Document 238-2010-п, previous version — Revision on October 21, 2014, on the basis - 523-2014-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2010 р. N 238
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності з надання освітніх послуг у системі
вищої освіти та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) Державною інспекцією навчальних закладів
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у
системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю) Державною
інспекцією навчальних закладів, згідно з додатком. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 523 ( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 238
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності з надання освітніх
послуг у системі вищої освіти та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Державною інспекцією навчальних закладів
{ Назва додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 523
( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг
навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями, які надають послуги у системі вищої освіти на
підставі ліцензій, виданих у порядку, визначеному законодавством,
та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від
їх підпорядкування і форми власності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), є:
строк провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг у системі вищої освіти;
наявність фактів порушення вимог законодавства стосовно
провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у
системі вищої освіти (відсутність правових підстав для провадження
освітньої діяльності за окремими напрямами та спеціальностями,
порушення вимог щодо формування структури вищого навчального
закладу та контингенту студентів, кадрового забезпечення
навчального процесу, невиконання навчальних планів і програм);
результати акредитації освітніх програм (за рівнем
акредитації та/або спеціальністю (напрямом);
виконання планових показників діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 523 ( 523-2014-п ) від
08.10.2014 }
2. З урахуванням встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання, що надають освітні послуги у системі вищої освіти,
відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого,
середнього та незначного.
3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться суб’єкти (за наявності однієї з таких умов):
у яких строк провадження господарської діяльності з надання
освітніх послуг у системі вищої освіти становить менш як три роки;
у яких під час здійснення попереднього заходу державного
нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства
стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх
послуг у системі вищої освіти (відсутність правових підстав для
провадження освітньої діяльності за окремими напрямами та
спеціальностями, порушення вимог щодо формування структури вищого
навчального закладу та контингенту студентів, кадрового
забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів і
програм);
яким відмовлено в акредитації освітніх програм;
які не виконують планові показники діяльності, що містяться у
щорічних планах суб’єкта господарювання. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 523 ( 523-2014-п ) від
08.10.2014 }
4. До суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику
відносяться суб'єкти:
у яких строк провадження господарської діяльності з надання
освітніх послуг у системі вищої освіти становить від трьох до
десяти років;
які виконують планові показники діяльності, що містяться в
щорічних планах суб'єкта господарювання, з порушенням строків,
передбачених такими планами.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з
високим та середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання, що надають освітні послуги у системі
вищої освіти, здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на
п'ять років.
7. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як
за результатами двох останніх заходів державного нагляду
(контролю), не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання
вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності
з надання освітніх послуг у системі вищої освіти, наступний
плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта
здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для
відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза. { Додаток доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 523
( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }
8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений
одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт
відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він
може бути віднесений. { Додаток доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 523
( 523-2014-п ) від 08.10.2014 }on top