Document 2424-VI, valid, current version — Adoption on July 2, 2010
( Last event — Entry into force, gone July 29, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 38 Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні" щодо надання інвалідам першої та другої
груп права на позачергове обслуговування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.535 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 38 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2010 р., N 8, ст. 62; N 31,
ст. 418) після частини п'ятої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
"Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове
обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також
на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та
підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
Інформація про право на позачергове обслуговування має бути
розташована на видному місці".
У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 липня 2010 року
N 2424-VIon top