційних властей| | |єднаних | |авіаційних |(JAR-ів) у націо-| | |авіаційних | |властях; вивчити|нальне законодавс-| | |властей в | |можливість |тво | | |авіаційному | |здійснення заходів| | | |секторі Ук- | |у галузі безпеки| | | |раїни (Рес- | |на авіаційному| | | |публіка | |транспорті з| | | |Польща) | |огляду на заявлену| | | | | |Україною мету| | | | | |членства у| | | | | |Європейському | | | | | |агентстві з| | | | | |повітряної безпеки| | | | | |(EASA) | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |89. |вжиття заходів для|Державіа- |протягом | | |Співробітничати з|виконання внут-|служба |року | | |питань безпеки|рішньодержавних | | | | |авіаперевезень |процедур, необхід-| | | | | |них для набрання| | | | | |чинності для Украї-| | | | | |ни Протоколу про| | | | | |приєднання ЄС до| | | | | |Міжнародної конвен-| | | | | |ції щодо співробіт-| | | | | |ництва у галузі| | | | | |безпеки аеронавіга-| | | | | |ції "Євроконтроль" | | | | | |( 994_373 ) | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 5. Здійснення окремих заходів та проведення реформ у сфері морського | | та внутрішнього водного транспорту | |---------------------------------------------------------------------------| |90. Співпрацювати|проведення консуль-|Мінтранс- |червень | | |з ЄС з метою|тацій з Європейсь-|зв'язку | | | |гармонізації |ким агентством з| | | | |політики з питань|морської безпеки| | | | |безпеки |(ЄАМБ) щодо підпи-| | | | |мореплавства |сання відповідної| | | | | |угоди про участь| | | | | |України у роботі| | | | | |ЄАМБ та створення| | | | | |умов для обміну ін-| | | | | |формацією з питань| | | | | |безпеки на морі че-| | | | | |рез доступні мережі| | | | | |з інформаційною| | | | | |системою ЄАМБ | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |91. Сприяти|забезпечення супро-|Мінтранс- |протягом | | |реструктуризації |водження розгляду|зв'язку |року | | |державних портів|Верховною Радою Ук-| | | | |(відокремлення |раїни проекту Зако-| | | | |комерційних та|ну України "Про| | | | |управлінських |морські порти Укра-| | | | |функцій) |їни" | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |92. Приєднатися до|вжиття заходів для| -"- |грудень | | |відповідних |виконання внут-| | | | |конвенцій |рішньодержавних | | | | |Міжнародної |процедур, необхід-| | | | |морської |них для набрання| | | | |організації (ІМО);|чинності Главою XI| | | | |забезпечити |- 2 Міжнародної| | | | |ефективне |конвенції про охо-| | | | |застосування |рону людського жит-| | | | |принципів |тя на морі 1974 ро-| | | | |"контроль держави|ку ( 995_251 ) та | | | | |порту" та|Міжнародним | | | | |"контроль держави|кодексом з охорони| | | | |прапору", а також|суден і портових| | | | |виконання |засобів | | | | |резолюцій Комітету|-------------------+-------------+---------+------------| |захисту морського |вжиття заходів для | -"- | -"- | | |середовища з|приєднання України| | | | |питань безпеки|до: | | | | |танкерів |-------------------+-------------+---------+------------| | |Міжнародної конвен-| | | | | |ції про рятування| | | | | |1989 року | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |додатка VI до Між-| | | | | |народної конвенції| | | | | |щодо запобігання| | | | | |забрудненню з суден| | | | | |(МАРПОЛ) | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |поправок 1991 року| | | | | |до Конвенції про| | | | | |Міжнародну морську| | | | | |організацію | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |93. Брати активну|вжиття заходів для:| | | | |участь у сприянні|-------------------+-------------+---------+------------| |розвитку річки|участі України у|МЗС |грудень | | |Дунай з метою|перегляді Белг-|Мінтранс- | | | |повного |радської конвенції|зв'язку | | | |використання її|1948 року | | | | |потенціалу як|( 995_175 ) | | | | |однієї з головних|-------------------+-------------+---------+------------| |складових |продовження будів-|Мінтранс- |протягом | | |європейського |ництва глибоковод-|зв'язку |року | | |внутрішнього |ного суднового ходу|Мінприроди | | | |водного |Дунай - Чорне море| | | | |транспортного |на українській| | | | |шляху |частині дельти в| | | | | |напрямку міжнарод-| | | | | |ного транспортного| | | | | |коридору N 7 | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Енергетика | |---------------------------------------------------------------------------| | 6. Реалізація загальної енергетичної політики, що сприятиме | | зближенню з цілями енергетичної політики ЄС | |---------------------------------------------------------------------------| |94. Підготувати та|забезпечити реалі-|Мінпалив- | -"- | | |схвалити на|зацію положень Ме-|енерго | | | |відповідному рівні|морандуму про поро-|Держатомре- | | | |документи у сфері|зуміння між Украї-|гулювання | | | |енергетичної |ною та ЄС у сфері|НАК | | | |політики з|енергетики |"Нафтогаз | | | |визначенням |( 994_694 ) |України" | | | |можливих джерел| |НКРЕ | | | |фінансування. | |(за згодою) | | | |Посилювати | | | | | |співробітництво | | | | | |Україна - ЄС у| | | | | |сфері енергетичної| | | | | |політики | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |95. Розглянути|продовжити прове-|Мінпалив- | -"- | | |можливість участі|дення консультацій|енерго | | | |в Європейській|щодо можливості|Мінфін | | | |енергетичній |участі України у| | | | |програмі |Європейській енер-| | | | | |гетичній програмі | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 7. Поступовий перехід до принципів, за якими функціонують | | внутрішні ринки газу та електроенергії ЄС | |---------------------------------------------------------------------------| |96. Визначити|розробити проект|Мінпалив- |квітень | | |перелік заходів,|Закону України "Про|енерго НКРЕ | | | |необхідних для|засади функціону-|(за згодою) | | | |поступового |вання ринку природ-|НАК | | | |переходу до|ного газу" |"Нафтогаз | | | |принципів, за| |України" | | | |якими функціонують| | | | | |внутрішні ринки| | | | | |газу та| | | | | |електроенергії ЄС,| | | | | |включаючи | | | | | |вирішення питання| | | | | |регуляторних | | | | | |органів, а також| | | | | |визначення часових| | | | | |рамок та складення| | | | | |плану фінансування| | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |97. Визначити|здійснення поетап-|НКРЕ |протягом | | |цінову політику з|ного приведення та-|(за згодою) |року | | |метою конвергенції|рифів на електричну|Мінекономіки | | | |ринків України та|енергію для всіх|Мінпалив- | | | |ЄС |категорій спожива-|енерго | | | | |чів до рівня, що|Спільний | | | | |відповідає обґрун-|представ- | | | | |тованим витратам на|ницький | | | | |їх виробництво, пе-|орган все- | | | | |редачу та постачан-|українських | | | | |ня, а також цін на|профспілок | | | | |природний газ - до|та профспіл- | | | | |рівня обґрунтованих|кових | | | | |витрат, пов'язаних|об'єднань | | | | |з його реалізацією |(за згодою) | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |98. Прийняти закон|забезпечення супро-|НКРЕ | -"- | | |про Національну|водження розгляду|(за згодою) | | | |комісію з питань|Верховною Радою Ук-|Мінпалив- | | | |регулювання |раїни проекту Зако-|енерго | | | |електроенергетики |ну України "Про На-| | | | |та забезпечити |ціональну комісію| | | | |його виконання |регулювання енерге-| | | | | |тики України" | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |99. Забезпечити|вжиття заходів для|Мінпалив- |протягом |Реформуван- | |подальше |реформування секто-|енерго |року |ня тран- | |розроблення плану|ру транзитного га-|НАК | |зитного га- | |реструктуризації |зотранспортування |"Нафтогаз | |зотранс- | |внутрішнього | |України" | |портного | |газового сектору | | | |сектору | | | | | |(ЄС, Тасіс | | | | | |РПД 2002) - | | | | | |3 млн. євро | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |100. Взяти участь|продовження співро-|НКРЕ | -"- | | |у здійсненні|бітництва з Регіо-|(за згодою) | | | |заходів ЄС у сфері|нальною асоціацією| | | | |енергетики, |регулюючих органів| | | | |включаючи |(ERRA) та Радою ре-| | | | |поступове |гуляторів енергети-| | | | |залучення до|ки ЄС (CEER) | | | | |Європейських | | | | | |регуляторних | | | | | |форумів з питань| | | | | |газу та| | | | | |електроенергії | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 8. Прогрес в галузі енергетичних мереж | |---------------------------------------------------------------------------| |101. Розвивати|забезпечення реалі-|Мінпалив- |грудень |Надання | |інфраструктуру з|зації передінвести-|енерго | |консульта- | |метою |ційного етапу про-|НАК | |тивної | |диверсифікації |екту Броди - Плоцьк|"Нафтогаз | |підтримки з | |джерел постачання| |України" | |технічних, | |газу та нафти,|-------------------+-------------+---------|економіч- | |зокрема |вжиття заходів для| -"- |протягом |них, фінан- | |продовжувати |укладення зовнішнь-| |року |сових та | |будівництво |оекономічних дого-| | |правових | |нафтопроводу Одеса|ворів з метою ди-| | |питань у | |- Броди - Польща|версифікації джерел| | |розробленні | |(реалізація Угоди|постачання газу | | |концепції | |між Україною та| | | |проекту що- | |Польщею | | | |до системи | |( 616_046 ) | | | |транспорту- | | | | | |вання | | | | | |нафти за | | | | | |маршрутом | | | | | |Одеса - | | | | | |Броди - | | | | | |Плоцьк (ЄС, | | | | | |Тасіс РПД | | | | | |2002) - | | | | | |2 млн. євро | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |102. Провести|розроблення техніч-|Мінпалив- |протягом |Підтримка | |техніко-економічн-|них та організацій-|енерго |року |інтеграції | |ий аналіз|них заходів щодо| | |України до | |можливості |приєднання об'єдна-| | |транс'євро- | |приєднання |ної енергетичної| | |пейських | |об'єднаної |системи України до| | |електричних | |енергосистеми |транс'європейських | | |мереж (ЄС, | |України з|електричних мереж | | |Тасіс НПД | |транс'європейськи-| | | |2004) - | |ми електричними| | | |3 млн. євро | |мережами (UCTE) |-------------------+-------------+---------+------------| | |активізація співро-| -"- | -"- | | | |бітництва з держа-| | | | | |вами - членами ЄС| | | | | |щодо приєднання| | | | | |об'єднаної енерге-| | | | | |тичної системи Ук-| | | | | |раїни до транс'єв-| | | | | |ропейських елект-| | | | | |ричних мереж | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 9. Прогрес у сфері транзиту природного газу | |---------------------------------------------------------------------------| |103. Покращити|продовження роботи| | | | |роботу, підвищити|із: | | | | |безпеку та|-------------------+-------------+---------+------------| |захищеність |забезпечення в ус-|НАК | -"- | | |газотранспортної |тановленому порядку|"Нафтогаз | | | |системи |охорони найбільш|України" | | | | |важливих об'єктів|Мінпалив- | | | | |лінійної частини|енерго | | | | |магістральних га-| | | | | |зопроводів | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |встановлення тех-|НАК |протягом | | | |нічних засобів охо-|"Нафтогаз |року | | | |рони стаціонарних|України" | | | | |об'єктів, розташо-|Мінпалив- | | | | |ваних на магіст-|енерго | | | | |ральних газопрово-| | | | | |дах | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 10. Прогрес у реструктуризації вугільних шахт | |---------------------------------------------------------------------------| |104. Забезпечити|розроблення проек-| | | | |подальше виконання|тів: | | | | |плану |-------------------+-------------+---------+------------| |реструктуризації |Закону України "Про|Мінвуглепром |липень | | |українських шахт.|особливості прива-| | | | |Зменшувати |тизації вугледобув-| | | | |кількість нещасних|них підприємств" | | | | |випадків на|-------------------+-------------+---------+------------| |шахтах, зокрема|постанови Кабінету|Мінвуглепром |травень | | |через поступове|Міністрів України|Мін'юст | | | |застосування |"Про внесення змін| | | | |стандартів і|до Програми "Укра-| | | | |практики безпеки|їнське вугілля" | | | | |ЄС на шахтах.|-------------------+-------------+---------+------------| |Досягти прогресу в|Програми видобутку|Мінвуглепром |грудень | | |оцінці технічної|та утилізації газу| | | | |та фінансової|метану вугільних| | | | |спроможності |родовищ | | | | |впровадження | | | | | |чистих технологій| | | | | |видобутку вугілля| | | | | |та стимулювання їх| | | | | |застосування | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 11. Підвищення ефективності використання енергії | | та відновлюваних джерел енергії | |---------------------------------------------------------------------------| |105. Прийняти|розроблення меха-|Національне |вересень | | |плани дій щодо|нізму державного|агентство | | | |підвищення |регулювання та еко-|забезпечення | | | |ефективності |номічного стимулю-|ефективного | | | |використання |вання ефективного|використання | | | |енергії, поширення|використання палив-|енергетичних | | | |використання |ноенергетичних ре-|ресурсів | | | |відновлюваних |сурсів суб'єктами|Мінпалив- | | | |джерел енергії та|господарювання та|енерго | | | |зміцнення органів,|населенням | | | | |до компетенції|-------------------+-------------+---------+------------| |яких належать ці|розроблення проекту|Національне |протягом | | |питання, |постанови Кабінету|агентство |року | | |визначивши при|Міністрів України|забезпечення | | | |цьому фінансові|щодо включення до-|ефективного | | | |плани та графіки|даткових заходів до|використання | | | |виконання. |Програми державної|енергетичних | | | |Продовжувати |підтримки розвитку|ресурсів | | | |виконання планів,|нетрадиційних та|Мінпалив- | | | |прийнятих у цій|відновлюваних дже-|енерго | | | |сфері |рел енергії малої| | | | | |гідро- та тепло- | | | | | |енергетики | | | | |---------------------------------------------------------------------------| |12. Продовження співробітництва з питань атомної енергії та ядерної безпеки| |---------------------------------------------------------------------------| |106. Дотримуватися|вжиття заходів для|Мінпалив- | -"- |ЄС, Тасіс, | |міжнародних |реалізації Концеп-|енерго | |Програма з | |стандартів ядерної|ції підвищення без-|Держатом- | |ядерної | |безпеки під час|пеки діючих енер-|регулювання | |безпеки для | |завершення |гоблоків атомних| | |України | |будівництва та|електростанцій | | | | |введення в|( 515а-2005-р ) | | | | |експлуатацію |-------------------+-------------+---------+------------| |енергоблоків |забезпечення вико-|Мінпалив- | -"- | | |"X2P4"; |нання кредитних та|енерго | | | |забезпечити |гарантійних угод,|Мін'юст | | | |виконання у|укладених між Укра-|Мінфін | | | |повному обсязі|їною та ЄБРР і Єв-| | | | |Меморандуму про|ратомом щодо модер-| | | | |взаєморозуміння |нізації та підви-| | | | |між Урядом України|щення безпеки енер-| | | | |і урядами країн|гоблока N 2 Хмель-| | | | |"великої сімки" та|ницької та енергоб-| | | | |Європейською |лока N 4 Рівненсь-| | | | |Комісією щодо|кої атомних елект-| | | | |закриття |ростанцій | | | | |Чорнобильської АЕС| | | | | |( 998_008 ) | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |107. Вжити|забезпечення вико-|Мінпалив- |протягом | | |необхідних заходів|нання Угоди між Ка-|енерго |року | | |для забезпечення |бінетом Міністрів |Держатом- | | | |набрання чинності|України та Євро-|регулювання | | | |та імплементації|пейським Співтова-| | | | |положень угоди з|риством з атомної| | | | |Євратомом про|енергії про співро-| | | | |співробітництво у|бітництво у сфері| | | | |сфері мирного|мирного використан-| | | | |використання |ня ядерної енергії | | | | |ядерної енергії |( 956_003 ) | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |забезпечення дотри-| -"- | -"- | | | |мання міжнародних| | | | | |стандартів ядерної| | | | | |безпеки під час мо-| | | | | |дернізації систем| | | | | |фізичного захисту| | | | | |ядерних об'єктів | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |108. Підвищити|забезпечення вико-|МНС | -"- |Проекти | |ефективність |нання заходів щодо|Держатом- | |міжнародної | |заходів щодо|зняття з експлуата-|регулювання | |технічної | |зняття з|ції Чорнобильської| | |допомоги, | |експлуатації |АЕС | | |спрямовані | |Чорнобильської АЕС| | | |на підт- | | | | | |римку прог- | | | | | |ресу у | | | | | |знятті з | | | | | |експлуата- | | | | | |ції Чорно- | | | | | |бильської | | | | | |АЕС і регу- | | | | | |лювання | | | | | |ядерної та | | | | | |радіаційної | | | | | |безпеки під | | | | | |час вико- | | | | | |нання захо- | | | | | |дів щодо | | | | | |зняття з | | | | | |експлуата- | | | | | |ції Чорно- | | | | | |бильської | | | | | |АЕС ЄС, Та- | | | | | |сіс, Прог- | | | | | |рама з | | | | | |ядерної | | | | | |безпеки для | | | | | |України | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |109. Продовжувати|забезпечення вико-|МНС |протягом |Проект між- | |роботу з виконання|нання плану здійс-|Держатом- |року |народної | |плану здійснення|нення заходів на|регулювання | |технічної | |заходів на об'єкті|об'єкті "Укриття"| | |допомоги | |"Укриття" з метою|та розвитку необ-| | |ПЗЗ (SIP) - | |перетворення |хідної інфраструк-| | |1 091 млн. | |енергоблока N 4|тури | | |доларів США | |Чорнобильської АЕС| | | | | |в екологічно-без- | | | | | |печний об'єкт | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |110. Прийняти|розроблення проекту|МНС |вересень |ЄС, Тасіс, | |стратегію |державної програми|Мінпалив- | |Програма з | |поводження з|поводження з раді-|енерго | |ядерної | |радіоактивними |оактивними відхода-|Держатом- | |безпеки для | |відходами |ми з урахуванням|регулювання | |України | | |вимог законодавства| | | | | |ЄС | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Інформаційне суспільство | |---------------------------------------------------------------------------| | 13. Прискорення досягнення прогресу у сфері політики | | та регулювання електронних засобів зв'язку | |---------------------------------------------------------------------------| |111. Прийняти та|розроблення проекту|Мінтранс- |протягом | | |розпочати |концепції розвитку|зв'язку |року | | |реалізацію |телекомунікацій в|Національна | | | |національної |Україні |комісія з | | | |стратегії розвитку| |питань | | | |телекомунікацій в| |регулювання | | | |Україні | |зв'язку | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |112. Прийняти|розроблення та зат-|Національна |квітень | | |нормативні акти|вердження ліцензій-|комісія з | | | |щодо ліцензування,|них умов проваджен-|питань | | | |з'єднання, |ня діяльності у|регулювання | | | |нумерації та|сфері телекомуніка-|зв'язку | | | |загального доступу|цій з надання пос-| | | | |до основних|луг рухомого (мо-| | | | |телекомунікаційних|більного) телефон-| | | | |послуг відповідно|ного зв'язку | | | | |до Закону України| | | | | |"Про | | | | | |телекомунікації" | | | | | |( 1280-15 ) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 14. Прискорення досягнення прогресу у розвитку сфери послуг | | інформаційного суспільства та інтеграції України до дослідницької | | програми технологій інформаційного суспільства | |---------------------------------------------------------------------------| |113. Прийняти|розроблення проек-|Мінтранс- |протягом | | |Загальнодержавну |тів нормативно-|зв'язку |року | | |програму |правових актів, не-|Держзв'язку | | | |"Електронна |обхідних для впро-| | | | |Україна" з метою|вадження новітніх| | | | |розвитку |інформаційних тех-| | | | |інформаційного |нологій та розвитку| | | | |суспільства та|інформаційного сус-| | | | |вивчити можливість|пільства в Україні | | | | |підтримки її|-------------------+-------------+---------+------------| |виконання з боку|вжиття заходів для:| | | | |ЄС. Сприяти|-------------------+-------------+---------+------------| |широкому |створення інфраст-|Національний |грудень |Консульту- | |використанню |руктури центрів|банк | |вання Все- | |новітніх |сертифікації ключів|(за згодою) | |української | |технологій |для банківської| | |асоціації | |суб'єктами |системи України | | |комп'ютер- | |господарювання та| | | |них клубів | |державними | | | |(Німеччина) | |органами, особливо|-------------------+-------------+---------+------------| |в галузі охорони|затвердження пере-|Мінтранс- |квітень | | |здоров'я та освіти|ліку завдань (про-|зв'язку | | | |(електронна |ектів) Національної| | | | |комерція, |програми інформати-| | | | |електронний уряд,|зації на 2006 рік | | | | |електронна охорона|-------------------+-------------+---------+------------| |здоров'я, |розроблення вимог|Національний |листопад |Консульту- | |електронне |безпеки для Інтер-|банк | |вання Все- | |навчання), шляхом|нет-банкінга, мо-|(за згодою) | |української | |створення сучасної|більного банкінга | | |асоціації | |інфраструктури, | | | |комп'ютер- | |поліпшення | | | |них клубів | |ефективності | | | |(Німеччина) | |підготовки і| | | |UnIT-Net - | |реалізації | | | |Інформацій- | |пілотних проектів,| | | |ні техноло- | |наприклад, | | | |гії в мере- | |взаємного визнання| | | |жі універ- | |електронних | | | |ситетського | |підписів. Прийняти| | | |менеджменту | |окремий план| | | |(ЄС, Тасіс | |сприяння участі| | | |НПД 2002) - | |України в програмі| | | |292 322 єв- | |розвитку | | | |ро | |технологій | | | | | |інформаційного | | | | | |суспільства, що є| | | | | |компонентом Шостої| | | | | |рамкової програми | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Навколишнє середовище | |---------------------------------------------------------------------------| | 15. Здійснення заходів для забезпечення створення умов якісного | | управління у сфері охорони навколишнього середовища та започаткування | | їх впровадження | |---------------------------------------------------------------------------| |114. Зміцнити|вжиття заходів для|Мінприроди |протягом | | |структури і|укладення проекту|Мінтранс- |року | | |вдосконалити |Протоколу до Рамко-|зв'язку | | | |процедури, |вої конвенції про| | | | |необхідні для|охорону та сталий| | | | |здійснення оцінки|розвиток Карпат що-| | | | |впливу на|до екологічно зба-| | | | |довкілля, |лансованого розвит-| | | | |включаючи |ку транспорту та| | | | |транскордонні |інфраструктури | | | | |питання. |-------------------+-------------+---------+------------| |Впровадити |підготовка Націо-|Мінприроди |протягом | | |комунікаційні |нального звіту щодо| |року | | |стратегії щодо|виконання Конвенції| | | | |підтримки політики|про біорізноманіття| | | | |у сфері охорони| | | | | |навколишнього | | | | | |середовища; | | | | | |підтримувати | | | | | |суб'єктів | | | | | |громадянського | | | | | |суспільства та| | | | | |місцеві органи| | | | | |влади | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 16. Здійснення заходів для запобігання погіршенню стану навколишнього | | середовища, забезпечення захисту здоров'я людей, досягнення раціонального | | використання природних ресурсів відповідно до зобов'язань | | Йоганнесбурзького саміту | |---------------------------------------------------------------------------| |115. Розвивати|розроблення проек-| | | | |рамкове |тів Законів Украї-| | | | |законодавство, |ни: | | | | |удосконалити |-------------------+-------------+---------+------------| |основні процедури|Про внесення змін| -"- | -"- | | |та забезпечити|до Закону України| | | | |розроблення планів|"Про природозапо-| | | | |для ключових|відний фонд Украї-| | | | |підсекторів |ни" (з метою удос-| | | | |навколишнього |коналення управлін-| | | | |середовища, |ня установами при-| | | | |визначених в|родозаповідного | | | | |Основних напрямах|фонду та посилення| | | | |державної політики|функції сталого| | | | |України у сфері |розвитку в біосфер-| | | | |охорони |них заповідниках) | | | | |навколишнього |-------------------+-------------+---------+------------| |середовища, їх|Про інтегровані| -"- | -"- |Реформа | |виконання. |дозволи на викиди,| | |правової | |Посилити |скиди, розміщення| | |бази та | |адміністративні |відходів, з ураху-| | |вдоскона- | |потужності, |ванням Директиви| | |лення інс- | |включаючи ті, що|96/61/ЄС щодо запо-| | |титуційної | |забезпечують |бігання та контролю| | |спроможнос- | |надання дозволів,|за змішаним забруд-| | |ті дозвіль- | |а також виконання|ненням ( 994_497 ) | | |ної системи | |законодавства та| | | |в Україні | |проведення | | | |(Світовий | |перевірок | | | |банк) - 445 | | | | | |тис. дола- | | | | | |рів США | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |розроблення плану|Мінприроди |протягом | | | |імплементації поло-|Держкомліс- |року | | | |жень Директиви|госп | | | | |79/409/СЕЕ щодо| | | | | |птахів | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |116. Внести зміни|розроблення проек-| | | | |до чинних або|тів: | | | | |прийняти нові|-------------------+-------------+---------+------------| |національні |Загальнодержавної |Мінприроди | -"- | | |програми і плани|програми розвитку| | | | |для ключових|заповідної справи| | | | |підсекторів у|до 2020 року | | | | |сфері охорони|-------------------+-------------+---------+------------| |навколишнього |Загальнодержавної | -"- |квітень | | |середовища з|програми збереження| | | | |визначенням |біорізноманіття на| | | | |пріоритетів |2007-2025 роки | | | | |інвестування для|-------------------+-------------+---------+------------| |окремих |Концепції охорони| -"- | -"- | | |підсекторів |водних ресурсів | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |планів дій в рамках| -"- |червень | | | |європейських ініці-| | | | | |атив "Великі хижа-| | | | | |ки" та "Великі рос-| | | | | |линоїдні тварини" | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 17. Розширення співробітництва у сфері навколишнього середовища | |---------------------------------------------------------------------------| |117. Реалізувати|забезпечення вико-| -"- |протягом | | |положення |нання Національного| |року | | |Кіотського |плану заходів з ре-| | | | |протоколу до|алізації положень| | | | |Рамкової конвенції|Кіотського протоко-| | | | |ООН про зміну|лу до Рамкової кон-| | | | |клімату |венції ООН про змі-| | | | |( 995_801 ) |ну клімату | | | | | |( 995_801 ) | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |118. Визначити|вжиття заходів для|Мінприроди |протягом | | |можливості |створення та функ-| |року | | |розширення |ціонування транс-| | | | |регіонального |кордонних біосфер-| | | | |співробітництва із|них резерватів "За-| | | | |країнами -|хідне Полісся" (Ук-| | | | |сусідами, особливо|раїна - Польща -| | | | |щодо питань|Білорусь) та "Роз-| | | | |транскордонного |точчя" (Україна -| | | | |співробітництва |Польща) | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 2.6. Міжлюдські контакти | |---------------------------------------------------------------------------| | Наука і технологія, дослідження та розвиток | |---------------------------------------------------------------------------| | 1. Підготовка інтеграції України до Європейського дослідного простору | |---------------------------------------------------------------------------| |119. Доопрацювати|вжиття заходів для|МОН | -"- | | |спеціальний план|виконання плану дій|НКАУ | | | |дій щодо|щодо поглиблення|Національна | | | |поглиблення |співробітництва між|академія | | | |співробітництва |Україною та ЄС у|наук | | | |між Україною та ЄС|сфері науки та тех-|України | | | |у сфері науки та|нологій | | | | |технологій | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 3. Сприяння інтеграції України для досягнення високого | | рівня наукового обміну | |---------------------------------------------------------------------------| |120. Стимулювати|забезпечення пос-|МОН | -"- | | |участь України в|тійного інфор-|місцеві | | | |програмі |мування українських|органи | | | |міжнародних |наукових організа-|виконавчої | | | |стипендій "Марі|цій про хід вико-|влади | | | |Кюрі" та|нання програми "Ма-| | | | |сформувати |рі Кюрі" | | | | |відповідний | | | | | |механізм | | | | | |повернення | | | | | |науковців | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |121. Активізувати|вжиття заходів для|МОН | -"- |Програми, | |обмін науковцями в|укладення Угоди про| | |гранти щодо | |рамках спільних|співробітництво між| | |реалізації | |проектів та|Україною та Міжна-| | |наукових | |сприяти участі|родною асоціацією| | |проектів | |українських |ІНТАС | | |(США) Кошти | |науковців у|-------------------+-------------+---------|Міжнародної | |міжнародних |проведення спільно|МОН |протягом |асоціації | |конференціях та|з Міжнародною асо-| |року |із співро- | |форумах |ціацією ІНТАС кон-| | |бітництва з | | |курсу "Стипендії| | |вченими но- | | |для молодих науков-| | |вих неза- | | |ців" | | |лежних дер- | | | | | |жав ко- | | | | | |лишнього | | | | | |Радянського | | | | | |Союзу ІНТАС | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |122. Активізувати|вжиття заходів для|МЗС | -"- | | |співробітництво в|укладення Рамкової|НКАУ | | | |космічній сфері та|угоди між Кабінетом| | | | |продовжити |Міністрів України| | | | |підтримку роботи|та Європейським| | | | |спільної Робочої|космічним агент-| | | | |групи з питань|ством щодо співро-| | | | |співробітництва у|бітництва у вико-| | | | |сфері космічних|ристанні космічного| | | | |досліджень та|простору в мирних| | | | |використання |цілях | | | | |космосу в мирних|-------------------+-------------+---------+------------| |цілях, створеної в|забезпечення реалі-|НКАУ | -"- |ЄС, Тасіс - | |рамках УПС |зації українсь-| | |Бістро (190 | |( 998_012 ) |ко-європейських | | |тис. євро) | | |проектів щодо ко-| | | | | |мерціалізації кос-| | | | | |мічних технологій | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |123. Сприяти|вжиття заходів з|МОН | -"- | | |поширенню |метою сприяння під-| | | | |інформації про|вищенню рівня поін-| | | | |Європейський |формованості про| | | | |дослідницький |Європейський дос-| | | | |простір через|лідницький простір| | | | |Національний |та заінтересованос-| | | | |інформаційний |ті наукової спіль-| | | | |центр України із|ноти України в| | | | |співробітництва у|участі у наукових| | | | |сфері науки та|програмах ЄС | | | | |технологій | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Освіта, навчання та молодь | |---------------------------------------------------------------------------| | 4. Реформування та вдосконалення системи освіти і навчання та діяльність | | у напрямі наближення до стандартів і практики ЄС | |---------------------------------------------------------------------------| |124. Працювати у|розроблення захо-|МОН |протягом | | |напрямі зближення|дів, необхідних для| |року | | |стандартів вищої|виконання вимог Бо-| | | | |освіти шляхом|лонського процесу | | | | |здійснення |( 994_525 ) в Укра-| | | | |заходів, які|їні | | | | |дадуть змогу| | | | | |Україні | | | | | |приєднатися до| | | | | |Болонського | | | | | |процесу | | | | | |( 994_525 ) | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |125. Вирішити|вжиття заходів для| -"- | -"- | | |питання, пов'язані|приєднання до євро-| | | | |з процедурами|пейської системи| | | | |акредитації та|забезпечення якості| | | | |ліцензування |вищої освіти (ENQA)| | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |розроблення проек-| | | | | |тів постанов Кабі-| | | | | |нету Міністрів Ук-| | | | | |раїни: | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |Про внесення змін| -"- | -"- | | | |до постанови Кабі-| | | | | |нету Міністрів Ук-| | | | | |раїни від 9 серпня| | | | | |2001 р. N 978 | | | | | |( 978-2001-п ) | | | | | |"Про затвердження| | | | | |Положення про акре-| | | | | |дитацію вищих нав-| | | | | |чальних закладів і| | | | | |спеціальностей у| | | | | |вищих навчальних| | | | | |закладах та вищих| | | | | |професійних учили-| | | | | |щах" (з метою наб-| | | | | |лиження процедури| | | | | |акредитації до єв-| | | | | |ропейської системи| | | | | |акредитації) | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |Про внесення змін|МОН |квітень | | | |до постанови Кабі-| | | | | |нету Міністрів Ук-| | | | | |раїни від 29 серпня| | | | | |2003 р. N 1380 | | | | | |( 1380-2003-п ) | | | | | |"Про ліцензування| | | | | |освітніх послуг" (з| | | | | |метою спрощення| | | | | |умов ліцензування| | | | | |освітніх послуг) | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | 5. Розширення співробітництва у сфері освіти, стажування та молоді | |---------------------------------------------------------------------------| |126. Збільшити|продовження співп-| -"- |протягом | | |можливість участі|раці з Європейською| |року | | |представників |Комісією щодо учас-| | | | |України у програмі|ті у програмі| | | | |"Еразмус Мундус" |"Еразмус Мундус" | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |127. Розширити|здійснення заходів|Мінсім'я- |жовтень | | |молодіжні обміни|щодо організації|молодьспорт | | | |та співробітництво|візиту в Україну| | | | |у сфері|представників прог-| | | | |неформальної |рами "Молодь" для| | | | |освіти молоді та|ознайомлення з на-| | | | |сприяти розвитку|ціональною молодіж-| | | | |міжкультурного |ною політикою, ді-| | | | |діалогу через|яльністю молодіжних| | | | |програму "Молодь"|організацій | | | | |(YOUTH) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Культура та аудіовізуальні питання | |---------------------------------------------------------------------------| | 6. Активізація культурного та аудіовізуального співробітництва | |---------------------------------------------------------------------------| |128. Розглянути|забезпечення: вжит-|МКТ |протягом | | |можливість |тя заходів для між-| |року | | |підтримки |народного культур-| | | | |транскордонних |ного обміну з дер-| | | | |культурних |жавами - членами ЄС| | | | |зв'язків |-------------------+-------------+---------+------------| | |проведення Дня Єв-|МЗС |травень |Європейська | | |ропи в містах Укра-|МКТ | |програма | | |їни |місцеві | |(Міжнародний| | | |органи | |фонд "Від- | | | |виконавчої | |родження") | | | |влади | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |129. Привести|розроблення проекту|МЗС |квітень | | |законодавство в|Закону України "Про|Мін'юст | | | |аудіовізуальній |ратифікацію Євро-|Держком- | | | |сфері у повну|пейської конвенції|телерадіо | | | |відповідність з|про транскордонне| | | | |європейськими |телебачення (із| | | | |стандартами (з|змінами, внесеними| | | | |метою можливої|Протоколом від | | | | |участі у програмі|9 вересня | | | | |"Медіа" у разі|1998 року)" | | | | |виконання | | | | | |передумов) | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |130. Вивчити|вжиття заходів для|Київська |протягом | | |можливості |участі у програмі|міськдерж- |року | | |співробітництва в|"Європейська куль-|адміністрація| | | |рамках програм ЄС|турна столиця" |МКТ | | | |у сфері культури | |МЗС | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |проведення консуль-|МКТ |червень | | | |тацій з ЄС щодо|МЗС | | | | |можливості участі| | | | | |України у Програмі| | | | | |"Культура - 2007" | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Транскордонне та регіональне співробітництво | |---------------------------------------------------------------------------| | 8. Розширення контактів та співробітництва на транскордонному | | та регіональному рівнях із сусідніми країнами - новими членами ЄС | | шляхом використання можливостей та врахування викликів, що виникають | | у зв'язку із розширенням ЄС | |---------------------------------------------------------------------------| |131. Забезпечити|вжиття заходів для|Мінекономіки |протягом |ЄС, Тасіс, | |підтримку регіонів|виконання Програм|Волинська, |року |Програма | |та участь у|сусідства Україна -|Львівська, | |дій з при- | |підготовці та|Польща - Білорусь,|Івано- | |кордонного | |виконанні "Програм|Україна - Угорщина|Франківська, | |співробіт- | |сусідства" |- Словаччина, Укра-|Закарпатська,| |ництва | | |їна - Румунія,|Чернівецька, | | | | |CADSES |Одеська | | | | | |облдерж- | | | | | |адміністрації| | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |132. Забезпечити|розроблення проекту|Мінекономіки |червень | | |розвиток та|Державної програми|місцеві | | | |дотримання |розвитку транскор-|органи | | | |законодавства у|донного співробіт-|виконавчої | | | |сфері |ництва на |влади | | | |транскордонного та|2007-2010 роки | | | | |регіонального | | | | | |співробітництва. | | | | | |Підвищити | | | | | |ефективність | | | | | |проектів та| | | | | |програм у сфері| | | | | |транскордонного та| | | | | |регіонального | | | | | |співробітництва | | | | | |шляхом | | | | | |забезпечення | | | | | |активної підтримки| | | | | |та залучення| | | | | |місцевих органів| | | | | |влади | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Питання охорони здоров'я | |---------------------------------------------------------------------------| | 9. Підвищення за взаємодії та підтримки Всесвітньої організації | | охорони здоров'я рівня охорони здоров'я та епідеміологічної безпеки | | в Україні відповідно до норм ЄС. Розвиток зв'язків між інформаційною | | системою України та існуючою в ЄС системою моніторингу індикаторів | | стану громадського здоров'я. Інтеграція України в інформаційну | | систему охорони здоров'я EUPHIN | |---------------------------------------------------------------------------| | Знання та інформація у сфері охорони здоров'я | |---------------------------------------------------------------------------| |133. Розробити|забезпечення щоріч-|МОЗ |протягом | | |спільні технічні|ного поновлення| |року | | |та адміністративні|статистичної бази| | | | |заходи, необхідні|даних "Здоров'я для| | | | |для інтеграції|всіх" відповідно до| | | | |України в систему|проекту EUPHIN -| | | | |EUPHIN (після|Схід | | | | |початку її| | | | | |функціонування) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Нагляд за інфекційними хворобами та охорона здоров'я | | (епідеміологічний контроль і нагляд) | |---------------------------------------------------------------------------| |134. Брати участь|вжиття заходів для|МЗС | -"- | | |у роботі|участі України у|МОЗ | | | |спеціалізованих |роботі Європейсько-| | | | |мереж нагляду,|го консультативного| | | | |зокрема стосовно|органу з боротьби з| | | | |збору даних та|ВІЛ/СНІДом | | | | |інформації про| | | | | |ВІЛ/СНІД, | | | | | |інфекції, що| | | | | |передаються | | | | | |статевим шляхом,| | | | | |та гепатит C і B | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |135. Сприяти|вжиття заходів для|МОЗ | -"- |Надання | |збільшенню |реалізації проектів| | |підтримки у | |людських ресурсів|з протидії ВІЛ/СНІ-| | |боротьбі з | |для розвитку та|Ду | | |ВІЛ/СНІДом | |реалізації | | | |(ЄС, Тасіс | |спільних проектів| | | |НПД 2005) - | |у сфері охорони| | | |1,5 млн. | |здоров'я, що| | | |євро | |стосуються | | | | | |епідемії ВІЛ/СНІДу| | | | | |в країні,| | | | | |відповідно до| | | | | |національної | | | | | |стратегії | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Нові перспективи для партнерства, економічної інтеграції | | та співробітництва | |---------------------------------------------------------------------------| |136. Збільшити|вжиття заходів для| | | | |фінансову допомогу|укладення: | | | | |ЄС Україні для|-------------------+-------------+---------+------------| |сприяння виконанню|угоди про фінансу-|Мінекономіки |червень | | |заходів, які|вання Програми дій| | | | |визначені у цьому|Тасіс з ядерної| | | | |документі |безпеки на 2005 рік| | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |угоди про фінансу-| | -"- | | | |вання Програми дій| | | | | |Тасіс з прикордон-| | | | | |ного співробітницт-| | | | | |ва на 2005 рік -| | | | | |частина II (в час-| | | | | |тині облаштування| | | | | |пунктів пропуску| | | | | |через державний| | | | | |кордон) | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |угоди про фінансу-| |грудень | | | |вання Програми дій| | | | | |Тасіс з прикордон-| | | | | |ного співробітницт-| | | | | |ва на 2006 рік | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |угоди про фінансу-| | -"- | | | |вання Регіональної| | | | | |програми дій Тасіс| | | | | |на 2006 рік | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |угоди про фінансу-| |грудень | | | |вання Програми дій| | | | | |Тасіс з ядерної| | | | | |безпеки на 2006 рік| | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |угоди про фінансу-| |- " - | | | |вання Національної| | | | | |програми дій Тасіс| | | | | |на 2006 рік | | | | | |-------------------+-------------+---------+------------| | |Рамкової угоди між| |протягом | | | |Урядом України та| |року | | | |Європейською Комі-| | | | | |сією стосовно на-| | | | | |дання технічної до-| | | | | |помоги | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |137. Надати через|підготовка інвести-|Мінекономіки | -"- | | |Європейський |ційних інфраструк-|інші органи | | | |інвестиційний банк|турних проектів у|виконавчої | | | |підтримку |пріоритетних сферах|влади | | | |інфраструктурним |співробітництва | | | | |проектам, що| | | | | |потребують | | | | | |інвестування | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |138. Посилити|проведення консуль-|Мінекономіки | -"- | | |підтримку України|тацій з ЄС стосовно| | | | |в процесі|визначення порядку| | | | |адаптації |та механізму вико-| | | | |національного |нання програм тех-| | | | |законодавства до|нічної допомоги що-| | | | |законодавства ЄС,|до обміну інформа-| | | | |включаючи надання|цією про технічну| | | | |технічної |допомогу (TAIEX) | | | | |допомоги, у тому| | | | | |числі за програмою| | | | | |TWINNING, з метою| | | | | |досягнення | | | | | |відповідності | | | | | |нормам та| | | | | |стандартам з| | | | | |використанням | | | | | |таких механізмів,| | | | | |як TAIEX | | | | | |------------------+-------------------+-------------+---------+------------| |139. Розглянути|започаткування про-|МЗС |протягом | | |можливість |ведення робочих| |року | | |укладення нової|консультацій з Єв-| | | | |посиленої угоди,|ропейською Комісією| | | | |рамки якої буде|щодо укладення но-| | | | |визначено за|вої угоди між Укра-| | | | |результатами |їною та ЄС на замі-| | | | |досягнення цілей|ну Угоди про парт-| | | | |цього Плану дій та|нерство та співро-| | | | |загального |бітництво | | | | |розвитку відносин|( 998_012 ) | | | | |Україна - ЄС.| | | | | |Доцільність нових| | | | | |договірних | | | | | |зобов'язань | | | | | |розглядатиметься у| | | | | |належний час | | | | | -----------------------------------------------------------------------------on top