Document 2362-III, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 92-IV
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності за порушення прав
на об'єкти права інтелектуальної власності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.117 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )
2. У статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):
у частині першій цифри "135-137" замінити цифрами "135";
частину другу після цифр "124" доповнити цифрами "136".
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) статтю 51-2 викласти у такій редакції:
"Стаття 51-2 Порушення прав на об'єкт права
інтелектуальної власності
Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної
власності (літературного чи художнього твору, їх виконання,
фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми,
бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі,
промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії
інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту
рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше
умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності,
що охороняється законом, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які
призначені для її виготовлення";
2) абзац перший частини першої статті 164-3 викласти у такій
редакції:
"Незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього
оформлення, а так само імітація, копіювання, пряме відтворення
товару іншого підприємця, самовільне використання його імені";
3) у частині першій статті 255:
абзац другий пункту 1 після цифр "51" доповнити цифрами
"51-2";
у абзаці "органів податкової служби (статті 164-5, 177-2)"
після слова "статті" доповнити цифрами "51-2" .
( Пункт 4 розділу I втратив чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2362-IIIon top