Document 233-V, valid, current version — Adoption on October 5, 2006
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про особливості правового режиму діяльності
Національної академії наук України, галузевих
академій наук та статусу їх майнового комплексу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 49, ст.487 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 5 Закону України "Про особливості правового режиму
діяльності Національної академії наук України, галузевих академій
наук та статусу їх майнового комплексу" ( 3065-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 547) доповнити частиною
восьмою такого змісту:
"Установи, організації та підприємства, що перебувають у
віданні Національної академії наук України і державних галузевих
академій наук, самостійно розпоряджаються доходами та іншими
надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством
платних послуг. Кошти, отримані від надання дозволених
законодавством платних послуг, не можуть бути вилучені в дохід
держави або місцевих бюджетів. Установи, організації та
підприємства, що перебувають у віданні Національної академії наук
України і державних галузевих академій наук, мають право
спрямовувати отримані від надання дозволених законодавством
платних послуг кошти, за виключенням тієї частини, яка відповідно
до закону має перераховуватися до Державного бюджету України на
відповідний рік, на реконструкцію та капітальне будівництво
основних фондів і соціально-побутових об'єктів, розвиток
соціально-побутової бази та соціальну підтримку наукових
працівників".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 жовтня 2006 року
N 233-Von top