Document 2384-IV, valid, current version — Adoption on January 20, 2005
( Last event — Entry into force, gone February 9, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 19 Закону України
"Про звернення громадян"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 11, ст.200 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 19 Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 47, ст. 256) після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина
до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про
це мотивовану постанову".
У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно
абзацами четвертим - одинадцятим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2384-IVon top