Document 2373-VI, valid, current version — Adoption on June 29, 2010
( Last event — Entry into force, gone July 23, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13
Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.493 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перше речення абзацу восьмого підпункту 13.3.1 пункту 13.3
статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського
господарства України" ( 1877-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 49, ст. 527) виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 29 червня 2010 року
N 2373-VIon top