Document 2400-III, valid, current version — Adoption on April 26, 2001
( Last event — Entry into force, gone May 11, 2001. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст.140 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13,
ст. 178, N 37, ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162) такі зміни:
1. Частину другу статті 11 доповнити словами "а щодо
потерпілих, яким в дитячому віці встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, визначення категорії
провадиться відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 цього
Закону".
2. У пункті 1 частини першої статті 14 слова і цифри "(статті
10 і 11)" замінити словами і цифрами "(статті 10, 11 і частина
третя статті 12)".
3. Статтю 17 після частини четвертої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Потерпілі діти, яким було встановлено причинний зв'язок
інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, проходять
переогляд у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії
по досягненні ними 18 років, незалежно від терміну, на який їм
було встановлено інвалідність у дитячому віці".
У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно
частинами шостою - восьмою.
4. У статті 20:
1) у пункті 11 частини першої:
абзац перший викласти в такій редакції:
"11) 50-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирної плати), телефоном (в тому числі щодо оплати послуг
електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів
при похвилинному обліку їх тривалості) та комунальними послугами
(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги)
ними і членами їх сім'ї у жилих будинках (квартирах) усіх форм
власності в межах норм, передбачених законодавством. До членів
сім'ї належать дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18
років)";
абзац другий виключити;
2) у частині другій:
друге речення після слів "померлого громадянина" доповнити
словами "смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою";
доповнити частину реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку)
померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
5. У частині другій статті 21:
друге речення після слів "померлого громадянина" доповнити
словами "смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою";
доповнити частину реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку)
померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
6. Частину другу статті 22 доповнити реченням такого змісту:
"Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана
з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого
видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України".
7. У статті 30:
1) у частині першій:
у пункті 1 слова "державних дошкільних закладах освіти"
замінити словами "державних та комунальних дошкільних навчальних
закладах";
у пункті 12 слова "дитячі дошкільні заклади" замінити словами
"дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому
числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл)";
2) у пункті 8 частини третьої:
абзац перший викласти в такій редакції:
"8) 50-процентна знижка плати за користування сім'єю, що має
дитину-інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі
щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з
квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та
комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова
енергія та інші послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм
власності в межах норм, передбачених законодавством, за умови, що
дитина проживає разом з сім'єю";
абзац другий виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України
Л.КУЧМА
м. Київ, 26 квітня 2001 року
N 2400-IIIon top