On the State Program for Economic and Social Development of Ukraine for the Year 2010
Law of Ukraine; Program, Specification, Plan on May 20, 20102278-VI
Document 2278-VI, valid, current version — Adoption on May 20, 2010
( Last event — Entry into force, gone July 12, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державну програму економічного
і соціального розвитку України на 2010 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст.470 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Державну програму економічного і соціального
розвитку України на 2010 рік (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 травня 2010 року
N 2278-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 20 травня 2010 року N 2278-VI
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 2010 РІК
(Антикризова програма)

ВСТУП
Державна програма економічного і соціального розвитку України
на 2010 рік (далі - Державна програма) розроблена відповідно до
положень програми Президента України В.Ф. Януковича "Україна для
людей" ( n0028697-09 ) та Угоди про створення Коаліції
депутатських фракцій "Стабільність і реформи" у Верховній Раді
України шостого скликання ( n0001001-10 ), прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на
2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття - Україна.
Методичною основою розроблення Державної програми є Закон
України "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України" ( 1602-14 ).
Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку
країни, наявних проблем та впливу очікуваних змін
зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на національну
економіку у Державній програмі визначено термінові заходи Кабінету
Міністрів України, цілі, пріоритети соціально-економічного
розвитку та основні заходи щодо реалізації державної політики у
2010 році.
Частина I. Оцінка тенденцій економічного розвитку
у 2009 році
Криза, яка розгорталася у світі у 2008-2009 роках,
продемонструвала значний дисбаланс розвитку світової економіки та
структурну відсталість української економіки, її неготовність до
різких коливань попиту та загострення конкуренції на сировинних
ринках.
Україна відчула негативні наслідки світової
фінансово-економічної кризи з квітня 2008 року, по-перше, через
різке скорочення зовнішнього попиту, по-друге, через
неадекватність реакції попереднього Уряду на зміну ситуації, на
нові виклики.
Було допущено один з найбільших у світі спадів виробництва в
промисловості та будівництві, виробництві товарів широкого вжитку
для внутрішнього ринку. Різко подорожчав імпортований природний
газ, що призвело до значних збитків підприємств металургійної,
хімічної та інших галузей економіки.
Запроваджені Урядом Ю.В. Тимошенко заходи антикризової
підтримки підприємств не дали очікуваних результатів. Особливо це
проявилося у вугільній промисловості, де кошти, виділені державою,
були просто розбазарені, випуск вугілля істотно зменшився, а його
імпорт суттєво зріс.
Галопуючими темпами росли ціни на продовольство, падала
реальна заробітна плата, знецінювалися державні соціальні
гарантії. Держава не виконала свої власні зобов'язання з
рекапіталізації проблемних банків, а кредитні ресурси фінансового
ринку вимивалися через урядові запозичення.
Незважаючи на майже суцільне припинення фінансування
бюджетних програм з охорони здоров'я, облаштування медичних
закладів, розвитку спорту, зведення об'єктів Євро-2012, оновлення
інфраструктури, регіонального розвитку тощо попередній Кабінет
Міністрів України допустив значну кількість випадків нецільового,
неефективного витрачання коштів і разом з тим вдався до
безпрецедентного нарощування державного боргу. За 2009 рік
державний борг виріс на 112 млрд гривень, видано державних
гарантій за кредитами на суму 54,7 млрд гривень. Раціональне,
продумане, ощадливе використання навіть обмежених ресурсів на
потреби реального сектора економіки дало б змогу загальмувати
кризу і уникнути непідйомних боргів.
Також попередній Уряд не забезпечив прийняття Державного
бюджету України на 2010 рік, провадячи розпорядження бюджетними
коштами в режимі "ручного управління".
Як наслідок, відбувся обвал фондового та валютного ринків
після стрімкого погіршення суверенних кредитних рейтингів України
провідними рейтинговими агентствами. Стрімкий відтік іноземного,
перш за все спекулятивного, капіталу з України, падіння доходів
підприємств розпочали процес глибокого деінвестування економіки.
Суттєве згортання експортного та внутрішньо орієнтованого
виробництва вже у IV кварталі призвело до падіння ВВП на 8
відсотків порівняно з IV кварталом 2007 року.
У 2009 році найбільш складні випробування лягли на
індустріальний комплекс України. Так, глибина падіння обсягу
промислового виробництва досягла 21,9 відсотка, тобто рівень
промислового виробництва повернувся на позначку 2003-2004 років.
У цілому в 2009 році можна умовно виокремити три періоди
падіння промислового виробництва:
перший період (січень-лютий) - продовження рецесійних
процесів у вітчизняному промисловому комплексі, розпочатих у III
кварталі 2008 року. Падіння виробництва у промисловості у січні
становило 33,8 відсотка, у січні-лютому - 32,6 відсотка. У цей час
не лише вплив світової фінансової кризи спричинив згортання
виробництва, а й невизначеність питання з газопостачанням на
початку 2009 року. Як наслідок, упродовж січня значна кількість
підприємств хімічної та металургійної галузей фактично не
працювала або працювала на мінімальній потужності;
другий період (березень-травень) - період певної адаптації
промислових виробників до кризових умов господарювання та
формування нових схем організації виробництва. Два місяці поспіль
кумулятивний показник залишався на одному рівні ("-" 31,8
відсотка, у січні-травні - "-" 31,7 відсотка). У цей період
виробникам доводилося вирішувати не лише проблеми втрати зовнішніх
ринків, а й проблеми, пов'язані із: (1) скороченням обсягів
фінансування майже з усіх джерел, але в першу чергу обмеженням
кредитування (встановлення більш жорстких умов отримання кредитів,
підвищення відсоткових ставок на кредити внаслідок погіршення
ліквідності банківських установ); (2) зменшенням попиту населення
у зв'язку із зниженням купівельної спроможності внаслідок як
реального падіння доходів населення (у цілому за рік доходи
населення скоротилися на 8,5 відсотка), так і згортання споживчого
кредитування на тлі підвищення вартості обслуговування раніше
отриманих валютних кредитів; (3) курсовою нестабільністю. Усе це
потребувало від виробників зміни фінансових та виробничих
стратегій і призвело за короткостроковий період до різкого
звуження не лише інвестиційної активності, а й виробничої через
обмеження обігових коштів, що вплинуло на виробництво
кредитозалежних та внутрішньоорієнтованих галузей (харчової
промисловості, торгівлі, машинобудування);
третій період (червень-грудень) - з початком пожвавлення
зовнішніх ринків сформувалася стала тенденція щомісячного
уповільнення кумулятивних темпів падіння виробництва (з 31
відсотка у січні-червні до 21,9 відсотка за підсумком 2009 року).
Крім того, причинами відновлення промислового зростання наприкінці
2009 року стали такі фактори як завершення періоду пристосування
виробників до нових складних умов господарювання і відповідно
перехід, як зазначалося, на нові схеми організації діяльності.
У цілому за підсумками 2009 року падіння виявилося значним: у
металургії - 26,7 відсотка, хімічній і нафтохімічній
промисловості - 23 відсотки, машинобудуванні - 44,9 відсотка,
харчовій промисловості - 6 відсотків. При цьому майже двократне
згортання машинобудівного виробництва пов'язано насамперед із
різким звуженням інвестиційного попиту на внутрішньому ринку.
Гальмування розвитку промислової діяльності вплинуло на зменшення
виробництва послуг транспорту і торгівлі, зокрема, відбулося
падіння обсягу вантажообороту - на 22,4 відсотка, обороту оптової
торгівлі - на 19,3 відсотка.
Причиною цього, як зазначалося, крім зовнішнього фактора,
став внутрішній - зменшення фінансових ресурсів в економіці. Тобто
криза у 2008-2009 роках не лише негативно вплинула на динаміку
виробництва, а й погіршила фінансовий стан підприємств, а отже -
їх кредитоспроможність. До того ж збільшення рівня тіньової
економіки з 29,4 відсотка на кінець вересня 2008 року до
34,9 відсотка за 2009 рік (розрахунки Мінекономіки) фактично
спричинило посилення податкового тиску на офіційно працюючу
частину підприємств та відволікання кредитних ресурсів на державні
запозичення в умовах недоотримання доходів через значну тінізацію.
У 2009 році продовжився відплив коштів фізичних та юридичних
осіб з банківської системи, який досяг 30 млрд гривень, або
8,8 відсотка від суми коштів, яка була на рахунках фізичних та
юридичних осіб на початку кризи. Слабкість банківської системи
України була спричинена такими факторами: переорієнтація банків у
передкризові роки на споживче кредитування (частка кредитів,
наданих населенню, починаючи з кінця 2004 року і до початку кризи
(серпень-вересень 2008 року) зросла у 2,2 раза - до 37 відсотків
від загального обсягу кредитів); стимулювання саме валютного
кредитування (частка кредитів, номінованих в іноземній валюті, на
початок вересня 2008 року становила 51 відсоток від їх загального
обсягу); невідповідність строків залучених депозитів та наданих
кредитів. У зв'язку з цим сальдований фінансовий результат
безпосередньо у фінансовій сфері склав "-" 37,6 млрд гривень.
Водночас відбувалося зниження обсягу кредитування економіки,
у результаті чого обсяг виданих банками кредитів за 2009 рік
уперше за останні десять років не лише не збільшився, а й
скоротився на 16,5 млрд гривень. Тобто за кризових умов 2009 року
українські комерційні банки не мали змоги кредитувати реальний
сектор економіки, який у той час потерпав від нестачі власних
фінансових ресурсів. Як наслідок, падіння виробництва у 2009 році
мало місце не лише в експортоорієнтованих секторах, а й у тих, що
орієнтовані на внутрішній ринок через нестачу обігових коштів.
Погіршення фінансового стану корпоративного сектору
економіки, різке зменшення прибутковості і кредитоспроможності
підприємств, підвищення вартості запозичень, а також високий
ступінь невизначеності щодо глибини та тривалості кризових явищ не
лише позначилися на здатності виконувати поточні зобов'язання, а й
стали основною причиною згортання інвестиційної діяльності. Як
наслідок, обсяги валового нагромадження основного капіталу реально
скоротилися на 46,2 відсотка в цілому за 2009 рік. В умовах
невиконання державного бюджету відбулося скорочення державних
інвестицій: капітальні видатки зведеного бюджету порівняно з
2008 роком зменшилися на 51,5 відсотка (їх частка у структурі
видатків зведеного бюджету знизилася з 13,3 відсотка до
6,5 відсотка).
У свою чергу низька інвестиційна активність реального сектору
економіки, відсутність довгострокового кредитування стали основною
причиною глибокого падіння у будівництві, яке становило, за
підсумками року, 48,2 відсотка.
Нині, в умовах поступового пожвавлення на світових ринках,
саме фінансовий сектор стримує остаточний вихід країни з кризи,
ускладнюючи фінансове становище реального сектору економіки через
затримку відновлення як короткострокового, так і інвестиційного
кредитування.
Застійні процеси в реальному секторі економіки та банківській
сфері супроводжувалися у 2009 році збереженням відносно високих
показників інфляційної динаміки, що не відповідало фазі депресії:
від'ємний приріст грошової маси не перешкоджав високій динаміці
споживчих цін, які, за підсумками року, зросли на 12,3 відсотка.
Лише за перші чотири місяці внаслідок "ефекту переносу"
девальвації національної валюти було "вибрано" більше ніж половину
річного індексу (106,9 відсотка), тоді як за травень-грудень
інфляція уповільнилася (105,1 відсотка).
Чинниками зростання цін стали: збільшення внеску
адміністративної складової (зростання тарифів на
житлово-комунальні послуги, акцизів на алкоголь), монополізація
економіки (через обмеженість конкуренції у деяких галузях
економіки звуження обороту покривалося за рахунок підвищення цін),
формування тенденції зростання цін на світових ринках
(енергоресурси).
Депресивні макроекономічні результати та високі параметри
інфляції відобразилися на динаміці індикаторів соціальної сфери.
Незважаючи на підвищення мінімальної заробітної плати у середньому
за рік на 20,8 відсотка, адекватного збільшення рівня середньої
заробітної плати не відбулося, оскільки підприємства вимушені були
коригувати операційні витрати, у тому числі за рахунок скорочення
витрат на оплату праці (через зменшення надбавок, премій та інших
заохочувальних виплат для працівників). За таких умов номінальне
зростання середньої заробітної плати штатних працівників становило
лише 5,5 відсотка, а з урахуванням показника інфляції падіння
реальної заробітної плати було зафіксовано на рівні 9,2 відсотка.
В умовах обмеженості фінансових ресурсів виробники наростили
заборгованість із заробітної плати, яка на 1 січня 2010 року
становила 1,47 млрд гривень.
У цілому 2009 рік закінчився падінням: ВВП - на
15,1 відсотка, обсягів промислового виробництва - на
21,9 відсотка, будівництва - на 48,2 відсотка, інвестицій в
основний капітал - на 43,7 відсотка (за дев'ять місяців
2009 року), експорту товарів та послуг - на 36,6 відсотка,
імпорту - на 43,7 відсотка, реальної середньомісячної заробітної
плати - на 9,2 відсотка. Індекс споживчих цін становив
112,3 відсотка, рівень безробіття збільшився до 8,8 відсотка.
Вперше за останні десять років в економіці збитки підприємств
перевищили прибутки на 31,6 млрд гривень.
Головними проблемами, що найбільш суттєво впливають на
розвиток економіки у 2010 році, є:
різке погіршення стану державних фінансів. За офіційними
даними, у 2009 році дефіцит державного бюджету становив лише
19,9 млрд гривень, або 2,2 відсотка ВВП, проте реально він досяг
розміру 103,8 млрд гривень, або 11,4 відсотка ВВП. До фактичного
дефіциту бюджету в обсязі 19,9 млрд гривень слід додати суми з
рекапіталізації банків (19,6 млрд гривень), капіталізації НАК
"Нафтогаз України" (24,4 млрд гривень), суми спеціальних прав
запозичень (15,7 млрд гривень) та обсяг невідшкодованих сум ПДВ
(24,2 млрд гривень);
погіршення якості ресурсної бази та кредитних портфелів
банків. Частка проблемних кредитів у сукупному обсязі кредитів,
наданих українськими банками, на кінець 2009 року, за офіційними
даними, досягла 9,4 відсотка порівняно з 2,3 відсотка на кінець
2008 року, а насправді - значно більше; проблемна заборгованість
зросла у 3,9 раза - з 18 млрд гривень до 69,9 млрд гривень; обсяг
депозитів через низьку довіру до банківської системи знизився на
8,4 відсотка;
збільшення рівня боргових зобов'язань на тлі зростання
вартості запозичень. За 2009 рік рівень валового зовнішнього боргу
досяг 88,9 відсотка від ВВП (54,6 відсотка від ВВП на кінець
вересня 2008 року); державний борг зріс до 23,2 відсотка від ВВП;
а з урахуванням гарантованого державою боргу - до 33 відсотків.
Поряд з цим фінансовим дисбалансом загострилися системні
проблеми, які не вирішувалися через зволікання з проведенням
реформ протягом останніх десятиліть, зокрема:
у соціальній сфері:
демографічна криза (загроза утворення дефіциту робочої сили,
передусім кваліфікованої; збільшення демоекономічного навантаження
на працездатне населення та соціальні статті бюджету у зв'язку із
старінням населення; гальмування науково-технічного прогресу);
соціально несправедлива та обтяжлива для бюджету система
пільг та субсидій населенню, що не забезпечуються фінансовими
можливостями держави;
незадовільний рівень та низька якість індивідуальних послуг,
що надаються населенню, передусім освітніх (брак новітніх
навчальних ресурсів, обмежений доступ до отримання повної
середньої освіти дітей з невеликих і віддалених від районного
центру шкіл, незабезпеченість педагогічними кадрами, проблеми
подальшої інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній
простір) та оздоровчих (недостатня кількість кваліфікованих
медичних кадрів, неефективність профілактичних програм,
відсутність страхової медицини, недостатність високотехнологічного
обладнання для інтенсивної терапії та реанімації, неефективне
використання вже наявного обладнання та відсутність мотивації до
випуску такого обладнання в Україні, відсутність у переважній
більшості регіонів спеціалізованого медичного транспорту,
фельдшерських та фармацевтичних пунктів у сільській місцевості
тощо);
низький рівень продуктивності праці в економіці (відсутність
належної мотивації у працівників до легальної продуктивної
зайнятості, невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня
робочої сили потребам економіки та ринку праці; наявність тіньових
відносин на ринку праці);
у реальному секторі економіки:
низька конкурентоспроможність національної економіки
(консервативна сировинна залежна від зовнішніх ринків структура
виробництва; низький рівень впровадження інновацій та недостатня
інноваційна активність у цілому; висока енергоємність економіки;
значна зношеність основних фондів підприємств);
висока частка імпорту, навіть на традиційних для українських
виробників ринках агропродукції, металопродукції, легкої
промисловості;
зволікання із створенням сприятливого бізнес-середовища,
інвестиційного клімату для підприємницької діяльності, як
наслідок - недостатній рівень іноземних та внутрішніх інвестицій;
структурна (за термінами і валютою) невідповідність
банківської системи, неефективний розподіл капіталу та висока
доларизація економіки;
хронічний вплив політичних чинників на підтримку споживацької
моделі розвитку;
недосконале корпоративне управління, низький рівень доходів
від власності (матеріальної, земельної, інтелектуальної), що є
наслідком негараздів у корпоративних відносинах, нерозвиненості
фондового ринку;
низька ефективність приватизаційних програм та їх
інвестиційних результатів, інституту приватної власності,
незахищеність прав власників, інвесторів та кредиторів;
низька якість та безпека інфраструктури;
у зовнішньоекономічній сфері:
недостатня диверсифікація товарної структури експорту
(основну частку товарного експорту України становлять чорні метали
та вироби з них - 35-40 відсотків, щодо яких спостерігається стала
тенденція волатильності цін на світовому ринку) та географічної
структури експорту (ряд товарних груп і позицій експорту має
виключне спрямування на ринки країн СНД (переважно Росії);
переважна орієнтація зовнішньоекономічної торгівлі на країни
СНД;
висока та слабодиверсифікована енергозалежність;
збереження невигідних для нашої країни умов торгівлі та
загострення конкуренції на зовнішніх ринках (особливо це
стосується традиційного українського експорту - металів).
Безумовно, вирішити всі проблеми, що накопичувалися роками,
упродовж одного року неможливо. Однак виконання конкретних завдань
Державної програми соціального та економічного розвитку України на
2010 рік (Антикризової програми) дасть змогу закласти основи для
вирішення як проблем, пов'язаних із кризою, так і системних
проблем, накопичених за минулі роки. Україна повинна вийти з кризи
більш конкурентоспроможною, з міцним підґрунтям для стабільного
зростання.
Основними завданнями антикризової програми є: оздоровлення
державних фінансів та банківської системи, відновлення
кредитування реального сектору економіки, проведення глибоких
інституційних реформ, активізація інвестицій в модернізацію
економіки, створення сприятливих умов для підприємництва,
вирішення яких у комплексі сприятиме не лише виходу з кризи, а й
відновленню і закріпленню тенденції стійкого
соціально-економічного розвитку України та підвищенню добробуту
громадян.
Частина II. Термінові антикризові заходи
Кабінету Міністрів України
За перші сто днів роботи Уряду необхідно: вивести економіку
України із загрозливого фінансового стану (включаючи Пенсійний
фонд) та кредитного колапсу, відновити інвестування економіки, а
також співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Водночас
Уряд здійснить низку заходів, направлених на боротьбу з бідністю,
що активізує споживчий попит широких верств населення. Нарощення
інвестицій у модернізацію економіки та розширення внутрішнього
ринку стануть опорою для відновлення стійкого зростання економіки
як у 2010 році, так і в майбутньому.
Пріоритет 1. Оздоровлення державних фінансів
Одним із основних завдань у роботі Уряду в перші 100 днів є
розроблення реалістичного та збалансованого бюджету на 2010 рік,
що дасть змогу відмовитися від "ручного управління" державними
фінансами, повернутися до режиму плановості та прогнозованості,
забезпечити в повному обсязі фінансовими ресурсами заплановані
видатки та підвищити їх ефективність, збалансувати фінансові
потоки та забезпечити стійкість бюджетної системи.
Основним завданням є зменшення розриву між доходами та
видатками державного бюджету.
Цільовий індикатор: зменшення дефіциту державного бюджету у
2010 році до рівня не більше ніж 6 відсотків ВВП, покриття його
неемісійними джерелами.
Основні напрями дії:
Підвищення ефективності бюджетних витрат:
упорядкування державних цільових програм, зокрема:
проаналізувати якість виконання державних цільових програм та
ефективність використання головними розпорядниками отриманих
бюджетних коштів - Рахункова палата, Головне контрольно-ревізійне
управління;
скоротити перелік державних цільових програм, які
фінансуватимуться з державного бюджету, залишивши ті з них,
реалізація яких спрямована на вирішення невідкладних проблем у
2010 році (державні цільові програми, які не увійдуть до
зазначеного переліку, фінансувати переважно за рахунок інших
джерел надходження коштів (місцеві бюджети, кошти замовників
тощо) - Мінекономіки, Мінфін, інші центральні органи виконавчої
влади;
підготувати проекти нормативно-правових актів щодо
дострокового припинення діючих програм, які втратили свою
актуальність або їх виконання надалі є неефективним, - центральні
органи виконавчої влади - державні замовники;
підготувати пропозиції щодо включення діючих (актуальних)
програм в укрупнену програму (за основними пріоритетами) -
центральні органи виконавчої влади - державні замовники;
внесення змін до показників, завдань і заходів Державної
цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з метою концентрації
ресурсів на найбільш пріоритетних проектах - Мінекономіки,
центральні органи виконавчої влади;
встановлення жорсткого режиму економії бюджетних витрат,
зокрема:
за забезпеченням виготовлення бланків документів, які
виготовляються за кошти загального фонду Державного бюджету
України;
розробити план реорганізації установ бюджетної сфери з метою
підвищення ефективності державних послуг (перш за все за рахунок
використання впровадження інформаційних технологій і зменшення
звітності) та оптимізації чисельності зайнятих (перш за все за
рахунок пенсіонерів) - Мінфін, Головдержслужба, центральні та
місцеві органи виконавчої влади;
скорочення бюджетних витрат на субсидії шляхом встановлення
диференційованих тарифів на житлово-комунальні послуги залежно від
обсягів їх споживання - Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
органи місцевого самоврядування, Мінжитлокомунгосп, Мінекономіки,
Мінфін.
Покращення фінансової стійкості паливно-енергетичного
комплексу, зменшення бюджетних дотацій НАК "Нафтогаз України":
прийняти закон про Національну комісію з регулювання ринку
комунальних послуг, яка матиме адміністративну та фінансову
самостійність, з метою створення національного органу регулювання
тарифів на житлово-комунальні послуги - Мінжитлокомунгосп, НКРЕ,
Мінекономіки, Мінфін;
розробити детальний план стабілізації фінансового стану та
реформування НАК "Нафтогаз України" - Мінпаливенерго, Мінфін.
Оптимізація фіскального навантаження на реальний сектор
економіки:
підготувати проект Податкового кодексу України - Мінфін, яким
передбачити:
перехід до визначення податку на прибуток із застосуванням
методу зіставлення доходів та витрат платників податків з
урахуванням світового досвіду;
зниження ставки податку на прибуток підприємств;
перехід до застосування загальної системи оподаткування у
сфері страхової діяльності;
зниження ставки податку на додану вартість;
удосконалення системи адміністрування податку на додану
вартість та зменшення масштабів ухилення від його сплати;
забезпечення поетапного підвищення ставок акцизного збору з
метою адаптації вітчизняного законодавства до норм Європейського
Союзу;
встановлення ставок акцизного збору на компоненти бензинів на
рівні ставок на бензини;
запровадження податків на розкіш;
підвищення ефективності справляння податку з доходів фізичних
осіб шляхом визначення у податковому розрахунку суми зобов'язання
податкового агента щодо сплати нарахованого податку з доходів
найманих працівників;
впровадження непрямих методів визначення суми доходів
фізичної особи виходячи з розміру задекларованих доходів та
понесених витрат, наявності фінансових вкладень та інших
інвестиційних активів;
удосконалення системи оподаткування доходів самозайнятих осіб
(суб'єктів підприємницької діяльності та осіб, які здійснюють
незалежну професійну діяльність);
запровадження єдиного платежу - плати за користування надрами
для видобування корисних копалин замість двох діючих податкових
платежів (платежі за користування надрами для видобування корисних
копалин та збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за
рахунок державного бюджету);
перегляд базових нормативів усіх платежів за спеціальне
використання природних ресурсів та проведення їх щорічної
індексації;
скасування малоефективних загальнодержавних та місцевих
податків і зборів;
впровадження визначення плати за торговий патент у відсотках
від мінімальної заробітної плати з одночасним запровадженням для
пунктів продажу нафтопродуктів, скрапленого та стиснутого
природного газу плати за торговий патент на кожний пістолет
паливороздавальних колонок;
запровадження податкових канікул для сімейного бізнесу;
підвищення податкового навантаження на доходи заможних
громадян шляхом переходу до оподаткування доходів фізичних осіб за
двома ставками;
розробити відповідно до кращої світової практики проект
Закону України про державні закупівлі - Мінекономіки;
підвищити ефективність процесів адміністрування податків та
зборів (обов'язкових платежів) - Державна податкова адміністрація,
Мінфін;
здійснити заходи з реформування податкової служби України в
рамках реалізації спільного з МБРР проекту "Модернізація державної
податкової служби України - 1" - Державна податкова адміністрація,
Мінфін;
розробити План відшкодування ПДВ експортерам - Мінфін.
Зменшення дефіциту Пенсійного фонду:
внести зміни до законодавства щодо: скорочення пільг із
сплати страхових внесків; розширення бази нарахування страхових
внесків; оптимізації максимальної величини заробітної плати
(доходу), з якої сплачуються страхові внески, та розміру пенсій;
поетапного переходу до єдиних правил призначення пенсій тощо -
Мінпраці.
Відновлення приватизаційних процесів великих підприємств:
подати до Верховної Ради України проекти законів України -
Фонд держмайна, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Держкомзем,
Антимонопольний комітет, Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку:
про Державну програму приватизації на 2010-2014 роки;
про внесення змін до деяких законів України з питань
приватизації, зокрема: про внесення змін до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), про внесення змін до
Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)" ( 2171-12 ), про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань приватизації та земельних
відносин і про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо приватизації державного майна, з метою:
створення чіткої, прозорої законодавчої бази з питань
приватизації державного майна, врегулювання та вирішення проблем
приватизації попередніх років;
уточнення формулювань та критеріїв віднесення об'єктів
державної власності до таких, що не підлягають приватизації, для
оптимізації структури державної власності;
удосконалення процесу передприватизаційної підготовки та
процесу прийняття рішення про приватизацію для розвитку та
забезпечення динамічності цих процесів;
визначення способів приватизації, які забезпечать підвищення
ефективності приватизації та прискорення цього процесу;
унормування питань продажу державними органами приватизації
земельних ділянок державної власності, на яких розташовані
об'єкти, що підлягають приватизації;
забезпечення прозорості та відкритості процесів приватизації
шляхом постійного інформування громадськості про процеси
приватизації;
посилення відповідальності нових власників об'єктів
приватизації за результати господарювання приватизованих
підприємств у післяприватизаційний період, удосконалення механізму
та посилення державного контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації;
збільшення надходження коштів до державного бюджету за
рахунок продажу земельних ділянок державної власності під
об'єктами, які були відчужені з державної власності, передачі в
оренду об'єктів нерухомості, що перебувають у державній власності,
разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, та
реалізації прав власності держави на землю через упорядкування
процесів розпорядження державними органами приватизації землями,
на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства,
господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать
частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та
законсервовані об'єкти, посилення керованості за цими процесами з
боку держави.
Упорядкування надання адміністративних послуг:
підготувати та подати проекти змін до відповідних
законодавчих актів України та внести зміни до власних актів
стосовно позбавлення повноважень з надання адміністративних послуг
державних підприємств, установ та організацій, що не мають статусу
бюджетних установ, та покладення таких повноважень на органи
виконавчої влади - міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади;
здійснити з урахуванням Методики визначення собівартості
платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 27 січня 2010 року N 66 ( 66-2010-п ),
заходи щодо перегляду розмірів плати за надання цих послуг -
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації.
Пріоритет 2. Оздоровлення банківської системи
Основним завданням є створення інституціональних передумов
для відновлення довіри населення до банківської системи та
розблокування кредитування реального сектору економіки.
Цільові індикатори: зростання депозитів та кредитування
реального сектору економіки.
Основні напрями дії:
Запровадження механізмів ефективного управління у державних
банках та банках, капіталізованих за участю держави
запровадити постійний моніторинг діяльності банків,
капіталізованих за участю держави, - Мінфін, НБУ (за згодою);
призначити незалежних директорів у наглядові ради трьох
капіталізованих банків, як це передбачено Меморандумом між НБУ і
Мінфіном, - Мінфін, НБУ (за згодою);
підготувати відповідно до узгодженого зразка та забезпечити
розгляд Експертно-аналітичною радою бізнес-планів капіталізованих
банків - Мінфін, Мінекономіки, НБУ (за згодою);
розробити системні механізми стимулювання кредитної
активності банків, у першу чергу банків, капіталізованих за участю
держави (визначення відповідних норм у бізнес-планах банків) - НБУ
(за згодою), Мінфін, Мінекономіки;
розробити проект Стратегії розвитку державних банків та
банків, капіталізованих державою, - Мінфін, Мінекономіки, НБУ (за
згодою);
сприяти активізації кредитування банками сільгоспвиробників,
зокрема в період проведення комплексу весняно-польових робіт,
виділення бюджетних коштів на здешевлення залучених кредитів -
Мінфін, Мінагрополітики, НБУ (за згодою);
сприяти пролонгації залучених підприємствами агропромислового
комплексу кредитів відповідно до заявлених обсягів -
Мінагрополітики, Мінфін, НБУ (за згодою).
Консолідація банківської системи:
переглянути вимоги нормативних актів Національного банку щодо
механізмів створення та діяльності санаційного банку, як
рекомендовано у спільних коментарях Світового банку і МВФ, - НБУ
(за згодою);
розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про
затвердження Порядку надання та використання державної фінансової
допомоги фінансовим установам, як це передбачено Законом України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) з урахуванням
рекомендацій Світового банку та МВФ - Мінфін;
затвердити і впровадити стратегію використання нових
інструментів реорганізації для швидкої реорганізації
неплатоспроможних банків, які не виконали вимог щодо збільшення
капіталу у 2009 та 2010 роках (шляхом розроблення і прийняття
відповідного нормативно-правового акта) - НБУ (за згодою), Мінфін;
провести повний перегляд нинішньої системи і процедур роботи
з проблемними банками - НБУ (за згодою), Мінфін;
підготувати законодавчі зміни щодо реорганізації проблемних
банків - НБУ (за згодою), Мінфін.
Зміцнення системи гарантування вкладів фізичних осіб:
завершити роботу над концепцією реформування ФГВФО та
сприяння прийняттю змін до законодавства щодо посилення ролі Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб у процесі реорганізації
банків - робоча група у складі представників ФГВФО, НБУ, Мінфіну,
Мінекономіки, Мін'юсту;
розробити план інституційного розвитку для ради ФГВФО -
робоча група у складі представників ФГВФО, НБУ, Мінфіну,
Мінекономіки, Мін'юсту.
Пріоритет 3. Стимулювання притоку інвестицій
Головні дії Уряду будуть зосереджені на реалізації за участю
міжнародних фінансових організацій проектів, пов'язаних з
проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу, "зеленими інвестиціями", програм підвищення
енергоефективності, модернізації транспортної та муніципальної
інфраструктури. Водночас Уряд активізує діяльність з поліпшення
інвестиційного клімату та створить умови для залучення інвестицій
через механізм державно-приватного партнерства як на
загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.
Основним завданням є створення сприятливих умов для залучення
інвестицій.
Цільовий індикатор на 2010 рік:
приріст валового нагромадження основного капіталу на 9,5
відсотка;
приріст прямих іноземних інвестицій на 5 млрд доларів США.
Основні напрями дії:
Реалізація інфраструктурних проектів:
забезпечити реалізацію проектів будівництва об'єктів,
передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу ( 357-2010-п ) - центральні та місцеві органи виконавчої
влади;
забезпечити реалізацію інфраструктурних проектів у рамках
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями
відповідно до "Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення
міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями на 2009-2012 роки" ( 1156-2009-р ) -
центральні органи виконавчої влади;
сприяти прийняттю законопроектів:
про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення
вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового
ринку - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення механізму державної реєстрації припинення
акціонерного товариства - Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку;
залучити кошти під "зелені інвестиції" та проекти з
підвищення енергоефективності.
Дерегуляція підприємницької діяльності:
зменшити кількість видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню пов'язаних із створенням об'єктів
архітектури, спростити порядок надання дозволу на виконання
будівельних робіт для індивідуальних житлових будинків, дачних,
садових будинків, прибудов до них та господарських споруд з
одночасним посиленням відповідальності за порушення містобудівного
законодавства (шляхом розроблення і прийняття відповідного
нормативно-правового акта) - Мінрегіонбуд;
скоротити перелік видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, шляхом виключення з цього переліку видів
діяльності, що не становлять загрозу життю і здоров'ю громадян та
навколишньому природному середовищу (шляхом розроблення і
прийняття відповідного нормативно-правового акта) -
Держкомпідприємництво;
зменшити кількість контролюючих органів та встановити чіткі
норми щодо подання звітності та проведення перевірок
страхувальників - Держкомпідприємництво;
завершити створення єдиної системи державної реєстрації
юридичних осіб та усунути існуючі на даний час протиріччя між
положеннями Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців" ( 755-15 ) та деякими іншими
законами, які регулюють, зокрема, порядок проведення державної
реєстрації та припинення окремих видів юридичних осіб -
Держкомпідприємництво, Мінекономіки;
запровадити систему електронної державної реєстрації
суб'єктів господарювання (шляхом розроблення і прийняття змін до
відповідних нормативно-правових актів) - Держкомпідприємництво,
Мінекономіки;
посилити відповідальність за порушення порядку видачі
документів дозвільного характеру дозвільними органами (шляхом
розроблення і прийняття відповідного закону) -
Держкомпідприємництво;
розробити проект Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільної системи у
сфері господарської діяльності та застосування норм
адміністративного права - Держкомпідприємництво;
скоротити перелік продовольчих товарів, ціни на які
підлягають державному регулюванню, та переглянути методи цінового
регулювання - Мінекономіки, Мінагрополітики,
Держкомпідприємництво;
затвердити критерії розподілу суб'єктів господарювання за
ступенями ризику їх господарської діяльності та переліки питань
для здійснення планових заходів - Держкомпідприємництво;
забезпечити безкоштовний доступ підприємців до
нормативно-правових актів, виконання вимог яких перевіряється
контролюючими органами, - Держкомпідприємництво.
Стимулювання регіональних "точок зростання" економіки та
залучення інвестицій:
провести підготовчу роботу для подальшого утворення в кожній
області не менше двох індустріальних (промислових) парків -
Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, обласні державні
адміністрації;
провести підготовчу роботу для подальшого утворення в
областях кластерів з метою виготовлення високотехнологічної та
енергоефективної продукції, а також споживчих товарів -
Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфін, центральні органи
виконавчої влади, обласні державні адміністрації;
запровадити режим "спеціальної митної зони" на територіях
перспективного розвитку із введенням спеціального
(преференційного) режиму ввезення (вивезення) на (з) територію
зони товарів для реалізації експортоорієнтованих інвестиційних
проектів - Мінекономіки, Мінфін, Мінпромполітики.
Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та
світову економічні системи:
сприяти прийняттю проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього
документального контролю у пунктах пропуску через митний кордон з
метою передачі Держмитслужбі від інших контролюючих органів
повноважень на здійснення в пунктах пропуску через державний
кордон України державного ветеринарно-санітарного,
фітосанітарного, екологічного контролю окремих товарів та контролю
за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну
територію України, - Мінекономіки, Держмитслужба, МОЗ,
Мінагрополітики, Мінприроди, МКТ;
розробити проект Закону України про внесення змін до Закону
України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (яким
передбачається приведення товарної номенклатури Митного тарифу
України у відповідність з вимогами ГС-2007 без зміни ставок
ввізного мита) - Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінагрополітики,
Мінтрансзв'язку, МОЗ, Мінпаливенерго, Мінфін, Мін'юст,
Держмитслужба;
сприяти прийняттю змін до Митного тарифу України ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), яким передбачити зміну ставок
ввізного мита на окремі товари відповідно до рішень Митно-тарифної
ради України та приведення ставок до рівня міжнародних тарифних
зобов'язань в умовах членства в СОТ, - Мінекономіки;
сприяти прийняттю проекту Закону України про внесення змін до
деяких законів України щодо удосконалення порядку здійснення
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах - Мінекономіки.
Частина III. Пріоритети соціально-економічної політики
на 2010 рік
1. Соціальна політика
1.1. Політика підтримки сім'ї, дітей та молоді
Основні проблеми:
Не завершено реформування системи соціальних послуг для
сімей, дітей та молоді, не створено умови для надання адресних та
якісних соціальних послуг безпосередньо за місцем проживання.
Не завершено формування правових, організаційних та
фінансових умов для забезпечення ефективного функціонування
цілісної системи захисту прав дитини.
Недосконалий механізм надання якісних послуг з оздоровлення
та відпочинку; неналежне функціонування стаціонарних дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, відсутність новозбудованих
закладів та інформаційного забезпечення їх діяльності, відсутність
доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та
відпочинку дітей, недосконалість системи підготовки та підбору
спеціалістів для роботи у дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку.
На сучасному етапі наявні проблеми зайнятості, криза
моральності та толерантності, прояви ксенофобії, поширення
наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та наслідки, які їх
супроводжують: злочинність, ВІЛ/СНІД, соціально небезпечні хвороби
тощо у молодіжному середовищі.
Основні завдання:
Забезпечення правових, економічних та соціальних умов для
функціонування і зміцнення сім'ї, формування відповідального
ставлення батьків до виховання дітей.
Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в
усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за ознакою
статі та торгівлі людьми.
Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств
населення; реформування сфери надання соціальних послуг і
забезпечення соціального захисту населення.
Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні,
активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності
та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів.
Забезпечення дієвого контролю за підготовкою та проведенням
літнього оздоровлення і відпочинку дітей, підвищення рівня
виховного процесу та якості надання оздоровчих послуг дитячими
закладами оздоровлення і відпочинку.
Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості
молоді.
Пропаганда та формування здорового способу життя.
Утвердження патріотизму, духовності, моральності та
формування загальнолюдських цінностей.
1.1.1. Забезпечення правових, економічних та соціальних умов
для функціонування і зміцнення сім'ї, формування відповідального
ставлення батьків до виховання дітей
Цілі та очікувані результати:
Зміцнення повної сім'ї з дітьми, формування позитивного
ставлення до родини з двома і більше дітьми; зменшення кількості
дітей, народжених у незареєстрованому шлюбі.
Збільшення кількості сімей, які подолали складні життєві
обставини та мають змогу функціонувати за допомогою власного
потенціалу.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |Мінсім'ямолодьспорт | |Державної |підтримки сім'ї |року | | |програми | | | | |підтримки сім'ї| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Указ Президента |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |проекту Указу |України | | | |Президента |про внесення змін до| | | |України |Указу Президента | | | | |України від | | | | |19.02.2003 N 138 | | | | |( 138/2003 ) | | | | |"Про Порядок | | | | |представлення | | | | |до нагородження осіб| | | | |"Мати-героїня" та | | | | |вручення їм | | | | |державних нагород" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінпраці | |проекту |державну допомогу |квартал | | |Закону України |сім'ям з дітьми | | | | |(щодо виплат при | | | | |народженні дитини) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінпраці | |проекту |державну допомогу |квартал | | |Закону України |малозабезпеченим | | | | |сім'ям (щодо | | | | |допомоги на рівні | | | | |прожиткового | | | | |мінімуму) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |протягом |Мінсім'ямолодьспорт | |комплексу |внесення змін до |року | | |проектів |розділу IV Сімейного| | | |законів України|кодексу України | | | | |( 2947-14 ) | | | | |(щодо усиновлення | | | | |іноземцями дітей, | | | | |які виховуються в | | | | |сім'ях громадян | | | | |України, та дітей - | | | | |громадян України, | | | | |які проживають за | | | | |межами України); | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про | | | | |внесення змін до | | | | |статті 219 Сімейного| | | | |кодексу України | | | | |( 2947-14 ) | | | | |(щодо усиновлення | | | | |дітей, залишених у | | | | |пологовому будинку, | | | | |іншому закладі | | | | |охорони здоров'я); | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про | | | | |внесення змін до | | | | |статті 211 Сімейного| | | | |кодексу України | | | | |( 2947-14 ) | | | | |(щодо зняття | | | | |вікового обмеження | | | | |для усиновлювачів у | | | | |разі усиновлення | | | | |дитини родичами, | | | | |одним із подружжя | | | | |матері (батька) | | | | |дитини та | | | | |усиновлення братів і| | | | |сестер) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |жовтень |Мінсім'ямолодьспорт | |комплексу |Міністрів України | | | |проектів |про внесення зміни | | | |постанов |до Порядку | | | |Кабінету |провадження органами| | | |Міністрів |опіки та піклування | | | |України |діяльності, | | | | |пов'язаної із | | | | |захистом прав | | | | |дитини, | | | | |затвердженого | | | | |постановою Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 24.09.2008 N 866| | | | |( 866-2008-п ) | | | | |щодо удосконалення | | | | |захисту дітей, які | | | | |опинилися у складних| | | | |життєвих обставинах;| | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Постанова Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |про внесення зміни | | | | |до Порядку | | | | |провадження | | | | |діяльності з | | | | |усиновлення та | | | | |здійснення нагляду | | | | |за дотриманням прав | | | | |усиновлених дітей, | | | | |затвердженого | | | | |постановою Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 8.10.2008 N 905 | | | | |( 905-2008-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |грудень |Мінпраці | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |Порядку призначення | | | |Міністрів |та виплати державної| | | |України |допомоги сім'ям з | | | | |дітьми (щодо | | | | |спрощення порядку | | | | |надання допомоги при| | | | |народженні дитини | | | | |громадянам України, | | | | |у яких під час | | | | |тимчасового | | | | |перебування за | | | | |кордоном народилися | | | | |діти) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |протягом |Мінсім'ямолодьспорт | |проектів |Кабінету Міністрів |року | | |розпоряджень |України щодо | | | |Кабінету |затвердження | | | |Міністрів |розподілу обсягу | | | |України |субвенції з | | | | |державного бюджету | | | | |місцевим бюджетам на| | | | |виплату державної | | | | |соціальної допомоги | | | | |на дітей-сиріт та | | | | |дітей, позбавлених | | | | |батьківського | | | | |піклування, | | | | |грошового | | | | |забезпечення | | | | |батькам-вихователям | | | | |і прийомним батькам | | | | |за надання | | | | |соціальних послуг у | | | | |дитячих будинках | | | | |сімейного типу і | | | | |прийомних сім'ях за | | | | |принципом "гроші | | | | |ходять за дитиною" | | | ----------------------------------------------------------------------
1.1.2. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків в усіх сферах суспільного життя, протидія насильству за
ознакою статі та торгівлі людьми
Цілі та очікувані результати:
Зменшення кількості випадків насильства в сім'ї.
Зменшення випадків дискримінації за ознакою статі.
Зменшення кількості потерпілих від торгівлі людьми.
Виявлення та боротьба з будь-якими проявами дискримінації
жінок на ринку праці.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |проекту Закону |протидію торгівлі | | | |України |людьми | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |липень |Мінсім'ямолодьспорт | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |попередження | | | | |насильства у сім'ї" | | | | |( 2789-14 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |липень |Мінсім'ямолодьспорт | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |плану заходів | | | |Міністрів |Національної | | | |України |кампанії "Стоп | | | | |насильству!" на | | | | |2010-2015 роки | | | ----------------------------------------------------------------------
1.1.3. Підвищення ефективності державної підтримки сім'ї,
дітей та молоді; реформування сфери надання соціальних послуг і
забезпечення соціального захисту населення
Цілі та очікувані результати:
Загальне збільшення кількості отримувачів соціальних послуг
за місцем проживання на 5 відсотків.
Забезпечення якості та доступності соціальних послуг через
раннє виявлення, облік, соціальний супровід сімей, дітей та
молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;
мобілізація місцевих громад на вирішення проблем дітей, сімей та
молоді.
Впровадження оцінки потреб не менше 90 відсотків центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з різними категоріями
отримувачів соціальних послуг.
Всебічне сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва,
в тому числі у сільській місцевості.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |жовтень |Мінсім'ямолодьспорт,| |проекту Закону |внесення змін до | |Держсоцслужба | |України |Закону України "Про | | | | |місцеве | | | | |самоврядування в | | | | |Україні" | | | | |( 280/97-ВР ) щодо | | | | |удосконалення | | | | |нормативно-правової | | | | |бази стосовно | | | | |розширення | | | | |повноважень органів | | | | |місцевого | | | | |самоврядування у | | | | |сфері організації та| | | | |здійснення | | | | |соціальної роботи | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |вересень |Мінсім'ямолодьспорт,| |проекту Закону |внесення змін до | |Держсоцслужба | |України |Бюджетного кодексу | | | | |України ( 2542-14 ) | | | | |стосовно | | | | |удосконалення | | | | |механізму | | | | |фінансування центрів| | | | |соціальних служб для| | | | |сім'ї, дітей та | | | | |молоді, закладів | | | | |соціального | | | | |обслуговування | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |листопад |Мінсім'ямолодьспорт,| |проекту |Міністрів України | |Держсоцслужба | |постанови |про деякі питання | | | |Кабінету |здійснення | | | |Міністрів |соціальної роботи із| | | |України |сім'ями, які | | | | |перебувають у | | | | |складних життєвих | | | | |обставинах, стосовно| | | | |забезпечення | | | | |впровадження | | | | |механізму взаємодії | | | | |суб'єктів здійснення| | | | |соціальної роботи з | | | | |сім'ями, які | | | | |перебувають у | | | | |складних життєвих | | | | |обставинах | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |жовтень |Мінсім'ямолодьспорт | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Бюджетного кодексу | | | | |України ( 2542-14 ) | | | | |стосовно | | | | |удосконалення | | | | |механізму | | | | |фінансування центрів| | | | |соціально- | | | | |психологічної | | | | |реабілітації | | | | |(статті 89 і 90 | | | | |Бюджетного кодексу | | | | |України) ( 2542-14 )| | | ----------------------------------------------------------------------
1.1.4. Реалізація права дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні,
активізація національного усиновлення, запобігання бездоглядності
та безпритульності серед дітей, реформування інтернатних закладів
Цілі та очікувані результати:
Збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, влаштованих у сім'ї громадян України,
шляхом:
передачі 12 тис. дітей під опіку, піклування;
влаштування до 2 тис. дітей до прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу.
Зменшення на 15 відсотків кількості безпритульних дітей, які
перебувають у притулках для дітей.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |червень |Мінсім'ямолодьспорт,| |проекту |Кабінету Міністрів | |інші центральні | |розпорядження |України про | |органи виконавчої | |Кабінету |затвердження плану | |влади | |Міністрів |заходів з виконання | | | |України |у 2011 році | | | | |Загальнодержавної | | | | |програми | | | | |"Національний план | | | | |дій щодо реалізації | | | | |Конвенції ООН про | | | | |права дитини" на | | | | |період до 2016 року | | | | |( 1065-17 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |вересень |Мінсім'ямолодьспорт | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Сімейного кодексу | | | | |України ( 2947-14 ) | | | | |щодо усиновлення | | | | |дітей стосовно | | | | |розширення | | | | |можливостей | | | | |усиновлення дітей | | | | |усиновлювачами, які | | | | |перебувають у | | | | |родинних стосунках, | | | | |забезпечення права | | | | |дитини-сироти, | | | | |дитини, позбавленої | | | | |батьківського | | | | |піклування, на | | | | |виховання в сім'ї, | | | | |розширення | | | | |вікової межі між | | | | |усиновлювачами та | | | | |усиновленими | | | | |дітьми, які є | | | | |братами або сестрами| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |вересень |Мінсім'ямолодьспорт | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |порядку провадження | | | |Міністрів |органами опіки та | | | |України |піклування | | | | |діяльності, | | | | |пов'язаної із | | | | |захистом прав дитини| | | | |щодо врегулювання | | | | |розбіжностей у | | | | |положеннях порядку, | | | | |які виникають у | | | | |процесі практичної | | | | |реалізації в частині| | | | |призначення опіки, | | | | |піклування тощо | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |листопад |Мінсім'ямолодьспорт | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про провадження | | | |Кабінету |діяльності з | | | |Міністрів |усиновлення та | | | |України |здійснення нагляду | | | | |за дотриманням прав | | | | |усиновлених дітей | | | | |стосовно | | | | |врегулювання | | | | |розбіжностей у | | | | |положеннях порядку, | | | | |які виникають у | | | | |процесі практичної | | | | |реалізації в частині| | | | |призначення опіки, | | | | |піклування тощо | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Положення про заклад| | | |Міністрів |нового типу для | | | |України |дітей-сиріт та | | | | |дітей, позбавлених | | | | |батьківського | | | | |піклування, стосовно| | | | |формування | | | | |нормативно-правової | | | | |бази щодо | | | | |функціонування | | | | |закладів нового типу| | | | |в контексті | | | | |реалізації Державної| | | | |цільової соціальної | | | | |програми | | | | |реформування системи| | | | |закладів для | | | | |дітей-сиріт та | | | | |дітей, позбавлених | | | | |батьківського | | | | |піклування | | | | |( 1242-2007-п ) | | | ----------------------------------------------------------------------
1.1.5. Забезпечення дієвого контролю за підготовкою та
проведенням літнього оздоровлення та відпочинку дітей влітку;
підвищення рівня виховного процесу та якості надання оздоровчих
послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку
Цілі та очікувані результати:
Показник оздоровлення дітей шкільного віку близько
50 відсотків від загальної кількості дітей шкільного віку в
Україні.
Забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
кадрами відповідного фаху.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінсім'ямолодьспорт,| |проекту Закону |внесення змін до | |МОЗ, МОН, Мінпраці, | |України |Закону України | |Мінфін, | | |"Про забезпечення | |Мінекономіки, | | |організаційно- | |Мін'юст | | |правових умов | | | | |соціального захисту | | | | |дітей-сиріт та | | | | |дітей, позбавлених | | | | |батьківського | | | | |піклування" | | | | |( 2342-15 ) щодо | | | | |оздоровлення та | | | | |відпочинку дітей | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінсім'ямолодьспорт,| |проекту Закону |внесення змін до | |МОЗ, МОН, Мінпраці, | |України |Закону України | |Мінфін, | | |"Про оздоровлення та| |Мінекономіки, | | |відпочинок дітей" | |Мін'юст | | |( 375-17 ) у зв'язку| | | | |з атестацією дитячих| | | | |закладів | | | | |оздоровлення та | | | | |відпочинку | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінсім'ямолодьспорт,| |проекту |Міністрів України | |МОЗ, МОН, Мінпраці, | |постанови |про внесення змін до| |Мінфін, | |Кабінету |постанови Кабінету | |Мінекономіки, | |Міністрів |Міністрів України | |Мін'юст | |України |від 28.04.2009 N 426| | | | |( 426-2009-п ) | | | | |"Про затвердження | | | | |Порядку проведення | | | | |державної атестації | | | | |дитячих закладів | | | | |оздоровлення та | | | | |відпочинку і | | | | |присвоєння їм | | | | |відповідних | | | | |категорій" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Наказ |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |порядку |Мінсім'ямолодьспорту| | | |направлення |щодо порядку | | | |дітей до |направлення дітей на| | | |державних |оздоровлення до | | | |підприємств |державних | | | |"Міжнародний |підприємств | | | |дитячий центр |"Міжнародний дитячий| | | |"Артек" та |центр "Артек" та | | | |Український |Український дитячий | | | |дитячий центр |центр "Молода | | | |"Молода |гвардія" | | | |гвардія" | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Спільний наказ |II квартал|Мінсім'ямолодьспорт,| |Порядку |Мінсім'ямолодь- | |МОН, МОЗ | |підготовки до |спорту, МОН, МОЗ | | | |роботи у |щодо порядку | | | |дитячих |підготовки до | | | |закладах |роботи у дитячих | | | |оздоровлення |закладах | | | |та відпочинку |оздоровлення та | | | |педагогічних |відпочинку | | | |та медичних |педагогічних та | | | |працівників |медичних працівників| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Загальнодержавна |III |Мінсім'ямолодьспорт | |проекту |програма відпочинку |квартал | | |програми |та оздоровлення | | | | |дітей на | | | | |2010-2015 роки | | | ----------------------------------------------------------------------
1.1.6. Створення сприятливого середовища для забезпечення
зайнятості молоді
Цілі та очікувані результати:
Збільшення залучення молоді до здійснення заходів щодо
профорієнтації, підприємницької діяльності та роботи в молодіжних
трудових загонах.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Наказ |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |державної |Мінсім'ямолодьспорту| | | |підтримки |про затвердження | | | |діяльності |галузевої програми | | | |молодіжних |розвитку та | | | |трудових |підтримки діяльності| | | |загонів |молодіжних трудових | | | | |загонів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Державна цільова |грудень |Мінсім'ямолодьспорт,| |реалізації |соціальна програма | |Рада міністрів АРК, | |заходів, |"Молодь України" | |обласні, Київська та| |спрямованих |( 41-2009-п ) | |Севастопольська | |на вирішення | | |міські | |питань | | |держадміністрації | |зайнятості та | | | | |підтримку | | | | |підприємницьких| | | | |ініціатив | | | | |молоді | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Державна цільова |грудень |Рада міністрів АРК, | |функціонування |соціальна програма | |обласні, Київська та| |та подальшого |"Молодь України" | |Севастопольська | |розвитку мережі|( 41-2009-п ) | |міські | |молодіжних | | |держадміністрації | |центрів праці | | | | ----------------------------------------------------------------------
1.1.7. Пропаганда та формування здорового способу життя
Цілі та очікувані результати:
Збільшення кількості молоді, залученої до здорового способу
життя.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |Державна цільова |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |інформаційно- |соціальна програма | | | |просвітницької |"Молодь України" | | | |кампанії, |( 41-2009-п ) | | | |спрямованої | | | | |на пропаганду | | | | |та формування | | | | |здорового | | | | |способу життя | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Здійснення |Наказ |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |заходів щодо |Мінсім'ямолодьспорту| | | |профілактики |"Про затвердження | | | |та попередження|галузевої | | | |соціально |інформаційно- | | | |небезпечних |просвітницької | | | |хвороб і |програми | | | |негативних |профілактики та | | | |явищ серед |попередження | | | |дітей та |соціально | | | |молоді |небезпечних хвороб і| | | | |негативних явищ | | | | |серед дітей та | | | | |молоді" | | | ----------------------------------------------------------------------
1.1.8. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та
формування загальнолюдських цінностей
Цілі та очікувані результати:
Підвищення рівня громадської активності та патріотичної
свідомості молоді.
Збільшення чисельності молоді, яка бере участь у діяльності
дитячих і молодіжних громадських організацій.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Наказ |листопад |Мінсім'ямолодьспорт | |діяльності |Мінсім'ямолодьспорту| | | |Всеукраїнського|"Про Всеукраїнський | | | |центру |центр патріотичного | | | |патріотичного |виховання молоді" | | | |виховання | | | | |молоді | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Наказ |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |діяльності |Мінсім'ямолодьспорту| | | |підліткових |"Про затвердження | | | |клубів за |Типового положення | | | |місцем |про підліткові | | | |проживання |клуби" | | | |дітей та | | | | |молоді | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Розпорядження |грудень |Мінсім'ямолодьспорт,| |у м. Києві |Кабінету Міністрів | |ФДМ, Мін'юст, | |Будинку молоді |України "Про | |Київська міська | |України |створення Будинку | |держадміністрація | | |молоді України" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Закон України про |листопад |Мінсім'ямолодьспорт,| |державної |внесення змін до | |Мінфін, | |підтримки |Закону України "Про | |Мінекономіки, | |всеукраїнських |молодіжні та дитячі | |Мін'юст | |молодіжних та |громадські | | | |дитячих |організації" | | | |громадських |( 281-14 ) | | | |організацій | | | | ----------------------------------------------------------------------
1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата
Основні проблеми:
Зниження реальних доходів населення.
Відставання України від розвинених країн за рівнем оплати
праці.
Бідність серед працюючого населення.
Основні завдання:
Підвищення реальних доходів населення та зниження кількості
бідного населення, насамперед із числа працюючого населення.
Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери.
Підвищення заробітної плати на основі стійкого зростання
економіки та продуктивності праці.
1.2.1. Підвищення реальних доходів населення та зниження
кількості бідного населення
Цілі та очікувані результати:
Зростання розміру прожиткового мінімуму на 25 відсотків.
Захист грошових доходів населення від інфляції.
Встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі не нижче
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Перегляд наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів
та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення
відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" ( 966-14 ).
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Загальнодержавна |III |Мінпраці, центральні| |проекту |програма подолання |квартал |органи виконавчої | |Загально- |та запобігання | |влади, НАНУ | |державної |бідності в Україні | | | |програми |на 2010-2015 роки | | | |подолання та | | | | |запобігання | | | | |бідності в | | | | |Україні на | | | | |2010-2015 роки | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Ліквідація |Нормативно-правовий |III |Мінпраці, інші | |заборгованості |акт щодо |квартал |заінтересовані | |із виплати |затвердження заходів| |органи виконавчої | |заробітної |з питання погашення | |влади | |плати на |заборгованості із | | | |підприємствах |заробітної плати | | | |державної форми| | | | |власності та | | | | |активізація дій| | | | |щодо ліквідації| | | | |такої | | | | |заборгованості | | | | |на | | | | |підприємствах | | | | |інших форм | | | | |власності | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Трудовий кодекс |III |Мінпраці | |прийняттю | |квартал | | |Закону України | | | | ----------------------------------------------------------------------
1.2.2. Упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної
сфери
Цілі та очікувані результати:
Визначення розмірів посадових окладів працівникам бюджетної
сфери залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт та
умов праці.
Упорядкування додаткових видів виплат.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |протягом |Мінпраці, Мінфін, | |проекту |Міністрів України |року |Мінекономіки | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Концепції | | | |Міністрів |удосконалення | | | |України |оплати праці | | | | |працівників | | | | |бюджетної сфери | | | ----------------------------------------------------------------------
1.3. Зайнятість населення та ринок праці
Основні проблеми:
Недостатня економічна активність населення.
Кількісно-якісний дисбаланс між попитом на робочу силу та її
пропозицією.
Невідповідність якості робочої сили потребам сучасного
виробництва.
Основні завдання:
Розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання
збереження та створення робочих місць і на цій основі - зростання
зайнятості населення. Сприяння переорієнтації ринку освітніх
послуг на потреби ринку праці.
Підвищення якості та конкурентоспроможності національної
робочої сили.
1.3.1. Розширення сфери застосування праці шляхом
стимулювання збереження та створення робочих місць і на цій
основі - зростання зайнятості населення
Цілі та очікувані результати:
Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, знизиться
до 8,1 відсотка.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінпраці за участю | |проекту Закону |внесення змін до | |заінтересованих | |України |деяких законів | |центральних та | | |України щодо надання| |місцевих органів | | |допомоги по | |виконавчої влади, за| | |частковому | |участю | | |безробіттю щодо | |всеукраїнських | | |збереження | |об'єднань | | |трудового потенціалу| |організацій | | |підприємств (робочих| |роботодавців і | | |місць) у випадках | |підприємців та | | |вимушеного | |всеукраїнських | | |тимчасового | |профспілок і | | |припинення | |профоб'єднань | | |виробництва | | | | |внаслідок кризових | | | | |явищ | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Закон України про |II квартал|Мінфін, Мінпраці, | |молоді, яка |забезпечення | |інші заінтересовані | |отримала вищу |молоді, яка | |центральні та | |або професійно-|отримала вищу або | |місцеві органи | |технічну |професійно-технічну | |виконавчої влади за | |освіту, першим |освіту, першим | |участю | |робочим місцем |робочим місцем з | |всеукраїнських | | |наданням дотацїї | |об'єднань | | |роботодавцю | |організацій | | | | |роботодавців і | | | | |підприємців | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |червень |Мінпраці, центральні| |проекту |Міністрів України | |органи виконавчої | |постанови |про затвердження | |влади, сторони | |Кабінету |основних напрямів | |соціального діалогу | |Міністрів |проведення державної| | | |України |політики зайнятості | | | | |на 2010-2012 роки | | | ----------------------------------------------------------------------
1.3.2. Сприяння переорієнтації ринку освітніх послуг на
потреби ринку праці
Цілі та очікувані результати:
Рівень працевлаштування випускників вищих та
професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких
здійснювалася за державні кошти, зросте до 70 відсотків.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |вересень |МОН, Мінпраці, | |проекту |Міністрів України | |Мінсім'ямолодьспорт,| |постанови |про затвердження | |Мін'юст, інші | |Кабінету |Положення про | |заінтересовані | |Міністрів |працевлаштування | |центральні органи | |України |випускників вищих | |виконавчої влади за | | |навчальних закладів,| |участю | | |підготовка яких | |всеукраїнських | | |здійснювалася за | |об'єднань | | |державним | |організацій | | |замовленням | |роботодавців і | | | | |підприємців та | | | | |всеукраїнських | | | | |профспілок і | | | | |профоб'єднань | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |липень |МОН, Мінпраці, | |проекту |Міністрів України | |Мінсім'ямолодьспорт,| |постанови |про затвердження | |Мін'юст, інші | |Кабінету |Порядку | |заінтересовані | |Міністрів |працевлаштування | |центральні органи | |України |випускників | |виконавчої влади за | | |професійно-технічних| |участю | | |навчальних закладів,| |всеукраїнських | | |підготовка яких | |об'єднань | | |здійснювалася за | |організацій | | |рахунок бюджетних | |роботодавців і | | |коштів | |підприємців та | | | | |всеукраїнських | | | | |профспілок і | | | | |профоб'єднань | ----------------------------------------------------------------------
1.3.3. Підвищення якості та конкурентоспроможності
національної робочої сили
Цілі та очікувані результати:
Рівень охоплення підвищенням кваліфікації працівників зросте
до 9,5 відсотка загальної чисельності штатних працівників.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV |Мінпраці* | |проекту Закону |професійний розвиток|квартал | | |України |працівників | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |IV |МОН*, Мінпраці, | |проекту |Кабінету Міністрів |квартал |центральні органи | |Концепції |України "Про | |виконавчої влади, в | |неперервної |схвалення Концепції | |системі яких є вищі | |освіти упродовж|неперервної освіти | |та професійно- | |трудової |упродовж трудової | |технічні навчальні | |діяльності |діяльності" | |заклади, АПНУ | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Загальнодержавна |протягом |Мінекономіки, інші | |проекту |цільова соціальна |року |заінтересовані | |Загально- |програма збереження | |центральні органи | |державної |і розвитку трудового| |виконавчої влади | |цільової |потенціалу України | | | |соціальної |на період до | | | |програми |2017 року | | | ----------------------------------------------------------------------
_______________
* за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців
і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб'єднань
1.4. Розвиток системи соціального страхування та пенсійна
реформа
Основні проблеми:
Дублювання чотирма фондами соціального страхування низки
функцій, пов'язаних із збором страхових внесків та здійсненням
контролю за їх надходженням.
Невиконання планових надходжень до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Незбалансованість бюджету Пенсійного фонду.
Основні завдання:
Консолідація контрольних функцій щодо сплати внесків до
системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в
Пенсійному фонді, формування правових засад для запровадження
єдиного соціального внеску з дотриманням принципу самоврядності та
паритетності в системі соціального страхування.
Забезпечення стабільного функціонування солідарної системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Вжиття заходів щодо стабілізації роботи фондів соціального
страхування. Забезпечення погашення вугільними підприємствами
заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.
Раціональне використання коштів фондів соціального
страхування.
1.4.1. Консолідація контрольних функцій щодо сплати внесків
до системи загальнообов'язкового державного соціального
страхування в Пенсійному фонді, формування правових засад для
запровадження єдиного соціального внеску з дотриманням принципу
самоврядності та паритетності в системі соціального страхування
Цілі та очікувані результати:
Раціональне використання коштів, що спрямовуються на
утримання адміністративного апарату фондів соціального
страхування, відповідального за збір, облік та контроль за сплатою
страхових внесків.
Мінімізація заборгованості із сплати страхових внесків.
Перетворення фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування та Пенсійного фонду у самоокупні,
фінансово стабільні установи.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | |виконання | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Держкомпідприєм- | |проекту Закону |упорядкування | |ництво, Мінпраці, | |України |звітності та | |Мінфін, | | |проведення перевірок| |Мінекономіки, | | |страхувальників у | |Мін'юст, Пенсійний | | |сфері загально- | |фонд, фонди | | |обов'язкового | |соціального | | |державного | |страхування | | |соціального | | | | |страхування | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |серпень |Мінпраці, Мінфін, | |проекту Закону |збір та облік | |Мінекономіки, | |України |єдиного соціального | |Мін'юст, | | |внеску | |Держкомпідприєм- | | | | |ництво, Пенсійний | | | | |фонд, фонди | | | | |соціального | | | | |страхування | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінпраці, Мінфін, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки, | |України |законів України у | |Мін'юст, Пенсійний | | |сфері загально- | |фонд, фонди | | |обов'язкового | |соціального | | |державного | |страхування | | |соціального | | | | |страхування | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |II квартал|Мінпраці, Мінфін, | |прийняттю |внесення змін до | |Мінекономіки, | |Закону України |деяких законів | |Мін'юст, | | |України з питань | |Держкомпідприєм- | | |загальнообов'яз- | |ництво, | | |кового державного | |Пенсійний фонд, | | |соціального | |фонди соціального | | |страхування (щодо | |страхування | | |посилення платіжної | | | | |дисципліни стосовно | | | | |сплати внесків до | | | | |фондів загально- | | | | |обов'язкового | | | | |державного | | | | |соціального | | | | |страхування) | | | ----------------------------------------------------------------------
1.4.2. Забезпечення стабільного функціонування солідарної
системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування,
поетапне запровадження накопичувальної системи пенсійного
страхування, розвиток недержавного пенсійного забезпечення
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення стабільності функціонування пенсійної системи.
Підвищення мінімальної пенсії відповідно до Закону України
"Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної
плати" ( 1646-17 ).
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінпраці, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки, | |України |статті 4 Закону | |Мінфін, Мін'юст, | | |України "Про збір на| |Пенсійний фонд | | |обов'язкове державне| | | | |пенсійне | | | | |страхування" | | | | |( 400/97-ВР ) щодо | | | | |забезпечення | | | | |фінансової | | | | |стабільності | | | | |пенсійної системи | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |протягом |Держфінпослуг, | |проекту Закону |внесення змін до |року |Мінпраці, | |України |Закону України | |Мінекономіки, | | |"Про недержавне | |Мінфін, Мін'юст, | | |пенсійне | |ДКЦПФР | | |забезпечення" | | | | |( 1057-15 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |План заходів з |протягом |Мінпраці, Мінфін, | |Концепції |реалізації Концепції|року |Мінекономіки, | |подальшого |подальшого | |Мін'юст, Пенсійний | |проведення |проведення пенсійної| |фонд, Рада | |пенсійної |реформи | |міністрів АРК, | |реформи |( 1224-2009-р ), | |обласні, Київська і | | |які визначені на | |Севастопольська | | |2010 рік | |міські | | | | |держадміністрації | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |протягом |Мінпраці | |проекту Закону |запровадження |року | | |України |накопичувальної | | | | |системи загально- | | | | |обов'язкового | | | | |державного | | | | |пенсійного | | | | |страхування | | | ----------------------------------------------------------------------
1.5. Соціальне забезпечення
Основні проблеми:
Надмірне розширення категорій громадян, які мають право на
пільги за соціальною ознакою, що знецінює саму ідею надання пільг
ветеранам війни та праці, ліквідаторам наслідків Чорнобильської
катастрофи та іншим категоріям населення.
Недосконале нормативно-правове забезпечення надання
соціальних пільг.
Діяльність установ та закладів системи соціального
обслуговування осіб похилого віку, інвалідів в Україні відстає від
міжнародних стандартів.
Невідповідність чинного законодавства України положенням
Конвенції ООН про права інвалідів ( 995_g71 ).
Незначна кількість інвалідів працездатного віку займається
трудовою діяльністю.
Недосконалий порядок забезпечення інвалідів якісними
технічними та іншими засобами реабілітації та реабілітаційними
установами.
Недосконале нормативно-правове забезпечення соціального
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Основні завдання:
Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств
населення.
Реформування сфери надання соціальних послуг і забезпечення
соціального захисту населення.
Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж осіб,
звільнених з місць позбавлення волі.
Підвищення ефективності соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Внесення змін до нормативно-правових актів щодо встановлення
розмірів соціальної допомоги на рівні не нижче від прожиткового
мінімуму (як такого, що відповідає Конституції України
( 254к/96-ВР ), законам України "Про прожитковий мінімум"
( 966-14 ), "Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії" ( 2017-14 ), вимогам чинної Генеральної Угоди
між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями
організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими
профспілками і профоб'єднаннями).
Внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги ( z0112-02 ) щодо врахування
при обчисленні сукупного доходу сімей отриманої заробітної плати
(доходів) та виплат, які передбачені системою оплати праці, без
урахування загальнодержавних податків та внесків до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування та
Пенсійного фонду.
1.5.1. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих
верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг і
забезпечення соціального захисту населення; реформування системи
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, без зниження досягнутого рівня
соціального захисту
Цілі та очікувані результати:
Посилення соціального захисту вразливих верств населення.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінпраці, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінсім'ямолодьспорт,| |України |Закону України "Про | |Мінфін, | | |соціальні послуги" | |Мінекономіки, | | |( 966-15 ) | |Мін'юст | | |(щодо формування | | | | |правових засад для | | | | |впровадження в | | | | |діяльність | | | | |соціальних служб | | | | |стандартів якості | | | | |соціальних послуг) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |протягом |Мінпраці, МОЗ, | |проекту Закону |внесення змін до |року |Мінфін, | |України |деяких законів | |Мінекономіки, | | |України щодо прав | |Мін'юст | | |інвалідів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II |Мінпраці, МОЗ, | |проекту Закону |внесення змін до |півріччя |Мінфін, | |України |Закону України "Про | |Мінекономіки, | | |державну соціальну | |Мін'юст | | |допомогу | | | | |малозабезпеченим | | | | |сім'ям" ( 1768-14 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінпраці, МОЗ, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінфін, | |України |деяких законів | |Мінекономіки, | | |України з питань | |Мін'юст | | |надання пільг | | | | |найменш захищеним | | | | |верствам населення | | | | |виходячи з єдиних | | | | |принципів і | | | | |критеріїв за | | | | |встановленими | | | | |законодавством | | | | |нормами та | | | | |нормативами | | | | |споживання | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Мінпраці, Мінфін | |проекту |Міністрів України |квартал | | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |постанови Кабінету | | | |Міністрів |Міністрів України | | | |України |від 12.09.2009 N 995| | | | |( 995-2009-п ) | | | | |"Деякі питання | | | | |врегулювання | | | | |міжбюджетних | | | | |відносин" щодо | | | | |розроблення змін до | | | | |формульного | | | | |розрахункового | | | | |показника обсягу | | | | |видатків на | | | | |утримання | | | | |територіальних | | | | |центрів | | | | |соціального | | | | |обслуговування | | | | |пенсіонерів і | | | | |одиноких | | | | |непрацездатних | | | | |громадян та | | | | |відділень соціальної| | | | |допомоги вдома | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення двох|Протокол намірів |протягом |Мінпраці | |конференцій та |про співробітництво |року | | |одного семінару|між Міністерством | | | | |праці та соціальної | | | | |політики України та | | | | |Федеральним | | | | |міністерством | | | | |соціального | | | | |забезпечення і | | | | |захисту прав | | | | |споживачів | | | | |Республіки Австрія у| | | | |сфері соціальної | | | | |політики на | | | | |2007-2010 роки | | | | |(у сфері професійної| | | | |реабілітації | | | | |інвалідів) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Наказ Мінпраці "Про |II квартал|Мінпраці | |механізму |затвердження | | | |надання |Інструкції з | | | |фінансової |надання фінансової | | | |допомоги |допомоги на | | | | |поворотній і | | | | |безповоротній | | | | |основі та цільової | | | | |позики за рахунок | | | | |сум адміністративно-| | | | |господарських | | | | |санкцій та пені, що | | | | |надходять до | | | | |державного бюджету | | | | |за невиконання | | | | |нормативу робочих | | | | |місць для | | | | |працевлаштування | | | | |інвалідів" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток |Наказ Мінпраці "Про |II квартал|Мінпраці | |інтегрованих |внесення змін до | | | |філій при |типового положення | | | |центрах |про центр | | | |професійної |професійної | | | |реабілітації |реабілітації | | | |інвалідів |інвалідів" | | | |системи | | | | |Мінпраці | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінпраці, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки, | |постанови |про затвердження | |Мінфін, Мін'юст | |Кабінету |Плану розвитку | | | |Міністрів |вітчизняної | | | |України |протезної галузі | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Наказ Мінпраці "Про |II квартал|Мінпраці | |проекту |затвердження | | | |положення |Типового положення | | | | |про сервісний центр | | | | |із забезпечення | | | | |інвалідів | | | | |технічними та іншими| | | | |засобами | | | | |реабілітації та | | | | |технічне | | | | |обслуговування цих | | | | |засобів" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Наказ Мінпраці "Про |II квартал|Мінпраці | |змін до |внесення змін до | | | |Положення про |Положення про | | | |стаціонари |стаціонари | | | |первинного та |первинного та | | | |складного |складного | | | |протезування |протезування" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |червень |Мінпраці, МОЗ, МОН, | |проекту |Міністрів України | |Мінсім'ямолодьспорт,| |постанови |про затвердження | |МВС, Мінекономіки, | |Кабінету |Положення про | |Мінфін, Мін'юст | |Міністрів |Централізований | | | |України |банк даних з проблем| | | | |інвалідності | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінпраці | |проекту Закону |внесення змін до |квартал | | |України |Закону України "Про | | | | |статус і соціальний | | | | |захист громадян, які| | | | |постраждали | | | | |внаслідок | | | | |Чорнобильської | | | | |катастрофи" | | | | |( 796-12 ) щодо | | | | |вдосконалення | | | | |пенсійного | | | | |забезпечення та | | | | |компенсаційних | | | | |виплат громадянам, | | | | |які постраждали | | | | |внаслідок | | | | |Чорнобильської | | | | |катастрофи | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінпраці, Мінфін, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки, | |України |деяких законодавчих | |Мінсім'ямолодьспорт | | |актів України (щодо | | | | |посилення адресності| | | | |державної допомоги | | | | |шляхом удосконалення| | | | |порядку надання | | | | |допомоги по догляду | | | | |за дитиною до | | | | |досягнення нею | | | | |трирічного віку та | | | | |допомоги на дітей | | | | |одиноким матерям) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінпраці | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |основи соціальної | | | | |захищеності | | | | |інвалідів в Україні"| | | | |( 875-12 ) та інших | | | | |законодавчих актів | | | | |(щодо приведення | | | | |законодавства у | | | | |відповідність з | | | | |міжнародними | | | | |нормами) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Закони та |протягом |Мінпраці, центральні| |Стратегії |нормативно-правові |року |органи виконавчої | |упорядкування |акти | |влади | |системи надання| | | | |пільг окремим | | | | |категоріям | | | | |громадян | | | | |до 2012 року | | | | |( 594-2009-р ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |протягом |Мінпраці | |проекту Закону |внесення змін до |року | | |України |деяких законів | | | | |України (щодо | | | | |встановлення | | | | |соціальних | | | | |допомог, зокрема | | | | |допомоги по | | | | |догляду за дитиною | | | | |до досягнення нею | | | | |трирічного віку, | | | | |на рівні не менше | | | | |прожиткового | | | | |мінімуму) | | | ----------------------------------------------------------------------
1.5.2. Реінтеграція бездомних громадян, соціальний патронаж
осіб, звільнених з місць позбавлення волі
Цілі та очікувані результати:
Розвиток мережі закладів для бездомних громадян та центрів
соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі,
відповідно до потреби.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |червень |Мінпраці, | |проекту Закону |внесення змін до | |заінтересовані | |України |Закону України "Про | |центральні органи | | |соціальну адаптацію | |виконавчої влади, | | |осіб, які відбували | |Академія правових | | |покарання у виді | |наук | | |обмеження волі або | | | | |позбавлення волі на | | | | |певний строк" | | | | |( 1104-15 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання плану|План заходів з |протягом |Мінпраці, інші | |заходів з |реалізації Концепції|року |заінтересовані | |реалізації |соціальної адаптації| |центральні органи | |Концепції |осіб, які відбували | |виконавчої влади, | |соціальної |покарання у виді | |Рада міністрів АРК, | |адаптації осіб,|позбавлення волі на | |обласні, Київська та| |які відбували |певний строк | |Севастопольська | |покарання у |( 1385-2008-р ), до | |міські | |виді |2015 року | |держадміністрації | |позбавлення | | | | |волі на певний | | | | |строк, | | | | |( 1385-2008-р )| | | | |до 2015 року | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання плану|План заходів щодо |протягом |Мінпраці, інші | |заходів щодо |реалізації Концепції|року |заінтересовані | |реалізації |соціального захисту | |центральні органи | |Концепції |бездомних громадян | |виконавчої влади, | |соціального |( 639-2008-р ) | |Рада міністрів АРК, | |захисту |до 2012 року | |обласні, Київська та| |бездомних | | |Севастопольська | |громадян | | |міські | |( 639-2008-р ) | | |держадміністрації | |до 2012 року | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінпраці | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |основи соціального | | | | |захисту бездомних | | | | |громадян і | | | | |безпритульних | | | | |дітей" ( 2623-15 ) | | | | |(щодо удосконалення | | | | |термінології, | | | | |реінтеграції | | | | |бездомних громадян, | | | | |місця реєстрації | | | | |бездомних) | | | ----------------------------------------------------------------------
1.6. Житлова політика
Основні проблеми:
Недостатні обсяги нового житлового будівництва, відсутність
відповідальності і контролю з боку місцевих органів влади за
розвиток житлового будівництва, усунення влади на місцях від
розв'язання питань, пов'язаних із формуванням програм
перспективного розміщення житлового будівництва та розвитку
інженерної інфраструктури, забезпечення інвестиційних проектів
надійними та гарантованими джерелами підключення до мереж
життєзабезпечення живлення.
Недосконала система управління, а також регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій на ринку будівництва та
житлово-комунальних послуг.
Нестача інвестицій, відсутність інноваційних проектів і, як
наслідок, значна зношеність основних фондів, застаріле
енергомістке обладнання, високі питомі та непродуктивні витрати
матеріальних та енергетичних ресурсів у виробництві комунальних
послуг.
Низька якість житлово-комунальних послуг, зростання
незадоволення населення рівнем та якістю житлово-комунального
обслуговування.
Погіршення технічного стану та збільшення аварійного
житлового фонду і кількості аварій на об'єктах життєзабезпечення.
Основні завдання:
Створення умов для будівництва або придбання житла для
громадян, перед якими держава згідно із законодавством України має
зобов'язання щодо забезпечення їх житлом.
Розвиток державного регулювання діяльності природних
монополій на ринку комунальних послуг.
Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку
обслуговування житла.
Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств
житлово-комунального господарства.
Технічне переоснащення житлово-комунального господарства,
скорочення питомих показників використання енергетичних і
матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання)
житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і
прозорого механізму стимулювання використання альтернативних
джерел енергії та видів палива.
1.6.1. Створення умов для будівництва або придбання житла для
громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Цілі та очікувані результати:
Будівництво доступного житла.
Скорочення строків перебування громадян на квартирному
обліку.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |IV квартал|Мінрегіонбуд | |прийняттю |забезпечення | | | |проекту Закону |громадян | | | |України |доступним житлом | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Мінрегіонбуд, | |проекту |Міністрів України |квартал |Мінжитлокомунгосп, | |постанови |про Єдиний державний| |Рада міністрів АРК, | |Кабінету |реєстр громадян, які| |обласні, Київська | |Міністрів |потребують | |та Севастопольська | |України |поліпшення житлових | |міські | | |умов відповідно до | |держадміністрації, | | |законодавства та | |органи місцевого | | |перебувають на | |самоврядування | | |квартирному обліку | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Викуп державою |Постанова Кабінету |II квартал|Мінрегіонбуд, Мінфін| |квартир в |Міністрів України | | | |об'єктах |щодо порядку | | | |незавершеного |використання коштів | | | |житлового |Державного бюджету | | | |будівництва, що|України на 2010 рік | | | |мають високий |( 2154-17 ) на цілі | | | |ступінь |викупу Державою | | | |будівельної |квартир в об'єктах | | | |готовності |незавершеного | | | | |житлового | | | | |будівництва, що | | | | |мають високий | | | | |ступінь будівельної | | | | |готовності | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінжитлокомунгосп | |проекту |Загальнодержавну | | | |Закону України |програму розвитку | | | | |соціального житла | | | ----------------------------------------------------------------------
1.6.2. Розвиток державного регулювання діяльності природних
монополій на ринку комунальних послуг
Цілі та очікувані результати:
Удосконалення системи ліцензування та контролю у сфері
тепло-, водопостачання та водовідведення.
Запровадження ефективних механізмів встановлення тарифів із
застосуванням стимулюючих заходів.
Формування конкурентних відносин при виробництві та
постачанні тепла.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |II |НАЕР, | |прийняттю |основні засади |півріччя |Мінжитлокомунгосп | |проекту Закону |функціонування | | | |України |Єдиної державної | | | | |системи моніторингу | | | | |виробництва, | | | | |постачання, | | | | |транспортування, | | | | |споживання та | | | | |оплати за | | | | |паливно-енергетичні | | | | |ресурси і житлово- | | | | |комунальні послуги | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |IV квартал|Мінжитлокомунгосп | |прийняттю |Національну комісію | | | |проекту Закону |регулювання ринку | | | |України |комунальних послуг | | | | |України | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |IV квартал|Мінжитлокомунгосп | |та сприяння |державне регулювання| | | |прийняттю |у сфері житлово- | | | |проекту Закону |комунальних послуг | | | |України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Накази |IV квартал|Мінжитлокомунгосп | |Порядку |Мінжитлокомунгоспу | | | |контролю за | | | | |додержанням | | | | |ліцензійних | | | | |умов | | | | |провадження | | | | |господарської | | | | |діяльності з | | | | |централізо- | | | | |ваного | | | | |водопостачання | | | | |та | | | | |водовідведення | | | | |( z0526-05 ) | | | | |та ліцензійних | | | | |умов | | | | |провадження | | | | |господарської | | | | |діяльності з | | | | |виробництва | | | | |теплової | | | | |енергії (крім | | | | |теплової | | | | |енергії, що | | | | |виробляється на| | | | |тепло-електро- | | | | |централях, | | | | |когенераційних | | | | |установках та | | | | |установках з | | | | |використанням | | | | |нетрадиційних | | | | |або | | | | |поновлюваних | | | | |джерел енергії)| | | | |( z0096-09 ) | | | | ----------------------------------------------------------------------
1.6.3. Створення розвинутого конкурентного середовища на
ринку обслуговування житла
Цілі та очікувані результати:
Розвиток нових форм управління житлом, ліквідація монополії
ЖЕКів, розвиток ринку управителів, забезпечення контролю в
питаннях використання та утримання житлового фонду з боку
Державної житлово-комунальної інспекції.
Формування та стимулювання ефективного власника житла -
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (спрощення
процедури, методологічна та організаційна підтримка створення та
діяльності ОСББ, передача у власність ОСББ прибудинкових
територій, державна підтримка заходів з енергозбереження у
житлових будинках).
Збільшення загальної кількості утворених об'єднань ОСББ або
інших форм самоорганізації населення на 9,6 відсотка.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Житловий кодекс |IV квартал|Мінжитлокомунгосп | |прийняттю |України | | | |проекту Закону | | | | |України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінжитлокомунгосп, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки, | |постанови |про затвердження | |Мінфін, | |Кабінету |Переліку та порядку | |Держспоживстандарт, | |Міністрів |надання послуг з | |Держкомпідприєм- | |України |управління будинком,| |ництво, Мін'юст | | |спорудою або групою | | | | |будинків | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінжитлокомунгосп, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки, | |постанови |про затвердження | |Мін'юст | |Кабінету |Примірного договору | | | |Міністрів |участі власників | | | |України |та/або орендарів | | | | |(користувачів) | | | | |нежитлових приміщень| | | | |в утриманні | | | | |житлового будинку та| | | | |прибудинкової | | | | |території | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Запровадження |Наказ |IV квартал|Мінжитлокомунгосп | |інституту |Мінжитлокомунгоспу | | | |управителів | | | | |майном | | | | |житлового | | | | |комплексу | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінжитлокомунгосп | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України щодо | | | | |уточнення | | | | |повноважень | | | | |Державної житлово- | | | | |комунальної | | | | |інспекції з метою | | | | |посилення захисту | | | | |прав споживачів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |III |Мінжитлокомунгосп | |прийняттю |внесення змін до |квартал | | |проекту Закону |Закону України | | | |України |"Про об'єднання | | | | |співвласників | | | | |багатоквартирного | | | | |будинку" ( 2866-14 )| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Держкомзем, | |проекту |Міністрів України | |Мінжитлокомунгосп, | |постанови |про встановлення | |Мінрегіонбуд | |Кабінету |порядку визначення | | | |Міністрів |меж прибудинкових | | | |України |територій та | | | | |передачі їх | | | | |об'єднанням | | | | |співвласників | | | | |багатоквартирних | | | | |будинків | | | ----------------------------------------------------------------------
1.6.4. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств
житлово-комунального господарства
Цілі та очікувані результати:
Поступове приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до
рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з
одночасним впровадженням заходів соціального захисту
малозабезпечених верств населення.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | |виконання | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінжитлокомунгосп, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки, | |України |деяких законодавчих | |Мінфін, | | |актів України (щодо | |Антимонопольний | | |уточнення | |комітет, Мін'юст | | |повноважень органів,| | | | |які здійснюють | | | | |регулювання | | | | |цін/тарифів на | | | | |житлово-комунальні | | | | |послуги та | | | | |визначення процедури| | | | |їх затвердження) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінжитлокомунгосп, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки, | |України |деяких законодавчих | |Мінфін, | | |актів України (щодо | |Антимонопольний | | |зменшення терміну | |комітет, | | |повідомлення | |Держкомпідприєм- | | |споживача | |ництво, Мін'юст | | |виконавцем/ | | | | |виробником стосовно | | | | |зміни вартості | | | | |житлово-комунальних | | | | |послуг та спрощення | | | | |регуляторної | | | | |процедури) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінжитлокомунгосп, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки, | |постанови |про порядок | |Мінфін, | |Кабінету |коригування цін/ | |Мінпаливенерго, | |Міністрів |тарифів на | |Мінпраці, ДПА, | |України |житлово-комунальні | |Мін'юст | | |послуги в разі зміни| | | | |цін на енергоносії, | | | | |ставок податків і | | | | |зборів (обов'язкових| | | | |платежів), розміру | | | | |мінімальної | | | | |заробітної плати | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінжитлокомунгосп, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки, | |постанови |про удосконалення | |Мінфін, | |Кабінету |Порядків формування | |Антимонопольний | |Міністрів |тарифів на | |комітет, Мін'юст | |України |комунальні послуги в| | | | |частині забезпечення| | | | |інвестиційної | | | | |діяльності | | | | |підприємств | | | ----------------------------------------------------------------------
1.6.5. Технічне переоснащення житлово-комунального
господарства, скорочення питомих показників використання
енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва
(надання) житлово-комунальних послуг, у тому числі створення
дієвого і прозорого механізму стимулювання використання
альтернативних джерел енергії та видів палива
Цілі та очікувані результати:
Організація ефективного управління підприємствами комунальної
власності у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення,
створення механізмів економічного стимулювання енергозбереження,
сприяння інноваціям, зниженню втрат ресурсів, удосконалення обліку
енергоносіїв.
Розширення доступу людей до якісної питної води, створення
нових робочих місць. Посилення захисту малозабезпечених верств
населення шляхом надання їм допомоги у вигляді встановлення
приладів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.
Частка ветхих і аварійних об'єктів житлового фонду -
0,6 відсотка.
Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній
протяжності мереж - 15 відсотків.
Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що
перевищує нормативний, - 87 відсотків.
Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та
регуляторами температури: холодної та гарячої води -
45,4 відсотка; теплової енергії - 23,5 відсотка.
Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла -
169,7 кг/Гкал.
Питомі витрати електроенергії на 1 куб. м поданої води -
0,99 кВт-год/куб. м.
У сфері благоустрою:
протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та малих
міст - 0,405 тис. км;
протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць
райцентрів та малих міст - 0,714 тис. км.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінжитлокомунгосп | |проекту Закону |енергетичну | | | |України |ефективність | | | | |будівель | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |II-IV |Мінжитлокомунгосп, | |проектів |акти щодо |квартали |Мінекономіки, | |нормативно- |запровадження | |Мінфін, | |правових актів |фінансових | |Мінрегіонбуд, НАЕР, | | |механізмів залучення| |Мін'юст | | |коштів для | | | | |здійснення | | | | |енергозберігаючих | | | | |заходів у житлових | | | | |будинках | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінжитлокомунгосп, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки, | |України |деяких законодавчих | |Мінфін, НАЕР, | | |актів України з | |Держкомпідприєм- | | |питань економічного | |ництво, | | |стимулювання | |Держспоживстандарт, | | |енергозбереження на | |Антимонопольний | | |підприємствах | |комітет, Мін'юст | | |житлово-комунального| | | | |господарства | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінжитлокомунгосп, | |проекту |Міністрів України | |Мінфін, Мін'юст | |постанови |про деякі питання | | | |Кабінету |покриття тимчасових | | | |Міністрів |касових розривів | | | |України |місцевих бюджетів | | | | |щодо залучення | | | | |коштів на | | | | |капітальний ремонт | | | | |вулиць і доріг | | | | |місцевого значення | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Схеми |протягом |Мінжитлокомунгосп, | |схем |теплозабезпечення |року |органи місцевого | |теплозабез- |населених пунктів | |самоврядування | |печення | | | | |населених | | | | |пунктів | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження |Постанова Кабінету |II квартал|Рада міністрів АРК, | |пілотних |Міністрів України | |обласні, Київська та| |проектів з |про порядок | |Севастопольська | |переведення |використання | |міські | |підприємств |коштів Державного | |держадміністрації, | |житлово- |бюджету України | |органи місцевого | |комунального |на 2010 рік | |самоврядування, | |господарства на|( 2154-17 ) з | |Мінжитлокомунгосп | |альтернативні |метою впровадження | | | |джерела енергії|пілотних проектів | | | |та види палива | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |Мінжитлокомунгосп | |прийняттю |особливості передачі|року | | |проекту Закону |в оренду та концесію| | | |України |об'єктів | | | | |централізованого | | | | |водо-, | | | | |теплопостачання і | | | | |водовідведення, що | | | | |перебувають у | | | | |комунальній | | | | |власності | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підвищення |План заходів щодо |протягом |Мінжитлокомунгосп | |інституційної |впровадження |року | | |спроможності |засад державно- | | | |суб'єктів ринку|приватного | | | |щодо |партнерства у | | | |впровадження |житлово-комунальному| | | |засад державно-|господарстві | | | |приватного | | | | |партнерства у | | | | |житлово- | | | | |комунальному | | | | |господарстві | | | | ----------------------------------------------------------------------
2. Гуманітарна сфера
В Україні до цього часу не прийнята Концепція гуманітарного
розвитку України. Не визначено основних цілей державної політики у
цій сфері, немає комплексної програми розвитку цілісного
ціннісно-гуманітарного простору.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | |виконання | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Концепція |IV квартал|НАНУ, | |проекту |гуманітарного | |центральні органи | |концепції |розвитку України до | |виконавчої влади | | |2020 року | | | ----------------------------------------------------------------------
2.1. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
Основні проблеми:
Високий рівень захворюваності на серцево-судинні,
судинно-мозкові, онкологічні хвороби, цукровий діабет,
туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД тощо, що зумовлює значно нижчу
порівняно з іншими європейськими країнами середню тривалість життя
та високий рівень інвалідізації населення, в тому числі у
працездатному віці.
Неефективна структура управління та фінансування системи
охорони здоров'я, розпорошеність та нераціональне використання
наявних у ній ресурсів. Відсутність сучасних механізмів
фінансування, що не дає змоги створити умови для формування у
медичних закладів та медичних працівників мотивацій до поліпшення
якості та водночас до підвищення ефективності медичної допомоги з
точки зору витрат державних ресурсів.
Система охорони здоров'я стоїть на порозі кадрової кризи. Має
місце дефіцит кадрів, особливо у первинній ланці загалом та
сільській місцевості зокрема: тільки у секторі ПМСД - 6,5 тисячі
вакансій та 6,2 тисячі працюючих пенсіонерів. Постійно
збільшується некерована міграція медичного персоналу, в тому числі
за кордон. Знищується соціальний престиж медичної професії
внаслідок однієї з найнижчих у суспільстві заробітних плат.
Високий рівень поширення шкідливих звичок та негативних явищ
(тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо), недостатня увага
заходам, направленим на формування та утвердження в суспільстві
традицій ведення здорового способу життя, забезпечення активної
профілактики захворювань і травм, що є основною причиною високого
рівня смертності та інвалідності, особливо серед молоді та людей
працездатного віку.
Основні завдання:
Реформування системи охорони здоров'я з метою підвищення
якості, своєчасності, доступності та економічної ефективності
медичного обслуговування на всіх рівнях, насамперед у секторі
первинної медико-санітарної допомоги (в першу чергу у сільській
місцевості).
Загальне зниження рівня захворюваності та смертності
населення за рахунок покращення профілактики, діагностики й
лікування серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних хвороб,
цукрового діабету, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
хвороб, що відіграють провідну роль у формуванні структури
захворюваності та смертності, вжиття заходів щодо запобігання
виробничого і невиробничого травматизму.
Першочергове підвищення якості надання медичної допомоги
матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я населення.
Забезпечення безпечних умов проживання, навчання, праці,
відпочинку та харчування, посилення державного
санітарно-епідеміологічного нагляду та державного нагляду за
якістю і безпечністю лікарських засобів, медичного обладнання та
медичних виробів.
Сприяння відновленню соціального престижу медичної професії
та забезпечення гідного соціального захисту медичних працівників.
2.1.1. Реформування системи охорони здоров'я з метою
підвищення якості, своєчасності, доступності та економічної
ефективності медичного обслуговування на всіх рівнях, насамперед у
секторі первинної медико-санітарної допомоги (в першу чергу у
сільській місцевості)
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення рівного доступу до якісної безоплатної медичної
допомоги усім верствам населення.
Усунення фрагментації та підвищення ефективності і
раціональності використання фінансових ресурсів системи охорони
здоров'я.
Покращення показників здоров'я населення за рахунок
направлення пріоритетних зусиль держави на поліпшення
профілактики, діагностики та лікування хвороб і станів, що є
головними факторами формування структури захворюваності та
смертності.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |МОЗ | |прийняттю |Основні засади |року | | |Закону України |діяльності у сфері | | | | |охорони здоров'я | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |МОЗ | |прийняттю |внесення змін до |року | | |Закону України |деяких законів | | | | |України (щодо | | | | |запровадження | | | | |загальнообов'яз- | | | | |кового державного | | | | |соціального | | | | |медичного | | | | |страхування) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |МОЗ | |прийняттю |заклади охорони |року | | |Закону України |здоров'я | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Внесення |Нормативно-правовий |III |МОЗ | |змін до |акт щодо |квартал | | |нормативно- |удосконалення | | | |правових актів |державної системи | | | | |управління якістю | | | | |медичної допомоги | | | | |населенню, порядку | | | | |державної | | | | |акредитації та | | | | |ліцензування | | | | |закладу охорони | | | | |здоров'я | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Першочергове |Нормативно-правовий |протягом |МОЗ | |забезпечення |акт щодо |року | | |лікарями |першочергового | | | |первинної |забезпечення | | | |медико- |лікарями первинної | | | |санітарної |медико-санітарної | | | |ланки та їх |ланки та їх | | | |безперервний |безперервного | | | |професійний |професійного | | | |розвиток |розвитку | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Стандарти і |протягом |МОЗ | |Галузевої |протоколи надання |року | | |програми |медичної допомоги | | | |стандартизації |населенню | | | |медичної | | | | |допомоги на | | | | |період до 2010 | | | | |року | | | | |( v0341282-08 )| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Нормативно-правовий |III |МОЗ | |підготовки |акт |квартал | | |лікарів- | | | | |гігієністів, | | | | |лікарів- | | | | |епідеміологів, | | | | |вірусологів, | | | | |бактеріологів | | | | |та зміцнення | | | | |кадрового | | | | |потенціалу | | | | |Державної | | | | |санітарно- | | | | |епідеміологіч- | | | | |ної служби | | | | |України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження |Нормативно-правовий |II-IV |МОЗ | |системи |акт щодо |квартали | | |первинної |впровадження системи| | | |медико- |первинної | | | |санітарної |медико-санітарної | | | |допомоги (ПМСД)|допомоги | | | |на засадах | | | | |загальної | | | | |практики- | | | | |сімейної | | | | |медицини | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розмежування |Нормативно-правовий |IV квартал|МОЗ | |рівнів медичної|акт | | | |допомоги на | | | | |первинному, | | | | |вторинному | | | | |і третинному | | | | |рівнях та | | | | |оптимізація | | | | |ліжкового фонду| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Запровадження |Нормативно-правовий |IV квартал|МОЗ | |системи |акт | | | |контролю та | | | | |управління | | | | |якістю в | | | | |охороні | | | | |здоров'я | | | | |(медична | | | | |допомога, | | | | |фармація, | | | | |компоненти | | | | |крові, | | | | |обладнання, | | | | |витратні | | | | |матеріали тощо)| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Нормативно-правовий |IV квартал|МОЗ | |системи |акт | | | |екстреної | | | | |медичної | | | | |допомоги | | | | |з метою | | | | |розширення | | | | |доступності та | | | | |підвищення | | | | |якості надання | | | | |медичних послуг| | | | |населенню | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Концепція |грудень |МОЗ | |Концепції |впровадження | | | |впровадження |диспансеризації | | | |диспансеризації|населення | | | |населення | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Нормативно-правовий |IV квартал|МОЗ | |доступності |акт щодо | | | |якісних |забезпечення | | | |лікарських |доступності якісних | | | |засобів та |лікарських засобів | | | |розвиток |та розвитку | | | |вітчизняної |вітчизняної | | | |фармацевтики як|фармацевтики як | | | |імпорто- |імпортозамінного | | | |замінного |виробництва | | | |виробництва | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закони України |протягом |МОЗ | |законодавчих |відповідно до |року | | |актів України |законодавства країн | | | |відповідно до |ЄС і вимог СОТ та з | | | |законодавства |урахуванням | | | |країн ЄС і |конвенцій МОП | | | |вимог СОТ та з | | | | |урахуванням | | | | |конвенцій МОП | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.1.2. Загальне зниження рівня захворюваності та смертності
населення за рахунок покращення профілактики, діагностики і
лікування серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних хвороб,
цукрового діабету, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
хвороб, що відіграють провідну роль у формуванні структури
захворюваності та смертності, вжиття заходів щодо запобігання
виробничого і невиробничого травматизму
Цілі та очікувані результати:
Збільшення показника умовного здоров'я (питомої ваги осіб,
визнаних умовно здоровими в загальній кількості населення) до
28 відсотків (у 2009 році - 24,3 відсотка, у 1990 році -
62,6 відсотка).
Припинення підвищення рівня захворюваності населення за
основними віковими демографічними групами, зокрема за такими
хворобами як СНІД, туберкульоз.
Зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і
судинно-мозкові хвороби.
Зменшення показників захворюваності і смертності від
туберкульозу та смертності від СНІДу на 5 відсотків; зменшення
показника передачі ВІЛ від матері до дитини до 5 відсотків.
Зменшення коефіцієнта захворюваності на хвороби, що
передаються статевим шляхом.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |II квартал|КМУ, МОЗ | |прийняттю |внесення змін до | | | |Закону України |Закону України "Про | | | | |боротьбу із | | | | |захворюванням на | | | | |туберкульоз" | | | | |( 2586-14 ) | | | | |(нова редакція) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |КМУ, МОЗ | |прийняттю |внесення змін до |року | | |Закону України |Закону України "Про | | | | |запобігання | | | | |захворюванню на | | | | |синдром набутого | | | | |імунодефіциту | | | | |(СНІД) та соціальний| | | | |захист населення" | | | | |( 1972-12 ) | | | | |(нова редакція) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Загальнодержавна |протягом |МОЗ | |державної |цільова програма |року | | |цільової |забезпечення | | | |програми |профілактики | | | | |ВІЛ-інфекції, | | | | |лікування, догляду | | | | |та підтримки | | | | |ВІЛ-інфікованих і | | | | |хворих на СНІД | | | | |на 2009-2013 роки | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Загальнодержавна |протягом |МОЗ | |державної |програма протидії |року | | |цільової |захворюванню на | | | |програми |туберкульоз у | | | | |2007-2011 роках | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |МОЗ | |державної |запобігання та |року | | |цільової |лікування | | | |програми |серцево-судинних і | | | | |судинно-мозкових | | | | |захворювань на | | | | |2006-2010 роки | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |протягом |МОЗ | |державної |соціальна програма |року | | |цільової |"Трансплантація" на | | | |програми |період до 2012 року | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |I квартал |МНС, центральні та | |проекту Закону |основні засади | |місцеві органи | |України |державної політики у| |виконавчої влади | | |сфері профілактики | | | | |травматизму | | | | |невиробничого | | | | |характеру | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Загальнодержавна |протягом |МОЗ | |державної |програма боротьби з |року | | |цільової |онкологічними | | | |програми |захворюваннями на | | | | |період до 2016 року | | | ----------------------------------------------------------------------
2.1.3. Першочергове підвищення якості надання медичної
допомоги матерям та дітям, покращення репродуктивного здоров'я
населення
Цілі та очікувані результати:
Утвердження тенденції до зростання народжуваності (з 11,0 до
11,2 осіб на 1000 народжених), стабілізації тенденції до зниження
показників малюкової смертності (з 9,26 до 9,0 на 1000
живонароджених) та материнської смертності (з 23,4 до 21,2 на
100 тисяч народжених живими).
Поліпшення стану здоров'я дітей.
Зменшення коефіцієнта захворюваності на хвороби, що
передаються статевим шляхом.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |МОЗ | |державної |"Репродуктивне |року | | |цільової |здоров'я нації на | | | |програми |період до 2015 року"| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |МОЗ | |державної |"Дитяча онкологія" |року | | |цільової |на 2006-2010 роки | | | |програми | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток |Нормативно-правовий |протягом |МОЗ | |Української |акт |року | | |дитячої | | | | |спеціалізованої| | | | |лікарні | | | | |"ОХМАТДИТ" | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток мережі|Нормативно-правовий |протягом |МОЗ, Мінпраці | |центрів медико-|акт |року | | |соціальної | | | | |реабілітації | | | | |для осіб з | | | | |обмеженими | | | | |можливостями | | | | |здоров'я | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження |Нормативно-правовий |протягом |МОЗ | |сучасних |акт |року | | |неонато- | | | | |логічних, | | | | |перинатальних | | | | |технологій та | | | | |принципів | | | | |безпечного | | | | |материнства в | | | | |лікувально- | | | | |профілактичних | | | | |закладах | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток |Нормативно-правовий |протягом |МОЗ | |первинної |акт |року | | |медико- | | | | |санітарної | | | | |допомоги матері| | | | |та дитини | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.1.4. Забезпечення безпечних умов проживання, навчання,
праці, відпочинку та харчування, посилення державного
санітарно-епідеміологічного нагляду та державного нагляду за
якістю і безпечністю лікарських засобів, медичного обладнання та
медичних виробів
Цілі та очікувані результати:
Покращення умов безпеки життєдіяльності людини, зменшення
рівня захворюваності та смертності внаслідок причин, пов'язаних з
нехтуванням принципами здорового способу життя, загальних норм
безпечної поведінки, незадовільних умов праці тощо.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |КМУ, МОЗ | |прийняттю |внесення змін до |року | | |Закону України |Закону України "Про | | | | |лікарські засоби" | | | | |( 123/96-ВР ) | | | | |(нова редакція) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |КМУ, МОЗ | |прийняттю |внесення змін до |року | | |Закону України |Закону України "Про | | | | |рекламу" | | | | |( 270/96-ВР ) (щодо | | | | |реклами лікарських | | | | |засобів та харчових | | | | |продуктів для | | | | |спеціального | | | | |дієтичного | | | | |споживання, | | | | |функціональних | | | | |харчових продуктів | | | | |та дієтичних | | | | |добавок) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |КМУ, МОЗ | |прийняттю |внесення змін до |року | | |Закону України |деяких законодавчих | | | | |актів України з | | | | |питань захисту | | | | |населення від | | | | |інфекційних хвороб | | | | |(щодо врегулювання | | | | |проблем організації | | | | |та здійснення | | | | |імунопрофілактики) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |КМУ, МОЗ | |прийняттю |медичні вироби |року | | |Закону України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Нормативно-правовий |III |МОЗ | |підготовки |акт |квартал | | |лікарів- | | | | |гігієністів, | | | | |лікарів- | | | | |епідеміологів, | | | | |вірусологів, | | | | |бактеріологів | | | | |та зміцнення | | | | |кадрового | | | | |потенціалу | | | | |Державної | | | | |санітарно- | | | | |епідеміологіч- | | | | |ної служби | | | | |України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |План заходів щодо |протягом |МОЗ, МНС, центральні| |плану заходів |здійснення |року |та місцеві органи | | |організаційних та | |виконавчої влади, | | |інформаційних | |органи місцевого | | |заходів щодо | |самоврядування | | |пропагування | | | | |свідомого ставлення | | | | |населення до | | | | |питань безпеки | | | | |життєдіяльності, | | | | |здорового способу | | | | |життя, підвищення | | | | |рівня культури | | | | |безпеки громадян; | | | | |використання | | | | |реклами, радіо- та | | | | |телепередач з | | | | |метою пропаганди | | | | |навичок і традицій | | | | |здорового способу | | | | |життя та безпечної | | | | |життєдіяльності | | | | |людини | | | ----------------------------------------------------------------------
2.1.5. Сприяння відновленню соціального престижу медичної
професії та забезпечення гідного соціального захисту медичних
працівників
Цілі та очікувані результати:
Підвищення престижності медичної професії.
Забезпечення належних умов праці медичних працівників.
Покращення якості медичного обслуговування населення.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Нормативно-правовий |протягом |Місцеві органи | |муніципальним |акт |року |виконавчої влади, | |житлом | | |органи місцевого | |медпрацівників | | |самоврядування | |ПМСД | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Компенсація |Нормативно-правовий |протягом |Місцеві органи | |комунальних |акт |року |виконавчої влади, | |послуг на | | |органи місцевого | |утримання житла| | |самоврядування | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Компенсація |Нормативно-правовий |протягом |Місцеві органи | |транспортних |акт |року |виконавчої влади, | |витрат на | | |органи місцевого | |користування | | |самоврядування | |громадським | | | | |транспортом | | | | |у службових | | | | |цілях | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.2. Освіта
Основні проблеми:
Україна відстає від розвинених країн за якістю освіти. Так,
за даними звіту ВЕФ, що оцінює та порівнює конкурентоспроможність
країн на основі Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК),
за субіндексом "Початкова освіта" Україна посідає 68 місце серед
133 країн, за субіндексом "Середня, вища та професійна освіта" -
46 місце, змінивши свою позицію на три сходинки вниз.
За результатами зовнішнього оцінювання знань випускників
загальноосвітніх навчальних закладів України, у 2009 році учасники
оцінювання показали незадовільні знання з математики, історії
України. Крім того, далеко не всі загальноосвітні навчальні
заклади підтверджують наданий їм статус ліцеїв, гімназій,
спеціалізованих закладів. Тобто зовнішнє оцінювання засвідчило, що
на сьогодні існує серйозна загроза конкурентоспроможності України
у сфері якості освіти, яка може спричинити у майбутньому поступове
падіння рейтингу України за цим показником.
Водночас у сфері середньої освіти також є проблеми:
по-перше - недостатній рівень підготовки педагогічних кадрів і
по-друге - якість освіти напряму залежить від якості вчителя.
Крім того, у вищій школі є проблема недостатності викладачів
найвищої академічної кваліфікації: професорів та докторів наук, що
посилюється дією трьох чинників. По-перше, значний відплив
висококваліфікованих кадрів за межі України за роки незалежності
держави. По-друге, вкрай повільний процес відновлення
професорського складу ВНЗ, що зумовлено як значним
соціально-економічним зниженням статусу професорського звання, так
і надзвичайно ускладненою процедурою здобуття наукового ступеня
доктора наук. Як наслідок, в останні десятиліття спостерігається
процес старіння академічних кадрів і відсутність політики
цивілізованої спадкоємності в академічних середовищах. По-третє,
зростання кількості студентів у ВНЗ, наявне останніми роками, є
непропорційним зростанню кількості штатних працівників, що в свою
чергу призводить до проблеми перенавантаження. До того ж сектор
ВНЗ недержавної форми власності здебільшого повноцінно функціонує
саме завдяки залученню до навчального процесу професорів та
докторів наук з державних ВНЗ.
Викладачі і студенти вищої школи слабо задіяні в
науково-дослідних та прикладних розробках.
Основними проблемами освітянської сфери на сьогодні є:
відсутність єдиної системи статистики і параметрів вимірювання
якісної освіти, які були б співставними із загальноприйнятими
міжнародними показниками якості освіти; відсутність системи
моніторингу проблем вищої освіти, прогнозування можливих сценаріїв
їх розв'язання.
Підготовка робітничих кадрів відстає від потреб ринку.
Підготовку робітничих кадрів в Україні здійснюють більше тисячі
професійно-технічних навчальних закладів із загальним контингентом
учнів понад 400 тис. осіб, однак і за якістю, і за фаховою
структурою підготовка не задовольняє ринок робочої сили.
Основні завдання:
Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та
поліпшення її якості.
Поліпшення якості загальної середньої освіти.
Відновлення якісної професійно-технічної освіти.
Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських
стандартів.
Сприяння освіті осіб з особливими потребами та впровадження
їх інклюзивного навчання.
Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою та
поліпшення її якості.
2.2.1. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та
поліпшення її якості
Цілі та очікувані результати:
Відновлення мережі дошкільних навчальних закладів усіх форм
власності, що не працювали з різних причин, та будівництво нових
відповідно до потреб.
Забезпечення дошкільних навчальних закладів належними
навчально-методичними матеріалами, дитячою літературою, виданими
державною мовою, необхідним обладнанням, іграшками та іншими
засобами навчання і виховання.
Забезпечення дошкільних навчальних закладів, у яких
здійснюється виховний процес мовою національних меншин, необхідним
навчально-методичним матеріалом.
Чистий показник охоплення освітою у дошкільних навчальних
закладах дітей 3-5 років, які проживають у міських населених
пунктах, - 78 відсотків.
Чистий показник охоплення освітою у дошкільних навчальних
закладах дітей 3-5 років, які проживають у сільській місцевості, -
41 відсоток.
Чистий показник охоплення дітей 5-річного віку дошкільною
освітою у міських населених пунктах - 95 відсотків.
Чистий показник охоплення дітей 5-річного віку дошкільною
освітою у сільській місцевості - 89 відсотків.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |липень |МОН | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про внесення змін | | | |Кабінету |до постанов | | | |Міністрів |Кабінету Міністрів | | | |України |України від | | | | |12.03.2003 N 305 | | | | |( 305-2003-п ) і | | | | |N 306 ( 306-2003-п )| | | | |у частині прийому | | | | |дітей до НВК | | | | |з двох місяців | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Програма розвитку |серпень |МОН, Інститут | |навчально- |дитини дошкільного | |інноваційних | |методичного |віку "Я у світі" | |технологій та | |забезпечення | | |змісту освіти, АПН | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Проект |протягом |Рада міністрів АРК, | |дошкільних |нормативно-правого |року |обласні, Київська та| |навчальних |акта МОН | |Севастопольська | |закладів | | |міські | |сучасними | | |держадміністрації | |навчально- | | | | |ігровими | | | | |матеріалами | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток мережі|Нормативно-правові |II-III |Рада міністрів АРК, | |дошкільних |акти щодо приведення|квартали |обласні, Київська та| |навчальних |мережі дошкільних | |Севастопольська | |закладів |навчальних закладів | |міські | | |до потреб населення,| |держадміністрації | | |будівництво нових та| | | | |відновлення | | | | |діяльності раніше | | | | |закритих, | | | | |недопущення їх | | | | |закриття або | | | | |перепрофілювання без| | | | |згоди громадян, | | | | |надання приміщень | | | | |дошкільних | | | | |навчальних закладів | | | | |в оренду або | | | | |використання не за | | | | |призначенням | | | ----------------------------------------------------------------------
2.2.2. Підвищення якості загальної середньої освіти
Цілі та очікувані результати:
Чистий показник охоплення повною загальною середньою освітою
осіб віком до 18 років - 99,7 відсотка.
Перехід учнів старшої школи на профільне навчання.
Підвищення якості зовнішнього незалежного оцінювання.
Створення належних умов функціонування груп продовженого дня
у всіх загальноосвітніх навчальних закладах.
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів
комп'ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет.
Оволодіння педагогічними працівниками навичками роботи з
інформаційними комп'ютерними технологіями.
Забезпечення учнів сільської місцевості організованим
підвезенням до місць навчання і додому; впровадження мережі
освітніх округів.
Забезпечення доступності якісної середньої освіти.
Стимулювання підвищення якості освіти у сільських школах.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |листопад |МОН, НАПН | |проекту нової |Міністрів України | | | |редакції |про затвердження | | | |Державного |нової редакції | | | |стандарту |Державного стандарту| | | |початкової |початкової загальної| | | |загальної |освіти | | | |освіти | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Постанова Кабінету |грудень |МОН, НАПН | |підготовки |Міністрів України | | | |вчителів, |про удосконалення | | | |поліпшення |підготовки вчителя | | | |системи відбору| | | | |молоді, | | | | |схильної до | | | | |педагогічної | | | | |професії | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Постанова Кабінету |червень |МОН | |організації |Міністрів України | | | |профільного |про затвердження | | | |навчання |Типового положення | | | | |про освітній округ | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Постанова Кабінету |грудень |МОН | |системи |Міністрів України | | | |моніторингових |про створення | | | |досліджень |системи | | | | |моніторингових | | | | |досліджень якості | | | | |освіти учнів | | | | |загальноосвітніх | | | | |навчальних закладів | | | | |та їх участь у | | | | |міжнародних | | | | |моніторингових | | | | |дослідженнях | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |МОН, Рада міністрів | |Державної |"Інформаційні та |року |АРК, обласні, | |програми |комунікаційні | |Київська та | |"Інформаційні |технології в освіті | |Севастопольська | |та |і науці" | |міські | |комунікаційні |( 1153-2005-п ) | |держадміністрації | |технології в | | | | |освіті і науці"| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Нормативно-правовий |протягом |МОН, Рада міністрів | |підручниками |акт |року |АРК, обласні, | |загально- | | |Київська та | |освітніх | | |Севастопольська | |навчальних | | |міські | |закладів, у | | |держадміністрації | |тому числі | | | | |мовами навчання| | | | |національних | | | | |меншин, | | | | |оснащення новим| | | | |лабораторним | | | | |обладнанням | | | | |кабінетів та | | | | |класів | | | | |загально- | | | | |освітніх | | | | |навчальних | | | | |закладів, а | | | | |також | | | | |забезпечення | | | | |відповідними | | | | |реактивами та | | | | |матеріалами | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Зміцнення |Постанова Кабінету |протягом |Рада міністрів АРК, | |кадрового |Міністрів України |року |обласні, Київська та| |потенціалу |щодо обов'язкової | |Севастопольська | |середньої школи|роботи в школах | |міські | | |протягом трьох років| |держадміністрації, | | |після закінчення | |МОН | | |вищого навчального | | | | |закладу | | | | |педагогічного | | | | |спрямування | | | | |випускників, які | | | | |навчалися за | | | | |державним | | | | |замовленням | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Внесення змін та |вересень |МОН | |мораторію на |доповнень до чинного| | | |закриття |законодавства про | | | |загально- |освіту щодо | | | |освітніх |зменшення | | | |навчальних |мінімальної | | | |закладів, |наповнюваності | | | |зокрема в |класів у | | | |сільській |сільській | | | |місцевості |місцевості до трьох | | | | |дітей, запровадження| | | | |поділу класів на | | | | |групи при вивченні | | | | |окремих предметів за| | | | |наявності у класі | | | | |16 учнів | | | ----------------------------------------------------------------------
2.2.3. Відновлення якісної професійно-технічної освіти
Цілі та очікувані результати:
Впровадження у навчальний процес державних стандартів з
робітничих професій.
Залучення роботодавців до професійної орієнтації молоді на
актуальні на ринку праці професії та до участі у заходах,
спрямованих на формування свідомого професійного вибору, мотивації
до праці, професійне вдосконалення тощо.
Оснащення навчально-виробничої бази державних
професійно-технічних навчальних закладів новим обладнанням,
устаткуванням, сільськогосподарською та іншою сучасною технікою.
Забезпечення працевлаштуванням за робітничими професіями
випускників професійно-технічних навчальних закладів.
Забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами
відповідно до попиту.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |МОН | |прийняттю |внесення змін до |року | | |Закону України |деяких законодавчих | | | | |актів України | | | | |(щодо удосконалення | | | | |управління | | | | |професійно-технічною| | | | |освітою) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Концепція |листопад |МОН, Рада міністрів | |Концепції |(Стратегія) розвитку| |АРК, обласні, | |(Стратегії) |професійно-технічної| |Київська та | |розвитку |освіти в Україні на | |Севастопольська | |професійно- |2010-2020 роки | |міські | |технічної | | |держадміністрації | |освіти в | | | | |Україні на | | | | |2010-2020 роки | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Постанова Кабінету |грудень |МОН | |системи |Міністрів України | | | |підготовки, |про Положення про | | | |перепідго- |підвищення | | | |товки, |кваліфікації | | | |підвищення |педагогічних | | | |кваліфікації |працівників | | | |педагогічних |професійно-технічної| | | |працівників |освіти | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Запровадження |Постанова Кабінету |грудень |МОН, НАПН | |системи |Міністрів України | | | |соціального |про порядок надання | | | |партнерства, |робочих місць для | | | |участі |проходження учнями, | | | |роботодавців у |слухачами ПТНЗ | | | |підготовці |виробничого | | | |робітничих |навчання та | | | |кадрів |виробничої практики | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Запровадження |Постанова Кабінету |II квартал|МОН, об'єднання | |системи |Міністрів України | |роботодавців та | |соціального |про порядок | |профспілкових | |партнерства, |працевлаштування | |організацій, Рада | |участі |випускників | |міністрів АРК, | |роботодавців у |професійно-технічних| |обласні, Київська та| |підготовці |навчальних закладів,| |Севастопольська | |робітничих |підготовка яких | |міські | |кадрів |здійснювалася за | |держадміністрації | | |рахунок бюджетних | | | | |коштів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Оновлення |Державні стандарти |грудень |МОН, Мінпраці, НАПН,| |змісту |професійно-технічної| |Рада міністрів АРК, | |професійно- |освіти, засновані на| |обласні, Київська та| |технічної |компетенціях, з | |Севастопольська | |освіти |конкретних | |міські | | |робітничих професій | |держадміністрації | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Регіональні програми|грудень |Рада міністрів АРК, | |регіональних |розвитку | |обласні, Київська та| |програм з |професійно-технічної| |Севастопольська | |питань розвитку|освіти | |міські | |професійно- | | |держадміністрації, | |технічної | | |роботодавці | |освіти та | | | | |здійснення | | | | |аналізу їх | | | | |виконання | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.2.4. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до
європейських стандартів
Цілі та очікувані результати:
Сучасне законодавче забезпечення вищої освіти.
Забезпечення умов функціонування вищої освіти в Європейському
освітньому просторі.
Перетворення вищих навчальних закладів в осередки
регіональних інноваційних кластерів.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |жовтень |МОН | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | |з метою |вищу освіту" | | | |приведення |( 2984-14 ) | | | |законодавства | | | | |України в | | | | |галузі освіти | | | | |до європейських| | | | |стандартів | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |жовтень |МОН, Мінпраці | |проекту |Міністрів України | | | |Національної |про затвердження | | | |рамки |Національної рамки | | | |кваліфікацій, |кваліфікацій | | | |адаптованої до | | | | |європейської | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |червень |МОН | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про перелік | | | |Кабінету |напрямів, за якими | | | |Міністрів |здійснюється | | | |України |підготовка фахівців | | | | |у вищих навчальних | | | | |закладах за | | | | |освітньо- | | | | |кваліфікаційним | | | | |рівнем бакалавра | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |жовтень |МОН | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |Порядку присвоєння | | | |Міністрів |вченого звання | | | |України |професора і доцента | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |МОН, ДКНТІ, Рада | |державної |"Інформаційні та |року |міністрів АРК, | |цільової |комунікаційні | |обласні, Київська та| |програми |технології в освіті | |Севастопольська | | |і науці" на | |міські | | |2006-2010 роки | |держадміністрації | | |( 1153-2005-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Оптимізація |План заходів |протягом |МОН, Мінекономіки, | |обсягів | |року |Мінпраці, Мінфін, | |підготовки та | | |центральні органи | |перепідготовки | | |виконавчої влади | |кадрів | | | | |з вищою освітою| | | | |в контексті | | | | |інноваційного | | | | |розвитку | | | | |національної | | | | |економіки; | | | | |надання | | | | |державної | | | | |підтримки для | | | | |підготовки | | | | |фахівців за | | | | |напрямами, що | | | | |стимулюють | | | | |розвиток | | | | |пріоритетних | | | | |базових галузей| | | | |економіки у | | | | |форматі "наука-| | | | |освіта- | | | | |технології" | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.2.5. Сприяння освіті осіб з особливими потребами та
впровадження їх інклюзивного навчання
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення конституційного права дітей з особливими
потребами на інтеграцію в суспільство шляхом створення умов для
безперешкодного доступу до якісної освіти.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Внесення змін |Закон України про |жовтень |МОН | |до законо- |внесення змін до | | | |давства України|законодавства | | | |про освіту щодо|України про освіту | | | |запровадження |(щодо інклюзивного | | | |інклюзивного та|та інтегрованого | | | |інтегрованого |навчання у | | | |навчання у |загальноосвітніх | | | |загально- |навчальних закладах)| | | |освітніх | | | | |навчальних | | | | |закладах | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Розпорядження |серпень |МОН, Рада міністрів | |плану заходів |Кабінету Міністрів | |АРК, обласні, | |щодо |України | |Київська та | |впровадження | | |Севастопольська | |інклюзивного та| | |міські | |інтегрованого | | |держадміністрації | |навчання у | | | | |загально- | | | | |освітніх | | | | |навчальних | | | | |закладах | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |травень |МОН | |прийняттю |освіту осіб, які | | | |проекту Закону |потребують корекції | | | |України |фізичного та (або) | | | | |розумового розвитку | | | | |(спеціальну освіту) | | | ----------------------------------------------------------------------
2.2.6. Підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою
та поліпшення її якості
Цілі та очікувані результати:
Підвищення якості позашкільної освіти.
Показник охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської
молоді становить 35,5 відсотка.
Надання цілеспрямованої підтримки державним закладам
позашкільної освіти та виховання.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Поліпшення |Нормативно-правовий |грудень |МОН | |якості |акт щодо розроблення| | | |позашкільної |галузевої програми | | | |освіти |розвитку | | | | |позашкільної освіти | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення | |протягом |МОН | |національної | |року | | |системи пошуку,| | | | |виявлення і | | | | |державної | | | | |підтримки | | | | |обдарованих | | | | |дітей та | | | | |учнівської | | | | |молоді на базі | | | | |Українського | | | | |державного | | | | |центру "Мала | | | | |академія | | | | |наук України" | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.3. Культура
Основні проблеми:
Недостатній розвиток і низька конкурентоспроможність
національних культурних індустрій, недостатнє забезпечення потреб
громадян у вітчизняному культурному продукті.
Занепад соціально-культурної інфраструктури на селі,
недостатній доступ до надбань культури в селах і малих містах
України.
Незадовільний стан об'єктів культурної спадщини.
Матеріально-технічна база державних архівних установ не
відповідає сучасним стандартам і потребам, не завершено
будівництво комплексу споруд центральних державних архівів у
м. Києві.
Слабка інтегрованість української культури у світові
культурні процеси, недостатнє представлення її здобутків у Європі
та світі.
Основні завдання:
Формування цілісного національного мовно-культурного простору
України.
Запровадження нового механізму фінансування охорони пам'яток
архітектури і містобудування. Відтворення втрачених об'єктів
культурної спадщини та збереження традиційного характеру
середовища історичних населених місць.
Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.
Впровадження Європейської хартії регіональних мов або мов
меншин ( 994_014 ) та Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення
розмаїття форм культурного самовираження ( 952_008 ).
Забезпечення розвитку архівної справи.
2.3.1. Формування цілісного національного мовно-культурного
простору України
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення рівності прав і можливостей громадян у
створенні, використанні та поширенні культурних цінностей.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Централізоване |Нормативно-правовий |протягом |МКТ | |придбання для |акт |року | | |публічних | | | | |бібліотек | | | | |України кращих | | | | |творів | | | | |вітчизняної | | | | |художньої | | | | |літератури, | | | | |довідкових, | | | | |науково- | | | | |популярних | | | | |видань широкого| | | | |попиту з різних| | | | |галузей знань | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.3.2. Забезпечення охорони пам'яток культурної спадщини,
відтворення втрачених об'єктів культурної спадщини та збереження
традиційного характеру середовища історичних населених місць
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення належного рівня збереження та використання
об'єктів культурної спадщини та традиційного характеру середовища
історичних населених місць у суспільному житті.
Сформований державний реєстр нерухомих пам'яток України.
Чистий показник охоплення об'єктів культурної спадщини
інвентаризацією та паспортизацією від загальної кількості пам'яток
архітектури національного значення - 12 відсотків.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |протягом |МКТ, | |державної |комплексна програма |року |Мінрегіонбуд | |цільової |паспортизації | | | |програми |об'єктів культурної | | | | |спадщини на | | | | |2003-2010 роки | | | | |( 1330-2002-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Формування |Державний реєстр |протягом |МКТ, | |державного |нерухомих пам'яток |року |Мінрегіонбуд | |реєстру |України | | | |нерухомих | | | | |пам'яток | | | | |України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Загальнодержавна |протягом |МКТ, | |державної |програма збереження |року |Мінрегіонбуд | |цільової |та використання | | | |програми |об'єктів культурної | | | | |спадщини на | | | | |2004-2010 роки | | | | |( 1692-15 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Здійснення |Указ Президента |протягом |МКТ, Черкаська | |невідкладних |України від |року |облдержадміністрація| |заходів з |27.01.2010 N 72 | | | |подальшого |( 72/2010 ) | | | |розвитку |"Про заходи, | | | |Шевченківського|присвячені 150-й | | | |національного |річниці від дня | | | |заповідника |смерті Т.Г. Шевченка| | | | |та перепоховання | | | | |його в Україні" | | | ----------------------------------------------------------------------
2.3.3. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття
Цілі та очікувані результати:
Збереження і примноження культурних надбань.
Створення умов для творчого розвитку особистості та
підвищення культурного рівня громадян.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |протягом |МКТ | |державної |програма збереження,|року | | |цільової |відродження і | | | |програми |розвитку народних | | | | |художніх промислів | | | | |на період до | | | | |2010 року | | | | |( 768-2007-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Розпорядження |протягом |МКТ, Львівська | |роботи з |Кабінету Міністрів |року |облдержадміністрація| |реконструкції |України від | | | |приміщень |05.11.2008 N 1426-р | | | |Національного |( 1426-2008-р ) | | | |академічного |"Про затвердження | | | |українського |плану заходів з | | | |драматичного |реконструкції та | | | |театру імені |реставрації будівель| | | |Марії |Національного | | | |Заньковецької у|академічного | | | |м. Львові |українського | | | | |драматичного | | | | |театру імені | | | | |Марії Заньковецької"| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення та |Державні стандарти |протягом |МКТ | |запровадження |надання культурних |року | | |державних |послуг населенню | | | |стандартів | | | | |надання | | | | |культурних | | | | |послуг | | | | |населенню | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Нормативно-правові |протягом |МКТ, Рада міністрів | |розбудові |акти |року |АРК, обласні, | |кіномережі в | | |Київська та | |сільській | | |Севастопольська | |місцевості та | | |міські | |районних | | |держадміністрації | |центрах | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Участь у |План заходів |протягом |МКТ, сторони | |міжнародних | |року |соціального діалогу | |проектах у | | | | |сфері | | | | |нематеріальної | | | | |культурної | | | | |спадщини в | | | | |рамках | | | | |міжнародного | | | | |співробітництва| | | | |країн - | | | | |учасниць | | | | |Міжнародної | | | | |Конвенції | | | | |ЮНЕСКО про | | | | |охорону | | | | |нематеріальної | | | | |культурної | | | | |спадщини | | | | |( 995_d69 ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |План заходів |протягом |МКТ | |вступу України | |року | | |до | | | | |Європейського | | | | |Фонду спільного| | | | |кіновиробництва| | | | |(Єврімаш) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |квітень |МКТ | |проекту Закону |культуру | | | |України у | | | | |Верховній Раді | | | | |України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|МКТ, Мінфін, МОН | |проектів |Міністрів України | | | |підзаконних |про затвердження | | | |нормативних |нормативних актів, | | | |актів до Закону|що регулюють | | | |України про |формування та | | | |культуру |фінансування базової| | | | |мережі закладів | | | | |культури | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Розпорядження |протягом |Мінрегіонбуд, | |робіт із |Кабінету Міністрів |року |Кіровоградська | |завершення |України від | |облдержадміністрація| |реконструкції |08.07.2009 N 784-р | | | |будівлі |( 784-2009-р ) | | | |Кіровоград- |"Про затвердження | | | |ського |плану заходів щодо | | | |академічного |подальшого розвитку | | | |обласного |Кіровоградського | | | |українського |академічного | | | |музично- |обласного | | | |драматичного |українського | | | |театру імені |музично-драматичного| | | |М.Л. |театру імені | | | |Кропивницького |М.Л. Кропивницького"| | | ----------------------------------------------------------------------
2.3.4. Впровадження Європейської хартії регіональних мов або
мов меншин ( 994_014 ) та Конвенції ЮНЕСКО про охорону та
заохочення розмаїття форм культурного самовираження ( 952_008 )
Цілі та очікувані результати:
Вдосконалення державної політики щодо підтримки культурного
розмаїття, забезпечення вільного розвитку мов та культур етнічних
меншин в Україні.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Здійснення |План заходів щодо |протягом |МКТ, МОН | |заходів щодо |імплементації |року | | |імплементації |Європейської хартії | | | |Європейської |регіональних мов або| | | |хартії |мов меншин | | | |регіональних |( 994_014 ) | | | |мов або мов | | | | |меншин | | | | |( 994_014 ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Здійснення |План заходів щодо |протягом |МКТ, МОН | |заходів щодо |імплементації |року | | |імплементації |Конвенції ЮНЕСКО про| | | |Конвенції |охорону та | | | |ЮНЕСКО про |заохочення розмаїття| | | |охорону та |форм культурного | | | |заохочення |самовираження | | | |розмаїття форм |( 952_008 ) | | | |культурного | | | | |самовираження | | | | |( 952_008 ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Комплексні заходи з |протягом |Держкомнацрелігії, | |Комплексних |реалізації державної|року |МКТ | |заходів з |політики у сфері | | | |реалізації |міжнаціональних | | | |державної |відносин та розвитку| | | |політики у |культур національних| | | |сфері |меншин України на | | | |міжнаціональних|період до 2010 року | | | |відносин та | | | | |розвитку | | | | |культур | | | | |національних | | | | |меншин України | | | | |на період до | | | | |2010 року | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.3.5. Забезпечення розвитку архівної справи
Цілі та очікувані результати:
Посилення регулюючого впливу держави на організацію
діловодства та забезпечення збереженості документів в органах
державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах та організаціях.
Підвищення якості надання послуг щодо документального
підтвердження прав громадян на соціальний захист.
Забезпечення на належному рівні прав фізичних і юридичних
осіб на доступ до інформації.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Здійснення |Державна програма |протягом |Держкомархів | |робіт з |розвитку архівної |року | | |реконструкції |справи ( 92-2006-п )| | | |комплексу | | | | |споруд | | | | |центральних | | | | |державних | | | | |архівів України| | | | |в м. Києві | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Оснащення |Державна програма |протягом |Держкомархів, Рада | |архівних |розвитку архівної |року |міністрів АРК, | |установ |справи ( 92-2006-п )| |обласні, Київська та| |сучасними | | |Севастопольська | |засобами | | |міські | |пожежогасіння, | | |держадміністрації, | |охоронної і | | |органи місцевого | |протипожежної | | |самоврядування | |сигналізації, | | | | |системами | | | | |вентиляції та | | | | |кондиціювання | | | | |повітря | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Відновлення |Державна програма |протягом |Держкомархів, Рада | |діяльності |розвитку архівної |року |міністрів АРК, | |в архівних |справи ( 92-2006-п )| |області, Київська та| |установах | | |Севастопольська | |лабораторій з | | |міські | |виготовлення | | |держадміністрації | |мікрофільмів | | | | |страхового | | | | |фонду, | | | | |оснащення їх | | | | |відповідним | | | | |сучасним | | | | |обладнанням та | | | | |матеріалами | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення і |Державна програма |протягом |Держкомархів, Рада | |запровадження |розвитку архівної |року |міністрів АРК, | |технологій |справи ( 92-2006-п )| |обласні, Київська та| |архівного | | |Севастопольська | |зберігання | | |міські | |електронних | | |держадміністрації | |документів | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Держкомархів | |проекту |внесення змін до | | | |Закону України |Закону України "Про | | | | |Національний | | | | |архівний фонд та | | | | |архівні установи" | | | | |( 3814-12 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |травень |Держкомархів | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |типових положень про| | | |Міністрів |місцеві державні | | | |України |архівні установи | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |грудень |Держкомархів | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Типової інструкції | | | |Міністрів |з діловодства у | | | |України |міністерствах, інших| | | | |центральних органах | | | | |виконавчої влади, | | | | |Раді міністрів | | | | |Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |місцевих органах | | | | |виконавчої влади | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підготовка |Переліки документів,|протягом |Держкомархів, | |переліків |що створюються в |року |Державна служба | |документів |діяльності Державної| |спецзв'язку та | | |служби спецзв'язку | |захисту інформації, | | |та захисту | |Адміністрація | | |інформації, | |державної | | |Адміністрації | |прикордонної | | |державної | |служби, Служба | | |прикордонної служби,| |безпеки України | | |Служби безпеки | | | | |України | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підготовка |Порядок обліку |червень |Держкомархів | |Порядку |унікальних | | | | |документів, що | | | | |зберігаються у | | | | |власників документів| | | | |або уповноважених | | | | |ними осіб | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розробка |Закон України про |червень |Держкомархів | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України щодо | | | | |порядку зберігання | | | | |архівних документів,| | | | |пов'язаних із | | | | |забезпеченням | | | | |соціального захисту | | | | |громадян | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підвищення |Перелік соціально |протягом |Держкомархів | |якості надання |значущих документів,|року | | |послуг щодо |що надходять до | | | |документального|архівних установ у | | | |підтвердження |разі ліквідації | | | |прав громадян |підприємства, | | | |на соціальний |установи, | | | |захист |організації | | | ----------------------------------------------------------------------
2.4. Розвиток інформаційного простору
Основні проблеми:
Недосконалість законодавства.
Непрозорість відносин власності щодо засобів масової
інформації.
Недостатній рівень державної підтримки виробництва і
розповсюдження вітчизняної інформаційної та книжкової продукції.
Відсутність правових, організаційних та
фінансово-матеріальних основ для створення системи суспільного
телерадіомовлення, реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації.
Основні завдання:
Створення умов для розвитку конкурентоспроможної вітчизняної
системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої
інформаційно-комунікаційної інфраструктури.
2.4.1. Створення умов для розвитку конкурентоспроможної
вітчизняної системи виробництва інформаційної продукції,
розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури
Цілі та очікувані результати:
Збільшення охоплення населення програмою УР-1 Національної
радіокомпанії України в УКХ-ЧМ діапазоні (87,5-108,0 МГц) -
2,5 відсотка.
Зростання випуску книг і брошур - не менше 1,2 примірника в
рік на одного жителя.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |травень |Мін'юст, | |проекту Закону |реформування | |Держкомтелерадіо | |України |державних і | | | | |комунальних | | | | |друкованих засобів | | | | |масової інформації | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |травень |Держкомтелерадіо | |проекту Закону |захист професійної | | | |України |діяльності | | | | |журналістів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |IV квартал|Держкомтелерадіо | |прийняттю |внесення змін до | | | |проекту Закону |Закону України "Про | | | |України |рекламу" | | | | |( 270/96-ВР ) (щодо | | | | |приведення у | | | | |відповідність з | | | | |Європейською | | | | |конвенцією про | | | | |транскордонне | | | | |телебачення) | | | | |( 994_444 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |травень |Держкомтелерадіо | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законів | | | | |України щодо | | | | |вдосконалення | | | | |порядку випуску | | | | |видавничої продукції| | | | |на умовах державного| | | | |замовлення | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |Мін'юст, | |прийняттю |внесення змін до |року |Держкомтелерадіо | |Закону України |деяких законів | | | | |України щодо | | | | |забезпечення | | | | |прозорості відносин | | | | |власності стосовно | | | | |засобів масової | | | | |інформації | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Здійснення |План заходів |протягом |Держкомтелерадіо | |програмних | |року | | |заходів із | | | | |впровадження | | | | |системи | | | | |суспільного | | | | |телебачення і | | | | |радіомовлення | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження в |План заходів |протягом |Держкомтелерадіо, | |Україні | |року |Мінтрансзв'язку | |цифрового | | | | |телерадіо- | | | | |мовлення | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Концепція державної |IV квартал|Держкомтелерадіо | |проекту |інформаційної | | | |Концепції |політики | | | ----------------------------------------------------------------------
2.5. Туристично-рекреаційна галузь
Основні проблеми:
Зниження інформаційної пропаганди туристичних можливостей
України.
Невідповідність мережі та об'єктів туристичної інфраструктури
світовим стандартам, неефективне та нераціональне використання
відповідних ресурсів.
Відсутність якісного обслуговування.
Недосконала нормативно-правова база щодо регулювання всіх
видів туристичної діяльності.
Основні завдання:
Створення конкурентоспроможного вітчизняного туристичного
продукту.
Цілі та очікувані результати:
Створення конкурентоспроможного на світовому ринку
національного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити туристичні потреби населення країни.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|МКТ, МОЗ, Полтавська| |проекту Закону |оголошення природних| |облдержадміністрація| |України |територій міста | | | | |Миргорода | | | | |Полтавської області | | | | |курортом державного | | | | |значення | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|МКТ, МОЗ, Донецька | |проекту Закону |оголошення природних| |облдержадміністрація| |України |територій міста | | | | |Слов'янська | | | | |Донецької області | | | | |курортом державного | | | | |значення | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Стратегія розвитку |протягом |МКТ, Мінекономіки, | |реалізації |туризму і курортів в|року |Мінфін та інші | |Плану дій щодо |Україні | |зацікавлені | |реалізації |( 1088-2008-р ) | |центральні органи | |Стратегії | | |виконавчої влади | |розвитку | | | | |туризму і | | | | |курортів в | | | | |Україні | | | | |( 1088-2008-р )| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення і |Національний |протягом |МКТ, | |впровадження |стандарт України. |року |Держспоживстандарт | |технічних |Послуги туристичні. | | | |регламентів та |Туристичні агентства| | | |державних |та туристичні | | | |стандартів щодо|оператори. Терміни | | | |вітчизняного |та визначення | | | |туристичного | | | | |продукту | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |План заходів щодо |протягом |МКТ | |комплексної |проведення |року | | |рекламної |Міжнародної | | | |кампанії |туристичної виставки| | | |національного |"Україна: подорожі | | | |туристичного |та туризм UITT 2010"| | | |продукту на | | | | |внутрішньому та| | | | |міжнародному | | | | |ринках під | | | | |гаслом "Відкрий| | | | |для себе | | | | |Україну" | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Участь у |План заходів щодо |травень |МКТ | |всеукраїнських |проведення | | | |та міжнародних |Всеукраїнської | | | |виставково- |виставки-ярмарку | | | |ярмаркових |сільського туризму | | | |заходах |"Українське | | | | |село запрошує" | | | ----------------------------------------------------------------------
2.6. Фізична культура і спорт
Основні проблеми:
Недостатньо налагоджена система матеріально-технічного,
науково-методичного та медичного забезпечення підготовки
спортсменів високого класу.
Низький рівень забезпеченості населення спортивними спорудами
та відсутність спортивного інвентарю та обладнання.
Невідповідність спортивних споруд вимогам міжнародних
стандартів.
Основні завдання:
Створення умов для залучення широких верств населення до
занять фізичною культурою і спортом.
Створення умов для розвитку олімпійських, неолімпійських
видів спорту, видів спорту для інвалідів, забезпечення підготовки
та участі національних збірних команд України у змаганнях
міжнародного рівня.
Державна підтримка розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту.
2.6.1. Створення умов для залучення широких верств населення
до занять фізичною культурою і спортом
Цілі та очікувані результати:
Збільшення кількості осіб, залучених до занять фізичною
культурою і спортом. Збільшення кількості облаштованих спортивних
майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку
населення до 1105 одиниць.
Залучення більшої кількості інвалідів до активних занять
різними формами фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи
з метою їх адаптації та інтеграції у суспільство.
Удосконалення механізму масового залучення дітей до
початкових занять спортом.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Постанова Кабінету |листопад |Мінсім'ямолодьспорт,| |нормативно- |Міністрів України | |Мінфін, | |правової бази |про порядок | |Мінекономіки, | |сфери фізичної |визначення | |Мін'юст | |культури і |всеукраїнської | | | |спорту |громадської | | | | |організації | | | | |фізкультурно- | | | | |спортивної | | | | |спрямованості, яка | | | | |представляє Україну | | | | |у відповідних | | | | |міжнародних | | | | |організаціях, на | | | | |Всесвітніх та | | | | |Європейських | | | | |спортивних іграх | | | | |ветеранів фізичної | | | | |культури і спорту та| | | | |в інших міжнародних | | | | |спортивних змаганнях| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Наказ |грудень |Мінсім'ямолодьспорт,| |нормативно- |Мінсім'ямолодьспорту| |Мін'юст | |правової бази |щодо затвердження | | | |сфери фізичної |Переліку показників | | | |культури і |стану розвитку | | | |спорту |фізичної культури і | | | | |спорту | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Наказ |грудень |Мінсім'ямолодьспорт,| |нормативно- |Мінсім'ямолодьспорту| |МОН, Мін'юст | |правової бази |щодо порядку | | | |сфери фізичної |проходження | | | |культури і |атестації | | | |спорту |волонтерами у сфері | | | | |фізичної культури і | | | | |спорту | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Стимулювання |Постанова Кабінету |грудень |Мінсім'ямолодьспорт,| |будівництва та |Міністрів України | |Мінфін, Мінекономіки| |облаштування |про затвердження | | | |спортивних |Порядку використання| | | |майданчиків за |у 2010 році коштів, | | | |місцем |передбачених у | | | |проживання та |державному бюджеті | | | |в місцях |для облаштування | | | |масового |спортивних та | | | |відпочинку |футбольних | | | |населення |майданчиків | | | ----------------------------------------------------------------------
2.6.2. Створення умов для розвитку олімпійських,
неолімпійських видів спорту, видів спорту для інвалідів,
забезпечення участі національних збірних команд України у
змаганнях міжнародного рівня
Цілі та очікувані результати:
Збільшення кількості осіб, які займаються неолімпійськими
видами спорту, до 260 тис. осіб.
Модернізація баз олімпійської, паралімпійської та
дефлімпійської підготовки відповідно до міжнародних стандартів.
Забезпечення високих результатів національних збірних команд
України у змаганнях міжнародного рівня.
Удосконалення системи організаційного, науково-методичного,
медичного забезпечення спортсменів та соціального захисту
спортсменів і тренерів збірних команд України.
Забезпечення успішної участі спортсменів України у І Юнацьких
Олімпійських іграх.
Залучення інвалідів до активних занять різними формами
фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи з метою їх
адаптації та інтеграції у сучасне суспільство.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Формування |Постанова Кабінету |грудень |Мінсім'ямолодьспорт,| |складу штатних |Міністрів України | |Мінпраці, Мінфін, | |збірних команд |про затвердження | |Мінекономіки, | |України з |Положення про | |Мін'юст, Рада | |пріоритетних |регіональний центр | |міністрів АРК, | |олімпійських та|вищої спортивної | |обласні, Київська та| |неолімпійських |майстерності щодо | |Севастопольська | |видів спорту, а|підготовки | |міські | |також |спортсменів з | |держадміністрації | |забезпечення їх|неолімпійських видів| | | |належної |спорту | | | |підготовки | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Формування |Наказ |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |складу штатних |Мінсім'ямолодьспорту| | | |збірних команд |щодо Положення про | | | |України з |штатну національну | | | |пріоритетних |збірну команду | | | |олімпійських та|України з видів | | | |неолімпійських |спорту | | | |видів спорту, а| | | | |також | | | | |забезпечення їх| | | | |належної | | | | |підготовки | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення умов |Розпорядження |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |для успішного |Кабінету Міністрів | | | |виступу |України про внесення| | | |українських |змін до | | | |атлетів на І |Організаційного | | | |Всесвітніх |комітету з | | | |іграх |підготовки та участі| | | |єдиноборств |спортсменів України | | | |2010 року |в олімпійських, | | | |(Пекін) |паралімпійських і | | | | |дефлімпійських | | | | |іграх, всесвітніх | | | | |універсіадах, | | | | |чемпіонатах світу | | | | |та Європи | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Постанова Кабінету |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |проведення на |Міністрів України | | | |високому рівні |про Порядок надання | | | |всеукраїнських |відпустки | | | |змагань |спортсменам, які | | | | |беруть участь у | | | | |всеукраїнських та | | | | |міжнародних | | | | |змаганнях | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Наказ |червень |Мінсім'ямолодьспорт | |проведення на |Мінсім'ямолодьспорту| | | |високому рівні |щодо затвердження | | | |всеукраїнських |Порядку фінансування| | | |змагань |заходів з | | | | |неолімпійських видів| | | | |спорту | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Постанова Кабінету |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |системи |Міністрів України | | | |підготовки |про утворення | | | |спортсменів |центрів олімпійської| | | |високого класу |підготовки | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Визначення |Постанова Кабінету |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |оптимального |Міністрів України | | | |порядку |про удосконалення | | | |обов'язкового |порядку забезпечення| | | |страхування |обов'язкового | | | |спортсменів |страхування | | | |вищих категорій|спортсменів вищих | | | |за рахунок |категорій за рахунок| | | |державного |державного бюджету | | | |бюджету | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підготовка та |План організаційно- |серпень |Мінсім'ямолодьспорт | |участь |практичних заходів | | | |спортсменів |щодо підготовки та | | | |України у I |участі спортсменів | | | |Юнацьких |України у I | | | |літніх |Юнацьких літніх | | | |Олімпійських |Олімпійських іграх | | | |іграх |2010 року, | | | |2010 року, |чемпіонатах світу, | | | |чемпіонатах |Європи, інших | | | |світу, Європи, |міжнародних | | | |інших |змаганнях | | | |міжнародних | | | | |змаганнях | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Оптимізація |Постанова Кабінету |липень |Мінсім'ямолодьспорт | |кількості баз |Міністрів України | | | |олімпійської та|про внесення змін до| | | |паралімпійської|постанови Кабінету | | | |підготовки |Міністрів України | | | | |від 18.01.2006 N 30 | | | | |( 30-2006-п ) "Про | | | | |затвердження | | | | |Порядку надання | | | | |закладу фізичної | | | | |культури і спорту | | | | |статусу бази | | | | |олімпійської та | | | | |паралімпійської | | | | |підготовки | | | | |і переліку закладів,| | | | |яким надано такий | | | | |статус" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Рішення |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |підготовки |Організаційного | | | |спортсменів- |комітету з | | | |інвалідів до |підготовки та участі| | | |XVII зимових |спортсменів України | | | |Дефлімпійських |в Олімпійських, | | | |ігор 2011 року |Юнацьких | | | |(Високі Татри) |Олімпійських, | | | | |Паралімпійських і | | | | |Дефлімпійських | | | | |іграх, Всесвітніх | | | | |універсіадах, | | | | |чемпіонатах світу | | | | |та Європи | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Накази | | | | |Мінсім'ямолодь- | | | | |спорту та Укрцентру | | | | |"Інваспорт" щодо | | | | |проведення | | | | |навчально- | | | | |тренувальних зборів,| | | | |у тому числі | | | | |заключного та | | | | |адаптаційного, з | | | | |підготовки | | | | |спортсменів- | | | | |інвалідів до участі | | | | |в XVII зимових | | | | |Дефлімпійських іграх| | | | |2011 року в | | | | |м. Високі Татри | | | | |(Словаччина) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Реєстр спортивних |листопад |Мінсім'ямолодьспорт | |Всеукраїнського|споруд | | | |реєстру | | | | |спортивних | | | | |споруд | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Постанова Кабінету |грудень |Мінсім'ямолодьспорт | |системи |Міністрів України | | | |державного |про затвердження | | | |регулювання та |Положення про | | | |нагляду за |сертифікацію | | | |діяльністю |спортивних споруд | | | |спортивних | | | | |споруд | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.6.3. Державна підтримка розвитку дитячо-юнацького та
резервного спорту
Цілі та очікувані результати:
Створення нормативно-правових та матеріально-технічних умов
для ефективного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та
закладів резервного спорту, в тому числі дитячо-юнацьких
спортивних шкіл інвалідів.
Залучення до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах до
13 відсотків дітей та молоді від загальної кількості учнівської
молоді 6-18 років.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Постанова Кабінету |грудень |Мінсім'ямолодьспорт,| |правових засад |Міністрів України | |МОН | |щодо діяльності|про внесення змін | | | |дитячо-юнацьких|до постанови | | | |спортивних шкіл|Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |05.11.2008 N 993 | | | | |( 993-2008-п ) | | | | |"Про затвердження | | | | |Положення про | | | | |дитячо-юнацьку | | | | |спортивну школу" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Постанова Кабінету |жовтень |Мінсім'ямолодьспорт,| |правових засад |Міністрів України | |МОН | |щодо діяльності|про надання статусу | | | |спеціалізованих|"спеціалізованого" | | | |навчальних |навчальним закладам | | | |закладів |спортивного профілю | | | |спортивного | | | | |профілю | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Організаційне |Державна програма |грудень |Мінсім'ямолодьспорт,| |та |розвитку фізичної | |Рада міністрів АРК, | |матеріально- |культури і спорту | |обласні, Київська та| |технічне |( 1594-2006-п ) | |Севастопольська | |забезпечення | | |міські | |діяльності | | |держадміністрації | |дитячо-юнацьких| | | | |спортивних шкіл| | | | |та резервного | | | | |спорту | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |жовтень |Мінсім'ямолодьспорт | |Порядку |Міністрів України | | | |утворення |про Порядок | | | |штатних збірних|утворення штатних | | | |команд |збірних команд | | | |резервного |резервного спорту | | | |спорту |фізкультурно- | | | |фізкультурно- |спортивних | | | |спортивних |товариств, | | | |товариств, |Автономної | | | |Автономної |Республіки Крим, | | | |Республіки |обласних, міст | | | |Крим, обласних,|Києва та Севастополя| | | |міст Києва та | | | | |Севастополя | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.7. Формування толерантного суспільства
Основні проблеми:
Необхідність приведення законодавства у сфері свободи
совісті, забезпечення прав національних меншин, шукачів притулку і
біженців у відповідність до міжнародних стандартів та міжнародних
зобов'язань України.
Незавершеність процесу повернення релігійним організаціям
культових будівель та іншого церковного майна, необхідність
подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин.
Необхідність забезпечення всебічних умов для розвитку
етнічної, мовної, культурної самобутності національних меншин
України.
Недостатнє виконання Україною взятих на себе міжнародних
зобов'язань у сфері захисту прав національних меншин, зокрема щодо
реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин
( 994_014 ).
Наявна загроза міжконфесійних і міжнаціональних конфліктів,
проявів радикалізму та релігійного екстремізму.
Наявність випадків проявів ксенофобії, расової та етнічної
нетерпимості.
Основні завдання:
Утвердження свободи совісті та віросповідання.
Забезпечення захисту прав та розвитку національних меншин.
2.7.1. Утвердження свободи совісті та віросповідання
Цілі та очікувані результати:
Утвердження міжконфесійного порозуміння.
Активізація процесу повернення релігійним організаціям
колишніх культових споруд та іншого церковного майна.
Вдосконалення законодавчої бази у сфері державно-конфесійних
відносин та свободи совісті та приведення її у відповідність із
міжнародними зобов'язаннями України.
Налагодження конструктивного співробітництва держави і
релігійних організацій у пропагуванні сімейних цінностей та
здорового способу життя.
Забезпечення рівних умов для діяльності релігійних
організацій, недопущення тиску на них.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Положення про |протягом |Держкомнацрелігій | |заходів щодо |Комісію з питань |року | | |повернення |забезпечення | | | |релігійним |прав релігійних | | | |організаціям |організацій | | | |колишніх | | | | |культових | | | | |споруд та | | | | |іншого | | | | |церковного | | | | |майна шляхом | | | | |активізації | | | | |роботи Комісії | | | | |з питань | | | | |забезпечення | | | | |прав релігійних| | | | |організацій | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Проект Закону |протягом |Держкомнацрелігій | |проекту Закону |України про |року | | |України про |Концепцію розвитку | | | |Концепцію |державно-конфесійних| | | |розвитку |відносин в Україні | | | |державно- | | | | |конфесійних | | | | |відносин в | | | | |Україні з метою| | | | |гармонізації | | | | |державно- | | | | |конфесійних | | | | |відносин | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Проект Плану заходів|червень |Держкомнацрелігій | |проекту Плану |з підготовки | | | |заходів з |відзначення в | | | |підготовки |Україні 1025-річчя | | | |відзначення |хрещення | | | |в Україні |Київської Русі | | | |1025-річчя | | | | |хрещення | | | | |Київської Русі | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.7.2. Забезпечення захисту прав та розвитку національних
меншин
Цілі та очікувані результати:
Вдосконалення законодавчої бази у сфері забезпечення прав
національних меншин.
Забезпечення ефективної державної політики у сфері
міжнаціональних відносин, розвитку культурної і мовної
самобутності національних меншин.
Протидія проявам ксенофобії, расової та етнічної
нетерпимості.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |План заходів щодо |протягом |Держкомнацрелігій, | |заходів щодо |імплементації |року |МОН, МКТ | |імплементації |Європейської хартії | | | |Європейської |регіональних мов | | | |хартії |або мов меншин | | | |регіональних |( 994_014 ) | | | |мов або мов | | | | |меншин | | | | |( 994_014 ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Комплексні заходи з |протягом |Держкомнацрелігій, | |Комплексних |реалізації державної|року |МКТ | |заходів з |політики у сфері | | | |реалізації |міжнаціональних | | | |державної |відносин та розвитку| | | |політики у |культур нацменшин | | | |сфері |України на період до| | | |міжнаціональних|2010 року | | | |відносин та | | | | |розвитку | | | | |культур | | | | |національних | | | | |меншин України | | | | |на період до | | | | |2010 року | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Проект Закону |II квартал|Держкомнацрелігій | |проекту Закону |України про | | | |України про |ратифікацію Угоди | | | |ратифікацію |між Україною і | | | |Угоди між |Республікою Молдова | | | |Україною і |про співробітництво | | | |Республікою |у забезпеченні прав | | | |Молдова про |осіб, які належать | | | |співробітництво|до національних | | | |у забезпеченні |меншин | | | |прав осіб, які | | | | |належать до | | | | |національних | | | | |меншин з метою | | | | |реалізації | | | | |передбачених | | | | |Угодою положень| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Проект Закону |жовтень |Держкомнацрелігій | |проекту Закону |України про | | | |України про |Концепцію державної | | | |Концепцію |етнонаціональної | | | |державної |політики України | | | |етнонаціональ- | | | | |ної політики | | | | |України з метою| | | | |приведення | | | | |законодавства | | | | |України у | | | | |відповідність | | | | |із міжнародними| | | | |стандартами у | | | | |сфері | | | | |забезпечення | | | | |прав | | | | |національних | | | | |меншин | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Проект Закону |жовтень |Держкомнацрелігій | |проекту Закону |України про внесення| | | |України про |змін до Закону | | | |внесення змін |України "Про | | | |до Закону |ратифікацію | | | |України "Про |Європейської хартії | | | |ратифікацію |регіональних мов | | | |Європейської |або мов меншин" | | | |хартії |( 802-15 ) | | | |регіональних | | | | |мов або мов | | | | |меншин" з метою| | | | |вдосконалення | | | | |механізму | | | | |захисту мов | | | | |меншин | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Програма розселення |протягом |Держкомнацрелігій | |Програми |та облаштування |року | | |розселення та |депортованих | | | |облаштування |кримських татар і | | | |депортованих |осіб інших | | | |кримських татар|національностей, які| | | |і осіб інших |повернулися на | | | |національ- |проживання, їх | | | |ностей, які |адаптації та | | | |повернулися на |інтеграції в | | | |проживання, їх |українське | | | |адаптації та |суспільство | | | |інтеграції в | | | | |українське | | | | |суспільство | | | | |( 637-2006-п ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Проект Закону |II квартал|Держкомнацрелігій | |у Верховній |України про | | | |Раді України |Концепцію державної | | | |проекту Закону |міграційної політики| | | |України про |України | | | |Концепцію | | | | |державної | | | | |міграційної | | | | |політики | | | | |України з метою| | | | |приведення | | | | |законодавства | | | | |України у сфері| | | | |міграції у | | | | |відповідність | | | | |із міжнародними| | | | |стандартами | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Упровадження |План заходів |протягом |Держкомнацрелігій | |всеукраїнської | |року | | |системи | | | | |"Міграція" з | | | | |метою | | | | |ефективного | | | | |контролю за | | | | |міграційними | | | | |потоками в | | | | |Україні | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Введення в дію |План заходів |грудень |Держкомнацрелігій | |Пункту | | | | |тимчасового | | | | |розміщення | | | | |біженців у | | | | |м. Яготині | | | | |Київської | | | | |області з метою| | | | |більш | | | | |ефективного | | | | |забезпечення | | | | |прав шукачів | | | | |притулку та | | | | |біженців | | | | ----------------------------------------------------------------------
3. Безпека життєдіяльності людини
3.1. Охорона навколишнього природного середовища
Основні проблеми:
Відсутність вітчизняних потужностей з перероблення та
знешкодження небезпечних відходів.
Накопичені за попередні десятиріччя непридатні та заборонені
до використання пестициди.
Відсутність системи екологічного страхування,
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, заподіяну
об'єктам навколишнього природного середовища.
Відсутність системи національних стандартів відповідно до
міжнародних вимог.
Невиправдана децентралізація дозвільної системи.
Відсутність автоматизованої системи моніторингу довкілля.
Високий рівень забруднення водних ресурсів.
Деградація екосистем Азовського і Чорного морів.
Неконтрольоване розповсюдження генетично модифікованих
організмів.
Неналежне виконання заходів щодо скорочення викидів.
Знищення зелених насаджень в межах населених пунктів.
Зниження якості морських рекреаційних ресурсів.
Руйнування морського берега та інтенсифікація негативних
геологічних процесів.
Деградація земель.
Відсутність системи інтегрованого управління
природокористуванням у прибережній смузі.
Загроза зникнення видів тварин і рослин, що занесені до
Червоної книги України.
Зменшення обсягів розведення цінних промислових видів риб.
Відсутність порядку та процедури визначення розмірів шкоди,
заподіяних державі суб'єктами господарювання та фізичними особами
у процесі їх діяльності.
Недостатній розвиток системи територій та об'єктів
природно-заповідного фонду в Україні.
Відсутність демаркації державного кордону з Білоруссю та
Молдовою.
Невідповідність статусу органу управління
топографо-геодезичною та картографічною сферою діяльності.
Невизначення єдиного підходу до просторово-координатної
прив'язки кадастрових об'єктів.
Відсутність єдиного геоінформаційного підходу до державної
реєстрації прав на землю, інше нерухоме майно.
Відсутність єдиної державної моделі системного управління.
Відсутність сучасного та актуалізованого
топографо-картографічного забезпечення проведення робіт із
землеустрою та ведення державного земельного кадастру.
Відсутність послідовної державної політики щодо комплексного
розвитку земельного законодавства, проведення та фінансування
робіт із землеустрою і ведення державного земельного кадастру,
формування інвестиційно-привабливого землекористування.
Недостатня ефективність здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель.
Відсутність законодавчого забезпечення продажу земельних
ділянок та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).
Відсутність актуалізованої нормативної грошової оцінки
земель.
Відсутність визначеної державної політики у сфері поводження
з небезпечними відходами.
Відсутність ефективної системи надання спеціальних дозволів
(ліцензій) на користування надрами, особливо для видобування
корисних копалин місцевого значення.
Недостатній рівень відповідальності суб'єктів господарювання
та окремих громадян за незаконний видобуток корисних копалин.
Існування багатовідомчої структури використання лісів.
Відсутність дієвої системи інформування населення з питань
охорони та збереження навколишнього природного середовища,
екологічної політики та сталого розвитку.
Відсутність визначеної державної політики щодо ліквідації
негативних техногенних та екологічних ситуацій на території
України.
Основні завдання:
Підвищення ефективності здійснення державного контролю у
сфері охорони навколишнього природного середовища.
Впровадження екологічно збалансованої системи використання
природних ресурсів.
Створення системи поводження з відходами та вдосконалення
законодавства у сфері поводження з відходами.
Формування державної політики, спрямованої на протидію
глобальним змінам клімату.
Розвиток заповідної справи.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та
раціонального використання водних та лісових ресурсів.
Забезпечення формування системи біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання
неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично
модифікованих організмів.
Удосконалення земельного законодавства в частині уніфікації
його норм, напрямів спрямування коштів, що надходять від
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва з метою їх ефективного використання.
Законодавче врегулювання питань ведення державного земельного
кадастру, формування та розвитку ринку земель.
Підвищення ефективності державного контролю за використанням
і охороною земель та надр.
Запобігання протиправному відчуженню з державної власності
особливо цінних земель, зокрема земель природно-заповідного фонду
та іншого природоохоронного призначення.
Повернення земельних ділянок, які набуті у власність та
використовуються з порушенням вимог земельного законодавства, до
державної власності.
3.1.1. Підвищення ефективності здійснення державного контролю
у сфері охорони навколишнього природного середовища
Цілі та очікувані результати:
Посилення відповідальності посадових осіб та громадян за
вчинення ними адміністративних правопорушень у сфері охорони
навколишнього природного середовища, усунення дисбалансу між
фактично заподіяною шкодою природним ресурсам та розміром
установлених штрафів.
Забезпечення поліпшення стосунків між Україною та найближчими
сусідніми країнами - сторонами Конвенції Еспоо (Білорусь, Польща,
Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова) в частині обміну
інформацією щодо інвестиційної діяльності, яка може мати
негативний транскордонний вплив на територію України з боку
зазначених держав; попередження можливих забруднень прикордонних
територій в межах України.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Затвердження |Наказ Міністерства |протягом |Мінприроди, | |Методики |охорони |року |Держекоінспекція | |визначення |навколишнього |(реєстра- | | |розмірів |природного |ція в | | |відшкодування |середовища України |Мініс- | | |збитків, |про затвердження |терстві | | |заподіяних |Методики визначення |юстиції | | |державі |розмірів |України) | | |внаслідок |відшкодування | | | |порушення |збитків, заподіяних | | | |законодавства |державі внаслідок | | | |про надра |порушення | | | | |законодавства про | | | | |надра | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |Мінприроди, | |прийняттю |внесення змін до |року |Держекоінспекція | |проекту Закону |Кодексу України | | | |України у |про адміністративні | | | |Верховній Раді |правопорушення | | | |України |( 80731-10, | | | | |( 80732-10 ) та | | | | |Кримінального | | | | |кодексу України | | | | |( 2341-14 ) щодо | | | | |посилення | | | | |відповідальності за | | | | |порушення вимог | | | | |природоохоронного | | | | |законодавства | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова про |грудень |Мінприроди | |проекту |внесення змін до | | | |постанови |постанови Кабінету | | | |Кабінету |Міністрів України | | | |Міністрів |від 13.06.1996 | | | |України |N 644 ( 644-96-п ) | | | | |"Про нормативи | | | | |витрат на проведення| | | | |державної | | | | |екологічної | | | | |експертизи" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |грудень |Мінприроди | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про порядок оцінки | | | |Кабінету |впливу на навколишнє| | | |Міністрів |середовище (ОВНС) | | | |України |в транскордонному | | | | |контексті | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підписання |Угода з Комісією |жовтень |Мінприроди, Мінфін, | |Угоди про |ЄС про надання | |Мінекономіки, | |фінансування |бюджетної | |Мін'юст, МЗС, | | |підтримки | |Мінжитлокомунгосп, | | |Стратегії | |МОН, Мінагрополітики| | |національної | | | | |екологічної політики| | | | |до 2020 року | | | ----------------------------------------------------------------------
3.1.2. Впровадження екологічно збалансованої системи
використання природних ресурсів
Цілі та очікувані результати:
Збільшення розвіданих запасів паливно-енергетичних ресурсів
України, у першу чергу за рахунок інтенсифікації робіт з пошуків
та розвідки родовищ нафти і газу на шельфі Азовського і Чорного
морів.
Розширення видобування гостродефіцитних видів мінеральної
сировини для економіки України, та тих, які ввозяться з інших
країн.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Кодекс України про |червень |Мінприроди, | |прийняттю |надра (нова | |Мінекономіки, | |Закону України |редакція) | |Мінфін, | | | | |Мінпаливенерго, | | | | |Мінвуглепром, | | | | |Мінпромполітики, | | | | |НАНУ, ДПА, | | | | |Держгірпромнагляд, | | | | |Держкомпід- | | | | |приємництво, Мін'юст| |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Мінприроди, | |постанови |Міністрів України |квартал |Мінекономіки, | |Кабінету |про порядок | |Мінфін, | |Міністрів |проведення | |Мінпаливенерго, | |України |інвестиційних | |Мінвуглепром, | | |конкурсів щодо | |Мінпромполітики, | | |розвідки та | |ДПА, | | |розроблення | |Держгірпромнагляд, | | |стратегічних родовищ| |Держкомпід- | | |корисних копалин | |приємництво, | | | | |Мін'юст | ----------------------------------------------------------------------
3.1.3. Створення системи поводження з відходами та
вдосконалення законодавства у сфері поводження з відходами
Цілі та очікувані результати:
Створити вітчизняні потужності із знешкодження небезпечних
відходів.
Поступове впровадження європейських директив та регламентів у
сфері поводження з відходами.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Затвердження |Наказ Мінприроди про|грудень |Мінприроди, | |ліцензійних |затвердження | |Держкомпід- | |умов |Ліцензійних умов | |приємництво | | |провадження | | | | |господарської | | | | |діяльності із | | | | |заготівлі та | | | | |утилізації | | | | |відпрацьованих | | | | |хімічних джерел | | | | |струму | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Приведення у |Наказ Мінприроди про|грудень |Мінприроди, | |відповідність |внесення змін до | |Держкомпід- | |Ліцензійних |наказу | |приємництво | |умов |Мінекоресурсів від | | | |провадження |19.03.2001 N 52/105 | | | |господарської |( z0319-01 ) | | | |діяльності із |"Про затвердження | | | |збирання, |Ліцензійних умов | | | |заготівлі |провадження | | | |окремих видів |господарської | | | |відходів як |діяльності із | | | |вторинної |збирання, заготівлі | | | |сировини |окремих видів | | | | |відходів як | | | | |вторинної сировини" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Приведення у |Наказ Мінприроди про|грудень |Мінприроди, | |відповідність |внесення змін до | |Держкомпід- | |Ліцензійних |наказу | |приємництво | |умов у сфері |Мінекоресурсів | | | |поводження з |від 12.02.2001 | | | |небезпечними |N 27/44 ( z0187-01 )| | | |відходами |"Про затвердження | | | | |Ліцензійних умов | | | | |провадження | | | | |діяльності із | | | | |здійснення операцій | | | | |у сфері поводження з| | | | |небезпечними | | | | |відходами" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |грудень |Мінприроди, МОН, | |Національної |Кабінету Міністрів | |Мінпромполітики, | |Концепції |України про | |Мінекономіки, | | |схвалення | |Мінфін, НАНУ, | | |Національної | |Мінпаливенерго, | | |Концепції | |Мінвуглепром, | | |впровадження та | |Мінагрополітики, | | |розвитку більш | |Мінжитлокомунгосп, | | |чистих виробництв і | |Мінрегіонбуд | | |екологічних | | | | |технологій | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Постанова Кабінету |грудень |Мінприроди, | |Порядку видачі |Міністрів України | |Держкомпід- | |дозвільних |про внесення змін і | |приємництво | |документів на |доповнень до | | | |утворення та |постанови Кабінету | | | |видалення |Міністрів України | | | |відходів |від 03.08.1998 | | | | |N 1218 ( 1218-98-п )| | | | |"Про затвердження | | | | |Порядку розроблення,| | | | |затвердження і | | | | |перегляду лімітів на| | | | |утворення та | | | | |розміщення відходів"| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Запровадження |Постанова Кабінету |III |Мінжитлокомунгосп | |системи |Міністрів України |квартал | | |роздільного |про внесення змін і | | | |збирання |доповнень до | | | |побутових |постанови Кабінету | | | |відходів |Міністрів України | | | | |від 10.12.2008 | | | | |N 1070 | | | | |( 1070-2008-п ) "Про| | | | |затвердження Правил | | | | |надання послуг з | | | | |вивезення побутових | | | | |відходів" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Мінжитлокомунгосп | |постанови |Міністрів України |квартал | | |Кабінету |про внесення змін і | | | |Міністрів |доповнень до | | | |України |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |від 26.07.2006 | | | | |N 1010 | | | | |( 1010-2006-п ) "Про| | | | |затвердження порядку| | | | |формування тарифів | | | | |на послуги з | | | | |вивезення побутових | | | | |відходів" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Посилення |Постанова Кабінету |III |Мінприроди | |державного |Міністрів України |квартал | | |контролю за |про внесення змін та| | | |транскордонними|доповнень до | | | |перевезеннями |постанови Кабінету | | | |небезпечних |Міністрів України | | | |відходів |від 13.07.2000 | | | | |N 1120 | | | | |( 1120-2000-п ) "Про| | | | |затвердження | | | | |Положення про | | | | |контроль за | | | | |транскордонними | | | | |перевезеннями | | | | |небезпечних відходів| | | | |та їх утилізацією/ | | | | |видаленням і Жовтого| | | | |та Зеленого | | | | |переліків відходів" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення |Постанов Кабінету |III |Мінприроди | |нормативу |Міністрів України |квартал | | |збору, що |про внесення змін та| | | |справляється |доповнень до | | | |за розміщення |постанови Кабінету | | | |відходів |Міністрів України | | | | |від 03.08.1998 | | | | |N 1218 ( 1218-98-п )| | | | |"Про затвердження | | | | |Порядку розроблення,| | | | |затвердження і | | | | |перегляду лімітів на| | | | |утворення та | | | | |розміщення відходів"| | | ----------------------------------------------------------------------
3.1.4. Формування державної політики, спрямованої на протидію
глобальним змінам клімату
Цілі та очікувані результати:
Реалізація проектів спільного впровадження, торгівля викидами
в рамках Кіотського протоколу ( 995_801 ).
Залучення коштів ЄС під проекти "Зелені інвестиції".
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |II квартал|Мін'юст, інші | |проекту |Кабінету Міністрів | |центральні органи | |розпорядження |України про | |виконавчої влади в | |Кабінету |затвердження Плану | |межах компетенції | |Міністрів |заходів з адаптації | | | |України |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства ЄС на | | | | |2010 рік | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Схвалення |Розпорядження |грудень |Мінприроди, | |Національної |Кабінету Міністрів | |Мінпромполітики, | |Концепції |України про | |МОЗ, Мінфін, | | |схвалення | |Мінекономіки, МОН, | | |Національної | |НАНУ, Мінпаливенерго| | |Концепції | | | | |впровадження та | | | | |розвитку більш | | | | |чистих виробництв і | | | | |екологічних | | | | |технологій на | | | | |період до 2020 року | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |II |Мінприроди, | |проекту |Кабінету Міністрів |півріччя |Нацекоінвест- | |розпорядження |України щодо | |агентство | |Кабінету |Національного плану | | | |Міністрів |заходів з адаптації | | | |України |до зміни клімату з | | | | |визначенням джерел | | | | |їх фінансування, а | | | | |також рекомендації | | | | |щодо розроблення | | | | |відповідного плану | | | | |заходів для місцевих| | | | |органів виконавчої | | | | |влади | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |II |Рада міністрів АРК, | |проекту |Кабінету Міністрів |півріччя |обласні, Київська та| |розпорядження |України щодо | |Севастопольська | |Кабінету |Регіональних планів | |міські | |Міністрів |з адаптації до | |держадміністрації | |України |зміни клімату | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |II |Мінприроди та інші | |проекту |Кабінету Міністрів |півріччя |заінтересовані | |розпорядження |України щодо | |центральні органи | |Кабінету |Галузевих планів з | |виконавчої влади | |Міністрів |адаптації до зміни | | | |України |клімату | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення банку|Банк даних найкращих|протягом |Мінприроди | |даних |екологічно безпечних|року | | | |технологій, методів | | | | |скорочення | | | | |антропогенних | | | | |викидів забруднюючих| | | | |речовин та | | | | |парникових газів, | | | | |збільшення абсорбції| | | | |парникових газів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення та |Моделі спостереження|протягом |Мінприроди | |впровадження в |та прогнозування |року | | |практику |антропогенного | | | |сучасних |впливу на довкілля | | | |моделей |для оцінки | | | |спостереження |регіонального та | | | |та |транскордонного | | | |прогнозування |перенесення | | | |антропогенного |шкідливих домішок та| | | |впливу на |парникових газів | | | |довкілля | | | | ----------------------------------------------------------------------
3.1.5. Розвиток заповідної справи
Цілі та очікувані результати:
Зростання заповідності території України до 5,9 відсотка.
Збереження генофонду рослинного і тваринного світу в межах
територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
Екологічно збалансоване природокористування в межах територій
та об'єктів природно-заповідного фонду.
Залучення до управління у сфері заповідної справи
висококваліфікованих кадрів.
Створення рекреаційної бази в установах природно-заповідного
фонду, розвиток екотуризму з метою відпочинку та оздоровлення
населення.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |червень |Мінприроди | |проекту |Кабінету Міністрів | | | |розпорядження |України про | | | |Кабінету |підпорядкування | | | |Міністрів |новостворених | | | |України |національних | | | | |природних парків, | | | | |природних | | | | |заповідників та | | | | |ботанічного саду | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Погодження |Указ Президента |липень |Мінприроди | |проекту Указу |України про | | | |Президента |території та | | | |України та |об'єкти природно- | | | |подання на |заповідного фонду | | | |розгляд до |загальнодержавного | | | |Кабінету |значення | | | |Міністрів | | | | |України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |липень |Мінприроди | |проекту |Кабінету Міністрів | | | |розпорядження |України про | | | |Кабінету |передачу природних | | | |Міністрів |заповідників та | | | |України |національних | | | | |природних парків у | | | | |підпорядкування | | | | |Міністерства охорони| | | | |навколишнього | | | | |природного | | | | |середовища України | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Реалізація заходу |протягом |Рескомприроди Криму,| |збереження |здійснюватиметься в |року |територіальні органи| |парків, скверів|рамках повноважень, | |та спеціальні | |та інших |визначених | |підрозділи | |озеленених |Земельним кодексом | |Мінприроди | |територій |України ( 2768-14 ) | | | |загального |(статті 118, 123, | | | |користування |151 та ін.), | | | | |Законами України | | | | |"Про екологічну | | | | |експертизу" | | | | |( 45/95-ВР ) | | | | |(стаття 14) та | | | | |"Про планування і | | | | |забудову територій" | | | | |(стаття 24) | | | | |( 1699-14 ) | | | ----------------------------------------------------------------------
3.1.6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері
охорони та раціонального використання водних ресурсів
Цілі та очікувані результати:
Запровадження механізмів управління водними ресурсами на
засадах басейнового принципу управління.
Досягнення таких показників забруднюючих речовин, при
надходженні яких до Азовського і Чорного морів не відбуватимуться
якісні негативні зміни стану морської екосистеми.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення умов |Внесення змін до |протягом |Мінприроди, | |для |Водного кодексу |року |Держводгосп | |вдосконалення |України | | | |нормативно- |( 213/95-ВР ) | | | |правової бази у| | | | |сфері охорони | | | | |та | | | | |раціонального | | | | |використання | | | | |водних ресурсів| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Протоколи засідань |протягом |Центральні та | |рішень щодо |басейнових рад з |року |місцеві органи | |управління |управління | |виконавчої влади, | |річковим |річковими басейнами | |водокористувачі | |басейном | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання |Національна програма|протягом |Заінтересовані | |Національної |екологічного |року |центральні органи | |програми |оздоровлення басейну| |виконавчої влади, | | |Дніпра та поліпшення| |обласні та Київська | | |якості питної води | |міська | | |( 123/97-ВР ) | |держадміністрації | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінприроди | |проекту закону |прибережну смугу | | | |України |морів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |Загальнодержавна |протягом |Мінприроди за участю| |невідкладних |програма охорони та |року |центральних і | |природо- |відтворення довкілля| |місцевих органів | |охоронних |Азовського і Чорного| |виконавчої влади, | |заходів, |морів | |органів місцевого | |спрямованих на | | |самоврядування в | |поліпшення | | |Автономній | |екологічного | | |Республіці Крим, | |стану | | |Донецькій, | |Азовського | | |Запорізькій, | |і Чорного морів| | |Миколаївській, | | | | |Одеській, | | | | |Херсонській областях| | | | |та у м. Севастополі | ----------------------------------------------------------------------
3.1.7. Забезпечення формування системи біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів у відкритій системі, запобігання
неконтрольованому використанню та розповсюдженню генетично
модифікованих організмів
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення безпечного використання генетично модифікованих
організмів.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Наказ Мінприроди |грудень |Мінприроди | |проекту Наказу |щодо затвердження | | | |Мінприроди |критеріїв оцінки | | | | |ризику потенційного | | | | |впливу генетично | | | | |модифікованих | | | | |організмів на | | | | |навколишнє природне | | | | |середовище | | | ----------------------------------------------------------------------
3.1.8. Забезпечення реалізації державної політики у сфері
земельних відносин, охорони та раціонального використання земель
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення ефективного державного контролю за використанням
і охороною земель.
Законодавче забезпечення ведення державного земельного
кадастру, спрямування коштів, що надходять від відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва з метою
їх ефективного використання.
Недопущення протиправного відчуження земель державної та
комунальної власності.
Розвиток автоматизованої системи ведення державного
земельного кадастру.
Актуалізація нормативної грошової оцінки земель.
Пріоритетне вирішення питань, пов'язаних із вилученням та
наданням земельних ділянок під будівництво об'єктів для
забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні.
Забезпечення робіт із землеустрою та ведення державного
земельного кадастру сучасними та актуалізованими
топографо-геодезичними і картографічними матеріалами.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Дата | Виконавці | | | |подання до| | | | | Кабінету | | | | | Міністрів| | | | | України | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підготовка |Постанова Кабінету |III |Держкомзем | |проекту |Міністрів України |квартал | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Державної цільової | | | |Міністрів |програми розвитку | | | |України |земельних відносин в| | | | |Україні на період до| | | | |2020 року | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підготовка |Закон України про |протягом |Держкомзем | |проекту |державний земельний |року | | |Закону України |кадастр | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розробити |Проект Закону про |III |Держкомзем, | |проект закону |внесення змін до |квартал |Мін'юст, | |України, яким |деяких законодавчих | |Мінекономіки, | |передбачити: |актів України | |Мінфін, МВС | |надання | | | | |спеціально | | | | |уповноваженому | | | | |органу | | | | |виконавчої | | | | |влади з питань | | | | |земельних | | | | |ресурсів у | | | | |сфері | | | | |державного | | | | |контролю за | | | | |використанням | | | | |та охороною | | | | |земель | | | | |повноважень | | | | |щодо | | | | |обов'язкового | | | | |подання | | | | |позовних заяв | | | | |до суду, | | | | |супроводження | | | | |та вирішення у | | | | |судовому | | | | |порядку питань,| | | | |пов'язаних із | | | | |звільненням | | | | |самовільно | | | | |зайнятих | | | | |земельних | | | | |ділянок на | | | | |землях | | | | |державної, | | | | |комунальної та | | | | |приватної | | | | |власності; | | | | |вдосконалення | | | | |процедур | | | | |встановлення | | | | |осіб, винних у | | | | |самовільному | | | | |зайнятті | | | | |земельних | | | | |ділянок, та | | | | |притягнення їх | | | | |до адмініс- | | | | |тративної від- | | | | |повідальності; | | | | |чітку взаємодію| | | | |органів | | | | |виконавчої | | | | |влади з питань | | | | |земельних | | | | |ресурсів, | | | | |органів | | | | |прокуратури, | | | | |органів | | | | |внутрішніх | | | | |справ та | | | | |органів | | | | |примусового | | | | |виконання | | | | |рішень суду, а | | | | |також | | | | |розпорядників | | | | |земель | | | | |державної та | | | | |комунальної | | | | |власності - | | | | |органів | | | | |місцевого | | | | |самоврядування | | | | |та органів | | | | |виконавчої | | | | |влади з питань | | | | |попередження, | | | | |виявлення, | | | | |усунення | | | | |порушень | | | | |земельного | | | | |законодавства, | | | | |притягнення | | | | |винних осіб до | | | | |відповідаль- | | | | |ності, у тому | | | | |числі | | | | |кримінальної | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |протягом |Мінприроди | |механізму |землі |року | | |реалізації |природоохоронного | | | |частини |призначення | | | |третьої | | | | |статті 46 | | | | |Земельного | | | | |кодексу України| | | | |( 2768-14 ) | | | | |щодо порядку | | | | |використання | | | | |земель іншого | | | | |природо- | | | | |охоронного | | | | |призначення | | | | ----------------------------------------------------------------------
3.2. Екологічна і техногенна безпека життєдіяльності.
Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
Основні проблеми:
Загострення ситуації з негативним екологічним та техногенним
станом у різних регіонах України, у яких внаслідок незбалансованої
господарської діяльності порушено екологічну рівновагу.
Проблема запобігання техногенним випадкам та аварійності
набуває особливої актуальності в атомній енергетиці, хімічній
промисловості, при експлуатації військової техніки, зберіганні
зброї, де використовуються надзвичайно потужні джерела енергії,
екологічно високотоксичні та агресивні речовини. У сучасних умовах
структури виробництва і споживання технічні системи часто стають
джерелом серйозних загроз для суспільства. Засоби, що витрачаються
на ліквідацію наслідків техногенних аварій більше ніж на порядок
перевищують видатки, що виділяються на забезпечення техногенної
безпеки. Існуючі техногенні об'єкти в їх сучасному вигляді не
можуть далі забезпечувати не тільки розвиток економіки, але й її
безпечне функціонування.
Основні завдання:
Розроблення державної системи вирішення проблем попередження
та ліквідації негативних техногенних та екологічних ситуацій на
території України.
Підвищення рівня захисту населення від наслідків природних і
техногенних аварій та катастроф.
Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
3.2.1. Забезпечення зменшення негативних наслідків
антропогенного впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище
України. Підвищення рівня захисту населення від наслідків
природних і техногенних аварій та катастроф
Цілі та очікувані результати:
Визначення усіх територій, на яких існує загроза виникнення
надзвичайних ситуацій у зв'язку з незадовільним техногенним та
екологічним станом. Попередження та ліквідація загроз виникнення
надзвичайних екологічних ситуацій на територіях з найбільш
напруженим техногенним та екологічним станом. Запровадження на
всіх об'єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних
об'єктах автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних
ситуацій та оповіщення персоналу і населення, що проживає в зонах
можливого ураження. Зменшення та поступова ліквідація негативних
техногенних та екологічних ситуацій, нормалізація екологічного
стану на всій території України.
Удосконалення взаємовідносин між суб'єктами господарювання,
аварійно-рятувальними службами та іншими учасниками локалізації і
ліквідації аварій на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах
підвищеної небезпеки.
Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного характеру.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Типові положення про|IV квартал|МНС | |типових |розробку планів | | | |положень про |локалізації та | | | |розробку планів|ліквідації аварійних| | | |локалізації та |ситуацій і аварій | | | |ліквідації | | | | |аварійних | | | | |ситуацій і | | | | |аварій | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Типові технічні |IV квартал|МНС | |типових |завдання з | | | |технічних |обладнання системами| | | |завдань |раннього виявлення | | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Плани щодо |IV квартал|МНС | |планів |впровадження на | | | |організаційних |потенційно- | | | |та спеціальних |небезпечних об'єктах| | | |заходів |та об'єктах | | | | |підвищеної небезпеки| | | | |автоматизованих | | | | |систем раннього | | | | |виявлення | | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |протягом |МНС, центральні | |державної |програма |року |органи виконавчої | |цільової |забезпечення | |влади, Рада | |програми |пожежної безпеки на | |міністрів АРК, | | |період до 2010 року | |обласні, Київська та| | |( 870-2002-п ) | |Севастопольська | | | | |міські державні | | | | |адміністрації | ----------------------------------------------------------------------
3.2.2. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
Цілі та очікувані результати:
Створення умов для динамічного розвитку територій, що зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
спрямованих на покращення якості та підвищення рівня життя
населення і забезпечення гарантованих державних соціальних
стандартів незалежно від місця проживання.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Загальнодержавна |протягом |МНС | |державної |цільова екологічна |року | | |цільової |програма поводження | | | |програми |з радіоактивними | | | | |відходами ( 516-17 )| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Загальнодержавна |протягом |МНС | |державної |програма подолання |року | | |цільової |наслідків | | | |програми |Чорнобильської | | | | |катастрофи на | | | | |2006-2010 роки | | | | |( 3522-15 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Загальнодержавна |протягом |МНС | |державної |програма зняття з |року | | |програми |експлуатації | | | | |Чорнобильської АЕС | | | | |та перетворення | | | | |об'єкта "Укриття" | | | | |на екологічно | | | | |безпечну систему | | | | |( 886-17 ) | | | ----------------------------------------------------------------------
3.3. Охорона праці
Основні проблеми:
Відсутність механізму економічної заінтересованості та
відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних
умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та
профзахворювань.
Відсутня цілісна система державного управління охороною
праці, а саме: не створені структурні підрозділи з охорони праці в
місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування.
Не забезпечується фінансування профілактичних заходів з
охорони праці за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань. Не впроваджено механізм участі держави
у фінансуванні заходів з охорони праці та фінансуванні
профілактичних заходів.
Основні завдання:
Створення механізму економічної заінтересованості та
відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних
умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та
профзахворювань.
Проведення реформи державної системи управління охороною
праці.
Забезпечення дієвого державного нагляду у сфері охорони праці
та промислової безпеки.
Забезпечення якісного навчання та професійної підготовки
кадрів з питань охорони праці.
Реалізація нових інструментів поліпшення стану безпеки
гігієни праці та виробничого середовища.
3.3.1. Створення механізму економічної заінтересованості та
відповідальності власника за створення нешкідливих та безпечних
умов праці, недопущення аварій, нещасних випадків та
профзахворювань
Цілі та очікувані результати:
Зменшення числа аварій, нещасних випадків та профзахворювань.
Зниження рівня аварійності з тяжкими наслідками, виробничого
травматизму на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах та
професійної захворюваності шахтарів.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |протягом |Держгірпромнагляд | |проекту Закону |внесення змін до |року | | |України |Закону України "Про | | | | |охорону праці" | | | | |( 2694-12 ) щодо | | | | |встановлення порядку| | | | |застосування | | | | |штрафних санкцій до | | | | |юридичних осіб, | | | | |удосконалення | | | | |управління охороною | | | | |праці | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |протягом |Держгірпромнагляд | |проекту Закону |промислову безпеку |року | | |України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |жовтень |Держгірпромнагляд | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України щодо | | | | |посилення | | | | |відповідальності за | | | | |порушення вимог | | | | |законодавства про | | | | |охорону праці та | | | | |охорону надр щодо | | | | |збільшення | | | | |адміністративних та | | | | |кримінальних | | | | |штрафів, що | | | | |накладаються на | | | | |осіб, винних у | | | | |порушенні | | | | |законодавства про | | | | |охорону праці, а | | | | |також осіб, які | | | | |приховують від | | | | |розслідування та | | | | |обліку нещасних | | | | |випадків на | | | | |виробництві | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |вересень |Мінвуглепром, | |проекту |Міністрів України | |Держгірпромнагляд | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |Програми підвищення | | | |Міністрів |безпеки праці на | | | |України |вугледобувних та | | | | |шахтобудівних | | | | |підприємствах | | | | |( 374-2006-п ) щодо | | | | |корегування заходів | | | | |програми та строків | | | | |її виконання | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |червень |Держгірпромнагляд | |проекту Закону |ратифікацію | | | |України |Конвенції | | | | |Міжнародної | | | | |організації праці | | | | |1993 року N 174 про | | | | |запобігання великим | | | | |промисловим аваріям | | | | |( 993_107 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |червень |Держгірпромнагляд | |проекту Закону |ратифікацію | | | |України |Конвенції | | | | |Міжнародної | | | | |організації праці | | | | |1995 року N 176 про | | | | |безпеку та гігієну | | | | |праці на шахтах | | | | |( 993_093 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |листопад |Держгірпромнагляд | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |щодо затвердження | | | |Кабінету |порядку видачі | | | |Міністрів |дозволів Державним | | | |України |комітетом з | | | | |промислової | | | | |безпеки, охорони | | | | |праці та гірничого | | | | |нагляду | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |грудень |Мінпраці, Фонд | |проекту |Міністрів України | |соціального | |постанови |щодо внесення змін | |страхування від | |Кабінету |до постанови | |нещасного випадку на| |Міністрів |Кабінету Міністрів | |виробництві, | |України |України "Про | |Держгірпромнагляд | | |затвердження | | | | |Порядку визначення | | | | |страхових тарифів | | | | |для підприємств, | | | | |установ та | | | | |організацій на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку | | | | |на виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання" (від | | | | |13.09.2000 N 1423) | | | | |( 1423-2000-п ) | | | ----------------------------------------------------------------------
3.3.2. Проведення реформи державної системи управління
охороною праці
Цілі та очікувані результати:
Збереження та розвиток трудового потенціалу України,
забезпечення фінансування профілактичних заходів з охорони праці.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |Держгірпромнагляд | |прийняттю |внесення змін до |року | | |проекту Закону |Бюджетного кодексу | | | |України |України ( 2542-14 ) | | | | |щодо фінансування | | | | |профілактичних | | | | |заходів з охорони | | | | |праці | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |червень |Держгірпромнагляд | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про деякі питання | | | |Кабінету |реалізації | | | |Міністрів |повноважень місцевих| | | |України |державних | | | | |адміністрацій в | | | | |галузі охорони праці| | | ----------------------------------------------------------------------
3.3.3. Забезпечення дієвого державного нагляду у сфері
охорони праці та промислової безпеки
Цілі та очікувані результати:
Приведення державного нагляду у відповідність із вимогами
конвенцій МОП, ратифікованих законами України.
Забезпечення можливості постійного моніторингу та контролю за
станом промислової безпеки та охорони праці суб'єктів
господарювання.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |вересень |Держгірпромнагляд | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |п. 1 постанови | | | |Міністрів |Кабінету Міністрів | | | |України |України від | | | | |21.05.2009 N 502 | | | | |( 502-2009-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |жовтень |Держгірпромнагляд | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про деякі питання | | | |Кабінету |розслідування та | | | |Міністрів |ведення обліку | | | |України |нещасних випадків, | | | | |професійних | | | | |захворювань і аварій| | | | |на виробництві | | | | |(нова редакція) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України |жовтень |Держгірпромнагляд | |проекту Закону |про загальнодержавну| | | |України |програму поліпшення | | | | |стану безпеки, | | | | |гігієни праці та | | | | |виробничого | | | | |середовища на | | | | |2010-2015 роки | | | ----------------------------------------------------------------------
3.3.4. Забезпечення якісного навчання та професійної
підготовки кадрів з питань охорони праці
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення усіх галузей економіки висококваліфікованим
персоналом, обізнаним з питань охорони праці.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |жовтень |МОН, | |проекту |Міністрів України | |Держгірпромнагляд | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |державних вимог до | | | |Міністрів |підготовки кадрів з | | | |України |питань охорони праці| | | ----------------------------------------------------------------------
4. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного
зростання
4.1. Податково-бюджетна політика
Основні проблеми:
Нормативно-правова база оподаткування в Україні залишається
неоднорідною, а окремі законодавчі норми - недостатньо
узгодженими, а інколи й суперечливими. Крім законів, питання
оподаткування й досі регулюються декретами Кабінету Міністрів
України, указами Президента України. Внаслідок наявності у
законодавчих актах норм непрямої дії значна кількість питань у
сфері оподаткування регулюється підзаконними нормативно-правовими
актами. Також спостерігається велике податкове навантаження на
бізнес, недосконалий порядок адміністрування податків і зборів,
розгалужена система пільг, яка призводить до нерівних умов ведення
бізнесу, та наявність різноманітних схем мінімізації податкових
зобов'язань.
Основна проблема у функціонуванні державних фінансів - це їх
незбалансованість, що призводить до "ручного управління"
фінансовими потоками.
На сьогодні складання та виконання державного бюджету
здійснюються за програмно-цільовим методом, однак його
застосування не є повномасштабним, оскільки використовуються лише
окремі елементи програмно-цільового методу. У зв'язку з
фрагментарністю нормативно-правового регулювання елементів
програмно-цільового методу та слабкістю вимог щодо
відповідальності керівників бюджетних установ за ефективність
використання бюджетних коштів застосування даного методу на рівні
державного бюджету є здебільшого формальним, що в свою чергу
стримує якісне надання державних послуг та ефективне використання
бюджетних коштів.
Основні завдання:
Організація та оптимізація бюджетного процесу.
Оптимізація рівня і структури державного боргу.
Оптимізація рівня податкового навантаження та підвищення
ефективності адміністрування податків.
Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому
бюджеті.
4.1.1. Організація та оптимізація бюджетного процесу
Цілі та очікувані результати:
Започаткування запровадження стратегічного фінансового
планування.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Активізація |Спільна з МВФ |протягом |Мінфін, | |проведення |дворічна програма |року |Мінекономіки, | |структурних |Stand-By | |центральні органи | |реформ шляхом | | |виконавчої влади | |реалізації | | | | |спільної з МВФ | | | | |дворічної | | | | |програми | | | | |Stand-By | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Законодавче |Закон України про |грудень |Мінфін, Мінекономіки| |унормування |внесення змін до | | | |застосування |Бюджетного кодексу | | | |програмно- |України ( 2542-14 ) | | | |цільового | | | | |методу в | | | | |бюджетному | | | | |процесі | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Обґрунтування |Постанова Кабінету |вересень |Мінфін | |показників |Міністрів України | | | |розвитку | | | | |державного | | | | |і місцевих | | | | |бюджетів та | | | | |їх взаємо- | | | | |узгодження | | | | |на середньо- | | | | |строковий | | | | |період | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Визначення |Постанова Кабінету |вересень |Мінфін, Мінекономіки| |середньо- |Міністрів України | | | |строкових |про прогноз основних| | | |бюджетних |показників зведеного| | | |пріоритетів |бюджету України за | | | |та відповідно |основними видами | | | |до них |доходів, видатків та| | | |граничних |фінансування на | | | |рівнів |наступні три | | | |бюджетних |бюджетні періоди | | | |витрат, а | | | | |також | | | | |формування | | | | |плану | | | | |структури | | | | |витрат | | | | |головними | | | | |розпорядниками | | | | |бюджетних | | | | |коштів на | | | | |середньо- | | | | |строкову | | | | |перспективу | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Покращення |Нормативно-правові |протягом |Мінфін, ГоловКРУ | |системи |акти стосовно |року | | |внутрішнього |внутрішнього | | | |фінансового |контролю в органах | | | |контролю в |державної влади | | | |органах |шляхом гармонізації | | | |державної влади|з міжнародними | | | |шляхом |стандартами та | | | |гармонізації з |найкращою практикою | | | |міжнародними |ЄС | | | |стандартами та | | | | |найкращою | | | | |практикою ЄС | | | | ----------------------------------------------------------------------
4.1.2. Оптимізація рівня і структури державного боргу
Цілі та очікувані результати:
Недопущення неконтрольованого зростання державного боргу та
утримання його у запланованих межах.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |грудень |Мінфін, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки, | |постанови |про стратегію | |Національний банк, | |Кабінету |управління державним| |Мін'юст | |Міністрів |боргом | | | |України щодо |( 978-2010-п ) | | | |стратегії | | | | |управління | | | | |державним | | | | |боргом на | | | | |середньо- | | | | |строкову | | | | |перспективу | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Затвердження |Наказ Мінфіну про |грудень |Мінфін | |Положення про |затвердження | | | |управління |Положення про | | | |ризиками, |управління ризиками,| | | |пов'язаними з |пов'язаними з | | | |державним |державним боргом | | | |боргом | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |липень |Мінфін, | |нормативно- |Міністрів України | |Мінекономіки, | |правової основи|про зменшення | |Мін'юст | |щодо зменшення |ризиків при наданні | | | |ризиків при |державних гарантій і| | | |наданні |розподілу цих | | | |державних |ризиків між | | | |гарантій та |державою, | | | |розподілу цих |кредиторами і | | | |ризиків між |бенефіціарами | | | |державою, |державних гарантій | | | |кредиторами і | | | | |бенефіціарами | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Здійснення |Закон України "Про |протягом |Мінфін | |подальшого |Державний бюджет |року | | |розвитку |України на 2010 рік"| | | |внутрішнього |( 2154-17 ) | | | |ринку державних| | | | |цінних паперів | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Встановлення |Закон України "Про |протягом |Мінфін | |чітких |Державний бюджет |року | | |пріоритетів у |України на 2010 рік"| | | |політиці |( 2154-17 ) | | | |державного | | | | |гарантування за| | | | |кредитами і | | | | |забезпечення її| | | | |переорієнтації | | | | |на самоокупні | | | | |інвестиційні | | | | |проекти | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |листопад |Мінфін, | |проекту Закону |державний і | |Мінекономіки, | |України щодо |гарантований | |Національний банк, | |державного і |державою борг | |Мін'юст | |гарантованого |України | | | |державою боргу | | | | |України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток |Концепція розвитку |протягом |Мінфін | |внутрішнього |внутрішнього ринку |року | | |ринку державних|державних цінних | | | |цінних паперів |паперів на | | | | |2009-2013 роки | | | | |( 316-2009-р ) | | | ----------------------------------------------------------------------
4.1.3. Оптимізація рівня податкового навантаження та
підвищення ефективності адміністрування податків
Цілі та очікувані результати:
Адаптація податкового законодавства до законодавства
Європейського Союзу.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |II |Мінфін, Державна | |нормативно- |акти відповідно до |півріччя |податкова | |правових актів |прийнятого | |адміністрація | | |Податкового | | | | |кодексу України | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Адаптація |Закони України з |протягом |Мінфін, | |законодавства |питань митного |року |Держмитслужба | |України з |оподаткування у | | | |питань митного |відповідності до | | | |оподаткування |законодавства ЄС | | | |до | | | | |законодавства | | | | |ЄС, зокрема | | | | |недопущення | | | | |надання | | | | |тарифних пільг | | | | |та преференцій | | | | |за галузевим | | | | |(суб'єктним) | | | | |принципом. | | | | |Приведення | | | | |митного | | | | |законодавства | | | | |у відповідність| | | | |із Міжнародною | | | | |конвенцією | | | | |про спрощення і| | | | |гармонізацію | | | | |митних процедур| | | | |( 995_643 ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Вдосконалення |Закон України про |протягом |Мінфін, Державна | |законодавства |внесення змін до |року |податкова | |щодо протидії |Закону України "Про | |адміністрація, | |трансфертному |акціонерні | |Мінекономіки | |ціноутворенню |товариства" | | | |відповідно до |( 514-17 ) | | | |директив ОЕСР | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |Звіт стосовно |протягом |Мінфін, | |моніторингу |застосування пільг |року |Мінекономіки, | |застосування |зі сплати податків, | |Державна податкова | |пільг зі сплати|зборів (обов'язкових| |адміністрація, | |податків, |платежів), які | |Держмитслужба | |зборів |призводять до | | | |(обов'язкових |зменшення бюджетних | | | |платежів), які |надходжень, та | | | |призводять до |закони України про | | | |зменшення |внесення відповідних| | | |бюджетних |змін до | | | |надходжень і |законодавства | | | |ухилення | | | | |від сплати | | | | |податків, | | | | |зборів | | | | |(обов'язкових | | | | |платежів) та | | | | |скасування | | | | |таких пільг | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Запровадження |Єдиний реєстр |протягом |Державна податкова | |єдиного реєстру|платників податку на|року |адміністрація, | |платників |додану вартість | |Мінфін | |податку на | | | | |додану вартість| | | | |та | | | | |відшкодування | | | | |від'ємного | | | | |значення | | | | |податку з | | | | |бюджету | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розширення |Рекомендації з ЄС |протягом |Мінфін, Державна | |співробітництва|стосовно |року |податкова | |з ЄС, |вдосконалення | |адміністрація | |спрямованого на|податкової системи | | | |вдосконалення |та адміністрування | | | |податкової |в Україні | | | |системи та | | | | |адміністрування| | | | |в Україні | | | | |відповідно до | | | | |європейських | | | | |стандартів | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Мінфін | |проекту |Міністрів України |квартал | | |постанови |про доповнення | | | |Кабінету |пункту 2 Порядку | | | |Міністрів |подання фінансової | | | |України щодо |звітності | | | |порядку подання|( 419-2000-п ) | | | |фінансової | | | | |звітності за | | | | |звітний період | | | | |великими | | | | |підприємствами | | | | |до податкових | | | | |органів для | | | | |забезпечення | | | | |уніфікованою | | | | |інформацією при| | | | |здійсненні | | | | |камеральних | | | | |перевірок | | | | |податкових | | | | |декларацій | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення і |Наказ Мінфіну про |III |Мінфін | |затвердження |затвердження |квартал | | |Положення про |Положення про | | | |порядок |порядок визначення | | | |визначення |податкових різниць | | | |податкових |за даними | | | |різниць за |бухгалтерського | | | |даними |обліку | | | |бухгалтерського| | | | |обліку | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Накази Мінфіну про |III |Мінфін, | |проектів |внесення змін та |квартал |Держказначейство | |наказів Мінфіну|доповнень до | | | |про внесення |положень | | | |змін та |(стандартів) | | | |доповнень до |бухгалтерського | | | |положень |обліку: | | | |(стандартів) |14 "Оренда", | | | |бухгалтерського|28 "Зменшення | | | |обліку |корисності активів",| | | |з метою їх |32 "Інвестиційна | | | |поширення і |нерухомість", | | | |застосування у |11 "Зобов'язання" | | | |державному | | | | |секторі | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Накази Мінфіну про |III |Мінфін, | |проектів |затвердження |квартал |Держказначейство | |наказів Мінфіну|положень | | | |про |(стандартів) | | | |затвердження |бухгалтерського | | | |положень |обліку в державному | | | |(стандартів) |секторі: | | | |бухгалтерського|"Консолідована | | | |обліку |фінансова звітність | | | |у державному |у державному | | | |секторі |секторі", | | | | |"Фінансова звітність| | | | |за сегментами у | | | | |державному секторі",| | | | |"Зміни облікових | | | | |оцінок та | | | | |виправлення | | | | |помилок", | | | | |"Доходи у державному| | | | |секторі" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Моніторинг стосовно |протягом |Мінфін, ДКЦПФР, | |дотримання |дотримання |року |Держфінпослуг, | |міжнародних |міжнародних | |Національний банк | |стандартів |стандартів | |(за згодою) | |бухгалтерського|бухгалтерського | | | |обліку всіма |обліку | | | |зареєстрованими| | | | |на регульованих| | | | |ринках цінних | | | | |паперів | | | | |компаніями на | | | | |національному | | | | |рівні, зокрема | | | | |шляхом | | | | |створення | | | | |відповідного | | | | |механізму для | | | | |досягнення цієї| | | | |мети | | | | ----------------------------------------------------------------------
4.1.4. Підвищення рівня капітальних видатків у
консолідованому бюджеті
Цілі та очікувані результати:
Повернення державі ролі крупного інвестора в пріоритетних
напрямах розвитку економіки.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Покращення |Плани центральних |II квартал|Мінфін, | |бюджетного |органів виконавчої | |Мінекономіки, інші | |планування на |влади стосовно | |центральні органи | |середньо- |покращення | |виконавчої влади | |строковий |бюджетного | | | |період (щодо |планування на | | | |приведення у |середньостроковий | | | |відповідність |період | | | |стратегічних | | | | |планів | | | | |центральних | | | | |органів | | | | |виконавчої | | | | |влади та | | | | |бюджетних | | | | |обмежень | | | | |у відповідний | | | | |період) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розроблення проекту |грудень |Мінекономіки | |програми |розпорядження | | | |державних |Кабінету Міністрів | | | |капітальних |України щодо | | | |інвестицій |схвалення концепції | | | | |державних | | | | |капітальних | | | | |інвестицій | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Запровадження |Постанова Кабінету |протягом |Мінекономіки, Мінфін| |ведення |Міністрів України |року | | |Державного |про створення | | | |реєстру |Державного реєстру | | | |інвестиційних |інвестиційних | | | |проектів та їх |проектів | | | |моніторингу | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Затвердження |Методика проведення |III |Мінекономіки | |методики |оцінки, відбору та |квартал | | | |надання експертних | | | | |висновків щодо | | | | |інвестиційних | | | | |проектів, які | | | | |повністю або | | | | |частково | | | | |фінансуються за | | | | |рахунок коштів | | | | |державного бюджету | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підготовка |Перелік програм для |вересень |Центральні органи | |пропозицій щодо|передачі окремих | |виконавчої влади, | |передачі |бюджетних програм з | |Мінфін | |окремих |державного бюджету | | | |бюджетних |на фінансування до | | | |програм з |місцевих бюджетів | | | |державного | | | | |бюджету на | | | | |фінансування до| | | | |місцевих | | | | |бюджетів при | | | | |складанні | | | | |проекту бюджету| | | | |на наступний | | | | |бюджетний рік | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Співучасть у |Постанова Кабінету |протягом |Мінжитлокомунгосп, | |проектах |Міністрів України |року |Укравтодор, Мінфін | |державно- |щодо порядку | | | |приватного |використання | | | |партнерства для|коштів Державного | | | |розвитку |бюджету України | | | |житлово- |на 2010 рік | | | |комунального та|( 2154-17 ) щодо | | | |дорожнього |проектів | | | |господарства |державно-приватного | | | | |партнерства для | | | | |розвитку | | | | |житлово-комунального| | | | |та дорожнього | | | | |господарства | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Надання |Постанова |протягом |Мінекономіки | |державної |Кабінету |року | | |підтримки через|Міністрів України | | | |механізм |щодо порядку | | | |здешевлення |використання | | | |кредитів на |коштів Державного | | | |реалізацію |бюджету України | | | |інвестиційних |на 2010 рік | | | |та інноваційних|( 2154-17 ) щодо | | | |проектів |здешевлення | | | | |кредитів на | | | | |реалізацію | | | | |інвестиційних та | | | | |інноваційних | | | | |проектів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |протягом |Мінекономіки, | |прийняттю |внесення змін до |року |Держцінінспекція | |проекту Закону |Кодексу України | | | |України |про адміністративні | | | | |правопорушення | | | | |( 80731-10, | | | | | 80732-10 ) (щодо | | | | |посилення | | | | |відповідальності) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Проект постанови |III |Мінекономіки | |проекту |Кабінету Міністрів |квартал | | |постанови |України про умови та| | | |Кабінету |порядок здійснення | | | |Міністрів |інвестиційних | | | |України |конкурсів державними| | | | |та комунальними | | | | |підприємствами | | | ----------------------------------------------------------------------
4.2. Цінова політика
Основні проблеми:
Недосконалість законодавчої бази щодо ціноутворення.
Висока волатильність цін на ринку окремих видів товарів та
послуг, у тому числі спричинена виникненням тимчасових
диспропорцій між попитом та пропозицією товарів, а також
невизначеністю щодо політики перегляду адміністративно
регульованих цін/тарифів, особливо у житлово-комунальному секторі.
Посилення інфляційних очікувань через існування непрозорої
валютно-курсової політики.
Монополізація економіки, яка обмежує конкуренцію у різних
секторах економіки та призводить до викривлення цін.
Основні завдання:
Поступове зменшення рівня інфляції.
Удосконалення регулювання у сферах природних монополій.
Підтримання стабільності національної валюти відносно
провідних світових валют.
4.2.1. Поступове зменшення рівня інфляції
Цілі та очікувані результати:
Утримання рівня інфляції у запланованих розмірах.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України "Про |II квартал|Мінекономіки, | |прийняттю |ціни і | |Держцінінспекція | |Закону України |ціноутворення" | | | |"Про ціни і |(нова редакція), | | | |ціноутворення" |в якому, зокрема, | | | |(нова редакція)|передбачено | | | | |поширення його дії | | | | |на суб'єктів | | | | |господарювання - | | | | |фізичних осіб з | | | | |метою створення | | | | |прозорого механізму | | | | |ціноутворення, що | | | | |унеможливить | | | | |необґрунтоване | | | | |зростання цін на | | | | |соціально значущі | | | | |товари та послуги | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення та |Спільний План |II квартал|Мінекономіки, | |реалізація |Кабінету Міністрів | |Мінфін, | |спільного плану|України та | |Національний банк | |Кабінету |Національного банку | |(за згодою) | |Міністрів |України щодо | | | |України та |переходу до режиму, | | | |Національного |що базується на | | | |банку України |ціновій стабільності| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Посилення |Звіт щодо |протягом |Держцінінспекція, | |контролю за |обґрунтованості цін |року |Мінекономіки, | |цінами |(тарифів) при | |ГоловКРУ, центральні| |(тарифами) |закупівлі (продажу) | |органи виконавчої | |закупівлі |товарів і послуг | |влади та інші | |(продажу) |державними | |державні органи | |товарів і |підприємствами | | | |послуг | | | | |державними | | | | |підприємствами,| | | | |а також | | | | |підприємствами | | | | |з державною | | | | |часткою у | | | | |статутному | | | | |капіталі більше| | | | |50 відсотків | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Упередження |Баланси попиту та |протягом |Мінагрополітики, | |виникненню |пропозиції основних |року |Мінекономіки | |тимчасових |видів продовольства | | | |дисбалансів | | | | |шляхом | | | | |систематичного | | | | |моніторингу | | | | |збалансованості| | | | |попиту та | | | | |пропозиції | | | | |основних видів | | | | |продовольства | | | | |(зерна та | | | | |продуктів його | | | | |переробки, | | | | |м'яса, | | | | |м'ясопродуктів,| | | | |молока, молоко-| | | | |продуктів, | | | | |олії та цукру) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Упередження |Баланси попиту та |протягом |Мінпаливенерго, | |виникненню |пропозиції основних |року |Мінекономіки, | |тимчасових |видів енергоносіїв і| |Мінвуглепром, | |дисбалансів |електричної енергії | |Мінпромполітики | |шляхом | | | | |систематичного | | | | |моніторингу | | | | |збалансованості| | | | |попиту та | | | | |пропозиції | | | | |основних видів | | | | |енергоносіїв і | | | | |електричної | | | | |енергії, | | | | |розроблення | | | | |пропозицій щодо| | | | |забезпечення | | | | |збалансованості| | | | |попиту та | | | | |пропозиції на | | | | |внутрішньому | | | | |ринку | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Упередження |Баланси попиту та |протягом |Мінпромполітики | |виникненню |пропозиції |року | | |тимчасових |непродовольчих | | | |дисбалансів |товарів | | | |шляхом | | | | |систематичного | | | | |моніторингу | | | | |збалансованості| | | | |попиту та | | | | |пропозиції | | | | |непродовольчих | | | | |товарів та | | | | |підготовка | | | | |пропозицій щодо| | | | |збалансованості| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |План заходів, |II |Мінекономіки, | |заходів, |спрямованих на |півріччя |Мінфін | |спрямованих на |взаємодію України та| | | |взаємодію |ЄС у сфері | | | |України та ЄС у|ціноутворення | | | |сфері | | | | |ціноутворення | | | | ----------------------------------------------------------------------
4.2.2. Удосконалення регулювання у сферах природних монополій
Цілі та очікувані результати:
Впровадження прозорих "правил гри" на монопольних ринках.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | |виконання | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Доопрацювання |Проект Закону |протягом |АМКУ, | |Закону |України про внесення|року |Мінтрансзв'язку, | |України про |змін до деяких | |Мінекономіки, | |внесення змін |законів України щодо| |Мінфін, | |до деяких |розмежування | |Мінпаливенерго, | |законів України|повноважень | |Мінжитлокомунгосп, | |щодо |державних органів у | |Держпід- | |розмежування |сферах природних | |приємництво, НКРЕ | |повноважень |монополій та у | | | |державних |галузі зв'язку | | | |органів у | | | | |сферах | | | | |природних | | | | |монополій та у | | | | |галузі зв'язку | | | | ----------------------------------------------------------------------
4.3. Інвестиційна політика
Основні проблеми:
Обтяжливі регуляторні процедури, зокрема: складність
адміністрування податків, кількість та складність отримання
дозволів, технічне регулювання (сертифікація та стандартизація).
Високий податковий тиск на економіку.
Нерозвиненість інституційних механізмів інвестування, таких
як державно-приватне партнерство та залучення інвесторів на умовах
угод про розподіл продукції, відсутність індустріальних
(промислових) парків, а також слабкі державні гарантії прав
концесіонерів.
Слабкі інституційні механізми забезпечення гарантій прав
власності.
Такий стан справ призвів до того, що в умовах погіршення
фінансового стану підприємств, різкого зменшення прибутковості та
кредитоспроможності підприємств, скорочення позичкових ресурсів
(національних - через кризу ліквідності та підвищення вартості
запозичень, зовнішніх - внаслідок розвитку фінансової кризи), а
також високого ступеня невизначеності щодо глибини та тривалості
кризових явищ позначилися не лише на здатності виконувати поточні
зобов'язання, а й стали основною причиною пролонгованого згортання
інвестиційної діяльності. Як наслідок, обсяги інвестицій в
основний капітал за 9 місяців 2009 року реально скоротилися майже
у два рази, валового нагромадження основного капіталу - на
46,2 відсотка в цілому за 2009 рік. В умовах невиконання
державного бюджету відбулося скорочення державних інвестицій:
капітальні видатки зведеного бюджету зменшилися на 51,5 відсотка
порівняно з 2008 роком (частка у структурі видатків зведеного
бюджету знизилася з 13,3 до 6,5 відсотка).
У свою чергу низька інвестиційна активність реального
сектору, відсутність довгострокового кредитування стали основними
причинами глибокого падіння в будівництві, що становить за
підсумками року 48,2 відсотка.
Основні проблемні питання, пов'язані з підготовкою та
проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу, виникають у зв'язку з невиконанням обсягів
запланованих робіт (зокрема будівельних робіт) у терміни,
визначені Програмою. До причин, які призводять до перенесення
термінів початку робіт на інфраструктурних об'єктах можна
віднести: фінансування завдань і заходів не в повному обсязі;
проблеми із розробкою проектно-кошторисної документації та титулів
будов; стислі терміни для залучення інвестицій.
Основні завдання:
Розвиток державно-приватного партнерства з метою стимулювання
інвестиційної діяльності.
Створення індустріальних (промислових) парків.
Відновлення діяльності спеціальних режимів (СЕЗ та ТПР).
Посилення державних гарантій прав концесіонерів.
Удосконалення механізму залучення інвесторів на умовах угод
про розподіл продукції.
Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні.
4.3.1. Розвиток державно-приватного партнерства з метою
стимулювання інвестиційної діяльності, створення індустріальних
(промислових) парків, відновлення діяльності спеціальних режимів
(СЕЗ та ТПР), посилення державних гарантій прав концесіонерів,
залучення інвесторів на умовах угод про розподіл продукції
Цілі та очікувані результати:
Збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку
країни.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |III |Мінекономіки | |прийняттю |основні засади |квартал | | |Закону України |взаємодії держави з | | | | |приватними | | | | |партнерами | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |III |Мінекономіки | |прийняттю |індустріальні |квартал | | |Закону України |(промислові) парки | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінекономіки | |проекту |спеціальні (вільні) | | | |Закону України |економічні зони | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України щодо |грудень |Мінекономіки | |проекту |створення та | | | |Закону України |функціонування | | | | |територій | | | | |перспективного | | | | |розвитку | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |III |Мінекономіки | |прийняттю |внесення змін до |квартал | | |Закону України |деяких законодавчих | | | | |актів України (щодо | | | | |прав концесіонерів) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінекономіки | |проекту |внесення змін до | | | |Закону України |деяких законодавчих | | | | |актів України (щодо | | | | |угод про розподіл | | | | |продукції) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Співучасть у |Проекти |протягом |Мінжитлокомунгосп, | |проектах |державно-приватного |року |Укравтодор, Мінфін | |державно- |партнерства для | | | |приватного |розвитку | | | |партнерства |житлово-комунального| | | | |та дорожнього | | | | |господарства | | | ----------------------------------------------------------------------
4.3.2. Підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу в Україні
Цілі та очікувані результати:
Виконання значного обсягу робіт щодо підготовки спортивної,
транспортної, медичної інфраструктури відповідно до визначених
програмних показників.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Внесення змін |Постанова Кабінету |протягом |Мінекономіки | |до Державної |Міністрів про |року | | |цільової |внесення змін до | | | |програми |постанови Кабінету | | | |підготовки та |Міністрів України | | | |проведення в |від 22.02.2008 N 107| | | |Україні |( 107-2008-п ) | | | |фінальної | | | | |частини | | | | |чемпіонату | | | | |Європи | | | | |2012 року з | | | | |футболу та | | | | |забезпечення її| | | | |реалізації | | | | |( 107-2008-п ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |протягом |Центральні та | |Державної |програма підготовки |року |місцеві органи | |цільової |та проведення в | |виконавчої влади | |програми |Україні фінальної | | | |підготовки та |частини чемпіонату | | | |проведення в |Європи 2012 року | | | |Україні |з футболу | | | |фінальної |( 107-2008-п ) | | | |частини | | | | |чемпіонату | | | | |Європи | | | | |2012 року з | | | | |футболу | | | | |( 107-2008-п ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Моніторинг |Звіт про виконання |кожне |Мінекономіки | |виконання |завдань і заходів |півріччя | | |завдань і |Державної цільової | | | |заходів |програми підготовки | | | |Державної |та проведення в | | | |цільової |Україні фінальної | | | |програми |частини чемпіонату | | | |підготовки та |Європи 2012 року з | | | |проведення в |футболу | | | |Україні |( 107-2008-п ) | | | |фінальної | | | | |частини | | | | |чемпіонату | | | | |Європи | | | | |2012 року з | | | | |футболу | | | | |( 107-2008-п ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Участь у |План роботи |протягом |МЗС, центральні | |міжнародному |Українсько- |року |органи виконавчої | |співробітництві|польського комітету | |влади | | |з питань підготовки | | | | |та проведення | | | | |чемпіонату та | | | | |відповідних робочих | | | | |груп | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Участь у вітчизняних|протягом |центральні органи | | |та закордонних |року |виконавчої влади | | |виставкових заходах | | | | |з метою сприяння | | | | |залученню приватних | | | | |інвестицій для | | | | |забезпечення | | | | |розбудови | | | | |інфраструктурних | | | | |проектів в рамках | | | | |чемпіонату | | | ----------------------------------------------------------------------
4.3.3. Створення умов для розвитку будівельної галузі
Цілі та очікувані результати:
Зростання обсягів будівельних робіт.
Оновлення стандартів ГОСТ, прийнятих до 1992 року в
порівнянні з кількістю чинних станом на 01.01.1992 року - до
60 відсотків.
Оновлення СНиП та СН, прийнятих до 1992 року в порівнянні з
кількістю чинних станом на 01.01.1992 року - до 77 відсотків.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |листопад |Мінрегіонбуд | |законопроекту |внесення змін до | | | | |Закону України "Про | | | | |планування і | | | | |забудову територій" | | | | |( 1699-14 ) | | | | |(щодо розподілу | | | | |зобов'язань зі | | | | |створення та | | | | |розвитку | | | | |інженерно- | | | | |транспортної та | | | | |соціальної | | | | |інфраструктури | | | | |відповідних | | | | |територіальних | | | | |одиниць між | | | | |органами місцевого | | | | |самоврядування, | | | | |забудовниками | | | | |та експлуатуючими | | | | |організаціями) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінрегіонбуд | |законопроекту |саморегулювання | | | | |будівельної | | | | |діяльності | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |жовтень |Мінрегіонбуд, | |проекту рішення|Міністрів України | |Мінфін, | |Уряду України |щодо умов | |Мінекономіки, | | |компенсації | |Мінпаливенерго, НКРЕ| | |забудовникам витрат | | | | |на створення | | | | |додаткових об'єктів | | | | |енергетики | | | | |відповідно до | | | | |норм статті 179 | | | | |Господарського | | | | |кодексу України | | | | |( 436-15 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Програма створення |протягом |Мінрегіонбуд | |Галузевої |та постійного |року | | |програми |оновлення Галузевої | | | | |нормативної бази з | | | | |праці та професійної| | | | |класифікації у | | | | |будівництві на | | | | |2005-2010 роки | | | | |(наказ Держбуду | | | | |від 28.12.2004 | | | | |N 243) | | | | |( v0243509-04 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Оновлення |Перелік об'єктів |жовтень |Мінрегіонбуд, | |Переліку |для затвердження | |Держспоживстандарт, | |об'єктів |проектів | |Мінприроди, МНС, | | |будівництва, для | |МОЗ, НАЕР, | | |яких комплексний | |Держгірпромнагляд, | | |висновок державної | |Держкомпідприєм- | | |експертизи не є | |ництво | | |обов'язковим | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Запровадження у|Державні будівельні |грудень |Мінрегіонбуд, | |новому |норми, стандарти | |місцеві органи | |будівництві | | |виконавчої влади | |та при | | | | |реконструкції | | | | |існуючих | | | | |будівель | | | | |енергоефек- | | | | |тивних | | | | |технічних | | | | |рішень та | | | | |енергозбері- | | | | |гаючого | | | | |інженерного | | | | |обладнання, | | | | |а також їх | | | | |енерго- | | | | |паспортизації | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінрегіонбуд | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Порядку розроблення,| | | |Міністрів |погодження, | | | |України |затвердження, | | | | |внесення змін до | | | | |будівельних норм та | | | | |визнання їх такими, | | | | |що втратили чинність| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінрегіонбуд | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Положення про | | | |Міністрів |центральний фонд | | | |України |будівельних норм | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінрегіонбуд, МВС, | |проекту |Міністрів України | |МНС, | |постанови |про затвердження | |Мінагрополітики, | |Кабінету |типового Положення | |Мінвуглепром, | |Міністрів |про фонди галузевих | |Мінжитлокомунгосп, | |України |будівельних норм | |Мінпаливенерго, | | | | |Мінпромполітики, | | | | |Мінтрансзв'язку, | | | | |Держкомрибгосп, | | | | |Держводгосп, | | | | |Укравтодор | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінрегіонбуд | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Положення про базову| | | |Міністрів |організацію з | | | |України |науково-технічної | | | | |діяльності у | | | | |будівництві | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |грудень |Мінрегіонбуд | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Програми перегляду | | | |Міністрів |державних | | | |України |будівельних норм і | | | | |правил, прийнятих до| | | | |набрання чинності | | | | |Законом України "Про| | | | |будівельні норми" | | | | |( 1704-17 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |II квартал|Мінрегіонбуд, МВС, | |проекту |Кабінету Міністрів | |МНС, | |Концепції |України | |Мінагрополітики, | |розвитку | | |Мінвуглепром, | |системи | | |Мінжитлокомунгосп, | |нормативного | | |Мінпаливенерго, | |забезпечення | | |Мінпромполітики, | |будівництва в | | |Мінтрансзв'язку, | |Україні на | | |Держкомрибгосп, | |2010-2015 роки | | |Держводгосп, | | | | |Укравтодор | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінрегіонбуд | |проекту Закону |відповідальність за | | | |України |правопорушення у | | | | |сфері містобудування| | | | |(нова редакція) | | | ----------------------------------------------------------------------
4.4. Інституціональні та організаційні механізми економічного
регулювання
Основні проблеми:
Відсутність на сьогодні в Україні єдиної системи реєстрації
прав на нерухоме майно перешкоджає залученню в економічний обіг
майнових і земельних ресурсів, систематизації відомостей про
нерухомість з метою її оподаткування, що призводить до втрат
Державного бюджету України, а також створює умови для рейдерських
захоплень та перешкоди для залучення іноземних інвестицій.
Приватизація інвестиційно-привабливих об'єктів обтяжена цілим
рядом проблем, або заборонена рішеннями вищих органів влади,
внаслідок чого гальмується внесення інвестицій у розвиток
стратегічних галузей економіки, невиконання завдань з надходження
коштів від приватизації до державного бюджету набрало системного
характеру.
Діюча система управління державною власністю залишається
малоефективною. Структура державного сектору економіки та існуючий
розподіл функцій з управління об'єктами державної власності між
органами виконавчої влади є недосконалими.
Основні завдання:
Реформування відносин власності.
Підвищення ефективності управління об'єктами державної
власності та корпоративними правами держави.
Дерегуляція підприємницької діяльності.
Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів.
Проведення адміністративної реформи та поліпшення якості
державного управління.
Сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства та
посилення їх впливу на формування та реалізацію державної
політики.
4.4.1. Реформування відносин власності
Цілі та очікувані результати:
Оптимізація кількості підприємств державного сектору
економіки, які не підлягають приватизації і мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави.
Збільшення кількості підприємств державного сектору
економіки, які відновили свою платоспроможність у процедурах
банкрутства.
Виконання завдань щодо залучення коштів від приватизації
державного майна, визначених державним бюджетом, із забезпеченням
принципів прозорості.
Запровадження прозорої процедури набуття прав власності на
землю на конкурентних засадах (на земельних торгах).
Підвищення інвестиційної привабливості економіки України
шляхом визначення чіткої процедури набуття прав на землю
юридичними особами, зокрема з іноземними інвестиціями,
забезпечення гарантування цих прав.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України щодо |IV квартал|Мін'юст, | |проекту Закону |створення відкритого| |Мінекономіки, ФДМ, | |України |публічного реєстру | |Мінжитлокомунгосп | | |та кадастрів | | | | |майнових прав і | | | | |чіткої регламентації| | | | |роботи реєстраторів | | | | |з метою впровадження| | | | |прозорих та єдиних | | | | |правил для | | | | |власників, | | | | |співвласників, | | | | |територіальних | | | | |громад та держави як| | | | |суб'єктів майнових | | | | |правовідносин | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України щодо |IV квартал|Мін'юст, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки, | |України |цивільного | |Мінжитлокомунгосп | | |законодавства з | | | | |метою запровадження | | | | |нових механізмів | | | | |вирішення суперечок | | | | |між співвласниками | | | | |розподільного майна | | | | |шляхом проведення | | | | |приватизації | | | | |індивідуальних | | | | |часток власності для| | | | |окремих осіб | | | | |незалежно від | | | | |бажання інших осіб, | | | | |зареєстрованих у | | | | |квартирі/кімнаті, а | | | | |також вирішення | | | | |суперечок між | | | | |співвласниками | | | | |спільного | | | | |неподільного майна | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мін'юст, | |проекту Закону |поземельну книгу | |Мінекономіки, | |України | | |Держкомзем, | | | | |Мінжитлокомунгосп | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мін'юст, | |проекту Закону |речове право | |Мінекономіки, | |України | | |Держкомзем, | | | | |Мінжитлокомунгосп, | | | | |Фонд державного | | | | |майна | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Комерційний кодекс | |Мін'юст | |проекту Закону | | |Мінекономіки, | |України | | |Антимонопольний | | | | |комітет, | | | | |Держфінпослуг, | | | | |ДКЦПРФ, | | | | |Мінжитлокомунгосп, | | | | |Фонд державного | | | | |майна | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінекономіки | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |перелік об'єктів | | | | |права державної | | | | |власності, що не | | | | |підлягають | | | | |приватизації" | | | | |( 847-14 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінекономіки | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |передачу об'єктів | | | | |права державної та | | | | |комунальної | | | | |власності" | | | | |( 147/98-ВР ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |IV квартал|Мін'юст, Держкомзем,| |нормативно- |акти Кабінету | |Укргеодезкартографія| |правових актів |Міністрів України | | | |Кабінету |щодо реалізації | | | |Міністрів |Закону України "Про | | | |України |внесення змін до | | | | |Закону України "Про | | | | |державну реєстрацію | | | | |речових прав на | | | | |нерухоме майно та їх| | | | |обмежень" | | | | |( 1878-17 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |Звіти щодо |протягом |Мінекономіки | |моніторингу |ефективності |року | | | |виконання | | | | |центральними та | | | | |місцевими органами | | | | |виконавчої влади, | | | | |іншими органами, які| | | | |здійснюють | | | | |управління об'єктами| | | | |державної власності,| | | | |повноважень з | | | | |управління об'єктами| | | | |державної власності | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |Звіти щодо |протягом |Фонд державного | |моніторингу |діяльності |року |майна | | |приватизованих | | | | |підприємств, у | | | | |статутному капіталі | | | | |яких є державна | | | | |частка, та за його | | | | |результатами | | | | |підготовка | | | | |пропозицій щодо | | | | |доцільності | | | | |залишення у | | | | |державній власності | | | | |пакетів акцій | | | | |господарських | | | | |товариств або їх | | | | |відчуження | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Формування |Перелік об'єктів |III |Фонд державного | |переліків |державної власності,|квартал |майна, органи | |об'єктів |що будуть | |управління державним| | |запропоновані до | |майном | | |приватизації, в | | | | |тому числі об'єктів | | | | |приватизації разом | | | | |із земельними | | | | |ділянками, для | | | | |забезпечення | | | | |виконання бюджетних | | | | |завдань з | | | | |надходження коштів | | | | |від приватизації | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Спільний проект між |протягом |Фонд державного | |спільного |Фондом державного |року |майна | |проекту |майна України та | | | | |Німецьким | | | | |товариством з | | | | |технічного | | | | |співробітництва | | | | |(GTZ) з метою | | | | |надання спеціалістам| | | | |Фонду інформаційної | | | | |підтримки з | | | | |конкретних питань у | | | | |сфері фінансового | | | | |моніторингу, | | | | |контролінгу | | | | |приватизаційних угод| | | | |та роботи з | | | | |інвесторами у | | | | |процесі | | | | |приватизації та | | | | |постприватизаційний | | | | |період, вивчення | | | | |досвіду інших країн | | | | |(у формі навчальних | | | | |семінарів) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання |Спільний з МБРР |протягом |Держкомзем | |заходів щодо |проект "Видача |року | | |захисту прав |державних актів на | | | |власності на |право власності на | | | |землю |землю в сільській | | | | |місцевості та | | | | |розвиток системи | | | | |кадастру" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Фонд державного | |проекту Закону |Фонд державного | |майна | |України |майна України | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Програма |протягом |Мінпромполітики, | |програми |реструктуризації, |року |Фонд державного | | |передприватизаційної| |майна | | |підготовки | | | | |підприємств | | | | |оборонно- | | | | |промислового | | | | |комплексу | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реорганізація |Закон України щодо |IV квартал|Мінвуглепром, Фонд | |підприємств, |реорганізації | |державного майна | |що належать |підприємств, що | | | |до сфери |належать до сфери | | | |управління |управління | | | |Мінвуглепрому |Мінвуглепрому, | | | | |шляхом їх укрупнення| | | | |(об'єднання), виділу| | | | |або поділу та | | | | |передача пакетів | | | | |акцій підприємств | | | | |вугільної галузі до | | | | |державних органів | | | | |приватизації для | | | | |здійснення їх | | | | |продажу з метою | | | | |оптимізації та | | | | |реформування | | | | |організаційної | | | | |структури вугільної | | | | |промисловості | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Приватизація |Закон України щодо |IV квартал|Фонд державного | |підприємств |приватизації | |майна, Мінвуглепром | |вугільної |підприємств | | | |галузі |вугільної галузі | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Співпраця |Інформаційно- |протягом |Фонд державного | |з ЄС |аналітичні матеріали|року |майна | | |та рекомендації щодо| | | | |європейського | | | | |досвіду реформування| | | | |відносин власності | | | | |(в рамках | | | | |інструменту ЄС | | | | |ТАІЕХ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінпромполітики, | |проекту Закону |особливості | |Фонд державного | |України |приватизації | |майна | | |(корпоратизації) | | | | |підприємств | | | | |оборонно- | | | | |промислового | | | | |комплексу | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Запровадження |Закон України про |протягом |Держкомзем | |прозорого |ринок земель; |року | | |механізму |Закон України про | | | |набуття прав |внесення змін до | | | |на землю, |Земельного кодексу | | | |посилення |України ( 2768-14 ) | | | |захисту прав |(щодо набуття права | | | |власності на |власності на | | | |землю |землю юридичними | | | | |особами | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінекономіки | |проекту Закону |внесення змін до |квартал | | |України |Закону України "Про | | | | |відновлення | | | | |платоспроможності | | | | |боржника або | | | | |визнання його | | | | |банкрутом" | | | | |( 2343-12 ) (щодо | | | | |забезпечення | | | | |швидкого й | | | | |ефективного закриття| | | | |неспроможних і | | | | |реорганізацію | | | | |спроможних, але | | | | |неплатоспроможних | | | | |боржників) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Визначення |Закон України про |III |Центральні органи | |правових та |економічні засади |квартал |виконавчої влади | |економічних |поводження з | | | |засад |окремими видами | | | |поводження з |майна | | | |арештованим, | | | | |безхазяйним, | | | | |заставленим | | | | |та деякими | | | | |іншими видами | | | | |майна, | | | | |включаючи їх | | | | |облік, | | | | |зберігання та | | | | |реалізацію | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Сприяння прийняттю |II-III |Фонд державного | |прийняттю |Закону України про |квартали |майна, Мін'юст, | |Закону України |внесення змін до | |Мінекономіки | |про внесення |деяких законодавчих | | | |змін до деяких |актів України (щодо | | | |законодавчих |оцінки майна, | | | |актів України |земельних ділянок та| | | |(щодо оцінки |інших об'єктів) | | | |майна, | | | | |земельних | | | | |ділянок та | | | | |інших об'єктів)| | | | ----------------------------------------------------------------------
4.4.2. Підвищення ефективності управління об'єктами державної
власності та корпоративними правами держави
Цілі та очікувані результати:
Покращення основних показників фінансово-господарської
діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки
та зменшення відсотка неефективно працюючих державних підприємств.
Виконання показників щодо перерахування до Державного бюджету
України частини чистого прибутку державними підприємствами та
дивідендів на державну частку акцій у статутних капіталах
господарських товариств.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінекономіки | |проекту Закону |внесення змін до |квартал | | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України щодо | | | | |спільної діяльності | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінекономіки | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України (щодо | | | | |усунення | | | | |неузгодженостей в | | | | |законодавстві щодо | | | | |управління об'єктами| | | | |державної власності)| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінекономіки | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України (щодо | | | | |діяльності | | | | |промислово- | | | | |фінансових груп) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Оптимізація |Звіт щодо |протягом |Мінекономіки, Фонд | |корпоративного |моніторингу |року |державного майна, | |портфеля |фінансового стану | |органи, уповноважені| |держави на |підприємств | |управляти державним | |підставі даних | | |майном | |моніторингу | | | | |фінансового | | | | |стану | | | | |підприємств | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мін'юст | |проекту Закону |державні унітарні | | | |України |підприємства | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мін'юст | |проекту Закону |господарські | | | |України |об'єднання | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінекономіки, Фонд | |проектів |внесення змін до | |державного майна, | |законів України|законів України "Про| |Мінфін, Мін'юст | | |виконавче | | | | |провадження" | | | | |( 606-14 ); "Про | | | | |відновлення | | | | |платоспроможності | | | | |боржника або | | | | |визнання його | | | | |банкрутом" | | | | |( 2343-12 ) (щодо | | | | |вдосконалення | | | | |механізму | | | | |примусової | | | | |реалізації майна | | | | |підприємств і | | | | |скасування | | | | |мораторію на | | | | |примусову | | | | |реалізацію майна) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Фонд державного | |проекту Закону |внесення змін до | |майна, Мінекономіки | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України (щодо | | | | |усунення | | | | |неузгодженостей в | | | | |законодавстві щодо | | | | |орендних відносин) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |протягом |Мінекономіки | |нормативно- |акти, спрямовані |року | | |правових актів |на підвищення | | | | |відповідальності | | | | |керівників | | | | |державних | | | | |підприємств за | | | | |результати їх | | | | |діяльності | | | ----------------------------------------------------------------------
4.4.3. Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу
Цілі та очікувані результати:
Скорочення переліку видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню.
Скорочення процедури започаткування бізнесу до 14 днів.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Держкомпідприєм- | |проекту Закону |внесення змін до | |ництво | |України |Закону України "Про | | | | |ліцензування певних | | | | |видів господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) щодо | | | | |скорочення видів | | | | |господарської | | | | |діяльності, що | | | | |підлягають | | | | |ліцензуванню | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Держкомпідприєм- | |проекту Закону |внесення змін до | |ництво | |України |Кодексу України про | | | | |адміністративні | | | | |правопорушення | | | | |( 80731-10, | | | | | 80732-10 ) щодо | | | | |відповідальності за | | | | |порушення порядку | | | | |видачі документів | | | | |дозвільного | | | | |характеру | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Покращення |Удосконалення |протягом |Держкомпідприєм- | |механізму |нормативно-правової |року |ництво | |дозвільних |бази з урахуванням | | | |процедур |міжнародного досвіду| | | | |щодо уніфікованого | | | | |підходу до | | | | |дозвільних процедур | | | | |використання малих | | | | |архітектурних форм у| | | | |підприємницькій | | | | |діяльності | | | ----------------------------------------------------------------------
4.4.4. Усунення перешкод у веденні господарської діяльності
Цілі та очікувані результати:
Реформування існуючої системи технічного регулювання на
засадах кращого міжнародного та європейського досвіду.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінекономіки, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінфін, ДПА, | |України |Закону України "Про | |Національний банк, | | |застосування | |Держкомпідприєм- | | |реєстраторів | |ництво | | |розрахункових | | | | |операцій у сфері | | | | |торгівлі, | | | | |громадського | | | | |харчування та | | | | |послуг" | | | | |( 265/95-ВР ) | | | | |(стосовно | | | | |впровадження | | | | |сучасних | | | | |інформаційних | | | | |технологій | | | | |реєстрації і | | | | |зберігання | | | | |фіскальної | | | | |інформації для | | | | |спрощення умов | | | | |ведення бізнесу та | | | | |оптимізацію витрат | | | | |суб'єктів | | | | |господарювання, що | | | | |ведуть господарську | | | | |діяльність у сфері | | | | |торгівлі, | | | | |ресторанного | | | | |господарства та | | | | |послуг) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінекономіки, | |проекту Закону |ринковий нагляд щодо| |Держспоживстандарт | |України |запровадження | | | | |нагляду за | | | | |безпечністю | | | | |продукції, | | | | |розміщеної на | | | | |ринку, на основі | | | | |принципів | | | | |Європейського Союзу | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінекономіки, | |проекту Закону |внесення змін до | |Держспоживстандарт | |України |Закону України "Про | | | | |стандарти, технічні | | | | |регламенти та | | | | |процедури оцінки | | | | |відповідності" | | | | |( 3164-15 ) | | | | |(стосовно приведення| | | | |законодавства у | | | | |сфері технічного | | | | |регулювання у | | | | |відповідність з | | | | |вимогами СОТ та | | | | |законодавством | | | | |Європейського Союзу)| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України щодо |IV квартал|Мінекономіки, МОН, | |проекту Закону |відстеження | |МОЗ, | |України |продукції, яка | |Мінагрополітики, | | |містить генетично | |Держспоживстандарт | | |модифіковані | | | | |організми або | | | | |отримана з їх | | | | |використанням | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанови Кабінету |IV квартал|Держспоживстандар, | |проектів |Міністрів України | |центральні органи | |постанов |про затвердження | |виконавчої влади | |Кабінету |технічних | | | |Міністрів |регламентів, | | | |України |передбачених | | | | |Планом заходів | | | | |щодо виконання у | | | | |2010 році | | | | |Загальнодержавної | | | | |програми адаптації | | | | |законодавства | | | | |України до | | | | |законодавства | | | | |Європейського Союзу | | | | |( 1196-2010-р ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Внесення змін |Нормативно-правові |IV квартал|МВС, Мінприроди, | |до нормативно- |акти щодо передачі | |НАЕР, | |правових актів |повноважень з | |Держгірпромнагляд, | | |видачі документів | |Держкомпідприєм- | | |дозвільного | |ництво, | | |характеру | |Мінрегіонбуд, | | |територіальними | |Держкомзем | | |органами центральних| | | | |органів виконавчої | | | | |влади з обласного на| | | | |місцевий (міський, | | | | |районний) рівень | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |Держспоживстандарт, | |Державної |стандартизації на |року |центральні органи | |програми |2006-2010 роки | |виконавчої влади | |стандартизації |( 229-2006-п ) | | | |на 2006-2010 | | | | |роки | | | | |( 229-2006-п ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |Держспоживстандарт, | |Державної |розвитку еталонної |року |центральні органи | |програми |бази на 2009-2010 | |виконавчої влади | |розвитку |роки ( 676-2008-п ) | | | |еталонної бази | | | | |на 2009-2010 | | | | |роки | | | | |( 676-2008-п ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Угода про |IV квартал|Держспоживстандарт, | |проекту |фінансування | |Мінекономіки | |технічної |Програми дій TASIS | | | |допомоги ЄС |для України 2005 | | | |"Технічна |року | | | |допомога | | | | |українській | | | | |інфраструктурі | | | | |забезпечення | | | | |якості" | | | | ----------------------------------------------------------------------
4.4.5. Активізація фінансово-кредитної підтримки суб'єктів
малого підприємництва
Цілі та очікувані результати:
Сприяння залученню малого підприємництва до кредитних
ресурсів.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Держкомпідприєм- | |проекту |Міністрів України | |ництво, Мінфін, | |постанови |про затвердження | |Мінекономіки | |Кабінету |Порядку використання| | | |Міністрів |в 2010 році коштів, | | | |України |передбачених у | | | | |державному бюджеті | | | | |для | | | | |мікрокредитування | | | | |малого | | | | |підприємництва | | | ----------------------------------------------------------------------
4.4.6. Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
Цілі та очікувані результати:
Підвищення рівня захисту прав споживачів.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Держспоживстандарт | |проекту Закону |відповідальність за | | | |України |дефектну продукцію | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Держспоживстандарт | |проекту Закону |загальну безпеку | | | |України |продукції | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Держспоживстандарт | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Порядку проведення | | | |Міністрів |незалежної | | | |України |експертизи якості | | | | |товарів, сировини, | | | | |матеріалів, | | | | |напівфабрикатів та | | | | |комплектуючих | | | | |виробів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Держспоживстандарт, | |проекту |Міністрів України | |МОЗ, Мінагрополітики| |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |технічного | | | |Міністрів |регламенту | | | |України |маркування харчових | | | | |продуктів | | | ----------------------------------------------------------------------
4.4.7. Адміністративна реформа та поліпшення якості
державного управління і зниження корупції
Цілі та очікувані результати:
Підвищення довіри до органів виконавчої влади.
Залучення громадян до формування та реалізації державної
політики, сприяння впровадженню технологій демократичного
врядування.
Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів
виконавчої влади, запровадження державної комунікативної політики.
Спрощення та підвищення якості надання адміністративних
послуг.
Зниження рівня корупції.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мін'юст | |проекту Закону |міністерства та | | | |України |інші центральні | | | | |органи виконавчої | | | | |влади | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мін'юст | |проекту Закону |основні засади | | | |України |державної | | | | |комунікативної | | | | |політики (щодо | | | | |запровадження | | | | |стандартів | | | | |відкритості та | | | | |прозорості | | | | |діяльності органів | | | | |виконавчої влади) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Адміністративно- |IV квартал|Мін'юст | |проектів |процедурний кодекс | | | |нормативно- |України та Закон | | | |правових актів |України про | | | |України |адміністративні | | | | |послуги | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Концепція |IV квартал|Держкомінформати- | |проекту |впровадження | |зації | |Концепції |електронного | | | | |врядування в | | | | |Україні та план | | | | |заходів з її | | | | |реалізації | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |протягом |Держкомінформати- | |проекту Закону |інформаційну систему|року |зації | |України |"Електронний уряд" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правовий |II квартал|Держкомтелерадіо | |проекту |акт Кабінету | | | |нормативно- |Міністрів України | | | |правового акта |стосовно | | | |Кабінету |налагодження | | | |Міністрів |системної | | | |України |роз'яснювальної | | | | |роботи, оприлюднення| | | | |на веб-сайтах | | | | |позиції органів | | | | |виконавчої влади | | | | |щодо пріоритетів | | | | |державної політики, | | | | |цілей, змісту, | | | | |механізму та | | | | |результатів | | | | |реалізації рішень, | | | | |порядку надання | | | | |адміністративних | | | | |послуг, питань, що | | | | |часто порушуються | | | | |громадянами у | | | | |зверненнях до | | | | |органів | | | | |виконавчої влади | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Налагодження |План дій з |протягом |центральні органи | |системного |використання |року |виконавчої влади, | |діалогу між |новітніх | |Рада міністрів АРК, | |органами |інформаційно- | |обласні, Київська та| |виконавчої |комунікаційних | |Севастопольська | |влади та |технологій щодо | |міські державні | |інститутами |налагодження | |адміністрації | |громадянського |системного діалогу | | | |суспільства |між органами | | | | |виконавчої влади та | | | | |інститутами | | | | |громадянського | | | | |суспільства | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Головдержслужба | |проекту Закону |внесення змін до |квартал | | |України |Закону України "Про | | | | |державну службу" | | | | |(нова редакція) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |протягом |Головдержслужба | |проектів |акти на виконання |року | | |нормативно- |Закону України "Про | | | |правових актів |державну службу" | | | | |(нова редакція) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |протягом |центральні та | |нормативно- |акти щодо порядків |року |місцеві органи | |правових актів |надання | |виконавчої влади | |щодо надання |адміністративних | | | |адміністратив- |послуг, розмірів | | | |них послуг |плати за такі | | | | |послуги та | | | | |стандартів | | | | |адміністративних | | | | |послуг | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Кодекс |IV квартал|Мін'юст | |проектів |господарського | | | |законодавчих |судочинства та | | | |актів |Кримінально- | | | | |процесуальний | | | | |кодекс України; | | | | |закони України: | | | | |про внесення змін | | | | |до деяких | | | | |законодавчих актів | | | | |України щодо | | | | |розмірів майнової | | | | |шкоди та штрафів у | | | | |кримінальному | | | | |законодавстві, | | | | |про безоплатну | | | | |правову допомогу; | | | | |про внесення змін до| | | | |Цивільного | | | | |процесуального | | | | |кодексу України | | | | |( 1618-15 ) та | | | | |Кодексу | | | | |адміністративного | | | | |судочинства України | | | | |( 2747-15 ) щодо | | | | |граничного | | | | |розміру компенсації | | | | |витрат на правову | | | | |допомогу; | | | | |про внесення змін | | | | |до Кримінального | | | | |( 2341-14 ) та | | | | |Кримінально- | | | | |процесуального | | | | |кодексів України | | | | |( 1001-05, 1002-05, | | | | | 1003-05 ) | | | | |щодо вдосконалення | | | | |процедур здійснення | | | | |конфіскації; | | | | |про внесення змін до| | | | |деяких законодавчих | | | | |актів України у | | | | |зв'язку з прийняттям| | | | |Закону України "Про | | | | |засади запобігання | | | | |та протидії | | | | |корупції" | | | | |( 1506-17 ); | | | | |про судоустрій та | | | | |статус суддів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Державна |IV квартал|Урядовий | |проекту |антикорупційна | |уповноважений з | |Державної |стратегія | |питань | |антикорупційної| | |антикорупційної | |стратегії | | |політики | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |IV квартал|Головдержслужба | |проектів |акти у сфері | | | |нормативно- |доброчесності та | | | |правових актів |врегулювання | | | | |конфліктів інтересів| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Концепція розвитку |III |Держфінмоніторинг | |проекту |системи запобігання |квартал | | |Концепції |та протидії | | | | |легалізації | | | | |(відмиванню) | | | | |доходів, одержаних | | | | |злочинним шляхом, і | | | | |фінансуванню | | | | |тероризму на період | | | | |2011-2015 років та | | | | |плану заходів на | | | | |2011 рік із | | | | |запобігання та | | | | |протидії легалізації| | | | |(відмиванню) | | | | |доходів, одержаних | | | | |злочинним шляхом, і | | | | |фінансуванню | | | | |тероризму | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення та |План інформатизації |протягом |МОН, МВС | |впровадження у |щодо вивчення |року | | |навчальний |положень чинного | | | |процес |антикорупційного | | | |обов'язкових |законодавства, | | | |спецкурсів з |правових підстав і | | | |вивчення |порядку притягнення | | | |учнями |осіб до | | | |загально- |відповідальності | | | |освітніх та |за його порушення | | | |інших | | | | |навчальних | | | | |закладів | | | | |положень | | | | |чинного | | | | |антикоруп- | | | | |ційного | | | | |законодавства, | | | | |правових | | | | |підстав і | | | | |порядку | | | | |притягнення | | | | |осіб до | | | | |відповідаль- | | | | |ності за його | | | | |порушення | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження в |План інформатизації |протягом |МОН, МВС | |системі освіти |щодо впровадження в |року | | |сучасних форм і|системі освіти | | | |методів |сучасних форм і | | | |попередження |методів попередження| | | |корупції |корупції, створення | | | |(створення |системи зв'язку для | | | |системи зв'язку|отримання анонімної | | | |для отримання |інформації про | | | |анонімної |корупційні прояви | | | |інформації | | | | |про корупційні | | | | |прояви, а також| | | | |відповідних | | | | |веб-сторінок у | | | | |мережі | | | | |Інтернет, де | | | | |молодь мала б | | | | |можливість | | | | |відкрито | | | | |спілкуватися з | | | | |проблемних | | | | |питань, які | | | | |існують у | | | | |навчальних | | | | |закладах, | | | | |ознайомитися | | | | |з інформацією | | | | |антикоруп- | | | | |ційного | | | | |спрямування) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення за |Наказ МВС щодо |II квартал|МВС та інші | |необхідності |створення | |правоохоронні органи| |спеціальних |спеціальних | | | |міжвідомчих |міжвідомчих робочих | | | |робочих груп з |груп | | | |числа науковців| | | | |і практиків для| | | | |розроблення | | | | |заходів щодо | | | | |покращення | | | | |протидії | | | | |конкретним | | | | |корупційним | | | | |проявам | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення у |Наказ МВС щодо |I півріччя|МВС | |складі |створення Управління| | | |Департаменту |спеціальних | | | |інформаційних |перевірок | | | |технологій МВС | | | | |Управління | | | | |спеціальних | | | | |перевірок для | | | | |проведення | | | | |спеціальних | | | | |перевірок | | | | |стосовно осіб, | | | | |уповноважених | | | | |на виконання | | | | |функцій держави| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Створення єдиного |протягом |МВС, СБУ, ДПА | |єдиного |державного банку |року | | |державного |даних щодо осіб, які| | | |банку даних |були притягнуті до | | | | |кримінальної та | | | | |адміністративної | | | | |відповідальності за | | | | |вчинення корупційних| | | | |діянь та інших | | | | |правопорушень, | | | | |пов'язаних із | | | | |корупцією | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Інформаційно- |протягом |Держфінмоніторинг, | |співпраці з |аналітичні матеріали|року |центральні органи | |міжнародними |та рекомендації щодо| |виконавчої влади | |організаціями у|боротьби з | | | |сфері боротьби |відмиванням доходів,| | | |з відмиванням |одержаних злочинним | | | |доходів, |шляхом, та | | | |одержаних |фінансуванням | | | |злочинним |тероризму | | | |шляхом, та | | | | |фінансуванням | | | | |тероризму, | | | | |зокрема, з | | | | |Групою з | | | | |розробки | | | | |фінансових | | | | |заходів | | | | |протидії | | | | |відмиванню | | | | |коштів (FATF), | | | | |Спеціальним | | | | |Комітетом Ради | | | | |Європи з питань| | | | |оцінки заходів | | | | |протидії | | | | |відмиванню | | | | |коштів і | | | | |фінансуванню | | | | |тероризму | | | | |(MONEYVAL), | | | | |Радою Європи | | | | ----------------------------------------------------------------------
4.4.8. Сприяння діяльності інститутів громадянського с
силення їх впливу на формування та реалізацію державної політики
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення цивілізованих форм і методів участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики як
обов'язкового елемента демократії.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Мін'юст | |постанови |Міністрів України |квартал | | |Кабінету |про деякі питання | | | |Міністрів |щодо забезпечення | | | |України |участі громадськості| | | | |у формуванні та | | | | |реалізації | | | | |державної політики | | | ----------------------------------------------------------------------
4.5. Розвиток фінансового ринку
Основні проблеми:
Протягом останніх років фінансовий ринок України розвивається
фрагментарно. В Україні відсутня єдина цілеспрямована політика
щодо консолідації фінансових ринків. Дії регуляторів ринків
фінансових послуг (Національний банк України, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг) зорієнтовані на вирішення вузьких
проблем окремих секторів і не забезпечують його орієнтації на
реальний сектор економіки.
Прояви світової фінансової кризи виявили низку проблем на
ринках фінансових послуг, серед яких: недостатня капіталізація
фінансових установ, недосконалість вимог до якості та
диверсифікації і ліквідності активів для окремих фінансових
ринків, дисбаланс між очікуваною дохідністю і спроможністю
компенсувати прийняті ризики, відсутність ефективної системи
захисту прав споживачів фінансових послуг, низький рівень
прозорості діяльності фінансових установ, недостатня інституційна
спроможність інститутів державного регулювання, відсутність довіри
до них з боку населення.
Однією з нагальних проблем є також відсутність національного
інституційного інвестора. Протягом кількох докризових років його
роль в основному виконував іноземний інвестор. Внаслідок
фінансової кризи та нездатності держави оперативно та адекватно
зреагувати на відтік іноземного капіталу спостерігається критичний
дефіцит інвестиційних ресурсів, у першу чергу довгострокових, які
можуть бути інвестовані в економіку України.
Це вимагає також приведення якості надання фінансових послуг
до кращих світових стандартів, необхідним є поліпшення системи
корпоративного управління у фінансових установах та розкриття
інформації, запровадження системи пруденційного нагляду.
Існуюча в Україні система депозитарного обліку цінних паперів
не забезпечує належного гарантування прав інвесторів на цінні
папери, створює ризики при забезпеченні розрахунків за договорами
з цінними паперами та не враховує найкращий світовий досвід
функціонування депозитарних систем.
Питома вага біржового ринку в загальному обсязі операцій з
цінними паперами протягом останніх 10 років не перевищує
5 відсотків. При цьому співвідношення обсягів біржових торгів та
кількості професійних торговців є найменшим в Європі.
Наявна законодавча база не забезпечує стимулювання до
прозорого ціноутворення на фондових біржах, ні емітент, ні
інвестор не зацікавлені у використанні інвестиційного потенціалу
біржового ринку. Зазначена ситуація ускладнюється відсутністю
належного нагляду за фондовими біржами та іншими професійними
учасниками фондового ринку на основі оцінки інвестиційних ризиків.
Страховий ринок не є ефективним джерелом накопичення
довгострокових фінансових ресурсів, які через механізми фондового
ринку та банківської системи могли б стати додатковим джерелом
фінансування реального сектору економіки.
Потребує реформування система гарантування вкладів фізичних
осіб. На даний час Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
практично виконує функції щодо розрахунків із вкладниками за
зобов'язаннями банків, що ліквідуються. Реформування системи
гарантування вкладів фізичних осіб полягатиме в розширенні
повноважень Фонду шляхом передачі йому частини повноважень
Національного банку України по роботі з проблемними банками з
метою збереження активів проблемного банку та оптимального
виведення його з ринку.
За останні три роки державний і гарантований державою борг
України збільшився більше ніж у три рази, і на кінець 2009 року
становив близько 33,0 відсотка ВВП.
Також у 2009 році було проведено капіталізацію банків за
рахунок державних коштів, що забезпечило їх перехід у державну
власність. На даний час постає проблема ефективного управління
цими банками та підвищення їх інвестиційної привабливості з метою
забезпечення майбутньої приватизації за ринковою вартістю, яка б
забезпечила повернення вкладених коштів.
Відсутність механізмів гарантування вкладів учасників
кредитних спілок та гарантування страхових виплат.
Основні завдання:
Формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного
забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки.
Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових
послуг.
Забезпечення співпраці між органами регулювання ринків
фінансових послуг.
Врегулювання діяльності щодо здійснення операцій з
фінансовими активам.
Забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових
послуг та захист інтересів споживачів фінансових послуг.
4.5.1. Формування ефективно функціонуючого фондового ринку,
здатного забезпечити ефективний перерозподіл ресурсів між
секторами економіки.
Цілі та очікувані результати:
Підвищення питомої ваги угод з цінними паперами на біржовому
ринку.
Формування системи депозитарного обліку цінних паперів,
забезпечення надійної і прозорої системи обліку прав власності на
цінні папери.
Розвиток фінансових інструментів.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |ДКЦПФР | |проектів |систему | | | |Законів України|депозитарного обліку| | | | |цінних паперів | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |липень |ДКЦПФР | | |Фонд гарантування | | | | |інвестицій | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |вересень |ДКЦПФР | | |внесення змін до | | | | |деяких законів | | | | |України щодо | | | | |контролю Державною | | | | |комісією з цінних | | | | |паперів та фондового| | | | |ринку за особами з | | | | |істотною участю | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |липень |ДКЦПФР | | |внесення змін до | | | | |деяких законів | | | | |України щодо | | | | |діяльності | | | | |професійних | | | | |учасників фондового | | | | |ринку | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |червень |ДКЦПФР | | |похідні (деривативи)| | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |жовтень |ДКЦПФР | | |внесення змін до | | | | |Закону України "Про | | | | |цінні папери та | | | | |фондовий ринок" | | | | |( 3480-15 ) щодо | | | | |українських | | | | |депозитарних | | | | |розписок" | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |грудень |ДКЦПФР | | |внесення змін до | | | | |Закону України "Про | | | | |іпотечні облігації" | | | | |( 3273-15 ) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |липень |ДКЦПФР | | |внесення змін до | | | | |деяких законодавчих | | | | |актів України щодо | | | | |цільових облігацій | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |грудень |ДКЦПФР | | |внесення змін до | | | | |законів України "Про| | | | |господарські | | | | |товариства" | | | | |( 1576-12 ) та "Про | | | | |цінні папери та | | | | |фондовий ринок" | | | | |( 3480-15 ) щодо | | | | |розкриття інформації| | | | |на фондовому ринку | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |IV квартал|ДКЦПФР | |проектів |внесення змін до | | | |законів України|деяких законів | | | | |України щодо | | | | |вдосконалення | | | | |механізму державної | | | | |реєстрації | | | | |припинення | | | | |акціонерного | | | | |товариства (реєстр | | | | |N 2260 | | | | |від 21.03.2008) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |IV квартал|ДКЦПФР | | |внесення змін до | | | | |деяких законів | | | | |України щодо | | | | |підвищення вимог до | | | | |статутного капіталу | | | | |професійних | | | | |учасників фондового | | | | |ринку (реєстр. | | | | |N 2540 від | | | | |22.05.2008) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |IV квартал|ДКЦПФР | | |внесення змін до | | | | |Закону України | | | | |"Про недержавне | | | | |пенсійне | | | | |забезпечення" | | | | |( 1057-15 ) | | | | |(реєстр. N 0882 | | | | |від 23.11.2007) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |IV квартал|ДКЦПФР | | |внесення змін до | | | | |деяких законодавчих | | | | |актів України щодо | | | | |обігу векселів | | | | |(реєстр. N 3041) | | | | |від 06.08.2008) | | | ----------------------------------------------------------------------
4.5.2. Розвиток небанківських фінансових установ та ринку
фінансових послуг
Цілі та очікувані результати:
Розширення ринку фінансових послуг, збільшення ємкості
страхового ринку.
Визначення стратегічних напрямів розвитку фінансового
сектору.
Забезпечення прозорості й відкритості ринків фінансових
послуг, захист інтересів споживачів фінансових послуг.
Розвитку саморегулювання як інструменту забезпечення
прозорості й відкритості ринків фінансових послуг та захисту прав
споживачів фінансових послуг.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Стратегія розвитку |IV квартал|Держфінпослуг, | |проекту |фінансового сектору | |ДКЦПФР, | |Стратегії |України до 2015 року| |Мінекономіки, | |розвитку | | |Мінфін, | |фінансового | | |Національний банк | |сектору України| | | | |до 2015 року | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Держфінпослуг, | |проектів |внесення змін до |квартал |ДКЦПФР, | |законів України|деяких законодавчих | |Мінекономіки, | | |актів України щодо | |Національний банк | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |(щодо розкриття | | | | |інформації | | | | |фінансовими | | | | |установами, | | | | |впровадження в них | | | | |стандартів | | | | |корпоративного | | | | |управління, захисту | | | | |прав споживачів | | | | |фінансових послуг) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |IV квартал|Держфінпослуг, | | |внесення змін до | |ДКЦПФР, | | |Закону України "Про | |Мінекономіки, | | |фінансові послуги та| |Національний банк | | |державне регулювання| | | | |ринків фінансових | | | | |послуг" ( 2664-14 ) | | | | |(щодо застосування | | | | |тимчасових | | | | |адміністрацій як | | | | |інструменту | | | | |відновлення | | | | |платоспроможності | | | | |небанківських | | | | |фінансових установ) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |IV квартал|Держфінпослуг | | |внесення змін до | | | | |Закону України "Про | | | | |фінансові послуги та| | | | |державне регулювання| | | | |ринків фінансових | | | | |послуг" ( 2664-14 ) | | | | |(щодо | | | | |заборони провадження| | | | |діяльності з надання| | | | |фінансових послуг, | | | | |види яких не | | | | |визначені законом по| | | | |суті) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |II квартал|Держфінпослуг | | |внесення змін до | | | | |Закону України "Про | | | | |фінансові послуги та| | | | |державне регулювання| | | | |ринків фінансових | | | | |послуг" ( 2664-14 ) | | | | |(щодо врегулювання | | | | |питань обміну та | | | | |збереження | | | | |інформації у рамках | | | | |міжнародного | | | | |співробітництва у | | | | |сфері регулювання | | | | |ринків фінансових | | | | |послуг) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |IV квартал|Держфінпослуг | |проектів |ломбарди і ломбардну| | | |законів України|діяльність (реєстр. | | | | |N 3433 від | | | | |03.12.2008) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |IV квартал|Держфінпослуг | | |внесення змін до | | | | |Закону України "Про | | | | |страхування" | | | | |( 85/96-ВР ) (нова | | | | |редакція) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |III |Держфінпослуг | | |внесення змін до |квартал | | | |статті 2 Закону | | | | |України "Про | | | | |страхування" | | | | |( 85/96-ВР ) | | | | |(реєстр. N 6192 | | | | |від 15.03.2010) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |III |Держфінпослуг | | |внесення змін до |квартал | | | |деяких законодавчих | | | | |актів України | | | | |щодо факторингу | | | | |(реєстр. N 2638 | | | | |від 12.06.2008) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |III |Держфінпослуг | | |внесення змін до |квартал | | | |деяких законодавчих | | | | |актів України з | | | | |питань діяльності | | | | |системи кредитної | | | | |кооперації | | | | |(реєстр. N 2256 | | | | |від 20.03.2008) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Закон України про |III |Держфінпослуг | | |Фонд гарантування |квартал | | | |вкладів членів | | | | |кредитних спілок | | | | |(реєстр. N 3265 | | | | |від 18.03.2010) | | | ----------------------------------------------------------------------
4.5.3. Оздоровлення та зміцнення банківської системи
Цілі та очікувані результати:
Відновлення довіри до банківської системи, реформування
системи гарантування вкладів фізичних осіб.
Збільшення кредитування економіки банківським сектором.
Реалізація заходів щодо повернення знецінених заощаджень
громадян.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Оздоровлення та|Заходи з |протягом |Мінфін, | |зміцнення |реабілітації |року |Національний банк | |банківської |фінансового сектору | |(за згодою) | |системи |України відповідно | | | | |до Проекту | | | | |програмної позики на| | | | |реабілітацію | | | | |фінансового сектору | | | | |спільно із Світовим | | | | |банком та програми | | | | |МВФ | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підвищення |Стратегія розвитку |протягом |Фонд державного | |ефективності |рекапіталізованих |року |майна, Мінфін | |роботи |банків - | | | |рекапіталі- |нормативно-правові | | | |зованих банків |акти з питань | | | |з метою |приватизації | | | |підвищення |рекапіталізованих | | | |вартості |державою банків | | | |бізнесу цих | | | | |банків та | | | | |підготовка | | | | |їх до прива- | | | | |тизації на | | | | |відкритих | | | | |аукціонах | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |протягом |Національний банк | |проекту Закону |внесення змін до |року |(за згодою), Мінфін,| |України |деяких законів | |Мінекономіки | | |України (щодо | | | | |регулювання | | | | |діяльності банків) | | | | |(реєстр. N 0884 | | | | |від 23.11.2007) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реформування |Закон України про |I півріччя|ФГВФО, Національний | |системи |внесення змін до | |банк (за згодою), | |гарантування |деяких законодавчих | |Мінфін, | |вкладів |актів України (щодо | |Мінекономіки, | |фізичних осіб, |реформування | |Мін'юст | |інституційне |системи гарантування| | | |зміцнення Фонду|вкладів фізичних | | | |гарантування |осіб) | | | |вкладів | | | | |фізичних осіб | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінфін | |проекту Закону |внесення змін до |квартал | | |України |Закону України | | | | |"Про державні | | | | |гарантії відновлення| | | | |заощаджень | | | | |громадян України" | | | | |( 537/96-ВР ) | | | ----------------------------------------------------------------------
5. Розвиток реального сектору економіки
5.1. Підвищення енергоефективності та оптимізація структури
енергетичного балансу
Основні проблеми:
Енергоємність ВВП в Україні у 2-2,5 раза перевищує
відповідний показник провідних країн світу і становить, за даними
Міжнародного енергетичного агентства та органів державної
статистики 0,5 кілограма нафтового еквівалента на 1 долар США з
урахуванням паритету реальної купівельної спроможності, що у
2,6 раза перевищує середнє значення енергоємності ВВП розвинутих
держав світу.
На даний час у структурі енергетичного балансу України
переважають традиційні види палива, зокрема імпортований природний
газ та нафтопродукти, що негативно впливає на рівень енергетичної
безпеки держави, конкурентоспроможність вітчизняної продукції та
стан навколишнього природного середовища.
Основні завдання:
Підвищення енергоефективності.
Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення
частки відновлюваних джерел енергії.
Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом збільшення
частки власних та відновлюваних джерел енергії.
Відновлення та розвиток буровугільного комплексу України.
5.1.1. Підвищення енергоефективності
Цілі та очікувані результати:
Зниження енергоємності ВВП на 3,3 відсотка.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |липень |НАЕР | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |щодо реформування | | | |Кабінету |НАЕР та | | | |Міністрів |Нацекоінвест- | | | |України |агентства | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Актуалізація |Уточнені переліки |II |НАЕР, центральні | |галузевих та |проектів з |півріччя |органи виконавчої | |регіональних |енергоефективності | |влади, Рада | |програм з |(як складові | |міністрів АРК, | |енерго- |Державної цільової | |обласні, Київська | |ефективності |економічної програми| |та Севастопольська | | |енергоефективності | |міські державні | | |на 2010-2015 роки) | |адміністрації | | |( 243-2010-п ) | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Включення |Регіональні програми|II-III |Рада міністрів АРК,| |регіональних |соціально- |квартали |обласні, Київська | |програм |економічного | |та Севастопольська | |енерго- |розвитку | |міські державні | |ефективності до| | |адміністрації, НАЕР| |програм | | | | |соціально- | | | | |економічного | | | | |розвитку | | | | |регіонів | | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Супроводження |Закон України про |грудень |НАЕР | |проекту Закону |ефективне | | | |України |використання | | | | |паливно-енергетичних| | | | |ресурсів | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |НАЕР, НКРЕ, | |проекту Закону |облік | |Мінпаливенерго, | |України |енергоресурсів, які | |Мінжитлокомунгосп, | | |постачаються | |Мінекономіки, | | |мережами | |Мін'юст, | | | | |Держкомпідприєм- | | | | |ництво | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |червень |НАЕР, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки, | |постанови |про затвердження | |Мінфін, Мін'юст | |Кабінету |Порядку | | | |Міністрів |використання коштів | | | |України |Державного фонду | | | | |енергозбереження | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Національні |протягом |НАЕР, | |стандартів |стандарти групи |року |Держспоживстандарт | | |"Енергозбереження" | | | | |щодо нормативного | | | | |визначення величини | | | | |енергоємності | | | | |виробництва певних | | | | |видів найбільш | | | | |енергоємних видів | | | | |продукції | | | | |вітчизняного | | | | |виробництва | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Забезпечення |Закон України про |травень |МЗС, НАЕР | |залучення |ратифікацію Рамкової| | | |іноземних |угоди між Урядом | | | |інвестицій |України та Північною| | | | |екологічною | | | | |фінансовою | | | | |корпорацією | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Доопрацювання |Національний план |вересень |НАЕР | |Національного |дій з підвищення | | | |плану дій |енергоефективності | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Укладення |Закон України про |жовтень |НАЕР | |кредитної угоди|надання Світовим | | | | |банком кредиту для | | | | |реалізації | | | | |енергоефективних | | | | |проектів у галузях | | | | |економіки України | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Приєднання |Угода між Кабінетом |в місячний |НАЕР, Мінфін, | |України до |Міністрів України та|термін |Мінекономіки, МЗС | |Ініціативи |ЄБРР |після | | |Швеції/ЄС з | |набуття | | |енерго- | |чинності | | |ефективності у | |Законом | | |Східній Європі | |України | | | | |"Про | | | | |Державний | | | | |бюджет | | | | |України на | | | | |2010 рік" | | | | |( 2154-17 )| | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |НАЕР, НКРЕ, | |проекту |Міністрів України |квартал |Мінпаливенерго, | |постанови |про заходи щодо | |Мінекономіки | |Кабінету |посилення | | | |Міністрів |промислової розробки| | | |України |природних запасів | | | | |торфу в Україні | | | ----------------------------------------------------------------------
5.1.2. Оптимізація структури енергетичного балансу шляхом
збільшення частки відновлюваних джерел енергії
Цілі та очікувані результати:
Збільшення частки відновлюваних джерел енергії у
енергетичному балансі України.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |червень |НАЕР, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінпаливенерго, | |України |деяких законів | |НКРЕ, Мінфін, | | |України щодо | |Мінекономіки, | | |відновлюваних | |Мін'юст, | | |джерел енергії | |Держкомпідприєм- | | | | |ництво | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |протягом |НАЕР, центральні | |Державної |економічна програма |року |органи виконавчої | |цільової |енергоефективності | |влади, Рада | |економічної |на 2010-2015 роки | |міністрів Автономної| |програми |( 243-2010-п ) | |Республіки Крим, | | | | |обласні, Київська та| | | | |Севастопольська | | | | |міські державні | | | | |адміністрації | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |травень |НАЕР | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Порядку ведення | | | |Міністрів |обліку біомаси | | | |України |суб'єктами | | | | |господарювання, | | | | |яка є результатом | | | | |їх господарської | | | | |діяльності і | | | | |використовується | | | | |для виготовлення | | | | |біопалива та | | | | |біокомпонентів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |червень |НАЕР | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Державної цільової | | | |Міністрів |науково-технічної | | | |України |програми "Розвиток | | | | |виробництва та | | | | |використання | | | | |біологічних видів | | | | |палива" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |НКАУ | |проекту |Міністрів України |квартал | | |постанови |про внесення змін | | | |Кабінету |до Комплексної | | | |Міністрів |програми будівництва| | | |України |вітрових | | | | |електростанцій, | | | | |схваленої постановою| | | | |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |03.02.1997 N 137 | | | | |( 137-97-п ) | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2. Енергозабезпечення
Основні проблеми:
На сьогодні рівень розвитку електроенергетики України не
відповідає євроінтеграційним вимогам. Галузь характеризується
практичним зношенням обладнання, використанням застарілих
технологічних процесів, що призводить до суттєвого збільшення
питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової
енергії. В енергетичному комплексі України 67,5 відсотка
становлять теплові електростанції, від стану яких значною мірою
залежить економічна та енергетична безпека держави. Вітчизняні ТЕС
мають найнижчі техніко-економічні й екологічні показники в Європі,
що завдає не лише великих збитків економіці України, у тому числі
зменшуючи конкурентоспроможність вітчизняної продукції, а й
створює проблеми для європейської інтеграції України. Впровадження
заходів з оновлення основних фондів ТЕС стримується через
відсутність механізму їх фінансування.
У балансі потужності енергосистеми України
гідроелектростанції не перевищують 9,4 відсотка (за даними на
кінець 2008 року), що зумовлює дефіцит як маневрових, так і
регулюючих потужностей.
Стан магістральних електричних мереж рік у рік погіршується.
Значні проблеми виникають у зв'язку з недостатньою пропускною
спроможністю ліній електропередачі для видачі потужностей АЕС,
недостатнім рівнем надійності енергопостачання Криму, півдня
Одеської області, Східного Донбасу, унеможливленням передачі
надлишкової енергії Західного регіону до центру і на схід країни.
Необ'єктивні ціни на електричну енергію не сприяють розвитку
підприємств галузі, не здатні забезпечити реконструкцію та
модернізацію обладнання, ремонти та закупівлю необхідної сировини,
матеріалів тощо.
Ефективність функціонування ГТС, основні потужності якої було
створено у 70-80-х роках минулого століття, не відповідає сучасним
критеріям.
Коефіцієнт корисної дії (24-26 відсотків) парку
газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій нижчий від
коефіцієнта сучасних енергоефективних агрегатів (34-37 відсотків).
На сьогодні близько 70 відсотків загальної довжини
газопроводів та близько 80 відсотків газоперекачувальних агрегатів
компресорних станцій відпрацювали понад 20 років.
Підземні сховища газу відпрацювали з початку закачування газу
в пласт від 20 до 44 років і в умовах адаптації до сучасних вимог
потребують проведення комплексної та пооб'єктної реконструкції,
техпереоснащення та модернізації.
Відсутність в Україні необхідних запасів нафти і
нафтопродуктів унаслідок суттєвої залежності національної
економіки від імпорту енергоносіїв становить загрозу енергетичній
безпеці країни. У разі припинення надходжень нафти і
нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не
більш як 30 днів за рахунок власного видобутку та наявних
резервів.
У вугільній промисловості має місце прискорене згортання
вуглевидобутку: у 2008 році видобуток вугілля рядового порівняно з
попереднім роком зріс на 2,7 млн тонн, у 2009 році - скоротився на
5,7 млн тонн.
Крім того, через нестачу інвестиційних ресурсів та дефіцит
коштів на поточну діяльність державних вугледобувних підприємств,
їх фінансовий стан на сьогодні є критичним - обсяг кредиторської
заборгованості перевищує 11 млрд гривень, заборгованості з
відрахувань до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування наближається до 4 млрд гривень. Переважна більшість
державних вугледобувних підприємств є банкротами.
Основні завдання:
Запровадження стратегічного планування у
паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання
енергетичного балансу та його оптимізація.
Забезпечення розвитку уранового виробництва та створення
ядерно-паливного циклу в Україні.
Продовження строків експлуатації, модернізація діючих
енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС.
Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та
створення умов для збільшення експорту електроенергії.
Створення умов для забезпечення надійної роботи енергосистеми
України.
Розвиток газотранспортної системи України.
Здійснення першочергових заходів із створення в Україні
мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.
Зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії
регулювання електроенергетики України.
Стабілізація та поступове нарощування обсягів видобутку
вугілля і виробництва товарної вугільної продукції.
Модернізація шахтного фонду і технічне переоснащення
виробництва.
Реформування економічної сфери вугільних підприємств з метою
переходу від пропорцій згортання до пропорцій розширеного
відтворення.
Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для розвитку
вугільної галузі, в тому числі використання механізмів
державно-приватного партнерства.
Диверсифікація джерел постачання ядерного палива.
Скорочення споживання імпортованого газу.
Збільшення обсягів власного видобутку нафти і газу.
5.2.1. Запровадження стратегічного планування у
паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання
енергетичного балансу та його оптимізація
Цілі та очікувані результати:
Покращення управління паливно-енергетичним комплексом.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Мінекономіки, | |нормативних |Міністрів України |квартал |Держкомстат, | |документів |щодо звітного та | |Мінпаливенерго, | | |прогнозного | |Мінвуглепром, | | |енергетичного | |Мінжитлокомунгосп, | | |балансу України на | |НАЕР | | |базі статистичних | | | | |даних та | | | | |спостережень | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Мінпаливенерго | |механізму |Міністрів України |квартал | | |компенсації |щодо механізму | | | |витрат |компенсації витрат | | | |енергопоста- |енергопостачальних | | | |чальних |компаній, що виникли| | | |компаній |у зв'язку з наданням| | | | |ними послуг з | | | | |електропостачання | | | | |підприємствам | | | | |міського | | | | |електротранспорту | | | | |протягом трьох | | | | |років після набрання| | | | |чинності Законом | | | | |України "Про міський| | | | |електричний | | | | |транспорт" | | | | |( 1914-15 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Енергетичний баланс |протягом |Мінекономіки, | |Енергетичної |та автоматизована |року |Мінпаливенерго, | |стратегії |система | |Мінвуглепром, | |України до |стратегічного | |Мінфін, Держкомстат,| |2030 року |планування у | |НАЕР | |( 145-2006-р ) |паливно- | | | | |енергетичному | | | | |комплексі | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Рекомендації з |протягом |Мінвуглепром | |рекомендацій |удосконалення |року | | | |системи надання | | | | |державної підтримки | | | | |вугільної | | | | |промисловості з | | | | |урахуванням норм | | | | |та вимог СОТ і ЄС | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення та |Методика формування |протягом |Мінвуглепром | |запровадження |цін на енергетичне |року | | |методики |вугілля виходячи з | | | | |його калорійності, | | | | |технологічної | | | | |цінності та світових| | | | |цін на енергетичне | | | | |вугілля | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підвищення |Зовнішня допомога ЄС|протягом |Мінвуглепром | |ефективності |"Програма підтримки |року | | |реалізації |вугільного сектору | | | |проекту |України" | | | |зовнішньої | | | | |допомоги ЄС | | | | |"Програма | | | | |підтримки | | | | |вугільного | | | | |сектору | | | | |України" | | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.2. Забезпечення розвитку уранового виробництва та
створення ядерно-паливного циклу в Україні
Цілі та очікувані результати:
Доведення річного обсягу виробництва уранового концентрату до
846 тонн.
Створення виробничих потужностей з виробництва двоокису
цирконію до 220 тонн.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Ядерний кодекс |III |Мінпаливенерго | |нормативно- |України |квартал | | |правових актів | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Внесення змін |Нормативно-правові |протягом |Мінпаливенерго | |до нормативно- |акти щодо |року | | |правової бази |виробництва ядерного| | | | |палива в Україні та | | | | |резерву ядерного | | | | |палива і ядерних | | | | |матеріалів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Проекти у рамках |протягом |Держатомрегулювання,| |проектів у |програм міжнародної |року |Мінпаливенерго, МНС,| |рамках програм |технічної допомоги | |ДП НАЕК "Енергоатом"| |міжнародної |(у тому числі | | | |технічної |програм Tacis з | | | |допомоги |ядерної безпеки) та | | | | |Щорічних програм з | | | | |ядерної безпеки | | | | |Інструменту | | | | |співробітництва у | | | | |галузі ядерної | | | | |безпеки | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Проекти |протягом |Мінпаливенерго, | | |співробітництва в |року |ДП НАЕК "Енергоатом"| | |рамках міжнародних | | | | |двосторонніх угод | | | | |та меморандумів у | | | | |сфері ядерної | | | | |енергетики | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підписання та |Угода між Кабінетом |протягом |Мінпаливенерго | |реалізація |Міністрів України та|року | | |Угоди |Урядом Російської | | | | |Федерації щодо | | | | |співробітництва у | | | | |будівництві | | | | |енергоблоків N 3 та | | | | |N 4 Хмельницької | | | | |АЕС | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.3. Продовження строків експлуатації, модернізація діючих
енергоблоків АЕС та будівництво нових потужностей АЕС
Цілі та очікувані результати:
Збільшення долі електричної енергії, що виробляється атомними
станціями в загальному обсязі виробленої електричної енергії в
Україні.
Продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання |План заходів, |протягом |Мінпаливенерго | |заходів, які |спрямованих на |року | | |спрямовані на |продовження строків | | | |продовження |експлуатації діючих | | | |строків |енергоблоків АЕС | | | |експлуатації |на строки, збільшені| | | |діючих |порівняно з | | | |енергоблоків |проектними | | | |АЕС | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |протягом |Мінпаливенерго | |проекту |Кабінету Міністрів |року | | |розпорядження |України щодо | | | |Кабінету |схвалення | | | |Міністрів |техніко-економічного| | | |України |обґрунтування | | | | |інвестицій | | | | |будівництва | | | | |енергоблоків N 3 та | | | | |N 4 Хмельницької АЕС| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання |План першочергових |протягом |Мінпаливенерго | |першочергових |заходів з |року | | |заходів |будівництва | | | | |енергоблоків N 3 та | | | | |N 4 Хмельницької АЕС| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України щодо |протягом |Мінпаливенерго | |проекту Закону |розміщення, |року | | |України |проектування та | | | | |будівництва | | | | |централізованого | | | | |сховища | | | | |відпрацьованого | | | | |ядерного палива | | | | |реакторів типу ВВЕР | | | | |вітчизняних атомних | | | | |електростанцій | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.4. Введення необхідних обсягів маневрових потужностей та
створення умов для збільшення експорту електроенергії
Цілі та очікувані результати:
Створення додаткових робочих місць.
Зміцнення міжнародного іміджу України як транзитної держави.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Постанова Кабінету |протягом |Мінпаливенерго | |будівництва |Міністрів України |року | | |першої черги |щодо порядку | | | |Дністровської |використання коштів | | | |ГАЕС та |Державного бюджету | | | |Ташлицької ГАЕС|України на 2010 рік | | | | |( 2154-17 ) | | | | |на продовження | | | | |будівництва першої | | | | |черги Дністровської | | | | |ГАЕС та Ташлицької | | | | |ГАЕС | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Постанова Кабінету |протягом |Мінпаливенерго | |реконструкції |Міністрів України |року | | |та модернізації|щодо порядку | | | |енергоблоків |використання коштів | | | |ТЕС |Державного бюджету | | | | |України на 2010 рік | | | | |( 2154-17 ) | | | | |на продовження | | | | |реконструкції та | | | | |модернізації | | | | |енергоблоків ТЕС | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Постанова Кабінету |протягом |Мінпаливенерго | |реконструкції |Міністрів України |року | | |ГЕС ВАТ |щодо порядку | | | |"Укргідро- |використання коштів | | | |енерго" |Державного бюджету | | | | |України на 2010 рік | | | | |( 2154-17 ) | | | | |на продовження | | | | |реконструкції | | | | |ГЕС ВАТ | | | | |"Укргідроенерго" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Постанова Кабінету |протягом |Мінпаливенерго | |будівництва |Міністрів України |року | | |магістральних |щодо порядку | | | |повітряних |використання коштів | | | |ліній |Державного бюджету | | | |електропередачі|України на 2010 рік | | | |згідно із |( 2154-17 ) | | | |затвердженими |на продовження | | | |проектами |будівництва | | | | |магістральних | | | | |повітряних ліній | | | | |електропередачі | | | | |згідно із | | | | |затвердженими | | | | |проектами | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення та |План заходів |протягом |Мінпаливенерго | |здійснення | |року | | |заходів із | | | | |приєднання | | | | |енергосистеми | | | | |України до | | | | |об'єднання | | | | |енергосистем | | | | |європейських | | | | |країн | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підвищення |Проект зовнішньої |протягом |Мінпаливенерго | |ефективності |допомоги ЄС |року | | |реалізації |"Гармонізація | | | |проекту |стандартів в | | | |зовнішньої |електросекторі в | | | |допомоги ЄС |країнах СНД" | | | |План | | | | |реконструкції | | | | |та модернізації| | | | |"Гармонізація | | | | |стандартів в | | | | |електросекторі | | | | |в країнах СНД" | | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.5. Створення умов для забезпечення надійної роботи
енергосистеми України
Цілі та очікувані результати:
Безперебійне забезпечення економіки та населення
електроенергією.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Кодекс електричних |III |Мінпаливенерго | |проекту Кодексу|мереж об'єднаної |квартал | | | |енергетичної | | | | |системи України | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Національна |протягом |Мінпаливенерго | |програми |енергетична програма|року | | | |України до 2010 року| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Програма "Українське|протягом |Мінвуглепром | |Програми |вугілля" |року | | | |( 1205-2001-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Будівництво |План будівництва |протягом |Мінпаливенерго | |магістральних |магістральних та |року | | |та розподільних|розподільних | | | |повітряних |повітряних ліній | | | |ліній |електропередачі | | | |електропередачі|згідно із | | | |згідно із |затвердженими | | | |затвердженими |програмами | | | |програмами | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання |План заходів |протягом |Мінпаливенерго | |заходів з | |року | | |підвищення | | | | |ефективності | | | | |та надійності | | | | |роботи ГЕС, | | | | |запланованих | | | | |в рамках | | | | |реалізації | | | | |спільного з | | | | |МБРР проекту | | | | |"Реабілітація | | | | |гідроелектро- | | | | |станцій" | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання |План заходів |протягом |Мінпаливенерго | |заходів з | |року | | |налагодження | | | | |безперебійного | | | | |енерго- | | | | |забезпечення | | | | |споживачів | | | | |південно- | | | | |західної та | | | | |центральної | | | | |частини | | | | |Одеської | | | | |області, | | | | |запланованих | | | | |в рамках | | | | |реалізації | | | | |спільного з | | | | |ЄБРР проекту | | | | |"Будівництво | | | | |високовольтної | | | | |повітряної | | | | |лінії в | | | | |Одеській | | | | |області - | | | | |будівництво | | | | |лінії | | | | |електропередачі| | | | |330 кВ Аджалик-| | | | |Усатове" | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання |План заходів |протягом |Мінпаливенерго | |заходів із | |року | | |забезпечення | | | | |надійної та | | | | |безпечної | | | | |роботи | | | | |високовольтної | | | | |системи | | | | |електропередачі| | | | |та сприяння | | | | |безперебійному | | | | |функціонуванню | | | | |ринку | | | | |електроенергії | | | | |в рамках | | | | |спільного з | | | | |МБРР проекту | | | | |"Передавання | | | | |електроенергії"| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |III |НКРЕ | |проекту Закону |державне регулювання|квартал | | |України |в енергетиці України| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Методика |III |НКРЕ | |проекту |встановлення тарифів|квартал | | |постанови НКРЕ |на електроенергію | | | | |для | | | | |енергорозподільчих | | | | |компаній на основі | | | | |багаторічного | | | | |стимулюючого | | | | |регулювання | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження про |III |НКРЕ | |проекту |надання ліцензіатами|квартал | | |розпорядження |інформації за | | | |НКРЕ |Формами моніторингу | | | | |показників якості | | | | |послуг | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.6. Розвиток газотранспортної системи України
Цілі та очікувані результати:
Підвищення рівня безпеки експлуатації газопроводів.
Покращення матеріало- та енергоефективності використання
газотранспортної системи України.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |III |Мінпаливенерго | |проекту Закону |засади |квартал | | |України |функціонування ринку| | | | |природного газу | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Угоди щодо транзиту |протягом |Мінпаливенерго | |безперебійного |природного |року | | |транзиту |російського газу | | | |російського | | | | |природного газу| | | | |до європейських| | | | |споживачів | | | | |територією | | | | |України | | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.7. Здійснення першочергових заходів із створення в
Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів
Цілі та очікувані результати:
Підвищення рівня енергетичної безпеки держави шляхом
створення ефективної системи захисту національної економіки від
зменшення обсягу постачання нафти і нафтопродуктів або його
припинення.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінпаливенерго | |нормативно- |Міністрів України | | | |правового акта |стосовно | | | |Кабінету |затвердження | | | |Міністрів |програми створення | | | |України |мінімальних запасів | | | | |нафти і | | | | |нафтопродуктів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінпаливенерго, | |проекту Закону |мінімальні запаси | |Мінекономіки, Мінфін| |України |нафти і | | | | |нафтопродуктів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Проекти методик, |протягом |Мінпаливенерго | |нормативних |процедур, |року | | |актів |регламентів щодо | | | | |забезпечення | | | | |функціонування | | | | |мінімальних запасів | | | | |нафти і | | | | |нафтопродуктів | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.8. Зміцнення спроможності та незалежності Національної
комісії регулювання електроенергетики України
Цілі та очікувані результати:
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закони України щодо |протягом |НКРЕ | |проектів |правових засад |року | | |законів України|державного | | | | |регулювання в | | | | |енергетиці та засад | | | | |діяльності НКРЕ | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.9. Стабілізація та поступове нарощування обсягів
видобутку вугілля і виробництва товарної вугільної продукції
Цілі та очікувані результати:
Надання всебічної державної підтримки, в тому числі
бюджетної, для стабілізації роботи вугільної галузі.
Створення умов для прогресивної зміни таких чинників
виробництва як людський потенціал, технологічна основа та стан
гірничого господарства.
Концентрація ресурсів на найбільш продуктивних ділянках
гірничого виробництва.
Підвищення продуктивності праці та навантаження на виробничі
ланки вугледобувних підприємств із забезпеченням нешкідливих і
гарантовано безпечних умов праці.
Збільшення обсягів видобутку вугілля у державному секторі
галузі до 39,1 млн тонн.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Наказ Міністерства |II квартал|Мінвуглепром | |проекту наказу |вугільної | | | | |промисловості | | | | |України про | | | | |забезпечення | | | | |розвитку вугільної | | | | |галузі у 2010 році | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.10. Модернізація шахтного фонду і технічне переозброєння
виробництва
Цілі та очікувані результати:
Впровадження нових видів техніки та технологій
гірничо-шахтного виробництва.
Впровадження енерго- та екологоефективного обладнання та
устаткування на державних вугільних підприємствах.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розробка |Наказ Міністерства |II квартал|Мінвуглепром | |галузевої |вугільної | | | |програми |промисловості | | | | |України про | | | | |затвердження | | | | |Програми | | | | |модернізації та | | | | |технічного | | | | |переоснащення | | | | |вугледобувних | | | | |підприємств України | | | | |у 2010-2012 роках | | | | |( v0030644-10 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінвуглепром, | |технічного |Міністрів України | |Мінекономіки, | |переоснащення |"Про доповнення | |Мінфін, | |та модернізації|переліку машин і | |Держмитслужба | |державних |устаткування, що | | | |підприємств |звільняється від | | | |вугільної |ввізного мита і | | | |галузі |ПДВ, переліком | | | | |гірничо-шахтного | | | | |устаткування | | | | |іноземного | | | | |виробництва" | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.11. Оптимізація економічних пропорцій вугільних
підприємств з метою переходу від згортання до розширеного
відтворення
Цілі та очікувані результати:
Оптимізація витрат вугільних підприємств.
Збільшення доходів вугледобувних підприємств.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження |Наказ Міністерства |II квартал|Мінвуглепром | |галузевої |вугільної | | | |системи |промисловості | | | |моніторингу і |України про | | | |контролю за |впровадження | | | |здійсненням |галузевої системи | | | |закупівель |моніторингу і | | | |державними |контролю за | | | |вугледобувними |здійсненням | | | |підприємствами |закупівель | | | | |державними | | | | |вугледобувними | | | | |підприємствами | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження |Наказ Міністерства |II квартал|Мінвуглепром | |програм енерго-|вугільної | | | |і ресурсо- |промисловості | | | |збереження |України про | | | | |затвердження | | | | |галузевої програми | | | | |енергоефективності | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження |Спільний наказ |II квартал|Мінвуглепром, | |методики |Мінвуглепрому та | |Мінпаливенерго | |формування цін |Мінпаливенерго | | | |на енергетичне | | | | |вугілля, | | | | |виходячи з його| | | | |калорійності, | | | | |технологічної | | | | |цінності та | | | | |рівня цін на | | | | |зовнішніх | | | | |ринках | | | | ----------------------------------------------------------------------
5.2.12. Максимальне залучення інвестиційних ресурсів для
розвитку вугільної галузі
Цілі та очікувані результати:
Підвищення інвестиційної привабливості вугільних підприємств.
Залучення недержавних інвестицій та формування критично
необхідного обсягу інвестицій, за якого введення виробничих
потужностей галузі буде випереджати їх вибуття.
Збільшення обсягу власних капіталовкладень державних
вугільних підприємств.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінвуглепром, ДПА, | |постанови |Міністрів України | |Мінфін, Мінекономіки| |Кабінету |про заходи з | | | |Міністрів |фінансового | | | |України |оздоровлення | | | | |державних | | | | |вугледобувних | | | | |підприємств | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення умов |Постанова Кабінету |II квартал|Мінвуглепром, | |для активного |Міністрів України | |Мінекономіки, | |залучення |"Про особливості | |Мінфін, Фонд | |інвестиційних |державно-приватного | |державного майна | |ресурсів у |партнерства у | | | |галузь та |вугільній галузі" | | | |підвищення | | | | |інвестиційної | | | | |привабливості | | | | |вугільних | | | | |підприємств | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження |Рішення Ради |II квартал|Мінвуглепром, | |механізму |оптового ринку | |учасники оптового | |інвестиційного |вугільної продукції | |ринку вугільної | |фонду учасників|України | |продукції України | |оптового ринку | | | | |вугільної | | | | |продукції | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Наказ Міністерства |II квартал|Мінвуглепром | |державної |вугільної | | | |вугільної |промисловості | | | |лізингової |України про | | | |компанії |створення державної | | | | |вугільної лізингової| | | | |компанії | | | ----------------------------------------------------------------------
5.3. Промислова політика
Основні проблеми:
Продукція українських виробників, за винятком окремих видів
товарів, є неконкурентоспроможною як на світовому, так і на
внутрішньому ринку. Це обумовлено багатьма причинами. Одна з них -
скорочення витрат на науково-конструкторські роботи, що призвело
до зниження якості продукції, уповільнення процесу її відновлення,
втрати завойованих раніше ринкових позицій.
Значна кількість промислових підприємств щороку припиняє
інноваційну діяльність. Про низьку інноваційну активність
підприємств свідчать показники обсягів реалізованої інноваційної
продукції в Україні. У загальному обсязі промислової продукції
лише 4,8 відсотка мають ознаки інновацій. Крім цього,
спостерігається беззупинне зниження рівня наукоємності вітчизняної
продукції. Частка вітчизняної наукоємної продукції на світовому
ринку високотехнологічної продукції становить 0,05-0,1 відсотка, в
той час як частка Росії на світовому ринку високих технологій
становить на цей момент близько 1 відсотка.
Структурні зміни, які відбулися протягом останнього
десятиліття, характеризуються серйозним технологічним
відставанням, оскільки за випуском продукції третій технологічний
уклад в Україні на сьогодні становить майже 58 відсотків,
четвертий - 38 і лише 4 відсотки - п'ятий технологічний уклад.
Досі практично не створені умови для ефективного здійснення
інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного,
правового характеру постають на шляху масової реалізації
інновацій.
Сьогодні більш як 90 відсотків продукції, що виробляється
промисловістю України, не має сучасного технічного забезпечення,
що спричиняє нерентабельність і неконкурентоспроможність більшості
вітчизняних товарів.
Ринок внутрішнього споживання продукції радіоелектроніки та
приладобудування значною мірою залежить від імпортної продукції.
Номенклатура продукції радіоелектронної промисловості, виробництва
засобів зв'язку, телекомунікації та приладобудування має широкий
спектр і технологічні особливості її виробництва. Ці обставини
обумовили формування протягом останніх років відповідної структури
виробництва та внутрішнього ринку споживання продукції, в якій
баланс між продукцією вітчизняного виробництва, у тому числі
експортної спрямованості, та імпорту набув відносно усталеного
значення.
Обсяг споживання продукції зазначеної номенклатури у
2009 році становив близько 12146,2 млн гривень, обсяг імпорту в
національній валюті - близько 12460,5 млн гривень, обсяг
виробництва продукції - близько 5391,8 млн гривень, а експорту -
близько 5706,2 млн гривень.
Разом з цим мають місце інші фактори, які стримують
інтенсивність розвитку галузі, до яких слід віднести те, що
продукція зазначеної номенклатури не завжди користується попитом,
про що свідчать значні обсяги залишків готової продукції на кінець
року. Причиною цього є застарілість технології, за якою ця
продукція виробляється.
Невдосконаленість системи сертифікації та стандартизації
призвела до того, що у 2009 році обсяг внутрішнього споживання
продукції засобів зв'язку та телекомунікації становив на
1775,4 млн гривень менше ніж обсяг імпорту тієї ж продукції.
Сучасний стан машинобудування характеризується надзвичайно
низьким рівнем технологічних процесів, який більше ніж вдвічі
нижчий від європейського. Рівень автоматизації і комплексної
механізації майже втричі нижчий від рівня промислово розвинених
країн. Зношеність виробничих фондів по машинобудуванню становить
65-75 відсотки, а середній вік технологічного обладнання і
устаткування близько 30 років. Тому, відповідно до віку обладнання
і устаткування, в машинобудуванні наразі використовуються
технологічні процеси 70-80-х років минулого століття.
На відміну від промислово розвинутих країн світу, в Україні
освоєння нових наукоємних технологій, створення нових матеріалів
із спеціальними властивостями та нового технологічного обладнання
йде повільними темпами. Порівняно з розвинутими країнами галузева
структура української промисловості занадто обтяжена виробництвом
первинних сировинних ресурсів і напівфабрикатів. В той же час
питома вага продукції машинобудування, яка є основою інноваційного
розвитку, нижча в 2-3 рази від рівня розвинутих країн.
Вітчизняний гірничо-металургійний комплекс має ряд проблем,
що не дозволяє йому досягти показників розвитку світової
металургії, це:
структурна недосконалість і значна зношеність основних фондів
підприємств галузі (65 відсотків);
висока, порівняно з провідними промислово розвинутими
країнами, матеріало- та енергоємність металургійної продукції;
скорочення вітчизняної бази залізорудної сировини та вугілля,
що ставить металургійну промисловість у залежність від
імпортованої сировини;
експортна орієнтованість збуту продукції при нерозвиненості
внутрішнього ринку, що обумовлює залежність функціонування галузі
від кон'юнктури зовнішнього ринку металопродукції;
скорочення в останнє десятиріччя виробництва
високотехнологічних та наукоємних видів металопродукції та
переважна орієнтація на виробництво продукції сировинної
спрямованості з низьким ступенем обробки;
неможливість отримання довгострокових кредитів для більшості
підприємств, відсутність сприятливих умов для залучення інвестицій
з метою розвитку галузі;
недостатність бюджетного фінансування науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на створення та
впровадження новітніх технологій і обладнання.
Як наслідок, зростання ризиків втрати експортного потенціалу
металургійної галузі та забезпечення вітчизняного внутрішнього
ринку високотехнологічною та наукоємною металопродукцією.
Легка промисловість у 2009 році, як і решта галузей
промислового комплексу України, працювала у скрутних економічних
умовах, спричинених нестабільною фінансовою ситуацією, інертністю
кризових явищ у світовій та вітчизняній економіці, а також
системними проблемами галузі.
На початку року кризові економічні процеси поглибилися і спад
виробництва у легкій промисловості у січні 2009 року становив
37,9 відсотка. Таке значне зменшення виробництва було зумовлено
суттєвим скороченням інвестування, падінням обсягів реалізації
продукції галузі на внутрішньому ринку через скорочення
виробництва у суміжних галузях промисловості та різким зниженням
платоспроможного попиту населення.
В державі фактично відсутнє виробництво сучасних засобів
виробництва.
За період фінансово-економічної кризи обсяги виробництва в
автомобілебудуванні скоротилися на 84 відсотки, а чисельність
працюючих зменшилася майже вдвічі.
Основні завдання:
Зменшення залежності внутрішнього ринку споживання від
імпорту продукції та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції на внутрішньому ринку.
Покращення лісосировинного забезпечення вітчизняних
деревообробних та целюлозно-паперових підприємств.
Реформування технічного законодавства України відповідно до
міжнародних і європейських норм та гармонізація національних
нормативних документів з міжнародними.
Прийняття та впровадження технічних регламентів за
пріоритетними секторами української промисловості.
Забезпечення конкурентоздатності виробництва азотних
міндобрив та захист вітчизняного виробника хімічної продукції
шляхом впровадження обмежувальних заходів щодо масового імпорту
здешевленої аналогічної продукції походженням із Білорусії та
Росії.
Удосконалювання законодавчого та нормативного забезпечення
функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу.
Підвищення ефективності роботи підприємств
оборонно-промислового комплексу.
Модернізація та технічне переоснащення підприємств
гірничо-металургійного комплексу і впровадження високоефективних
екологічно чистих енерго- та ресурсозберігаючих технологій та
обладнання.
Впровадження нових технологій на підприємствах
машинобудівного комплексу.
5.3.1. Зменшення залежності внутрішнього ринку споживання від
імпорту продукції та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції на внутрішньому ринку
Цілі та очікувані результати:
Збільшення обсягів виробництва продукції машинобудування
(автомобілебудування, сільгоспмашинобудування, суднобудування),
радіоелектронної промисловості, виробництва засобів зв'язку,
телекомунікації та приладобудування.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінекономіки, | |проекту |Міністрів України | |Мінпромполітики | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |кількісних | | | |Міністрів |економічних | | | |України |критеріїв визначення| | | | |високотехнологічної | | | | |продукції | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінпромполітики | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |технічного | | | |Міністрів |регламенту | | | |України |розроблення | | | | |конструкторської | | | | |документації, | | | | |технічних умов та | | | | |виробництва | | | | |продукції | | | | |машинобудування за | | | | |державним | | | | |замовленням | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |протягом |Мінпромполітики, | |проекту Закону |Загальнодежавну |року |МОН, Мінекономіки | |України |програму розвитку | | | | |високих наукоємних | | | | |технологій | | | ----------------------------------------------------------------------
5.3.2. Покращення лісосировинного забезпечення вітчизняних
деревообробних та целюлозно-паперових підприємств
Цілі та очікувані результати:
Збільшення обсягів виробництва основних видів продукції з
деревини і досягнення обсягів виробництва.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Покращення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінпромполітики, | |лісосировинного|Міністрів України | |Мінприроди | |забезпечення |щодо підвищення | | | |підприємств |ефективності | | | |деревообробної |використання лісових| | | |промисловості |ресурсів | | | |за рахунок | | | | |оптимізації | | | | |використання | | | | |середньорічного| | | | |приросту | | | | |деревини | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Обмеження |Закон України про |IV квартал|Мінпромполітики, | |експорту |встановлення ставок | |Мінекономіки | |необробленої |вивізного мита на | | | |деревини |лісосировину в | | | | |круглому вигляді | | | ----------------------------------------------------------------------
5.3.3. Реформування технічного законодавства України
відповідно до міжнародних і європейських норм та гармонізація
національних нормативних документів з міжнародними
Цілі та очікувані результати:
Розширення обміну товарами та послугами з торговими
партнерами країн ЄС, підвищення якості та конкурентоспроможності
вітчизняної продукції, інтеграція у світову економіку.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Гармонізація |Реалізація Державної|протягом |Держспоживстандарт | |стандартів |програми |року | | | |стандартизації на | | | | |2006-2010 роки | | | | |( 229-2006-п ) | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Постанова Кабінету |липень |Держспоживстандарт | | |Міністрів України | | | | |про затвердження | | | | |Технічного | | | | |регламенту безпеки | | | | |машин та | | | | |устаткування | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Постанова Кабінету |грудень |Держспоживстандарт | | |Міністрів України | | | | |про затвердження | | | | |Технічного | | | | |регламенту про | | | | |маркування | | | | |матеріалів, що | | | | |використовуються | | | | |для виготовлення | | | | |основних складових | | | | |взуття, що надходить| | | | |до продажу | | | | |споживачам | | | ----------------------------------------------------------------------
5.3.5. Прийняття та впровадження технічних регламентів за
пріоритетними секторами української промисловості
Цілі та очікувані результати:
Усунення технічних бар'єрів у торгівлі.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Держспоживстандарт | |проекту |Міністрів України | |та інші | |постанови |щодо технічного | |заінтересовані | |Кабінету |регламенту безпеки | |міністерства і | |Міністрів |низьковольтного | |відомства | |України |електричного | | | | |обладнання | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Держспоживстандарт | |проекту |Міністрів України | |та інші | |постанови |щодо технічного | |заінтересовані | |Кабінету |регламенту безпеки | |міністерства і | |Міністрів |машин та | |відомства | |України |устаткування | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Держспоживстандарт | |проекту |Міністрів України | |та інші | |постанови |щодо технічного | |заінтересовані | |Кабінету |регламенту з | |міністерства і | |Міністрів |електромагнітної | |відомства | |України |сумісності | | | ----------------------------------------------------------------------
5.3.5. Забезпечення конкурентоздатності виробництва азотних
міндобрив та захист вітчизняного виробника хімічної продукції
Цілі та очікувані результати:
Збільшення виробництва вітчизняних азотних добрив для
внутрішніх потреб та на експорт.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінпромполітики, | |проекту |Міністрів України | |центральні органи | |постанови |про внесення змін до| |виконавчої влади | |Кабінету |постанови Кабінету | | | |Міністрів |Міністрів України | | | |України |від 6.06.2006 N 788 | | | | |( 788-2006-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінпромполітики, | |проекту |Міністрів України | |центральні органи | |постанови |про внесення змін до| |виконавчої влади | |Кабінету |Положення про | | | |Міністрів |гігієнічну | | | |України |регламентацію та | | | | |державну реєстрацію | | | | |небезпечних факторів| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |II квартал|Мінпромполітики, | |прийняттю |внесення змін до | |центральні органи | |законопроекту |деяких законодавчих | |виконавчої влади | | |актів щодо | | | | |послаблення | | | | |негативного впливу | | | | |світової фінансової | | | | |та економічної кризи| | | | |на вітчизняну | | | | |нафтохімічну галузь | | | ----------------------------------------------------------------------
5.3.6. Удосконалювання законодавчого та нормативного
забезпечення функціонування та розвитку оборонно-промислового
комплексу
Цілі та очікувані результати:
Поліпшення діяльності оборонно-промислового комплексу за
рахунок впровадження прогресивних форм управління і менеджменту,
коопераційних виробничих та науково-дослідних зв'язків.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розробка |Закон України про |липень |Міпромполітики | |проекту Закону |виробництво | | | |України |військової техніки | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розробка |Закон України про |жовтень |Міпромполітики | |проекту |державне | | | |Закону України |стимулювання | | | | |зростання | | | | |виробництва | | | | |продукції | | | | |суднобудівної | | | | |промисловості в | | | | |Україні | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання |Стратегія розвитку |IV квартал|Міпромполітики | |заходів |оборонно- | | | |Стратегії |промислового | | | |розвитку |комплексу України | | | |оборонно- | | | | |промислового | | | | |комплексу | | | | |України | | | | ----------------------------------------------------------------------
5.3.7. Підвищення ефективності роботи підприємств
оборонно-промислового комплексу
Цілі та очікувані результати:
Збільшення вкладу оборонно-промислового комплексу в валовий
національний продукт.
Збільшення:
обсягів товарної та реалізованої продукції, що виробляється
підприємствами оборонно-промислового комплексу, на 20 відсотків;
виробітку на одного працюючого на 15 відсотків;
фондовіддачі на 15 відсотків.
Збільшення обсягів продукції оборонно-промислового комплексу,
що експортується, на 20 відсотків.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |IV квартал|Міпромполітики, | |державної |оборонна програма | |Міноборони, НКАУ | |програми |утилізації звичайних| | | | |видів боєприпасів, | | | | |не придатних для | | | | |подальшого | | | | |використання і | | | | |зберігання, на | | | | |2008-2017 роки | | | | |( 940-2008-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виконання |Виконання заходів |IV квартал|Міпромполітики | |заходів |Стратегії розвитку | | | |Стратегії |суднобудування на | | | |розвитку |період до 2020 року | | | |суднобудування |( 581-2009-р ) | | | |на період до | | | | |2020 року | | | | |( 581-2009-р ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Міпромполітики | |проекту Закону |заходи щодо | | | |України |забезпечення | | | | |виконання | | | | |довгострокових | | | | |зовнішньоекономічних| | | | |договорів | | | | |(контрактів) на | | | | |постачання за кордон| | | | |продукції оборонно- | | | | |промислового | | | | |комплексу України | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанови Кабінету |червень |Міпромполітики | |проектів |Міністрів України, | | | |постанов |спрямовані на | | | |Кабінету |створення необхідних| | | |Міністрів |умов виконання | | | |України |зовнішньоекономічних| | | | |контрактів на | | | | |експорт озброєнь, а | | | | |саме: | | | | |а) про особливий | | | | |порядок: | | | | |відкриття та ведення| | | | |банківських | | | | |рахунків; | | | | |оподаткування | | | | |прибутку; | | | | |кредитування; | | | | |сплати податку на | | | | |додану вартість при | | | | |здійсненні імпортних| | | | |операцій; | | | | |сплати митних зборів| | | | |при здійсненні | | | | |імпортних операцій; | | | | |продажу валютної | | | | |виручки; | | | | |б) про створення | | | | |постійно діючих | | | | |робочих груп з | | | | |координації | | | | |виконання | | | | |зовнішньоекономічних| | | | |контрактів | | | ----------------------------------------------------------------------
5.4. Аграрна політика
Основні проблеми:
Скорочення чисельності поголів'я великої рогатої худоби, в
тому числі корів.
Спад виробництва цукрових буряків та недостатньо насичений
цукром внутрішній ринок.
Відсутність мережі оптових ринків сільськогосподарської
продукції.
Низька якість контролю сільськогосподарської та харчової
продукції.
Відсутня ефективна система охорони та раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення.
Незавершена земельна реформа.
Низька інвестиційна привабливість галузі та незначні обсяги
інвестицій.
Велика зношеність основних фондів.
Відсутність ефективного державного регулювання та
стимулювання агропромислового виробництва.
Основні завдання:
Забезпечення ефективного функціонування агропромислового
комплексу.
Підвищення ефективності управління землями
сільськогосподарського призначення.
Підтримка виробництва якісних та безпечних продуктів
харчування.
Реформування системи державного управління агропромисловим
комплексом, розроблення довгострокової стратегії розвитку
аграрного сектора, оптимізація державної бюджетної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників.
Стабілізація цінової ситуації на внутрішньому
агропродовольчому ринку.
Удосконалення механізмів державного регулювання ринку зерна в
Україні, впровадження ефективної експортної стратегії держави на
світових ринках продовольства.
Законодавче забезпечення розвитку обслуговуючої кооперації та
системи оцінки та безпеки продукції.
5.4.1. Забезпечення ефективного функціонування
агропромислового комплексу
Цілі та очікувані результати:
Підвищення конкурентоспроможності агропромислового
виробництва, забезпечення продовольчої безпеки країни.
Збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського
господарства.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінекономіки, | |проекту |внесення змін до |квартал |Мінагрополітики, | |Закону України |Закону України "Про | |Мінфін, Мін'юст | | |державну підтримку | | | | |сільського | | | | |господарства | | | | |України" ( 1877-15 )| | | | |щодо удосконалення | | | | |механізму | | | | |отримання бюджетної | | | | |позики із | | | | |застосуванням | | | | |механізму державних | | | | |заставних закупівель| | | | |зерна | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінагрополітики, | |проекту Закону |розвиток системи |квартал |Мінфін, Мінекономіки| |України |страхування | | | | |сільськогосподар- | | | | |ських ризиків | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |червень |Мінагрополітики, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки, Фонд | |постанови |щодо створення | |державного майна | |Кабінету |єдиної державної | | | |Міністрів |зерноторгової | | | |України |компанії | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |червень |Мінагрополітики, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки, | |України |Закону України "Про | |Держкомпідприєм- | | |насіння і садивний | |ництво | | |матеріал" щодо | | | | |приведення положень | | | | |приведення положень | | | | |Закону України "Про | | | | |насіння і садивний | | | | |матеріал" | | | | |( 411-15 ) у | | | | |відповідність з | | | | |принципами і нормами| | | | |Закону України "Про | | | | |дозвільну систему у | | | | |сфері господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 2806-15 ), | | | | |зокрема, нормативне | | | | |визначення переліку | | | | |послуг у галузі | | | | |сільського | | | | |господарства, які | | | | |можуть надаватися | | | | |зацікавленим | | | | |суб'єктам | | | | |господарювання | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |Мінагрополітики, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки | |України |Закону України "Про | | | | |державне регулювання| | | | |виробництва і | | | | |реалізації цукру" | | | | |( 758-14 ) щодо | | | | |створення | | | | |сприятливих умов для| | | | |стабільного | | | | |виробництва цукрових| | | | |буряків та насичення| | | | |внутрішнього ринку | | | | |цукром | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |вересень |Мінагрополітики | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законів | | | | |України щодо | | | | |приведення у | | | | |відповідність | | | | |визначення терміна | | | | |"сільськогосподар- | | | | |ська продукція | | | | |(сільськогоспо- | | | | |дарські товари)" у | | | | |законах України "Про| | | | |внесення змін до | | | | |деяких законів | | | | |України щодо | | | | |вдосконалення | | | | |механізмів | | | | |державного | | | | |регулювання ринку | | | | |сільськогосподар- | | | | |ської продукції" | | | | |( 1447-17 ), | | | | |"Про податок на | | | | |додану вартість" | | | | |( 168/97-ВР ) та | | | | |"Про фіксований | | | | |сільськогоспо- | | | | |дарський податок" | | | | |( 320-14 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |листопад |Мінагрополітики, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінпраці, | |України |деяких законів | |Мінекономіки | | |України щодо | | | | |підтримки соціальних| | | | |стандартів | | | | |працівників | | | | |сільськогосподар- | | | | |ських підприємств | | | | |стосовно | | | | |забезпечення | | | | |оптимального рівня | | | | |ставки пенсійних | | | | |внесків для | | | | |сільськогосподар- | | | | |ських | | | | |товаровиробників у | | | | |розмірі 70 відсотків| | | | |від загальної, з | | | | |метою недопущення | | | | |призупинення темпів | | | | |підприємницької | | | | |активності в | | | | |аграрному секторі | | | | |економіки України і | | | | |утворення боргу по | | | | |сплаті внесків до | | | | |фондів соціального | | | | |страхування | | | | |внаслідок надмірного| | | | |фіскального | | | | |навантаження | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінагрополітики, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки | |України |статті 9 Закону | | | | |України "Про | | | | |ліцензування певних | | | | |видів господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 1775-14 ) щодо | | | | |забезпечення | | | | |рибопромислової | | | | |діяльності у водах | | | | |за межами юрисдикції| | | | |України | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінагрополітики, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки | |України |Закону України "Про | | | | |виноград та | | | | |виноградне вино" | | | | |( 2662-15 ) | | | | |щодо недопущення | | | | |дублювання чинного | | | | |законодавства у | | | | |галузі виноробства | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінагрополітики, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки | |України |Закону України "Про | | | | |державне регулювання| | | | |виробництва і обігу | | | | |спирту етилового, | | | | |коньячного і | | | | |плодового, | | | | |алкогольних напоїв | | | | |та тютюнових | | | | |виробів" | | | | |( 481/95-ВР ) щодо | | | | |забезпечення видачі | | | | |підприємствам | | | | |ліцензій | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінагрополітики | |проекту Закону |внесення змін до |квартал | | |України |деяких законів | | | | |України з питань | | | | |діяльності | | | | |неприбуткових | | | | |організацій щодо | | | | |сприяння створенню | | | | |та ефективному | | | | |функціонуванню | | | | |сільськогосподар- | | | | |ських обслуговуючих | | | | |кооперативів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |листопад |Мінагрополітики | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України щодо | | | | |оподаткування | | | | |особистих селянських| | | | |господарств стосовно| | | | |розповсюдження на | | | | |особисті селянські | | | | |господарства | | | | |спеціального режиму | | | | |оподаткування | | | | |податку на додану | | | | |вартість діяльності | | | | |у сфері сільського і| | | | |лісового | | | | |господарства та | | | | |рибальства, а також | | | | |звільнення від | | | | |оподаткування їх | | | | |податком з доходів | | | | |фізичних осіб | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |жовтень |Мінагрополітики | |проекту Закону |приєднання до | | | |України |Конвенції про | | | | |торгівлю зерном | | | | |( 995_i64 ) | | | | |щодо забезпечення | | | | |повноправного | | | | |членства України у | | | | |Міжнародній раді по | | | | |зерну | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |протягом |Мінагрополітики, | |проекту Закону |внесення змін до |року |Мінфін, | |України |деяких законодавчих | |Мінекономіки, | | |актів України з | |Мін'юст | | |питань діяльності | | | | |системи кредитної | | | | |кооперації | | | | |щодо підвищення | | | | |ефективності | | | | |державного | | | | |регулювання | | | | |діяльності | | | | |кредитних спілок, | | | | |захисту майнових | | | | |прав кредитних | | | | |спілок | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінагрополітики, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки, | |постанови |про внесення змін до| |Мінфін, Мін'юст | |Кабінету |деяких постанов | | | |Міністрів |Кабінету Міністрів | | | |України |України щодо | | | | |уточнення переліку | | | | |об'єктів державного | | | | |цінового регулювання| | | | |на 2010/2011 | | | | |маркетинговий рік | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |червень |Мінагрополітики | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Порядку оптової та | | | |Міністрів |роздрібної торгівлі | | | |України |тракторами, | | | | |самохідними шасі, | | | | |самохідними | | | | |сільськогосподар- | | | | |ськими, дорожньо- | | | | |будівельними і | | | | |меліоративними | | | | |машинами, | | | | |сільськогосподар- | | | | |ською технікою, | | | | |іншими механізмами | | | | |та їх складовими | | | | |частинами, що мають | | | | |ідентифікаційні | | | | |номери щодо | | | | |впорядкування | | | | |провадження | | | | |торговельної | | | | |діяльності | | | | |суб'єктами | | | | |господарювання, які | | | | |здійснюють оптову та| | | | |роздрібну торгівлю | | | | |машинами та їх | | | | |складовими | | | | |частинами, що мають | | | | |ідентифікаційні | | | | |номери | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінагрополітики | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |Правил надання | | | |Міністрів |довгострокових | | | |України |кредитів | | | | |індивідуальним | | | | |сільським | | | | |забудовникам житла | | | | |на селі | | | | |( 1597-98-п ) щодо | | | | |вдосконалення | | | | |механізму надання | | | | |довгострокових | | | | |кредитів | | | | |індивідуальним | | | | |сільським | | | | |забудовникам житла | | | | |на селі, на підставі| | | | |зауважень | | | | |контролюючих органів| | | | |за результатами | | | | |перевірок, а також з| | | | |метою забезпечення | | | | |ефективного | | | | |розподілу коштів між| | | | |регіонами | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінагрополітики | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про надання | | | |Кабінету |акваторій в | | | |Міністрів |користування | | | |України |Керченським морським| | | | |рибним портом | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |протягом |Мінагрополітики, | |Державної |програма реалізації |року |Мінфін | |цільової |технічної політики в| | | |програми |агропромисловому | | | | |комплексі на період | | | | |до 2011 року | | | | |( 785-2007-п ) щодо | | | | |забезпечення | | | | |технічного | | | | |переоснащення | | | | |агропромислового | | | | |комплексу | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Загальнодержавна |протягом |Мінагрополітики, | |Загально- |програма селекції у |року |Мінфін, | |державної |тваринництві на | |Мінекономіки, | |програми |період до 2010 року | |Мін'юст | | |( 1517-15 ) | | | | |щодо формування | | | | |селекційної бази у | | | | |тваринництві | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |протягом |Мінагрополітики, | |Державної |програма розвитку |року |Мінфін, | |цільової |українського села на| |Мінекономіки | |програми |період до 2015 року | | | | |( 1158-2007-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Загальнодержавна |протягом |Мінагрополітики, | |Загально- |програма розвитку |року |Мінфін, | |державної |рибного господарства| |Мінекономіки | |програми |України на період до| | | | |2010 року | | | | |( 1516-15 ) з метою | | | | |розвитку рибного | | | | |господарства країни | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Комплексна програма |протягом |Держводгосп | |Комплексної |розвитку меліорації |року | | |програми |земель і поліпшення | | | | |екологічного стану | | | | |зрошуваних та | | | | |осушених угідь на | | | | |період до 2010 року | | | | |щодо розвитку | | | | |меліорації земель і | | | | |поліпшення | | | | |екологічного стану | | | | |зрошуваних та | | | | |осушених угідь | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підвищення ролі|Нормативно-правові |протягом |Мінагрополітики, | |аграрної науки |акти |року |УААН | |і освіти у | | | | |впровадженні | | | | |новітніх | | | | |технологій у | | | | |аграрне | | | | |виробництво, | | | | |поглиблення їх | | | | |інтеграції, | | | | |створення | | | | |ефективних | | | | |суб'єктів | | | | |господарювання,| | | | |розробки | | | | |оптимальних | | | | |моделей | | | | |сільськогос- | | | | |подарських | | | | |товаровироб- | | | | |ників, з | | | | |урахуванням | | | | |природно- | | | | |кліматичних | | | | |умов, | | | | |тенденцій і | | | | |прогнозів | | | | |розвитку | | | | |сільськогоспо- | | | | |дарського | | | | |виробництва | | | | |в світі | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підтримка |Постанова Кабінету |II квартал|Мінагрополітики, | |виробництва |Міністрів України | |Мінфін | |продукції |про порядок | | | |тваринництва |використання коштів | | | |та рослинництва|Державного бюджету | | | | |України на 2010 рік | | | | |( 2154-17 ) | | | | |щодо підтримки | | | | |виробництва | | | | |продукції | | | | |тваринництва та | | | | |рослинництва | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Виплата |Постанова Кабінету |II квартал|Мінфін, | |сільгосптова- |Міністрів України | |Мінагрополітики | |ровиробникам |про порядок | | | |встановлених |використання коштів | | | |дотацій |Державного бюджету | | | | |України на 2010 рік | | | | |( 2154-17 ) | | | | |щодо виплати | | | | |сільгосптоваро- | | | | |виробникам | | | | |встановлених дотацій| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Формування |Постанова Кабінету |II квартал|Мінфін, | |Аграрним |Міністрів України | |Мінагрополітики | |фондом |про порядок | | | |державного |використання коштів | | | |інтервенційного|Державного бюджету | | | |фонду, |України на 2010 рік | | | |здійснення |( 2154-17 ) | | | |державних |щодо формування | | | |форвардних і |Аграрним фондом | | | |заставних |державного | | | |закупівель та |інтервенційного | | | |фінансових |фонду, здійснення | | | |інтервенцій |державних форвардних| | | | |і заставних | | | | |закупівель та | | | | |фінансових | | | | |інтервенцій | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Баланси попиту і |щомісячно |Мінекономіки, | |балансів |пропозиції основних | |Мінагрополітики, | |попиту і |видів продовольства | |Держкомстат, | |пропозиції | | |центральні органи | |основних видів | | |виконавчої влади та | |продовольства | | |професійні | | | | |громадські | | | | |організації | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Активізація |Наказ |протягом |Мінагрополітики, | |залучення |Мінагрополітики |року |Мінекономіки | |міжнародної |від 18.09.2009 N 684| | | |технічної |( v0684555-09 ) | | | |допомоги на |"Про затвердження | | | |розвиток |порядку залучення, | | | |галузі агро- |використання та | | | |промислового |моніторингу | | | |комплексу та |міжнародної | | | |впровадження |технічної допомоги в| | | |досвіду ЄС у |агропромисловому | | | |сфері розвитку |комплексі" | | | |сільської | | | | |місцевості | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |червень |Мінпромполітики, | |проекту |Міністрів України | |Мінагрополітики | |постанови |щодо створення | | | |Кабінету |спільних виробництв | | | |Міністрів |сільськогосподар- | | | |України |ської техніки та | | | | |обладнання на | | | | |території України за| | | | |участю іноземних | | | | |інвесторів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Здійснення |Угода між Урядом |протягом |Мінагрополітики, | |заходів щодо |України та Урядом |року |Мінекономіки, МЗС | |активізації |Російської Федерації| | | |співробітництва|про вільну торгівлю | | | |в сфері |від 24 червня | | | |агропромисло- |1993 року | | | |вого комплексу |( 643_009 ) | | | |з країнами СНД,| | | | |зокрема | | | | |Російською | | | | |Федерацією | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Активізація |Наказ |протягом |Мінагрополітики, | |роботи щодо |Мінагрополітики |року |МЗС, Мінфін, | |участі України |від 18.09.2009 N 684| |Мінекономіки | |у діяльності |( v0684555-09 ) | | | |Продовольчої і |"Про затвердження | | | |сільськогос- |порядку залучення, | | | |подарської |використання та | | | |організації |моніторингу | | | |ООН (ФАО) та |міжнародної | | | |Всесвітній |технічної допомоги в| | | |продовольчій |агропромисловому | | | |програмі |комплексі" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |II-III |Держкомфінпослуг | |прийняттю |особливості |квартал | | |проекту Закону |здійснення | | | |України |страхування | | | | |сільськогосподар- | | | | |ської продукції з | | | | |державною | | | | |фінансовою | | | | |підтримкою | | | | |(реєстр. N 5063 | | | | |від 21.08.2009) | | | ----------------------------------------------------------------------
5.4.2. Підвищення ефективності управління землями державної
власності
Цілі та очікувані результати:
Врегулювання земельних відносин, раціоналізація
землекористування.
Запровадження фінансових інструментів і механізмів для
залучення в агропромисловий комплекс фінансових ресурсів.
Підвищення відповідальності власників землі та
землекористувачів за раціональне використання і охорону земель.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінекономіки, | |проекту Закону |внесення змін до | |Міноборони, Мінфін, | |України |деяких законодавчих | |Держкомзем, Фонд | | |актів України щодо | |державного майна, | | |розпорядження | |Мін'юст | | |землями оборони і | | | | |відчуження майна | | | | |військового | | | | |призначення | | | ----------------------------------------------------------------------
5.4.3. Підтримка виробництва якісних та безпечних продуктів
харчування
Цілі та очікувані результати:
Законодавче визначення нормативів і вимог до безпеки харчових
продуктів, контролю за ними та інформування споживачів про їх
властивості.
Забезпечення виробництва якісних та безпечних для споживачів
продуктів харчування.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |листопад |Мінагрополітики, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономіки, | |України |Закону України "Про | |Мінфін, Мін'юст | | |ветеринарну | | | | |медицину" щодо | | | | |приведення чинної | | | | |редакції Закону | | | | |України "Про | | | | |ветеринарну | | | | |медицину" | | | | |( 2498-12 ) у | | | | |відповідність із | | | | |вимогами | | | | |європейського | | | | |законодавства у | | | | |сфері безпечності | | | | |харчових продуктів | | | | |тваринного | | | | |походження | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |жовтень |Мінекономіки, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінфін, | |України |Закону України "Про | |Мінагрополітики, | | |національну програму| |Держкомрибгосп, | | |будівництва суден | |Мін'юст | | |рибопромислового | | | | |флоту України на | | | | |2002-2010 роки" щодо| | | | |приведення чинної | | | | |редакції Закону | | | | |України "Про | | | | |національну програму| | | | |будівництва суден | | | | |рибопромислового | | | | |флоту України на | | | | |2002-2010 роки" | | | | |( 2987-14 ) у | | | | |відповідність із | | | | |вимогами Закону | | | | |України "Про | | | | |державні цільові | | | | |програми" | | | | |( 1621-15 ) та | | | | |міжнародного | | | | |законодавства у | | | | |галузі регулювання | | | | |риболовства, | | | | |враховуючи світові | | | | |тенденції та | | | | |співробітництво | | | | |України з державами | | | | |ЄС, а також участь у| | | | |діяльності | | | | |міжнародних | | | | |риболовних | | | | |організацій щодо | | | | |збереження та | | | | |спільної | | | | |відповідальності за | | | | |захист морських | | | | |ресурсів, розробки | | | | |та гармонізації | | | | |існуючих заходів з | | | | |попередження, | | | | |припинення та | | | | |ліквідації | | | | |незаконного, | | | | |непідзвітного та | | | | |нерегульованого | | | | |рибальства | | | | |(ННН-рибальства) та | | | | |перегляду розмірів | | | | |фінансування та | | | | |напрямів інвестицій | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |серпень |Мінагрополітики, | |проекту Закону |рибне господарство | |Держкомрибгосп, | |України |та промислове | |Мінекономіки, | | |рибальство щодо | |Мінфін, Мін'юст | | |забезпечення | | | | |розвитку рибного | | | | |господарства та | | | | |промислового | | | | |рибальства, | | | | |встановлення порядку| | | | |взаємовідносин | | | | |державних органів | | | | |управління і | | | | |користувачів риби | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Держспоживстандарт, | |проекту |Міністрів України | |Мінагрополітики, | |постанови |про визначення | |Мін'юст, МОЗ, | |Кабінету |компетентного органу| |Мінекономіки | |Міністрів |з питань здійснення | | | |України |державного | | | | |(офіційного) | | | | |контролю щодо | | | | |приведення у | | | | |відповідність | | | | |процедури | | | | |сертифікації | | | | |харчових продуктів | | | | |тваринного | | | | |походження (видачі | | | | |міжнародних | | | | |ветеринарних | | | | |(санітарних) | | | | |сертифікатів) з | | | | |вимогами | | | | |міжнародного та | | | | |європейського | | | | |законодавства шляхом| | | | |визначення єдиного | | | | |компетентного органу| | | | |з питань державного | | | | |контролю та видачі | | | | |міжнародних | | | | |ветеринарних | | | | |(санітарних) | | | | |сертифікатів на | | | | |харчові продукти | | | | |тваринного | | | | |походження, що | | | | |експортуються, це | | | | |також є обов'язковою| | | | |умовою для виходу | | | | |української | | | | |тваринницької | | | | |продукції на ринок | | | | |ЄС | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Визначення |Нормативно-правовий |грудень |Мінагрополітики, | |оптимальної |акт про | |Держспоживстандарт | |організаційної |організаційні засади| | | |структури та |контролю харчових | | | |умов |продуктів | | | |функціонування | | | | |системи | | | | |офіційного | | | | |контролю на | | | | |національному | | | | |рівні шляхом | | | | |вивчення | | | | |досвіду ЄС щодо| | | | |системи | | | | |державного | | | | |контролю | | | | |харчових | | | | |продуктів | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підвищення |Технічна допомога ЄС|протягом |Мінагрополітики, | |ефективності |"Виконання Україною |року |Держкомветмедицини, | |реалізації |зобов'язань щодо | |інші органи | |проекту |членства в СОТ та | |виконавчої влади | |технічної |реалізації | | | |допомоги ЄС |Європейської | | | |"Виконання |політики | | | |Україною |добросусідства в | | | |зобов'язань |сільському секторі | | | |щодо членства в|(секторальний | | | |СОТ та |підхід)" | | | |реалізації | | | | |Європейської | | | | |політики | | | | |добросусідства | | | | |в сільському | | | | |секторі | | | | |(секторальний | | | | |підхід)" | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |II |Мінагрополітики, | |нормативно- |акти гармонізовані |півріччя |Держкомветмедицини | |правових актів |до міжнародного | | | | |законодавства з | | | | |метою забезпечення | | | | |виробництва | | | | |безпечних харчових | | | | |продуктів | | | | |тваринного | | | | |походження | | | ----------------------------------------------------------------------
5.5. Транспорт, зв'язок та інформаційні технології
Основні проблеми:
Дорожнє господарство. Транспортно-експлуатаційний стан
автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури не
забезпечує швидкого, комфортного, економічного та безпечного
перевезення пасажирів і вантажів, а отже, прискореного
соціально-економічного, екологічно збалансованого розвитку
держави, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг
щодо забезпечення транзитних перевезень і розвитку автомобільного
туризму.
Автомобільний транспорт. В Україні зростає кількість колісних
транспортних засобів, змінюється їх склад, збільшується кількість
осіб, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод,
зокрема через неналежний технічний стан таких засобів. Правила
проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів,
мототранспорту та причепів, що діють на сьогодні, не відповідають
сучасним вимогам.
Залізничний транспорт. Залізнична інфраструктура в значній
частині не відповідає сучасним потребам в перевезеннях.
Основними системними проблемами розвитку залізничного
транспорту України на сучасному етапі є:
прогресуюча зношеність основних засобів;
недостатність інвестиційних ресурсів для оновлення основних
засобів та інноваційного розвитку;
відсутність у повному обсязі компенсації за здійснення
соціально необхідних пасажирських перевезень в приміському та
регіональному сполученнях;
повільне реформування галузі.
Морський та річковий транспорт. Невідповідність рівня
ефективності управління діяльністю морських торговельних портів
сучасним міжнародним вимогам, попиту на портові послуги. Система
державного управління діяльністю морських торговельних портів
залишається незмінною протягом двадцяти років.
Удосконалення інфраструктури морських перевезень здійснюється
повільно.
Рівень оновлення основних фондів морських торговельних портів
за рахунок як власних, так і залучених коштів, незадовільний.
Технічні характеристики портів (глибина підхідних каналів та
акваторій, технічний стан причалів,
навантажувально-розвантажувальних механізмів, систем автоматизації
і комп'ютеризації) залишаються на рівні 90-х років минулого
століття.
Державна система забезпечення безпеки судноплавства не повною
мірою відповідає вимогам міжнародних стандартів, зокрема стосовно
виконання міжнародних зобов'язань України у галузі торговельного
мореплавства.
Авіаційний транспорт. Основними проблемними питаннями, які
потребують негайного вирішення, є технічна невідповідність
аеропортів України вимогам Міжнародної організації цивільної
авіації (ІКАО) та Міжнародної асоціації авіаційного транспорту
(ІАТА): недостатня пропускна здатність терміналів, недостатня
кількість місць для паркування повітряних суден, капітальні
будівлі та споруди (в тому числі злітно-посадкові смуги, руліжні
доріжки та перонно-вокзальні комплекси) потребують негайної
реконструкції для забезпечення вимог УЄФА під час проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Інформатизація та електронне урядування. Україна відстає від
розвинених країн за розвитком інформаційного суспільства,
інформатизації та електронного урядування. Значне відставання від
розвинених країн світу спостерігається за рівнем впровадження
інформаційних технологій в органах державної влади. В Україні лише
близько 50 відсотків центральних органів виконавчої влади
впровадили внутрішньовідомчі системи електронного документообігу.
Основні завдання:
Створення сучасних автомобільних доріг та підвищення рівня
безпеки автомобільного транспорту.
Модернізація та розвиток залізничного транспорту,
впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських
поїздів.
Підвищення ефективності діяльності морського та річкового
транспорту.
Модернізація та збільшення пропускної спроможності
аеропортів, підвищення інтенсивності руху повітряних суден.
Створення сучасної мережі зв'язку. Забезпечення доступу
споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних та
універсальних послуг поштового зв'язку нормованої якості за
регульованими державою тарифами на всій території України.
Розвиток інформаційного суспільства та інформатизації.
Закріплення на законодавчому рівні повноважень НКРЗ щодо
визначення, аналізу ринків телекомунікаційних послуг та
встановлення відповідних регуляторних зобов'язань.
Забезпечення конверсії радіочастотного спектра для сприяння
швидкому впровадженню передових технологій радіозв'язку, у тому
числі технологій мобільного зв'язку третього покоління, в Україні.
Вдосконалення порядку надання та отримання телекомунікаційних
послуг і врегулювання відносин між учасниками ринку
телекомунікацій.
5.5.1. Створення сучасних автомобільних доріг та підвищення
рівня безпеки автомобільного транспорту
Цілі та очікувані результати:
Підвищення рівня безпеки дорожнього руху та екологічної
безпеки автомобільних доріг загального користування; розвиток
автомобільних доріг, що суміщаються з міжнародними транспортними
коридорами; улаштування під'їзних доріг з твердим покриттям до
сільських населених пунктів; розвиток дорожньої інфраструктури та
поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху.
Вдосконалення системи перевірки технічного стану колісних
транспортних засобів.
Зменшення кількості ДТП на 5 відсотків, зменшення кількості
викидів в атмосферу забруднюючих речовин на 15 відсотків,
споживання автомобільного палива на 3 відсотки.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Укравтодор | |проекту Закону |внесення зміни до | | | |України |Закону України "Про | | | | |ставки акцизного | | | | |збору і ввізного | | | | |мита на деякі товари| | | | |(продукцію)" | | | | |( 313/96-ВР ) щодо | | | | |забезпечення | | | | |надходжень до | | | | |бюджету, необхідних | | | | |для фінансування | | | | |будівництва, | | | | |реконструкції, | | | | |ремонту та утримання| | | | |автомобільних доріг | | | | |загального | | | | |користування, та | | | | |розширення джерел | | | | |наповнення | | | | |спеціального фонду | | | | |державного бюджету | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінтрансзв'язку | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Порядку визначення | | | |Міністрів |вимог до перевірки | | | |України |складу конструкції | | | | |та технічного стану | | | | |колісних | | | | |транспортних засобів| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінтрансзв'язку | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Порядку перевірки | | | |Міністрів |суб'єктами | | | |України |господарювання | | | | |технічного стану | | | | |колісних | | | | |транспортних засобів| | | | |під час державного | | | | |технічного огляду | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінтрансзв'язку | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |конструкції, допуску| | | |Міністрів |до експлуатації та | | | |України |використання | | | | |колісних | | | | |транспортних | | | | |засобів, предметів | | | | |обладнання та частин| | | | |до них щодо | | | | |встановлення | | | | |експлуатаційних | | | | |характеристик | | | | |безпеки та методів | | | | |перевірки технічного| | | | |стану | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |Мінтрансзв'язку | |Державної |розвитку |року | | |програми |автомобільних доріг | | | | |загального | | | | |користування на | | | | |2007-2011 роки | | | | |( 710-2005-п ) | | | ----------------------------------------------------------------------
5.5.2. Модернізація та розвиток залізничного транспорту,
провадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських
поїздів
Цілі та очікувані результати:
Посилення пропускної спроможності основних залізничних
напрямків.
Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту та
інвестиційної привабливості галузі.
Підвищення рівня обслуговування пасажирів.
Забезпечення безпеки руху в місцях перетину залізничного та
автомобільного транспорту.
Заплановано перевезти у 2010 році 491 млн пасажирів.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінпраці | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |соціально та | | | |Міністрів |економічно | | | |України |обґрунтованих норм | | | | |споживання послуг | | | | |на одну особу за | | | | |видами пільг щодо | | | | |створення | | | | |необхідних | | | | |передумов для | | | | |поступового | | | | |запровадження | | | | |монетизації пільг, у| | | | |тому числі | | | | |затвердження | | | | |соціально та | | | | |економічно | | | | |обґрунтованих норм | | | | |споживання послуг на| | | | |одну особу за видами| | | | |пільг | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України щодо |III |Мінтрансзв'язку | |проекту Закону |внесення змін до |квартал | | |України |Закону України "Про | | | | |залізничний | | | | |транспорт" | | | | |( 273/96-ВР ) з | | | | |метою реформування | | | | |галузі | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінтрансзв'язку, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки | |постанови |про утворення | | | |Кабінету |державного | | | |Міністрів |господарського | | | |України |об'єднання у формі | | | | |державного концерну | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінтрансзв'язку, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Статуту державного | | | |Міністрів |господарського | | | |України |об'єднання у формі | | | | |державного концерну | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінтрансзв'язку, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки | |постанови |про встановлення | | | |Кабінету |державного | | | |Міністрів |замовлення на | | | |України |залізничні | | | | |перевезення | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінтрансзв'язку | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про державну | | | |Кабінету |підтримку | | | |Міністрів |пасажирських | | | |України |перевезень | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Програма розвитку |протягом |Мінтрансзв'язку | |заходів |національної мережі |року | | |Програми |міжнародних | | | |розвитку |транспортних | | | |національної |коридорів в Україні | | | |мережі |на 2006-2010 роки | | | |міжнародних |( 496-2006-п ) | | | |транспортних | | | | |коридорів в | | | | |Україні на | | | | |2006-2010 роки | | | | |( 496-2006-п ) | | | | ----------------------------------------------------------------------
5.5.3. Підвищення ефективності діяльності морського та
річкового транспорту
Цілі та очікувані результати:
Підвищення ефективності функціонування портів, рівня їх
технологічного та технічного оснащення.
Збільшення вантажопереробки, фінансово-господарських
показників морськими і річковими портами України.
Підвищення рівня безпеки судноплавства.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал |Мінтрансзв'язку | |нормативно- |Міністрів України | | | |правових актів |про портові збори | | | | |--------------------+-----------+-------------------| | |Наказ |IV квартал |Мінтрансзв'язку, | | |Мінтрансзв'язку про | |Мінекономіки | | |затвердження | | | | |Збірника тарифів на | | | | |комплекс робіт, | | | | |пов'язаних з | | | | |обробленням вантажів| | | | |у портах України | | | | |--------------------+-----------+-------------------| | |Наказ |IV квартал |Мінтрансзв'язку, | | |Мінтрансзв'язку про | |Мінекономіки | | |затвердження зборів | | | | |і плати за послуги, | | | | |що надаються суднам | | | | |закордонного | | | | |плавання у морських | | | | |портах України | | | | |--------------------+-----------+-------------------| | |Накази |IV квартал |Мінтрансзв'язку, | | |Мінтрансзв'язку щодо| |Мінекономіки, | | |затвердження | |Антимонопольний | | |порядків (методик) | |комітет, Мінфін | | |зміни та формування | | | | |тарифів на | | | | |спеціалізовані | | | | |послуги портів та | | | | |методики формування | | | | |наскрізних тарифів | | | | |на перевезення | | | | |транзитних вантажів | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал |Мінтрансзв'язку | |проекту Закону |приєднання України | | | |України |до Міжнародної | | | | |Конвенції з | | | | |уніфікації деяких | | | | |правил щодо | | | | |накладання арешту на| | | | |морські судна | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал |Мінтрансзв'язку | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України щодо | | | | |накладання арешту на| | | | |морські судна | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал |Мінтрансзв'язку | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України з | | | | |питань відведення | | | | |земель водного фонду| | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал |Мінтрансзв'язку | |проекту Закону |внутрішній водний | | | |України |транспорт | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал |Мінтрансзв'язку | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |транзит вантажів" | | | | |( 1172-14 ) | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |IV квартал |Мінтрансзв'язку, | |проектів |акти щодо приєднання| |Мінпраці, МЗС | |нормативно- |до Конвенції про | | | |правових актів |працю в морському | | | |з метою |судноплавстві | | | |підготовки до |2006 року | | | |приєднання до |( 993_519 ) | | | |Конвенції про | | | | |працю в | | | | |морському | | | | |судноплавстві | | | | |2006 року | | | | |( 993_519 ) | | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Створення |Система з підтримки |IV квартал |Мінтрансзв'язку | |ефективної |паспортних | | | |системи з |параметрів | | | |підтримки |Бузько-Дніпровсько- | | | |навігаційних |лиманського та | | | |глибин |Херсонського | | | |відповідно до |морських каналів і | | | |міжнародних |глибоководного | | | |вимог у |суднового ходу | | | |територіальному|Дунай - Чорне море | | | |морі України, | | | | |на акваторіях | | | | |портів та | | | | |каналах до них | | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Створення |Системи технічної та|IV квартал |Мінтрансзв'язку | |берегових |інформаційної | | | |систем |підтримки безпеки | | | |технічної та |судноплавства | | | |інформаційної | | | | |підтримки | | | | |безпеки | | | | |судноплавства | | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Реалізація |Спільний з ЄБРР |відповідно |Мінтрансзв'язку | |спільного з |проект "Розвиток |до | | |ЄБРР проекту з |Іллічівського |строків, | | |реконструкції |морського |визначених | | |причалів |торговельного порту"|Кредитною | | | | |Угодою | | | | |( 985_015 )| | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал |Мінтрансзв'язку, | |проекту Закону |морські порти | |центральні органи | |України |України | |виконавчої влади | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Кодекс торговельного|IV квартал |Мінтрансзв'язку, | |проекту Кодексу|мореплавства (нова | |центральні органи | | |редакція) | |виконавчої влади | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Стратегія розвитку |II |Мінтрансзв'язку, | |проектів |морських портів |півріччя |центральні органи | |нормативно- |України на період до| |виконавчої влади | |правових актів |2015 року | | | |з метою |( 1051-2008-р ) | | | |реалізації | | | | |Стратегії | | | | |розвитку | | | | |морських портів| | | | |України на | | | | |період до | | | | |2015 року | | | | |( 1051-2008-р )| | | | ----------------------------------------------------------------------
5.5.4. Модернізація та збільшення пропускної спроможності
аеропортів, підвищення інтенсивності руху повітряних суден
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення безпечного та ефективного функціонування всіх
суб'єктів авіаційної діяльності.
Перехід на Європейські стандарти безпеки.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підготовка |Державна цільова |IV квартал|Мінтрансзв'язку | |аеропортів до |програма підготовки | | | |проведення в |та проведення в | | | |Україні |Україні фінальної | | | |фінальної |частини чемпіонату | | | |частини |Європи 2012 року з | | | |чемпіонату |футболу | | | |Європи 2012 |( 357-2010-п ) | | | |року з футболу | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Укладення Угоди|Угода з Європейським|IV квартал|Мінтрансзв'язку | |з Європейським |Союзом про Спільний | | | |Союзом про |Авіаційний простір | | | |Спільний | | | | |Авіаційний | | | | |простір | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження в |Єдина інформаційна |IV квартал|Мінтрансзв'язку | |Державіа- |система Державіа- | | | |адміністрації |адміністрації для | | | |відповідних |забезпечення | | | |напрямів |Міжнародних | | | |Програмного |стандартів безпеки у| | | |комплексу |цивільній авіації | | | |єдиної | | | | |інформаційної | | | | |системи (ЄІС | | | | |ДАА) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Повітряний кодекс |IV квартал|Мінтрансзв'язку | |проекту |України | | | |Повітряного | | | | |кодексу України| | | | ----------------------------------------------------------------------
5.5.5. Розвиток інформаційного суспільства та інформатизації
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення 100 відсотків обліку державних електронних
інформаційних ресурсів.
Ефективне використання радіочастотного ресурсу України та
впровадження передових технологій радіозв'язку.
Підвищення рівня об'єктивізації оцінки стану й тенденцій
розвитку інформаційного суспільства.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Держкомінформати- | |проекту |Міністрів України | |зації, | |постанови |про затвердження | |Держспоживстандарт | |Кабінету |Тимчасового | | | |Міністрів |технічного | | | |України |регламенту | | | | |електронного | | | | |документообігу в | | | | |органах виконавчої | | | | |влади | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Звіт про результати |IV квартал|Держкомінформати- | |пілотного |реалізації пілотного| |зації | |проекту |проекту щодо | | | | |впровадження | | | | |технологій | | | | |електронного | | | | |урядування згідно з | | | | |розпорядженням, | | | | |проекти нормативно- | | | | |правових актів щодо | | | | |поширення досвіду | | | | |реалізації пілотного| | | | |проекту, | | | | |впровадження в | | | | |органах державної | | | | |влади та органах | | | | |місцевого | | | | |самоврядування | | | | |технологій | | | | |електронного | | | | |урядування | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення та |Національний реєстр |IV квартал|Держкомінформа- | |забезпечення |електронних | |тизації | |ведення |інформаційних | | | |Національного |ресурсів | | | |реєстру | | | | |електронних | | | | |інформаційних | | | | |ресурсів | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |IV квартал|Держкомінформа- | |проекту |Кабінету Міністрів | |тизації | |розпорядження |України про | | | |Кабінету |схвалення Концепції | | | |Міністрів |розвитку | | | |України |електронного | | | | |урядування в Україні| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Держкомінформа- | |проекту Закону |інформаційну систему| |тизації | |України |"Електронний Уряд" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Держкомінформа- | |проекту Закону |електронну комерцію | |тизації | |України | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Держкомінформа- | |проекту |Міністрів України | |тизації | |постанови |про запровадження | | | |Кабінету |Національної системи| | | |Міністрів |індикаторів розвитку| | | |України |інформаційного | | | | |суспільства | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |III |Держкомінформа- | |проекту |Кабінету Міністрів |квартал |тизації | |розпорядження |України про | | | |Кабінету |затвердження | | | |Міністрів |переліку завдань | | | |України |(проектів) | | | | |Національної | | | | |програми | | | | |інформатизації на | | | | |2010 рік, їх | | | | |державних замовників| | | | |та обсягів | | | | |фінансування | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Проект постанови |III |Держкомінформа- | |проекту |Верховної Ради |квартал |тизації | |постанови |України про | | | |Верховної Ради |затвердження завдань| | | |України |Національної | | | | |програми | | | | |інформатизації на | | | | |2010-2012 роки | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Держкомінформа- | |проекту Закону |внесення змін до |квартал |тизації | |України |Закону України "Про | | | | |Національну програму| | | | |інформатизації" | | | | |( 74/98-ВР ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Внесення змін |Постанова Кабінету |IV квартал|Держкомінформа- | |до Положення |Міністрів України | |тизації | |про формування |про внесення змін до| | | |та виконання |постанови Кабінету | | | |Національної |Міністрів України | | | |програми |від 31.08.1998 | | | |інформатизації |N 1352 ( 1352-98-п )| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|НКРЗ, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінтрансзв'язку, | |України |Закону України "Про | |Антимонопольний | | |телекомунікації" | |комітет, | | |( 1280-15 ) | |Мінекономіки, | | | | |Мінфін | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінтрансзв'язку, | |проекту |Міністрів України | |НКРЗ, Міноборони, | |постанови |про внесення змін до| |Мінекономіки, | |Кабінету |Плану використання | |Мінфін | |Міністрів |радіочастотного | | | |України |ресурсу України | | | | |( 815-2006-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|НКРЗ, | |проекту |Міністрів України | |Мінтрансзв'язку, | |постанови |про затвердження | |Антимонопольний | |Кабінету |правил надання та | |комітет, | |Міністрів |отримання | |Держкомтелерадіо | |України |телекомунікаційних | | | | |послуг (нова | | | | |редакція) | | | ----------------------------------------------------------------------
5.6. Науково-технічна та інноваційна політика
Основні проблеми:
Криза виявила неготовність науково-інноваційної системи до
швидкого впровадження науково-технічної продукції в промисловості,
енергетиці, у галузях житлово-комунального господарства, де
потенційні втрати від використання застарілих технологій особливо
значні.
Сучасний стан вітчизняної науки, що характеризується
погіршенням вікової структури наукових кадрів, майже критичним
станом матеріально-технічної бази, обумовлений низкою негативних
чинників, таких як:
недостатній рівень та неефективна структура фінансової
підтримки;
неефективна організаційна структура, велика розпорошеність
наукових установ (підпорядкованість 36 головним розпорядникам
бюджетних коштів; фактична дискримінованість науковців, що
працюють в університетському й галузевому секторах, порівняно з
їхніми колегами з академічного сектору тощо);
невизначеність пріоритетів та їхнього впливу на економічний
розвиток країни;
наднизький попит на результати науково-технічної діяльності з
боку реального сектору економіки;
нерозвиненість національної інноваційної системи.
Діюча структура державного управління науково-технічною та
інноваційною діяльністю не забезпечує реалізації державної
науково-технічної та інноваційної політики. Не налагоджено
координації взаємодії науки з виробництвом, ефективного
використання вітчизняних науково-технологічних здобутків,
орієнтування науково-технічної діяльності на потреби економіки.
Нинішня фіскальна політика України не враховує таку
специфічну особливість інноваційної діяльності, як значні затрати
та високий рівень ризику при впровадженні інновацій та виведенні
інноваційної продукції на ринок.
Основні завдання:
Створення конкурентоспроможної системи генерування знань.
Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу
технологій.
Розвиток системи управління інтелектуальною власністю.
Стимулювання попиту на інновації.
5.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування
знань
Цілі та очікувані результати:
Підвищення результативності наукової та науково-технічної
діяльності та ефективності бюджетного фінансування наукової сфери.
Збільшення частки впроваджених науково-технічних робіт, що
виконувалися за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
на 15 відсоткових пунктів.
Оновлення наукової матеріально-технічної бази університетів
на 8 відсотків.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Сприяння |Закон України про |IV квартал |ДКНТІ | |прийняттю |внесення змін до | | | |проекту Закону |Закону України "Про | | | |України |пріоритетні напрями | | | | |розвитку науки і | | | | |техніки" | | | | |( 2623-14 ) | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Сприяння |Закон України про |IV квартал |ДКНТІ | |прийняттю |внесення змін до | | | |проекту Закону |Закону України "Про | | | |України |наукову і | | | | |науково-технічну | | | | |діяльність" | | | | |( 1977-12 ) щодо | | | | |оптимізації | | | | |структури та | | | | |напрямів державного | | | | |фінансування | | | | |наукової сфери | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |у шести- |ДКНТІ, | |проекту |Міністрів України |місячний |Мінекономіки, | |постанови |щодо порядку |термін |Мінфін, | |Кабінету |визначення та |після |Держкомстат | |Міністрів |встановлення |прийняття | | |України |оптимального для |Закону | | | |сучасного стану |України про| | | |економіки України |внесення | | | |розподілу видатків |змін до | | | |державного бюджету |Закону | | | |за основними видами |України | | | |(етапами) наукового |"Про | | | |процесу |наукову і | | | | |науково- | | | | |технічну | | | | |діяльність | | | | |( 1977-12 )| | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Закон України про |червень |Мінфін, ДКНТІ, | |проекту Закону |внесення змін до | |Мінекономики | |України |Закону України "Про | | | | |оподаткування | | | | |прибутку | | | | |підприємств" | | | | |( 334/94-ВР ) щодо | | | | |дослідницького | | | | |податкового кредиту | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Оновлення та |Державна цільова |IV квартал |МОН, ДКНТІ | |модернізація |науково-технічна та | | | |науково- |соціальна програма | | | |навчальної |"Наука в | | | |лабораторної |університетах" | | | |бази ВНЗ МОН |на 2008-2012 роки | | | | |( 1155-2007-п ) | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розбудова |Державна програма |IV квартал |МОН, ДКНТІ | |інфраструктури |"Інформаційні та | | | |національної |комунікаційні | | | |науково- |технології в освіті | | | |освітньої |і науці на | | | |телекомуні- |2006-2010 роки" | | | |каційної мережі|( 1153-2005-п ) | | | |УРАН | | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розбудова |Державна цільова |IV квартал |МОН, НАНУ, МОЗ | |національної |науково-технічна | | | |грід- |програма | | | |інфраструктури |впровадження і | | | |та створення |застосування | | | |умов для |грід-технологій | | | |широкого |на 2009-2013 роки | | | |впровадження |( 1020-2009-п ) | | | |грід-технологій| | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінекономіки | |проекту Закону |державне |квартал | | |України |прогнозування та | | | | |стратегічне | | | | |планування | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Нормативно-правовий |I півріччя |МОН, НАНУ | |нормативно- |акт щодо придбання | | | |правового акта |імпортного наукового| | | | |обладнання для | | | | |проведення | | | | |фундаментальних | | | | |наукових досліджень | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Нормативно-правовий |II |МОН, центральні | |нормативно- |акт щодо підвищення |півріччя |органи виконавчої | |правового акта |престижу наукової | |влади | | |праці, поліпшення | | | | |соціальних умов, | | | | |зокрема забезпечення| | | | |житлом учених, | | | | |насамперед молодих | | | | |науковців | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Закон України про |жовтень |МОН | |проекту Закону |науково-технічну | | | |України |інформацію щодо | | | | |атестації наукових | | | | |та науково- | | | | |педагогічних кадрів | | | | |вищої кваліфікації | | | |---------------+--------------------+-----------+-------------------| |Розроблення |Внесення змін до |грудень |МОН | |нормативно- |Національної | | | |правового акта |доктрини розвитку | | | | |освіти | | | | |( 347/2002 ) щодо | | | | |практичного | | | | |оволодіння | | | | |українською молоддю | | | | |державною мовою, | | | | |однією чи кількома | | | | |іноземними, доступ | | | | |до програм | | | | |Європейського Союзу | | | | |у сфері освіти, у | | | | |тому числі тих, які | | | | |спрямовані на | | | | |вивчення мов | | | | |міжнародного | | | | |спілкування | | | ----------------------------------------------------------------------
5.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи
трансферу технологій
Цілі та очікувані результати:
Збільшення кількості підприємств, які впроваджують інновації.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |ДКНТІ | |проекту Закону |внесення змін до |квартал | | |України |деяких законів | | | | |України щодо | | | | |діяльності наукових | | | | |парків щодо | | | | |спрямування | | | | |державної підтримки | | | | |на розвиток | | | | |науково-технічної та| | | | |інноваційної | | | | |діяльності вищих | | | | |навчальних закладів | | | | |і наукових установ | | | | |як засновників | | | | |наукового парку | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |листопад |ДКНТІ | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |інноваційну | | | | |діяльність" | | | | |( 40-15 ) щодо | | | | |визначення основних | | | | |суб'єктів | | | | |інноваційної | | | | |інфраструктури | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |серпень |ДКНТІ | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |пріоритетні напрями | | | | |інноваційної | | | | |діяльності" | | | | |( 433-15 ) щодо | | | | |визначення правових,| | | | |економічних та | | | | |організаційних засад| | | | |цілісної системи | | | | |пріоритетних напрямі| | | | |інноваційної | | | | |діяльності та їх | | | | |реалізації в Україні| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |ДКНТІ | |проекту Закону |внесення змін до |квартал | | |України |статті 8 Закону | | | | |України "Про | | | | |спеціальний режим | | | | |інноваційної | | | | |діяльності | | | | |технологічних | | | | |парків" ( 991-14 ) | | | | |щодо створення та | | | | |забезпечення | | | | |функціонування | | | | |інноваційної | | | | |інфраструктури | | | | |інноваційних | | | | |бізнес-інкубаторів, | | | | |центрів трансферу | | | | |технологій | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |серпень |ДКНТІ | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |спеціальний режим | | | | |інноваційної | | | | |діяльності | | | | |технологічних | | | | |парків" ( 991-14 ) | | | | |щодо врегулювання на| | | | |законодавчому рівні | | | | |питань, спрямованих | | | | |на забезпечення | | | | |повноцінного та | | | | |ефективного | | | | |функціонування | | | | |технологічних | | | | |парків, | | | | |удосконалення | | | | |системи реєстрації | | | | |технологічних парків| | | | |та їх проектів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Типові методичні |грудень |ДКНТІ, Мінекономіки,| |типових |рекомендації щодо | |Мінфін, Мін'юст | |методичних |утворення та | | | |рекомендацій |функціонування | | | | |об'єктів | | | | |інноваційної | | | | |інфраструктури, | | | | |розвитку | | | | |інноваційного | | | | |брокерства в | | | | |Україні, провадження| | | | |оцінної діяльності | | | | |на ринку інновацій | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Методичні матеріали |листопад |ДКНТІ, Мінекономіки,| |методичних |для інформаційно- | |НАНУ, | |матеріалів |консультаційної | |Мінпромполітики, | | |підтримки об'єктів | |Мінпаливенерго | | |інноваційної | | | | |інфраструктури та | | | | |забезпечення їх | | | | |взаємодії з | | | | |новоствореними | | | | |центрами | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Методичні засади |II |Мінекономіки, | |методичних |кваліфікування |півріччя |Мінфін, | |засад |продукції та | |Мінпромполітики, | | |виробництва за | |ДКНТІ, ДПА, | | |рівнем | |Держмитслужба | | |технологічності | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |вересень |ДКНТІ | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |спеціальний режим | | | | |інноваційної | | | | |діяльності | | | | |технологічних | | | | |парків" ( 991-14 ) | | | | |в частині розширення| | | | |державної підтримки | | | | |та стимулювання | | | | |діяльності | | | | |технологічних парків| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України "Про |грудень |ДКНТІ | |проекту Закону |інноваційну | | | |України |діяльність" | | | | |( 40-15 ) | | | | |(нова редакція) | | | ----------------------------------------------------------------------
5.6.3. Розвиток системи управління інтелектуальною власністю
Цілі та очікувані результати:
Підвищення ефективності управління інтелектуальною власністю
країни.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |вересень |ДКНТІ | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законів | | | | |України з питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності з метою | | | | |приведення | | | | |законодавства | | | | |України у сфері | | | | |охорони | | | | |інтелектуальної | | | | |власності у | | | | |відповідність з | | | | |положеннями | | | | |законодавства | | | | |Європейського Союзу | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |План організації |грудень |ДКНТІ | |організації |реєстрації нових | | | |реєстрації |технологій, нових | | | |нових |видів техніки і | | | |технологій, |матеріалів як їх | | | |нових видів |складових, сприяння | | | |техніки і |їх подальшої | | | |матеріалів |комерціалізації та | | | | |використання в | | | | |господарському обігу| | | ----------------------------------------------------------------------
5.6.4. Стимулювання попиту на інновації
Цілі та очікувані результати:
Збільшення кількості вітчизняних підприємств, які
впроваджують інновації.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |ДКНТІ | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |державне регулювання| | | | |діяльності у сфері | | | | |трансферу | | | | |технологій" | | | | |( 143-16 ) щодо | | | | |уточнення завдань та| | | | |функцій | | | | |уповноваженого | | | | |органу, центральних | | | | |та місцевих органів | | | | |виконавчої влади, а | | | | |також форм | | | | |державного | | | | |регулювання | | | | |діяльності у сфері | | | | |трансферу технологій| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |грудень |МОН, ДКНТІ | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |науковий парк | | | | |"Київська | | | | |політехніка" | | | | |( 523-16 ) щодо | | | | |активізації | | | | |інноваційного | | | | |процесу в вищих | | | | |навчальних закладах | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Запровадження |Розроблення |III |ДКНТІ, Мінфін, | |компенсаційних |пропозицій до |квартал |Мінекономіки | |механізмів для |проекту Податкового | | | |підприємств, |кодексу України | | | |що здійснили | | | | |інвестиції в | | | | |інноваційні та | | | | |енергоефективні| | | | |технології та | | | | |до проекту | | | | |переліку | | | | |зазначених | | | | |технологій | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанови Кабінету |вересень |ДКНТІ, Мінекономіки,| |проектів |Міністрів України | |Мінпромполітики, | |постанов |щодо механізму | |Мінфін | |Кабінету |конкурсного відбору | | | |Міністрів |інноваційних | | | |України |проектів | | | | |підприємств, що | | | | |мають стратегічне | | | | |значення для | | | | |економіки та | | | | |безпеки держави | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |грудень |ДКНТІ, МЗС | |проектів |акти щодо інтеграції| | | |нормативно- |вітчизняного сектору| | | |правових актів |наукових досліджень | | | | |і розробок у | | | | |європейський та | | | | |міжнародний | | | | |науковий простір | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння участі|Нормативно-правові |листопад |ДКНТІ | |України в |акти МОН щодо | | | |Сьомій рамковій|використання наявних| | | |програмі ЄС |інструментів Угода | | | |з досліджень |між Україною та ЄС | | | | |про наукове і | | | | |технологічне | | | | |співробітництво | | | | |( 994_194 ), | | | | |INCO-Nets, сприяння | | | | |діяльності | | | | |Національних | | | | |контактних пунктів з| | | | |питань інформаційно-| | | | |комунікаційних | | | | |технологій та | | | | |залучення приватного| | | | |сектору до | | | | |дослідницької | | | | |діяльності | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правові |протягом |ДКНТІ | |нормативно- |акти щодо створення |року | | |правових актів |інституціональних та| | | | |правових умов для | | | | |розвитку венчурного | | | | |інвестування в | | | | |наукомісткі проекти | | | ----------------------------------------------------------------------
5.7. Зовнішньоекономічна політика
Основні проблеми:
Серед основних проблем сучасного розвитку українського
експорту є: сировинний характер значної частини експорту;
відсутність чітко визначеної політики структурних змін в галузі
експорту; незначна частка продукції з високою часткою доданої
вартості у структурі українського експорту; відсутність правових
основ запровадження фінансових механізмів державної підтримки
розвитку експорту; недостатній рівень інвестування в модернізацію
експортоорієнтованих виробництв та гостра нестача новітніх
технологій; застаріла транспортна інфраструктура, що не відповідає
сучасним вимогам ефективного транскордонного сполучення; поширення
практики вжиття обмежувальних та протекціоністських заходів з боку
окремих країн та провідних транснаціональних корпорацій; наявність
диспропорцій у двосторонній торгівлі з основними партнерами;
високі ризики фінансових втрат при проведенні експортних операцій;
невигідні умови кредитування експорту (високі відсоткові ставки та
короткі строки наданих кредитів).
Основні завдання:
Формування ефективної експортної політики України відповідно
до світових норм і принципів та підвищення частки
високотехнологічних та середньотехнологічних видів економічної
діяльності в українському експорті.
Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та
світові економічні системи.
Створення умов для підвищення конкурентоспроможності товарів
українського походження на зовнішніх ринках.
Створення умов для протидії практики застосування
обмежувальних та протекціоністських заходів з боку окремих країн
та провідних транснаціональних корпорацій на зовнішніх ринках та
для припинення правопорушень на внутрішньому ринку.
5.7.1. Формування ефективної експортної політики України
відповідно до світових норм і принципів та підвищення частки
високотехнологічних та середньотехнологічних видів економічної
діяльності в українському експорті
Цілі та очікувані результати:
Покращення експортно-імпортного балансу.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |жовтень |Мінекономіки | |проекту |Кабінету Міністрів | | | |розпорядження |України про | | | |Кабінету |затвердження | | | |Міністрів |Національної | | | |України |стратегії розвитку | | | | |експорту | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Надання |План заходів з |IV квартал|Мінекономіки | |консультативної|консультативної та | | | |та |інформаційно- | | | |інформаційно- |методичної підтримки| | | |методичної |національним | | | |підтримки |експортерам | | | |національним | | | | |експортерам | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Сприяння |Закон України про |липень |Мінекономіки, | |прийняттю |систему державної | |Мінфін, Мін'юст, | |проекту Закону |підтримки експорту | |Держкомпідприєм- | |України |товарів (робіт, | |ництво, ДПА, | | |послуг) українського| |Держфінпослуг, | | |походження щодо | |Національний банк | | |запровадження | |(за згодою) | | |механізму підтримки | | | | |експорту на | | | | |зовнішніх товарних | | | | |ринках шляхом | | | | |застосування | | | | |дозволеного | | | | |механізму підтримки | | | | |експорту | | | ----------------------------------------------------------------------
5.7.2. Використання переваг членства в СОТ
Цілі та очікувані результати:
Збільшення експорту товарів у 2010 році.
Просування на нові ринки товарів та послуг.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Угода про вільну |протягом |Мінекономіки, інші | |ефективного |торгівлю між |року |центральні органи | |переговорного |Україною та | |виконавчої влади | |процесу з |Європейською | | | |укладення Угод |асоціацією вільної | | | |про вільну |торгівлі | | | |торгівлю між | | | | |Україною та | | | | |Європейською | | | | |асоціацією | | | | |вільної | | | | |торгівлі | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Угода про вільну |протягом |Мінекономіки, інші | |консультацій |торгівлю між |року |центральні органи | |щодо укладення |Україною та Канадою,| |виконавчої влади | |Угод про вільну|Туреччиною, іншими | | | |торгівлю між |перспективними | | | |Україною та |країнами-партнерами | | | |Канадою, | | | | |Туреччиною, | | | | |іншими | | | | |перспективними | | | | |країнами- | | | | |партнерами | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Участь у |Пропозиції до |протягом |Мінекономіки, інші | |поточному |відповідних |року |центральні органи | |раунді |проектів | |виконавчої влади | |переговорів СОТ|документів СОТ | | | |"Доха-Розвиток"| | | | |з метою захисту| | | | |економічних | | | | |інтересів | | | | |України у | | | | |процесі | | | | |вдосконалення | | | | |правил торгівлі| | | | |та узгодженні | | | | |ліберальних | | | | |режимів доступу| | | | |до ринків | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розширення |План заходів щодо |протягом |Мінекономіки, інші | |можливостей |координації спільної|року |центральні органи | |доступу |роботи з органами | |виконавчої влади | |вітчизняних |виконавчої влади, | | | |виробників на |громадськими | | | |світові ринки |організаціями, | | | |та захист |галузевими | | | |інтересів |асоціаціями | | | |експортоорієн- |промисловості, | | | |тованих |компаніями щодо | | | |галузей |опрацювання питань | | | |економіки |більш ефективного | | | | |використання | | | | |інструментів СОТ | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Ініціювання |Розклад CLXII - |протягом |Мінекономіки | |переговорного |Україна, Частина I |року | | |процесу між |"Тариф у рамках | | | |Україною та СОТ|режиму найбільшого | | | |щодо перегляду |сприяння", що є | | | |ставок ввізного|додатком до | | | |мита на деякі |Протоколу про вступ | | | |товари машино- |України до Світової | | | |будівної |організації торгівлі| | | |галузі, |від 5.02.2008 | | | |виробництво |( 981_049 ) | | | |яких в Україні | | | | |постраждало від| | | | |фінансово- | | | | |економічної | | | | |кризи, та | | | | |встановлення | | | | |перехідного | | | | |періоду для дії| | | | |підвищених | | | | |ставок ввізного| | | | |мита з метою | | | | |подолання | | | | |наслідків кризи| | | | ----------------------------------------------------------------------
5.7.3. Розвиток двостороннього та регіонального
співробітництва
Цілі та очікувані результати:
Просування на нові ринки товарів та послуг вітчизняного
виробництва та закріплення на традиційних ринках.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Вдосконалення |Постанови Кабінету |протягом |Мінекономіки, МЗС, | |та розвиток |Міністрів України; |року |Мін'юст, центральні | |договірно- |закони України | |органи виконавчої | |правового | | |влади | |двостороннього | | | | |співробітництва| | | | |з | | | | |перспективними | | | | |країнами- | | | | |партнерами в | | | | |сферах | | | | |торгівлі, | | | | |захисту | | | | |інвестицій, | | | | |промисловості, | | | | |науки та | | | | |технологій | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підвищення |Проведення засідань |протягом |Мінекономіки, | |ефективності |робочих груп |року |центральні органи | |роботи Урядово-| | |виконавчої влади | |донорської | | | | |робочої групи | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Подальший |План проведення |протягом |Мінекономіки, МЗС, | |розвиток і |переговорів з |року |центральні органи | |підтримка |країнами Азіатсько- | |виконавчої влади | |двостороннього |Тихоокеанського | | | |діалогу на |регіону (Китай, | | | |міждержавному |Індія, В'єтнам, | | | |та міжурядовому|Республіка Корея, | | | |рівнях, у першу|Японія), Африки | | | |чергу, з |(Алжир, Єгипет, | | | |країнами та |Лівія, Нігерія), | | | |регіонами, де |Близького та | | | |Україна має |Середнього Сходу | | | |потенціал для |(Сирія, ОАЕ, | | | |нарощування |Саудівська Аравія) | | | |власного |та країнами | | | |експорту, а |Західної, | | | |також |Центральної та | | | |збереження |Східної Європи, | | | |позицій України|Північної і | | | |на традиційних |Південної Америки | | | |ринках країн | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Поглиблення |План проведення |протягом |Мінекономіки, | |співробітництва|переговорів у |року |центральні органи | |України з |торговельно- | |виконавчої влади | |Російською |економічній сфері, | | | |Федерацією, |паливно- | | | |країнами СНД |енергетичному та | | | |як у |агропромисловому | | | |двосторонньому,|комплексах, | | | |так і в |машинобудуванні, | | | |багатосторон- |транспорті, | | | |ньому форматі |промисловій | | | |(в рамках СНД |політиці, | | | |та з митним |авіабудуванні, | | | |союзом) |космічній галузі та | | | | |у сфері науково- | | | | |технічного | | | | |співробітництва | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Поглиблення |Відповідно до дво- |протягом |Мінекономіки, | |співробітництва|та багатосторонніх |року |центральні органи | |з країнами |домовленостей | |виконавчої влади | |Центральної та | | | | |Східної Європи | | | | |у напрямах | | | | |диверсифікації | | | | |джерел | | | | |постачання | | | | |енергоносіїв, | | | | |розвитку | | | | |транспортних | | | | |коридорів, | | | | |розбудови | | | | |прикордонної | | | | |інфраструктури,| | | | |розвитку між- | | | | |регіонального | | | | |та | | | | |прикордонного | | | | |співробітниц- | | | | |тва, залучення | | | | |ділових кіл до | | | | |реалізації | | | | |спільних | | | | |проектів, | | | | |пов'язаних | | | | |з підготовкою | | | | |до Євро-2012 | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Подальша |Указ Президента |протягом |Мінекономіки, | |активізація |України про |року |центральні органи | |двостороннього |укладання фінансової| |виконавчої влади | |співробітництва|угоди | | | |з країнами | | | | |Західної Європи| | | | |з метою | | | | |реалізації | | | | |спільних | | | | |проектів в | | | | |галузі розвитку| | | | |транспортної | | | | |інфраструктури,| | | | |створення | | | | |технопарків та | | | | |кластерів, | | | | |впровадження | | | | |екологічних та | | | | |енерго- | | | | |ефективних | | | | |технологій у | | | | |виробництві, | | | | |співробіт- | | | | |ництва в галузі| | | | |моніторингу | | | | |довкілля, | | | | |продовження та | | | | |розвитку | | | | |співробітництва| | | | |в сфері | | | | |технічної | | | | |допомоги, | | | | |розвитку | | | | |міжрегіональ- | | | | |ного спів- | | | | |робітництва | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |План заходів з |протягом |Мінекономіки, інші | |комплексу |поглиблення |року |центральні органи | |заходів з |торговельно- | |виконавчої влади | |поглиблення |економічного та | | | |торговельно- |інвестиційного | | | |економіч- |співробітництва | | | |ного та | | | | |інвестиційного | | | | |співробітництва| | | | |зі США на | | | | |основі Хартії | | | | |про стратегічне| | | | |партнерство між| | | | |Україною та США| | | | |від 19 грудня | | | | |2008 року | | | | |( 840_140 ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |План проведення |протягом |Мінекономіки, | |засідання |переговорів |року |центральні органи | |Українсько- | | |виконавчої влади, | |Американської | | |Торгово-промислова | |ради з торгівлі| | |палата | |і інвестицій | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |Протокол засідання |протягом |Мінпаливенерго, | |засідання | |року |Мінекономіки, НАК | |українсько- | | |"Нафтогаз України", | |американської | | |НАЕК "Енергоатом", | |Робочої групи з| | |МЗС | |питань | | | | |енергетичної | | | | |безпеки | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток |Відповідно до дво- |протягом |Мінекономіки, МЗС, | |співробітництва|та багатосторонніх |року |Мінфін, | |у рамках ЦЄІ та|домовленостей | |Мінпаливенерго, | |ОЧЕС в | | |Мінтрансзв'язку, | |енергетичній, | | |МОН, НАЕР | |транспортній, | | | | |фінансовій та | | | | |інших сферах | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розширення |Програми |протягом |Мінекономіки, | |торгівельно- |співробітництва |року |центральні органи | |економічного |України з країнами | |виконавчої влади | |співробітництва|Африки на | | | |з країнами |2010-2012 роки; | | | |Африканського |Інвестиційні | | | |регіону, |проекти (відповідно | | | |а також з |до досягнутих | | | |країнами |домовленостей за | | | |Азіатсько- |підсумками 2-го | | | |Тихоокеанського|засідання | | | |регіону |Координаційної Ради | | | | |з економічного | | | | |співробітництва з | | | | |Японією при | | | | |Мінекономіки України| | | | |та Комітету ділового| | | | |співробітництва з | | | | |Україною Японської | | | | |федерації бізнесу | | | | |"Кейданрен" (у | | | | |рамках створених | | | | |дев'яти робочих | | | | |груп з відповідних | | | | |галузей економіки) | | | | |та Спільних | | | | |міжурядових комісій | | | | |з Китаєм та Японією)| | | ----------------------------------------------------------------------
5.8. Розвиток внутрішнього ринку
Основні проблеми:
Україна відстає від розвинених країн за розвитком сфери
внутрішньої торгівлі. У період фінансово-економічної кризи у
2009 році зниження темпів обороту роздрібної торгівлі становило
16,6 відсотка у порівнянних цінах від обсягу 2008 року. Зниження
відбулося через зменшення споживчого попиту зважаючи на скорочення
реальних доходів населення, припинення споживчого кредитування
банківськими установами населення та зростання вартості імпортної
продукції внаслідок суттєвої девальвації національної валюти. Як
наслідок - звуження асортименту товарів на полицях магазинів,
затримка в розрахунках з постачальниками продукції. У зв'язку з
цим окремі виробники вимушені були припинити відвантаження товарів
в торгівлю. Криза в торгівлі тягне за собою погіршення фінансового
стану суміжних галузей, в першу чергу АПК та переробної
промисловості.
Істотними недоліками законодавства у сфері внутрішньої
торгівлі є відсутність єдиного підходу до вирішення питань,
пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання у цій сфері.
Основні завдання:
Створення законодавчих засад для ефективного державного
регулювання сферою внутрішньої торгівлі.
Усунення перешкод у веденні господарської діяльності у сфері
оптової та роздрібної торгівлі.
5.8.1. Створення законодавчих засад для ефективного
державного регулювання сферою внутрішньої торгівлі
Цілі та очікувані результати:
Розвиток конкуренції в сфері оптової та роздрібної торгівлі.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |протягом |Мінекономіки, | |проекту Закону |внутрішню торгівлю |року |Мінфін, | |України | | |Мінрегіонбуд, | | | | |Мінагрополітики, | | | | |Держкомпідприєм- | | | | |ництво, | | | | |Держспоживстандарт, | | | | |Мін'юст | ----------------------------------------------------------------------
5.8.2. Усунення перешкод у веденні господарської діяльності у
сфері оптової та роздрібної торгівлі
Цілі та очікувані результати:
Оптимізація витрат суб'єктів господарювання, що ведуть
господарську діяльність у сфері торгівлі, ресторанного
господарства та послуг.
Збільшення обороту роздрібної торгівлі.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінекономіки, | |проекту Закону |внесення змін до |квартал |Мінфін, ДПА, | |України |Закону України "Про | |Мінпромполітики, | | |застосування | |Держкомпідприєм- | | |реєстраторів | |ництво, | | |розрахункових | |Держспоживстандарт, | | |операцій у сфері | |Мін'юст | | |торгівлі, | | | | |громадського | | | | |харчування та | | | | |послуг" | | | | |( 265/95-ВР ) | | | ----------------------------------------------------------------------
6. Регіональна політика
Основні проблеми:
Світова фінансово-економічна криза негативно вплинула на
економіку регіонів.
Індекс промислового виробництва до 1990 року за останні два
роки скоротився у всіх регіонах (найбільше у Волинській області до
94 відсотків у 2009 році проти 202 відсотків у 2007 році та
Закарпатській: відповідно до 144 відсотків проти 276 відсотків).
Протягом останніх двох років обсяги будівельних робіт
постійно знижувалися у 24 регіонах, з яких у Миколаївській,
Запорізькій, Кіровоградській та Закарпатській областях ця динаміка
тривала три роки поспіль.
У 2009 році 12 регіонів отримали негативний фінансовий
результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств, у
2008 році - 16 регіонів.
За минулий рік у 19 регіонах знизилися податкові надходження
(від 0,1 відсотка у Чернівецькій до 29,5 відсотка у
Дніпропетровській областях). Крім того, станом на 1 січня
2010 року порівняно з початком 2008 року у всіх регіонах зросла
податкова заборгованість. Найвищими є темпи у Полтавській (у
5,5 раза), Одеській та Сумській (у 4,4 раза) областях.
За 9 місяців 2009 року обсяги інвестицій в основний капітал
знизилися у 26 регіонах (по Україні на 43,7 відсотка). Найбільше
скорочення спостерігалося в Луганській (на 64,9 відсотка),
Чернігівській, Тернопільській, Вінницькій областях та Автономній
Республіці Крим (понад 50 відсотків).
У всіх регіонах зменшилася протягом 2009 року реальна
середньомісячна заробітна плата. Найбільше скорочення мало місце у
Запорізькій області (на 12,6 відсотка), м. Києві (на
11,8 відсотка), Донецькій (на 10,6 відсотка) та Дніпропетровській
(на 10,9 відсотка) областях. Крім того, станом на початок 2010
року порівняно з початком 2008 року у всіх регіонах зросла
заборгованість з виплати заробітної плати (по Україні за звітні
два роки її борг зріс у 2,2 раза). Найвищий приріст заборгованості
зафіксовано у м. Севастополі (у 22,3 раза) та м. Києві (у
21,2 раза).
Значно погіршився стан розрахунків населення за
житлово-комунальні послуги. Заборгованість населення за
2008-2009 роки зросла у всіх регіонах (по Україні - на
32,0 відсотка). Найбільшими темпами у м. Севастополі (у 1,7 раза),
Рівненській (у 1,6 раза) та Одеській (у 1,5 раза) областях.
В складних умовах боротьби із наслідками
фінансово-економічної кризи посилюються тенденції до концентрації
економічного ресурсу у великих містах. Економічне життя країни
поступово зосереджується в восьми - десяти конкурентоспроможних
містах з розвинутою інфраструктурою, в яких концентруються
фінансові, інноваційні та трудові ресурси.
Водночас інші території внаслідок ліквідації підприємств,
зменшення обсягів виробництва, відсутності інфраструктури
належного рівня мають значні соціально-економічні проблеми та
потребують державного стимулювання для активізації економічної
діяльності. Зазначені території, серед яких монофункціональні
міста, шахтарські населені пункти, депресивні та віддалені
прикордонні території відчувають дефіцит ресурсу розвитку.
Наслідок - руйнація місцевої інфраструктури, безробіття, міграція
населення, зокрема молоді, демографічні проблеми та соціальна
напруга в суспільстві.
Стан регіонального та місцевого розвитку характеризується
слабким матеріальним, фінансовим, кадровим та іншим ресурсним
забезпеченням, необхідним для виконання завдань і повноважень
місцевого самоврядування, кризою житлово-комунального
господарства, систем енерго-, паливо- і водозабезпечення,
соціальної інфраструктури, невирішеністю нагальних питань
реформування системи адміністративно-територіального устрою
України.
Сучасні виклики та загрози ставлять перед державою завдання
із створення нових можливостей для розвитку країни та її регіонів,
а також забезпечення підвищення якості життя населення незалежно
від місця його проживання.
Основні завдання:
Реалізація нових інструментів стимулювання розвитку регіонів.
Концентрація фінансових ресурсів на реалізацію пріоритетних
інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів.
Формування суспільно-політичної бази реформ
адміністративно-територіального устрою та місцевого
самоврядування.
6.1. Реалізація нових інструментів стимулювання розвитку
регіонів
Цілі та очікувані результати:
Створення умов для стабілізації соціально-економічної
ситуації в регіонах.
Забезпечення концентрації та підвищення ефективності
використання державних та регіональних ресурсів.
Запровадження партнерських стосунків між Урядом України та
регіонами.
Підвищення ефективності взаємодії центральних, місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо
вирішення проблем розвитку територій.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підготовка |Постанова Кабінету |протягом |Мінекономіки, | |нових та |Міністрів України |року |Мінрегіонбуд, | |забезпечення |щодо схвалення угод | |центральні та | |реалізації |щодо регіонального | |місцеві органи | |укладених угод |розвитку | |виконавчої влади та | |щодо | | |органи місцевого | |регіонального | | |самоврядування | |розвитку | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінекономіки, | |проекту Закону |території | |Мінрегіонбуд, | |України |перспективного | |Мінфін, центральні | | |розвитку | |органи виконавчої | | | | |влади | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Здійснення |Аналітичний звіт |серпень |Мінекономіки, | |моніторингу |"Моніторинг | |Мінпраці, | |соціально- |соціально- | |Держкомстат, інші | |економічних |економічних | |центральні органи | |показників |показників розвитку | |виконавчої влади | |розвитку |регіонів, районів та| | | |регіонів, |міст обласного, | | | |районів та міст|республіканського в | | | |обласного, |Автономній | | | |республі- |Республіці Крим | | | |канського в |значення" для | | | |Автономній |визнання територій | | | |Республіці |депресивними | | | |Крим значення | | | | |для визнання | | | | |територій | | | | |депресивними | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Програми подолання |IV квартал|Мінекономіки, | |програм |депресивності | |центральні та | |подолання |територій | |місцеві органи | |депресивності | | |виконавчої влади | |територій | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Мінрегіонбуд, | |проекту Закону |засади державної | |Мінекономіки, | |України |регіональної | |Мін'юст, центральні | | |політики | |органи виконавчої | | | | |влади | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Аналіз ефективності|протягом |Мінекономіки, | |основних |реалізації у |року |Асоціація малих міст| |завдань та |2004-2010 роках | |разом із | |заходів |Загальнодержавної | |заінтересованими | |Загально- |програми розвитку | |центральними та | |державної |малих міст | |місцевими органами | |програми |( 1580-15 ) | |виконавчої влади | |розвитку малих | | | | |міст | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підтримка |Підготовка |грудень |Мінекономіки, | |розвитку |пропозицій Кабінету | |Асоціація малих міст| |малих міст |Міністрів України | |разом із | |( 1580-15 ) |щодо удосконалення | |заінтересованими | | |механізмів державної| |центральними та | | |підтримки сталого | |місцевими органами | | |розвитку малих міст | |виконавчої влади | | |у 2011-2015 роках | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Методичні |червень |Мінрегіонбуд, | |методичної бази|рекомендації | |Мінекономіки, | |щодо формування|місцевим органам | |Держкомпідприєм- | |та впровадження|влади щодо | |ництво, центральні | |програм |формування та | |органи виконавчої | |підвищення |впровадження програм| |влади | |конкуренто- |підвищення конкурен-| | | |спроможності |тоспроможності | | | |територій |територій | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |Комплексна оцінка |щокварталу|Мінекономіки, | |комплексної |соціально- | |Мінрегіонбуд, | |оцінки |економічного | |Держкомстат | |соціально- |розвитку регіонів | | | |економічного | | | | |розвитку | | | | |регіонів, | | | | |підготовка | | | | |пропозицій | | | | |щодо вирішення | | | | |проблемних | | | | |питань | | | | |регіонів | | | | ----------------------------------------------------------------------
6.2. Концентрація фінансових ресурсів на реалізацію
пріоритетних інвестиційних проектів соціально-економічного
розвитку регіонів
Цілі та очікувані результати:
Покращення розвитку інфраструктури, підвищення рівня
інвестиційної привабливості регіонів.
Створення умов для залучення інвестицій та підвищення
конкурентоспроможності територій.
Розробка постійно діючої тренінгової програми для
представників місцевих органів виконавчої влади спільно з
виконавчими інститутами країн Європи, США, Російської Федерації.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |I півріччя|Мінрегіонбуд, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки, Рада | |постанови |про перелік об'єктів| |міністрів Автономної| |Кабінету |соціальної | |Республіки Крим, | |Міністрів |інфраструктури, що | |обласні, Київська та| |України |потребують | |Севастопольська | | |першочергової | |міські | | |фінансової допомоги | |держадміністрації, | | |з державного бюджету| |органи місцевого | | |у 2010 році | |самоврядування | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Визначення |Переліки |II квартал|Рада міністрів | |пріоритетних |інвестиційних | |Автономної | |регіональних |проектів | |Республіки Крим, | |інвестиційних | | |обласні, Київська та| |проектів, що | | |Севастопольська | |потребують | | |міські | |першочергової | | |держадміністрації, | |фінансової | | |органи місцевого | |допомоги з | | |самоврядування | |державного | | | | |бюджету у 2011 | | | | |році | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Проекти Регіональних|I |Мінекономіки, | |проектів |інвестиційних |півріччя |Мінфін, | |Регіональних |програм, що будуть | |Мінрегіонбуд, | |інвестиційних |фінансуватися у | |інші центральні | |програм |2011 році за рахунок| |органи виконавчої | | |коштів державного та| |влади | | |місцевого бюджетів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Спільна |протягом |Мінекономіки, | |спільної |українсько-німецька |року |місцеві органи | |українсько- |тренінгова програма | |виконавчої влади | |німецької |для представників | | | |тренінгової |місцевих органів | | | |програми для |виконавчої влади | | | |представників | | | | |місцевих | | | | |органів | | | | |виконавчої | | | | |влади з метою | | | | |створення | | | | |механізму | | | | |залучення | | | | |інвестицій та | | | | |поліпшення | | | | |інвестиційної | | | | |привабливості | | | | |регіонів | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Постанова Кабінету |I півріччя|Мінекономіки, | |механізму |Міністрів України | |Мінрегіонбуд, | |державної |"Про утворення | |Мінфін, інші | |фінансової |Міжвідомчої комісії | |центральні та | |підтримки |з питань підтримки | |місцеві органи | |проектів |транскордонного | |виконавчої влади | |транскордонного|співробітництва" | | | |співробіт- | | | | |ництва, | | | | |відібраних для | | | | |реалізації в | | | | |рамках | | | | |виконання | | | | |Програм | | | | |прикордонного | | | | |співробітництва| | | | |Європейського | | | | |інструменту | | | | |сусідства та | | | | |партнерства, | | | | |інших програм | | | | |ЄС та державних| | | | |програм | | | | |розвитку | | | | |транскордонного| | | | |співробітництва| | | | ----------------------------------------------------------------------
6.3. Формування суспільно-політичної бази реформ
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування
Цілі та очікувані результати:
Створення умов для сталого розвитку територіальних громад,
наближення можливостей та якості їх діяльності до європейських
стандартів.
Упорядкування адміністративно-територіальних одиниць.
Підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
покращення якості надання соціальних послуг населенню.
Покращення управління земельними ресурсами.
Удосконалення системи управління територіями з боку
центральних органів виконавчої влади.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Мінрегіонбуд, | |проекту Закону |адміністративно- | |Мінекономіки, | |України |територіальний | |Мін'юст, Мінфін, | | |устрій України | |центральні та | | | | |місцеві органи | | | | |виконавчої влади | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розробка |Закон України "Про |IV квартал|Мінрегіонбуд, | |нормативно- |місцеве | |Мінекономіки, | |правової бази з|самоврядування в | |Мін'юст, Мінфін, | |питань |Україні" (нова | |Головдержслужба, | |вдосконалення |редакція) | |центральні та | |системи | | |місцеві органи | |місцевого | | |виконавчої влади | |самоврядування |--------------------+----------+--------------------| |та місцевих |Закон України "Про |IV квартал|Мінрегіонбуд, | |органів |місцеві державні | |Мінекономіки, | |виконавчої |адміністрації" | |Мін'юст, Мінфін, | |влади |(нова редакція) | |Головдержслужба, | | | | |центральні та | | | | |місцеві органи | | | | |виконавчої влади | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Законодавче |Закон України про |IV квартал|Мінрегіонбуд, | |визначення |місто із спеціальним| |Мінекономіки, | |статусу міста |статусом Севастополь| |Мін'юст, Мінфін, | |Севастополь | | |центральні та | | | | |місцеві органи | | | | |виконавчої влади | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Врегулювання |Закон України про |IV квартал|Мін'юст, | |питань |комунальну власність| |Мінекономіки, | |розмежування | | |центральні органи | |державної та | | |виконавчої влади | |комунальної | | | | |власності | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Постанова Кабінету |IV квартал|Мінрегіонбуд, | |органу з питань|Міністрів України | |Мінекономіки, інші | |проведення |щодо утворення при | |центральні органи | |реформи |Кабінеті Міністрів | |виконавчої влади | |місцевого |України органу з | | | |самоврядування |питань проведення | | | | |реформи місцевого | | | | |самоврядування під | | | | |головуванням | | | | |Прем'єр-міністра | | | | |України | | | ----------------------------------------------------------------------
7. Обороноздатність держави
Основні проблеми:
Боєготовність Збройних Сил України не відповідає параметрам,
визначеним у Державній програмі розвитку Збройних Сил України на
2006-2011 роки.
Не дотримуються державні соціальні гарантії, визначені
військовослужбовцям та членам їх сімей, недостатньою є
укомплектованість Збройних Сил України, система
матеріально-технічного забезпечення не повною мірою забезпечує
життєдіяльність та бойову підготовку військ (сил), також не
відповідає сучасним вимогам стан ОВТ.
Протягом останніх років загострилися проблеми щодо рівня
грошового забезпечення та забезпечення військовослужбовців житлом.
Існує необхідність реалізації надлишкового майна та вилучення і
утилізації надлишкових боєприпасів, ракетного палива та ОВТ.
Невирішеність договірно-правового оформлення державного
кордону України на ділянках Азово-Керченської ділянки з Російською
Федерацією, Азовського та Чорного морів; з Республікою Білорусь,
Молдовою (Придністров'я); продовження процесу перевірки
українсько-румунського державного кордону.
Основні завдання:
Підвищення рівня обороноздатності держави.
Проведення державної інвентаризації земель військових
формувань України; визначення в натурі (на місцевості) меж
земельних ділянок військових формувань України та оформлення
правовстановлюючих документів на ці земельні ділянки; передача
земель, які не використовуються для потреб військових формувань
України, до складу земель запасу з наступним їх перерозподілом для
задоволення соціально-економічних потреб держави та територіальних
громад.
Утилізація непридатних для подальшого використання і
зберігання ракет, боєприпасів, рідких компонентів ракетного
палива. Реалізація надлишкового військового майна.
Забезпечення соціального захисту військовослужбовців.
Проведення переговорних процесів з Російською Федерацією,
Республікою Білорусь, Республікою Молдова та Республікою Румунія,
направлених на демаркацію, делімітацію та уточнення проходження
державного кордону на ділянках державного кордону із зазначеними
країнами.
7.1. Підвищення рівня обороноздатності держави
Цілі та очікувані результати:
Забезпечення достатнього рівня обороноздатності держави.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Міноборони | |проекту Закону |чисельність Збройних| | | |України |Сил України на | | | | |2010 рік | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |II квартал|Міноборони | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |деяких законодавчих | | | | |актів України щодо | | | | |вдосконалення | | | | |механізму | | | | |використання земель | | | | |оборони (в частині | | | | |визначення правових | | | | |засад розпорядження | | | | |землями оборони, які| | | | |вивільняються) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мінфін | |проекту Закону |фінансову систему |квартал | | |України |України в особливий | | | | |період | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Мін'юст | |проекту Закону |передачу, примусове |квартал | | |України |відчуження або | | | | |вилучення майна в | | | | |умовах правового | | | | |режиму воєнного чи | | | | |надзвичайного стану | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Міноборони | |проекту Закону |внесення змін до |квартал | | |України |Закону України "Про | | | | |військовий обов'язок| | | | |і військову службу" | | | | |( 2232-12 ) | | | | |щодо надання права | | | | |вступу до військових| | | | |коледжів | | | | |сержантського складу| | | | |військовослужбовцям | | | | |військової служби за| | | | |контрактом до | | | | |30-річного віку | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |IV квартал|Міноборони | |проекту Закону |внесення змін до | | | |України |Закону України "Про | | | | |організацію | | | | |оборонного | | | | |планування" | | | | |( 2198-15 ) щодо | | | | |вдосконалення | | | | |процедури оборонного| | | | |планування та | | | | |приведення у | | | | |відповідність із | | | | |термінами державного| | | | |прогнозування та | | | | |стратегічного | | | | |планування | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Положення про |III |Міноборони | |проекту змін |проходження |квартал | | |до Указу |громадянами України | | | |Президента |служби у військовому| | | |України |резерві Збройних Сил| | | | |України, затверджене| | | | |Указом Президента | | | | |України від | | | | |1 лютого 2007 року | | | | |N 66/2007 | | | | |( 66/2007 ) щодо | | | | |вдосконалення | | | | |порядку відбору та | | | | |прийняття на | | | | |військову службу у | | | | |військовому резерві,| | | | |присвоєння | | | | |військових звань у | | | | |військовому резерві,| | | | |залучення | | | | |резервістів у | | | | |зв'язку з | | | | |мобілізацією | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Мінекономіки, | |проекту |Міністрів України |квартал |Міноборони | |постанови |щодо порядку | | | |Кабінету |оснащення Збройних | | | |Міністрів |Сил України ОВТ і | | | |України |МТЗ іноземного | | | | |виробництва | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Міноборони | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |постанови Кабінету | | | |Міністрів |Міністрів України | | | |України |від 29.03.2002 N 426| | | | |( 426-2002-п ) "Про | | | | |норми харчування | | | | |військовослужбовців | | | | |Збройних Сил, інших | | | | |військових формувань| | | | |та осіб рядового, | | | | |начальницького | | | | |складу органів і | | | | |підрозділів | | | | |цивільного захисту | | | | |та Державної служби | | | | |спеціального зв'язку| | | | |та захисту | | | | |інформації" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |IV квартал|Міноборони | |проекту |Кабінету Міністрів | | | |розпорядження |України про граничну| | | |Кабінету |чисельність | | | |Міністрів |військовослужбовців | | | |України |та працівників | | | | |Генерального штабу | | | | |Збройних Сил України| | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Розпорядження |II квартал|Міноборони | |проекту |Кабінету Міністрів | | | |розпорядження |України про внесення| | | |Кабінету |змін та доповнень до| | | |Міністрів |розпорядження | | | |України |Кабінету Міністрів | | | | |України від | | | | |13.05.2009 N 520 | | | | |( 520-2009-р ) | | | | |щодо доповнення | | | | |переліку військових | | | | |частин Збройних Сил | | | | |України, які | | | | |підлягають | | | | |безперебійному | | | | |забезпеченню | | | | |електричною | | | | |енергією, природним | | | | |газом, водо- та | | | | |теплопостачанням, | | | | |військових частин | | | | |розвідки Сухопутних | | | | |військ Збройних Сил | | | | |України, які | | | | |виконують завдання | | | | |бойового чергування | | | | |в мирний час | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |Міноборони | |державної |розвитку Збройних |року | | |програми |Сил України на | | | | |2006-2011 роки | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |Міноборони | |державної |реалізації Договору |року | | |програми |з відкритого неба | | | | |( 1097/2000 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна програма |протягом |Міноборони | |державної |переходу Збройних |року | | |програми |Сил України до | | | | |комплектування | | | | |військово- | | | | |службовцями, які | | | | |проходять військову | | | | |службу за контрактом| | | | |( 348/2002 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Загальнодержавна |протягом |Міноборони | |державної |програма створення |року | | |програми |військово- | | | | |транспортного літака| | | | |Ан-70 та його | | | | |закупівлі за | | | | |державним оборонним | | | | |замовленням | | | | |( 1462-15 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |протягом |Адміністрація | |державної |правоохоронна |року |Держприкордонслужби | |програми |програма | | | | |"Облаштування та | | | | |реконструкція | | | | |державного кордону" | | | | |на період до | | | | |2015 року | | | | |( 831-2007-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Міноборони | |проекту |Міністрів України |квартал | | |постанови |про затвердження | | | |Кабінету |Державної програми | | | |Міністрів |розвитку озброєння | | | |України |та військової | | | | |техніки Збройних Сил| | | | |України на період до| | | | |2015 року | | | ----------------------------------------------------------------------
7.2. Утилізація ракетного палива, ракет, боєприпасів та
рухомого військового майна
Цілі та очікувані результати:
Зменшення техногенного навантаження на природне середовище.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Закон України про |III |Міноборони, | |проекту Закону |внесення змін до |квартал |Мінекономіки | |України |Закону України "Про | | | | |податок на додану | | | | |вартість" | | | | |( 168/97-ВР ) щодо | | | | |вдосконалення | | | | |процедури утилізації| | | | |озброєння, | | | | |військової техніки, | | | | |військової зброї і | | | | |боєприпасів до неї | | | | |та узгодження деяких| | | | |положень Закону | | | | |України "Про | | | | |правовий режим | | | | |майна у Збройних | | | | |Силах України" | | | | |( 1075-14 ) з | | | | |вимогами інших | | | | |законодавчих актів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Мінекономіки | |проекту |Міністрів України | | | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |порядку утилізації | | | |Міністрів |ракет, боєприпасів і| | | |України |вибухових речовин | | | | |щодо вдосконалення | | | | |порядку утилізації | | | | |ракет і боєприпасів,| | | | |у тому числі шляхом | | | | |його спрощення | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Проект постанови |III |Мінекономіки, | |проекту |Кабінету Міністрів |квартал |Міноборони | |постанови |України про | | | |Кабінету |внесення змін до | | | |Міністрів |постанови Кабінету | | | |України |Міністрів України | | | | |від 11.02.2010 N 118| | | | |( 118-2010-п ) | | | | |"Деякі питання | | | | |реалізації рухомого | | | | |військового майна" | | | | |щодо вдосконалення | | | | |процедури продажу | | | | |рухомого військового| | | | |майна на | | | | |внутрішньому ринку | | | | |(зокрема, зняття | | | | |заборони щодо | | | | |продажу на | | | | |внутрішньому ринку | | | | |окремих видів | | | | |озброєння, | | | | |боєприпасів, | | | | |військової та | | | | |спеціальної техніки,| | | | |вибухових речовин | | | | |тощо) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Програма |протягом |Міноборони, | |державної |забезпечення |року |Мінекономіки | |програми |живучості та | | | | |вибухопожежобезпеки | | | | |арсеналів, баз та | | | | |складів озброєння, | | | | |ракет і боєприпасів | | | | |Збройних Сил України| | | | |на 1995-2015 роки | | | | |( 472-95-п ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Програма |протягом |Міноборони, | |державної |реабілітації |року |Мінекономіки | |програми |територій, | | | | |забруднених | | | | |унаслідок | | | | |військової | | | | |діяльності, на | | | | |2002-2015 роки | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Державна цільова |протягом |Міноборони, | |державної |оборонна програма |року |Мінеко-номіки | |програми |утилізації звичайних| | | | |видів боєприпасів, | | | | |непридатних для | | | | |подальшого | | | | |використання і | | | | |зберігання, на | | | | |2008-2017 роки | | | | |( 940-2008-п ) | | | ----------------------------------------------------------------------
7.3. Соціальний захист військовослужбовців
Цілі та очікувані результати:
Підвищення соціального захисту військовослужбовців та членів
їх сімей.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Супроводження |Закон України про |II квартал|Міноборони, | |проекту Закону |внесення змін до | |ГУВВ МВС, Державна | |України |деяких законодавчих | |прикордонна служба, | | |актів України з | |СБУ, УДО, СЗР, | | |питань військової | |Державна спеціальна | | |служби, соціального | |служба транспорту, | | |захисту | |Мінекономіки | | |військовослужбовців,| | | | |осіб, звільнених з | | | | |військової служби, | | | | |та членів їх сімей | | | | |(реєстр. N 2478 | | | | |від 09.07.2009) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Внесення змін |Закон України про |III |Міноборони, | |до Закону |внесення змін до |квартал |Мінекономіки | |України |Закону України | | | | |"Про соціальний і | | | | |правовий захист | | | | |військовослужбовців | | | | |та членів їх сімей" | | | | |( 2011-12 ) | | | | |щодо забезпечення | | | | |виплати одноразової | | | | |допомоги у разі | | | | |загибелі (смерті) | | | | |або каліцтва | | | | |військовослужбовців,| | | | |військово- | | | | |зобов'язаних, які | | | | |призвані на | | | | |навчальні збори, та | | | | |резервістів під час | | | | |виконання ними | | | | |обов'язків служби у | | | | |військовому резерві | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Внесення змін |Закон України про |III |Міноборони, | |до Закону |внесення змін до |квартал |Мінекономіки | |України |Закону України "Про | | | | |вищу освіту" | | | | |( 2984-14 ) щодо | | | | |створення | | | | |можливості | | | | |використання як | | | | |керівного і | | | | |викладацького складу| | | | |у вищих військових | | | | |навчальних закладах | | | | |Міноборони, | | | | |військових | | | | |навчальних | | | | |підрозділах вищих | | | | |навчальних закладів | | | | |України генералів та| | | | |офіцерів, які набули| | | | |значного досвіду | | | | |служби на керівних | | | | |посадах у військах, | | | | |органах військового | | | | |управління та | | | | |виявили схильність | | | | |до педагогічної | | | | |діяльності, але не | | | | |мають відповідного | | | | |вченого звання | | | | |(ступеня) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Міноборони, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки | |постанови |про грошову | | | |Кабінету |компенсацію за | | | |Міністрів |піднайом (найом, | | | |України |оренду) житлового | | | | |приміщення | | | | |військовослужбовцям | | | | |Збройних Сил | | | | |України, які мають | | | | |право на таку | | | | |компенсацію | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |II квартал|Міноборони, | |проекту |Міністрів України | |Мінекономіки | |постанови |про внесення змін до| | | |Кабінету |постанови Кабінету | | | |Міністрів |Міністрів України | | | |України |від 07.11.2007 | | | | |N 1294 | | | | |( 1294-2007-п ) | | | | |"Про упорядкування | | | | |структури та умов | | | | |грошового | | | | |забезпечення | | | | |військовослужбовців,| | | | |осіб рядового і | | | | |начальницького | | | | |складу" щодо | | | | |підвищення посадових| | | | |окладів | | | | |військовослужбовців | | | | |до рівня, | | | | |встановленого для | | | | |державних | | | | |службовців, та | | | | |окладів за | | | | |військовим званням, | | | | |а також посадових | | | | |окладів науково- | | | | |викладацького складу| | | | |військово-навчальних| | | | |закладів Міноборони | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Внесення змін |Постанова Кабінету |III |Міноборони, | |до постанови |Міністрів України |квартал |Мінекономіки | |Кабінету |від 23.11.2006 | | | |Міністрів |N 1644 | | | |України |( 1644-2006-п ) | | | | |N 1644 "Про порядок | | | | |і розміри грошового | | | | |забезпечення та | | | | |заохочення | | | | |військово- | | | | |зобов'язаних" щодо | | | | |вдосконалення | | | | |системи виплати | | | | |грошового | | | | |забезпечення та | | | | |заохочення | | | | |резервістів | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація |Комплексна програма |протягом |Міноборони, | |державної |забезпечення житлом |року |Мінекономіки | |програми |військовослужбовців,| | | | |осіб рядового і | | | | |начальницького | | | | |складу органів | | | | |внутрішніх справ, | | | | |Державної | | | | |кримінально- | | | | |виконавчої служби, | | | | |службових осіб | | | | |митних органів та | | | | |членів їх сімей | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правовий |II квартал|Міноборони, | |проекту |акт про порядок | |ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, | |нормативно- |виділення земельних | |УДО, СЗР, Державна | |правового акта |ділянок під | |спеціальна служба | | |будівництво житла | |транспорту, | | |для | |Мінекономіки | | |військовослужбовців,| | | | |осіб, звільнених з | | | | |військової служби, | | | | |та членів їх сімей | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правовий |III |Міноборони, | |проекту |акт про створення |квартал |ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, | |нормативно- |єдиної зведеної бази| |УДО, СЗР, Державна | |правового акта |даних з квартирної | |спеціальна служба | | |черги | |транспорту, | | |військовослужбовців,| |Мінекономіки | | |удосконалення | | | | |методики її | | | | |формування за | | | | |категоріями | | | | |військовослужбовців | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правовий |III |Міноборони, | |проекту |акт про порядок |квартал |ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, | |нормативно- |закупівлі житла на | |УДО, СЗР, Державна | |правового акта |вторинному ринку для| |спеціальна служба | | |військовослужбовців,| |транспорту, | | |осіб, звільнених з | |Мінекономіки | | |військової служби, | | | | |та членів їх сімей | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Міноборони, | |проекту |Міністрів України |квартал |ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, | |постанови |про порядок та умови| |УДО, СЗР, Державна | |Кабінету |виплати | |спеціальна служба | |Міністрів |військовослужбовцям | |транспорту, | |України |та членам їх сімей | |Мінекономіки | | |грошової компенсації| | | | |за належні їм для | | | | |отримання жилі | | | | |приміщення | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Нормативно-правовий |III |Міноборони, | |проекту |акт про порядок |квартал |ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, | |нормативно- |направлення коштів, | |УДО, СЗР, Державна | |правового акта |які надійшли від | |спеціальна служба | | |реалізації | |транспорту, | | |військових об'єктів,| |Мінекономіки | | |майна територій | | | | |військових містечок,| | | | |розташованих у | | | | |певному регіоні, на | | | | |забезпечення житлом | | | | |безквартирних | | | | |військовослужбовців | | | | |цього регіону | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |III |Міноборони, | |проекту |Міністрів України |квартал |ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, | |постанови |про порядок | |УДО, СЗР, Державна | |Кабінету |забезпечення | |спеціальна служба | |Міністрів |службовими жилими | |транспорту, | |України |приміщеннями | |Мінекономіки | | |військовослужбовців,| | | | |які проходять | | | | |військову службу | | | | |(навчаються) за | | | | |контрактом або | | | | |перебувають на | | | | |кадровій військовій | | | | |службі країни | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова Кабінету |IV квартал|Міноборони, | |проекту |Міністрів України | |ГУВВ МВС, ДПС, СБУ, | |постанови |про порядок | |УДО, СЗР, Державна | |Кабінету |визначення величини | |спеціальна служба | |Міністрів |опосередкованої | |транспорту, | |України |вартості наймання | |Мінекономіки | | |житла та про | | | | |внесення змін до | | | | |Порядку кредитування| | | | |будівництва та | | | | |придбання житла для | | | | |військовослужбовців | | | | |Збройних Сил | | | | |України, інших | | | | |військових формувань| | | | |та правоохоронних | | | | |органів спеціального| | | | |призначення | | | ----------------------------------------------------------------------
8. Удосконалення діяльності правоохоронних та судових органів
Основні проблеми:
Існуюча на сьогодні в Україні правоохоронна система не здатна
адекватно відповісти на зазначені виклики. Починаючи з середини
90-х років в Україні було здійснено кілька спроб реформування
органів внутрішніх справ.
Зокрема, МВС, згідно з міжнародними стандартами, було
звільнено від виконання деяких функцій (в окреме відомство була
виділена служба з питань виконання покарань); діяльність органів
внутрішніх справ стала більш відкритою; в міліції впроваджуються
засади сучасної гендерної політики тощо.
Але й дотепер у країні фактично збережено радянську систему
органів внутрішніх справ з надмірною централізацією,
мілітаризацією, бюрократизмом, авторитарно-дисциплінарною моделлю
управління. Найбільш кричущими вадами цієї системи є: відсутність
дієвого механізму реагування на звернення громадян, зорієнтованого
насамперед на захист їхніх прав, свобод і законних інтересів;
збереження багатьох формальних показників в роботі, наслідком чого
є застосування тортур, необґрунтовані затримання громадян, інші
порушення законності; політизованість та корумпованість особового
складу. Результатом цього є низький рівень довіри населення до
міліції, критичні оцінки з боку міжнародних експертів.
В державі виникла реальна загроза масового порушення
конституційних прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб
через незадовільний стан фінансування діяльності судів.
Основні завдання:
Підготовка та реалізація концептуальних документів
правоохоронної системи (реформування правоохоронних органів та
реформування судової системи і кримінальної юстиції).
Удосконалення механізмів фінансування діяльності судів.
Цілі та очікувані результати:
Удосконалення правоохоронної системи держави, зокрема,
реалізації взаємопов'язаних завдань з комплексного реформування
системи правоохоронних органів, судової системи і кримінальної
юстиції, інших вже визначених інституційних перетворень, які
гарантуватимуть демократію, верховенство права, дотримання прав і
свобод людини та здійснення курсу на інтеграцію України до
європейського співтовариства.
Перетворення системи органів МВС у цивільне відомство
європейського зразка.
Забезпечення незалежності судової влади і гарантій
фінансового та матеріального забезпечення судової діяльності.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розроблення |Постанова |листопад |Мін'юст | |проектів |Верховної Ради | | | |Концепцій |України "Про | | | | |затвердження | | | | |Концепції | | | | |реформування | | | | |системи | | | | |правоохоронних | | | | |органів" | | | | |--------------------+----------+--------------------| | |Постанова |листопад |Мін'юст | | |Верховної Ради | | | | |України "Про | | | | |затвердження | | | | |Концепції | | | | |реформування | | | | |судової системи і | | | | |кримінальної | | | | |юстиції" | | | ----------------------------------------------------------------------
9. Співробітництво з міжнародними організаціями
Основні проблеми:
В георегіональній структурі зовнішньої торгівлі України на
першому місці стоять країни СНД, причому їх частка у
зовнішньоторговельному обороті, навіть під час кризи, скоротилася
значно менше, ніж, приміром, частка країн ЄС.
Частка країн СНД у зовнішньоторговельному обороті України
стабільно висока. В умовах світової фінансово-економічної кризи
саме ринок країн СНД, як за його обсягом, так і за його часткою в
експорті України, став опорою для національних товаровиробників.
Так, якщо у 2008 році частка Європи в українському експорті
становила 29,5 відсотка, то у 2009 році вона знизилася до
25,9 відсотка, у той час, як частка країн СНД становила відповідно
34,6 відсотка у 2008 році і 33,9 відсотка у 2009 році.
Російська Федерація залишається стратегічним партнером та
одним з найбільших торговельних партнерів України. Разом з тим у
2009 році значно зменшився товарообіг між Україною і Росією, який
становив 21,7 млрд доларів США і зменшився порівняно з 2008 роком
на 38,2 відсотка.
Для усунення негативних тенденцій у взаємній торгівлі
необхідно підвищити ефективність всього комплексу
торговельно-економічного співробітництва, забезпечити ефективну
діяльність економічного блоку Українсько-Російської міждержавної
комісії, зокрема Комітету з питань економічного співробітництва та
його підкомісій, реалізацію спільних проектів у
паливно-енергетичній, авіаційній, космічній, військово-технічній,
транспортній та інших перспективних галузях, активізацію
прикордонного та міжрегіонального співробітництва.
На сьогодні головним пунктом порядку денного відносин між
Україною та ЄС є переговори щодо Угоди про асоціацію включно з
частиною про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі. Угода про асоціацію міститиме значні обсяги зобов'язань
України щодо адаптації до законодавства ЄС, які співставні із
зобов'язаннями країн - кандидатів на членство в ЄС. Це передусім
зумовлено необхідністю належного функціонування майбутньої зони
вільної торгівлі, яка має підготувати Україну до входження до
спільного ринку ЄС.
Не чекаючи на завершення переговорів щодо Угоди про
асоціацію, сторони розробили та схвалили документ "Порядок денний
асоціації Україна - ЄС". Спільна реалізація цього інструмента має
забезпечити належну підготовку України до набуття чинності Угодою
про асоціацію після завершення переговорів.
Україна та ЄС також започаткували діалог щодо визначення умов
запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС.
Згідно з домовленостями зазначений перелік умов має бути
розроблений у формі "дорожньої карти".
Досягнення максимальної ефективності від співробітництва з
міжнародними фінансовими організаціями стримується інституційною
неспроможністю бенефіціарів забезпечити своєчасне виконання
узгоджених з МФО планів підготовки та реалізації проектів та
використати залучені ресурси в повному обсязі, відсутністю
досвідчених фахівців з питань управління проектами, обмеженим
доступом до ресурсів МФО на муніципальному рівні, пов'язаним з
недосконалістю системи формалізації власності, відсутністю права у
міських рад міст з чисельністю населення менше 800 тисяч
здійснювати зовнішні запозичення, відсутністю ефективного
механізму визначення видів та обсягів забезпечення кредитів для
комунального сектору. Ефективне використання ресурсів міжнародної
технічної допомоги стримується недостатнім рівнем узгодження
двосторонніми донорами зовнішньої допомоги з національними
пріоритетами та завданнями, недостатньою гнучкістю у реагуванні на
нагальні потреби. Нерозвиненість механізмів надання Україною
міжнародної технічної допомоги стримує просування українського
експорту на зовнішні ринки.
Основні завдання:
Поглиблення інтеграції з країнами СНД та Європейським Союзом.
Забезпечення виконання зобов'язань України перед Радою
Європи.
Міжнародне кредитно-фінансове та технічне співробітництво.
9.1. Поглиблення інтеграції з країнами СНД та Європейським
Союзом
Цілі та очікувані результати:
Прискорена реалізація "Порядку денного асоціації Україна -
ЄС".
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Підготовка проекту |до |Мінекономіки, | |функціонування |Договору про зону |завершення|Мінпаливенерго, | |в рамках СНД |вільної торгівлі |переговор-|Мінпромполітики, | |зони вільної |СНД |ного |Мінтрансзв'язку, | |торгівлі | |процесу |Мінагрополітики, | |відповідно до | | |Мінфін, Мінпраці, | |норм та правил | | |інші центральні | |СОТ | | |органи виконавчої | | | | |влади | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |План заходів з |Рішення Ради глав |протягом |Мінекономіки, | |реалізації |урядів СНД від |року |Мінпаливенерго, | |першого етапу |22.05.2009 про План | |Мінпромполітики, | |(2009-2011 |заходів з реалізації| |Мінтрансзв'язку, | |роки) Стратегії|першого етапу | |Мінагрополітики, | |економічного |(2009-2011 роки) | |Мінфін, Мінпраці, | |розвитку СНД |Стратегії | |інші центральні | |на період до |економічного | |органи виконавчої | |2020 року |розвитку СНД на | |влади | |( 997_k27 ) |період до 2020 року | | | | |( 997_k96 ) | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Реалізація дії |Переговорний процес |до |Мінекономіки, | |Угоди про |з державами - |завершення|Мінагрополітики, | |Правила |учасницями СНД |переговор-|Мінпромполітики, | |визначення | |ного |Держмитслужба, ТПП | |країни | |процесу | | |походження | | | | |товарів в СНД; | | | | |( 997_484 ) | | | | |Внесення змін | | | | |до Переліку | | | | |умов, | | | | |виробничих та | | | | |технологічних | | | | |операцій, при | | | | |виконанні яких | | | | |товар | | | | |вважається | | | | |походженням з | | | | |тієї країни, в | | | | |якій вони мали | | | | |місце | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Підготовка |до |Державне агентство з| |інноваційного |Міждержавної |завершення|інвестицій та | |розвитку |цільової програми |переговор-|розвитку, | |економік |інноваційного |ного |Мінекономіки | |держав - |співробітництва |процесу | | |учасниць СНД |держав - учасниць | | | | |СНД на період до | | | | |2020 року | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розробка |Рішення Ради глав |до |МЗС, | |Концепції |урядів СНД від |завершення|Мінагрополітики, | |підвищення |14.11.2008 |переговор-|Мінекономіки, | |продовольчої | |ного |Мін'юст | |безпеки | |процесу | | |держав - | | | | |учасниць СНД | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Удосконалення | |протягом |центральні органи | |інституційного | |року |виконавчої влади | |забезпечення | | | | |реалізації | | | | |політики | | | | |європейської | | | | |інтеграції | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Проведення |Переговори між |протягом |МЗС, інші | |в Україні |Україною та ЄС |року |центральні та | |інформаційної | | |місцеві органи | |кампанії з | | |виконавчої влади | |популяризації | | | | |основних засад | | | | |та принципів | | | | |діяльності | | | | |Європейського | | | | |Союзу, а також | | | | |переваг | | | | |членства в ЄС | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Продовження |Угода про асоціацію |протягом |МЗС, Мін'юст, | |переговорів |між Україною та ЄС |року |Мінекономіки, інші | |щодо укладення | | |центральні органи | |Угоди про | | |виконавчої влади | |асоціацію між | | | | |Україною та ЄС | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Інтенсифікація |Переговори між |протягом |Мінекономіки, МЗС, | |переговорного |Україною та ЄС щодо |року |Мін'юст, інші | |процесу між |створення зони | |центральні органи | |Україною та ЄС |вільної торгівлі | |виконавчої влади | |щодо створення | | | | |зони вільної | | | | |торгівлі у | | | | |рамках Угоди | | | | |про асоціацію | | | | |з дотриманням | | | | |принципу | | | | |"збалансова- | | | | |ності | | | | |двосторонніх | | | | |домовленостей" | | | | |у рамках | | | | |забезпечення | | | | |реального | | | | |доступу | | | | |національної | | | | |продукції на | | | | |ринки ЄС | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Створення системи |протягом |Мінекономіки, | |належної |належного |року |Мін'юст, МЗС, | |реалізації |моніторингу | |інші центральні | |"Порядку |виконання ПДА; | |органи виконавчої | |денного |План заходів та | |влади | |асоціації |інструментів | | | |Україна - ЄС" |виконання | | | | |пріоритетів ПДА | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Відповідно до дво- |протягом |МЗС, Мінекономіки, | |використання |та багатосторонніх |року |Мін'юст, | |інтеграційних |домовленостей | |Мінпаливенерго, | |можливостей | | |Мінрегіонбуд, НКРЕ, | |"Східного | | |Головдержслужба, | |партнерства" на| | |Держмитслужба, | |двосторонньому | | |Адміністрація | |та багатосто- | | |Держприкордонслужби,| |ронньому рівні | | |інші центральні | | | | |органи виконавчої | | | | |влади | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Укладення |Постанова Кабінету |протягом |Мінекономіки, МЗС, | |Рамкової угоди |Міністрів України |року |Мін'юст, Мінфін, | |про участь | | |інші центральні | |України у | | |органи виконавчої | |програмах ЄС | | |влади | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток |Переговори між |протягом |Мінекономіки, | |секторальних |Україною та ЄС |року |Міагрополітики, | |діалогів між | | |Мінрегіонбуд, | |Україною | | |Держкомпідприєм- | |та ЄС | | |ництво, інші | | | | |центральні органи | | | | |виконавчої влади | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Здійснення |Нормативно-правові |протягом |МЗС, Міноборони, | |співробітництва|акти щодо заходів |року |інші центральні | |України із |із співробітництва | |органи виконавчої | |загально- |України із загально-| |влади | |європейськими |європейськими | | | |структурами |структурами безпеки | | | |безпеки | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Поглиблення |Розробка та |протягом |МЗС, МВС, Мін'юст, | |співробітництва|схвалення |року |Адміністрація | |з ЄС та |"дорожньої карти" | |Держприкордослужби, | |державами - |запровадження | |інші центральні | |членами ЄС у |безвізового режиму | |органи виконавчої | |міграційно- |між Україною та ЄС; | |влади | |візовій сфері, |Імплементація | | | |зокрема |положень "дорожньої | | | |продовження |карти" після її | | | |діалогу між |схвалення | | | |Україною та | | | | |ЄС із | | | | |запровадження |--------------------+----------+--------------------| |безвізового |План заходів з |III |МЗС, МВС, Мін'юст, | |режиму під час |удосконалення |квартал |Адміністрація | |коротко- |системи оформлення | |Держприкордонслужби,| |строкових |паспортних | |інші центральні | |подорожей |документів та видачі| |органи виконавчої | |громадян |віз для виїзду на | |влади | |України до |територію України | | | |країн |для іноземців | | | |Європейського | | | | |Союзу | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Вжиття заходів |Договір про |протягом |Мінпаливенеро, МЗС, | |щодо набуття |Енергетичне |року |Мін'юст, інші | |членства |Співтовариство | |центральні органи | |України в | | |виконавчої влади | |Договорі про | | | | |Енергетичне | | | | |Співтовариство | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Залучення |Затвердження |протягом |Мінекономіки, інші | |допомоги |Національної |року |центральні та | |Європейського |програми, Східної | |місцеві органи | |Союзу в рамках |регіональної | |виконавчої влади | |компонентів |програми, | | | |Європейського |Міжрегіональної | | | |інструменту |програми та Програми| | | |сусідства та |прикордонного | | | |партнерства |співробітництва | | | |2007-2013 років| | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Впровадження |Меморандум про |протягом |Мінрегіонбуд, | |Меморандуму про|регіональну політику|року |Мінекономіки, інші | |взаєморозумін- |та розвиток | |центральні та | |ня - для |регіонального | |місцеві органи | |започаткування |співробітництва | |виконавчої влади та | |діалогу про | | |органи місцевого | |регіональну | | |самоврядування | |політику та | | | | |розвиток | | | | |регіонального | | | | |співробітництва| | | | |між | | | | |Міністерством | | | | |регіонального | | | | |розвитку та | | | | |будівництва | | | | |України і | | | | |Європейською | | | | |Комісією | | | | ----------------------------------------------------------------------
9.2. Забезпечення виконання зобов'язань України перед Радою
Європи
Цілі та очікувані результати:
Завершення процедури моніторингу і переходу до
постмоніторингового діалогу з Радою Європи.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | | виконання| | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток |Закон України "Про |протягом |МЗС, інші центральні| |співробітництва|адвокатуру"; |року |органи виконавчої | |з Радою Європи |( 2887-12 ) | |влади | |(РЄ), |Проект Кримінального| | | |забезпечення |процесуального | | | |виконання |кодексу України | | | |Україною | | | | |зобов'язань, | | | | |взятих при | | | | |вступі до РЄ, | | | | |рекомендацій | | | | |Парламентської | | | | |асамблеї РЄ, | | | | |Комісара РЄ з | | | | |прав людини та | | | | |інших органів | | | | |РЄ у рамках | | | | |Плану дій РЄ | | | | |щодо України на| | | | |2008-2011 роки | | | | |( 994_929 ) | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Активне |Постанова Кабінету |протягом |МЗС, Мінрегіонбуд, | |впровадження в |Міністрів України |року |МКТ, місцеві органи | |Україні | | |виконавчої влади та | |політичних та | | |органи місцевого | |культурних | | |самоврядування | |ініціатив Ради | | | | |Європи, | | | | |зокрема: | | | | |Європейського | | | | |тижня місцевої | | | | |демократії, | | | | |Днів | | | | |європейської | | | | |спадщини тощо | | | | ----------------------------------------------------------------------
9.3. Міжнародне кредитно-фінансове та технічне
співробітництво
Цілі та очікувані результати:
Залучити фінансові ресурси МБРР, ЄБРР та ЄІБ для розвитку
транспортної, енергетичної та муніципальної інфраструктури,
підвищення енергозбереження та енергоефективності, а також ресурси
МВФ та МБРР для підтримки інституційних та стратегічних реформ та
фінансування бюджету.
---------------------------------------------------------------------- | Захід | Документ | Термін | Виконавці | | | |виконання | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підготовка |Проект Угоди про |II |Мінекономіки, | |спільно зі |позику "Друга |півріччя |Мінфін, | |Світовим банком|програмна позика на | |Національний банк | |проекту "Друга |реабілітацію | |(за згодою), ФГВФО | |програмна |фінансового сектору"| | | |позика на |між Україною та МБРР| | | |реабілітацію | | | | |фінансового | | | | |сектору" з | | | | |метою | | | | |отримання | | | | |позики для | | | | |продовження | | | | |впровадження | | | | |заходів, | | | | |спрямованих на | | | | |оздоровлення | | | | |фінансового | | | | |сектору. | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Підготовка |Проект Угоди про |II |Мінекономіки, | |спільно зі |позику "Четверта |півріччя |центральні органи | |Світовим банком|позика на політику | |виконавчої влади | |проекту |розвитку" між | | | |"Четверта |Україною та МБРР | | | |позика на | | | | |політику | | | | |розвитку" з | | | | |метою отримання| | | | |позики для | | | | |фінансування | | | | |державного | | | | |бюджету та | | | | |підтримки | | | | |структурних | | | | |реформ | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Забезпечення |Рішення Мінекономіки|протягом |Мінекономіки | |залучення |про доцільність |року | | |ресурсів для |підготовки проектів:| | | |нових спільних |"Модернізація | | | |з МФО проектів |газотранспортної | | | |в секторах |системи"; | | | |енергетики та |"Проект з передачі | | | |енергозбере- |електроенергії II"; | | | |ження, |"Реабілітація | | | |транспортної та|гідрогенеруючих | | | |муніципальної |потужностей ВАТ | | | |інфраструктури |"Укргідроенерго"; | | | |та прийняття |"Покращення | | | |рішень про |транспортно- | | | |доцільність їх |експлуатаційного | | | |підготовки |стану міжнародної | | | | |автомобільної дороги| | | | |М-03 Київ - Харків -| | | | |Довжанський на | | | | |ділянці Лубни - | | | | |Полтава"; "Проект | | | | |міської транспортної| | | | |інфраструктури | | | | |м. Одеси" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Укладання |Міжнародні договори |протягом |Мінекономіки, | |міжнародних |про позики за |року |Мінтрасзв'язку, | |договорів про |проектами: | |Мінпаливенерго, | |позики між |"Підвищення | |Укрексімбанк | |Україною та |пропускної | | | |МФО для |спроможності | | | |впровадження |залізничного | | | |масштабних |напрямку Знам'янка -| | | |інфраструктур- |Долинська - | | | |них проектів |Миколаїв - Херсон - | | | |у сфері |Джанкой"; | | | |розвитку |"Модернізація | | | |транспорту, |залізничного | | | |енергетики та |напрямку Полтава - | | | |енерго- |Кременчук - Бурти - | | | |ефективності, |Користівка з метою | | | |муніципальної |забезпечення | | | |інфраструктури |енергозбереження при| | | | |перевезеннях | | | | |залізничним | | | | |транспортом"; | | | | |"Покращення | | | | |транспортно- | | | | |експлуатаційного | | | | |стану автомобільних | | | | |доріг на підходах до| | | | |м. Києва"; | | | | |"Проект з | | | | |енергозбереження та | | | | |енергоефективності";| | | | |"Будівництво ПЛ | | | | |750 кВ Запорізька | | | | |АЕС - Каховська"; | | | | |"Програма з | | | | |енергоефективності | | | | |та охорони | | | | |довкілля"; | | | | |"Реабілітація | | | | |гідрогенеруючих | | | | |потужностей ВАТ | | | | |"Укргідроенерго"; | | | | |"Проект додаткового | | | | |фінансування | | | | |розвитку експорту" | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток |Протоколи переглядів|протягом |Мінекономіки, | |системи |проектних портфелів |року |центральні органи | |моніторингу |Світового банку та | |виконавчої влади | |підготовки та |ЄБРР в Україні; | | | |реалізації |Квартальні звіти | | | |проектів, що |Кабінету Міністрів | | | |підтримуються |України (відповідно | | | |МФО, визначення|до постанови | | | |проблемних |Кабінету Міністрів | | | |питань та |України від | | | |вироблення |26.11.2008 N 1027) | | | |пропозицій щодо|( 1027-2008-п ) | | | |їх вирішення | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Планування |Проект Плану |II |Мінекономіки, | |проектного |співробітництва |півріччя |центральні органи | |портфеля МФО на|України з МФО на | |виконавчої влади | |2011 рік |2011 рік | | | |відповідно до | | | | |пріоритетів | | | | |соціально- | | | | |економічного | | | | |розвитку | | | | |держави | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Створення |Договір між Україною|протягом |Мінекономіки, | |правових |та ЄІБ про |року |центральні органи | |засад для |співробітництво та | |виконавчої влади | |розширення |діяльність | | | |діяльності ЄІБ |Постійного | | | |в Україні |Представництва ЄІБ в| | | |шляхом |Україні | | | |укладення | | | | |Договору між | | | | |Україною та ЄІБ| | | | |про | | | | |співробітництво| | | | |та діяльність | | | | |Постійного | | | | |Представництва | | | | |ЄІБ в Україні | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розширення |Угода про внесок та |I |Мінекономіки, НАЕР, | |доступу |правила розподілу |півріччя |Мінжитлокомунгосп, | |українських |інвестиційних | |МЗС, Мінприроди, | |підприємств до |грантів для | |Мін'юст, Мінфін | |фінансування |східноєвропейського | | | |пріоритетних |партнерства з | | | |проектів з |енергоефективності | | | |енергоефектив- |та довкілля | | | |ності шляхом | | | | |створення | | | | |правових засад | | | | |участі України | | | | |в Ініціативі | | | | |східноєвро- | | | | |пейського | | | | |партнерства з | | | | |енергоефектив- | | | | |ності та | | | | |довкілля і | | | | |відповідного | | | | |Фонду її | | | | |підтримки | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток |Проекти "Огляду |II |Мінекономіки, | |співробітництва|інвестиційної |півріччя |центральні органи | |з ОЕСР шляхом |політики" та " | |виконавчої влади, | |участі в |Огляду секторальної | |неурядові професійні| |програмі |конкуренто- | |організації | |"Стратегія |спроможності" | | | |секторної | | | | |конкуренто- | | | | |спроможності | | | | |для України" | | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток |Закон України про |протягом |Мінекономіки, МЗС, | |договірно- |ратифікацію Угоди |року |Мін'юст, Мінфін, | |правової бази з|про співробітництво | |центральні органи | |країнами- |у сфері розвитку між| |виконавчої влади | |донорами щодо |Кабінетом Міністрів | | | |залучення |України та Урядом | | | |міжнародної |Республіки Словенія;| | | |технічної |Угода між Кабінетом | | | |допомоги для |Міністрів України і | | | |реалізації |Урядом Республіки | | | |проектів |Польща про технічне | | | |соціально- |співробітництво; | | | |економічного |Угода між Урядом | | | |розвитку |України та Урядом | | | | |Швеції про | | | | |співробітництво у | | | | |сфері розвитку | | | |---------------+--------------------+----------+--------------------| |Розвиток нових |Протоколи засідань |протягом |Мінекономіки, | |механізмів |Урядово-донорської |року |центральні органи | |технічного |групи | |виконавчої влади | |співробітництва| | | | ----------------------------------------------------------------------
Реалізація завдань і заходів Державної програми економічного
і соціального розвитку України на 2010 рік та органічно зв'язаного
з нею Державного бюджету України на 2010 рік ( 2154-17 ) покликана
зупинити хаос і стагнацію української економіки, створити
передумови для надання їй довгострокового тренду сталого
самодостатнього розвитку на засадах інноваційно-інвестиційної
моделі.
Ці завдання та заходи Кабінет Міністрів України розглядає як
першочергові, термінові, антикризові. За вісім місяців, що
залишилися до кінця року, нам належить відновити дієву вертикаль
державної влади, надати їй системності та результативності,
провести упорядкування державних фінансів, забезпечити їх вплив на
загальну макроекономічну стабілізацію, задіяти такі важелі
економічного зростання, як кредитування економіки, державне
інвестування, особливо в критично важливі галузеві програми та
проекти розвитку, зокрема об'єкти для проведення в Україні
чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Додаток 1
до Державної програми
економічного і соціального
розвитку України на 2010 рік
ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ,
ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ ФІНАНСУВАТИ У 2010 РОЦІ
Перелік державних (цільових) програм,
які планується фінансувати у 2010 році

------------------------------------------------------------------ | N | Назва державної (цільової) |Строк| Державний замовник, | |з/п | програми, |вико-| виконавець (головний| | | коли та яким документом |нання|розпорядник бюджетних| | | затверджена | | коштів) | |----------------------------------------------------------------| | ЕКОНОМІЧНІ | |----------------------------------------------------------------| | паливно-енергетичний комплекс | |----------------------------------------------------------------| | 1.|Національна енергетична |1996-|Міністерство палива | | |програма України до 2010 року |2010 |та енергетики України| | |Постанова Верховної Ради | | | | |України від 15.05.1996 | | | | |N 191/96-ВР ( 191/96-ВР ), | | | | |постанови Кабінету Міністрів | | | | |України від 10.07.1997 N 731 | | | | |( 731-97-п ), від 29.11.2000 | | | | |N 1757 ( 1757-2000-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 2.|Комплексна державна програма |1997-|Національне агентство| | |енергозбереження України |2010країни з питань | | |( 148а-97-п ) | |забезпечення | | |постанови Кабінету Міністрів | |забезпечення | | |України від 05.02.1997 N 148 | |ефективного | | |( 148-97-п ), від 27.06.2000 | |використання | | |N 1040 ( 1040-2000-п ) | |енергетичних ресурсів| |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 3.|Програма "Українське вугілля" |2001-|Міністерство | | |постанови Кабінету Міністрів |2010 |вугільної | | |України від 19.09.2001 N 1205 | |промисловості України| | |( 1205-2001-п ), від 30.03.2002| | | | |N 438 ( 438-2002-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 4.|Комплексна програма будівництва|1997-|Національне агентство| | |вітрових електростанцій |2010країни з питань | | |постанови Кабінету Міністрів | |забезпечення | | |України від 03.02.1997 N 137 | |ефективного | | |( 137-97-п ), від 28.03.2007 | |використання | | |N 557 ( 557-2007-п ) | |енергетичних ресурсів| |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 5.|Програма державної підтримки |1998-|Національне агентство| | |розвитку нетрадиційних та |2010країни з питань | | |відновлюваних джерел енергії та| |забезпечення | | |малої гідро- і теплоенергетики | |ефективного | | |постанова Кабінету Міністрів | |використання | | |України від 31.12.1997 N 1505 | |енергетичних ресурсів| | |( 1505-97-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 6.|Державна цільова економічна |2010-|Національне агентство| | |програма енергоефективності на |2015країни з питань | | |2010-2015 роки | |забезпечення | | |постанова Кабінету Міністрів | |ефективного | | |України від 01.03.2010 N 243 | |використання | | |( 243-2010-п ) | |енергетичних ресурсів| |----------------------------------------------------------------| | промисловий комплекс | |----------------------------------------------------------------| | 7.|Програма "Створення та |2000-|Міністерство палива | | |організація виготовлення |2010 |та енергетики України| | |бурового, | | | | |нафтогазопромислового, | | | | |нафтопереробного устаткування і| | | | |техніки для будівництва | | | | |нафтогазопроводів з | | | | |науково-технічною частиною на | | | | |період до 2010 року" | | | | |постанови Кабінету Міністрів | | | | |України від 09.12.1999 N 2245 | | | | |( 2245-99-п ), від 21.06.2004 | | | | |N 792 ( 792-2004-п ), | | | | |від 25.05.2006 N 754 | | | | |( 754-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 8.|Державна програма розвитку |2003-|Міністерство | | |промисловості на 2003-2011 роки|2011 |промислової | | |постанова Кабінету Міністрів | |політики України | | |України від 28.07.2003 N 1174 | | | | |( 1174-2003-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 9.|Державна програма розвитку та |2005-|Міністерство | | |реформування |2011 |промислової | | |гірничо-металургійного | |політики України | | |комплексу на період до | | | | |2011 року | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 28.07.2004 N 967 | | | | |( 967-2004-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 10.|Загальнодержавна програма |2006-|Міністерство охорони | | |розвитку мінерально-сировинної |2010 |навколишнього | | |бази України на період до | |природного | | |2010 року | |середовища України | | |Закон України від 22.02.2006 | | | | |N 3458-IV ( 3458-15 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 11.|Державна програма розвитку |2006-|Міністерство | | |машинобудування на 2006-2011 |2011 |промислової | | |роки | |політики України | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 18.04.2006 N 516 | | | | |( 516-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 12.|Державна програма розвитку |2007-|Міністерство | | |вітчизняного машинобудування |2010 |промислової | | |для агропромислового комплексу | |політики України | | |на 2007-2010 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 26.09.2007 N 1181 | | | | |( 1181-2007-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 13.|Державна комплексна програма |2002-|Міністерство | | |розвитку авіаційної |2010 |промислової | | |промисловості України на | |політики України | | |період до 2010 року | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 12.12.2001 | | | | |N 1665-25, від 02.04.2008 N 311| | | | |( 311-2008-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| | агропромисловий комплекс | |----------------------------------------------------------------| | 14.|Державна цільова програма "Ліси|2010-|Державний комітет | | |України" на 2010-2015 роки |2015 |лісового господарства| | |постанова Кабінету Міністрів | |України | | |України від 16.09.2009 N 977 | | | | |( 977-2009-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 15.|Загальнодержавна програма |2005-|Міністерство аграрної| | |селекції у тваринництві на |2010 |політики України | | |період до 2010 року | | | | |Закон України від 19.02.2004 | | | | |N 1517-IV ( 1517-15 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 16.|Загальнодержавна програма |2004-|Міністерство аграрної| | |розвитку рибного господарства |2010 |політики України | | |України на період до 2010 року | | | | |Закон України від 19.02.2004 | | | | |N 1516-IV ( 1516-15 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 17.|Програма розвитку виробництва |2007-|Міністерство аграрної| | |дизельного біопалива |2010 |політики України | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 22.12.2006 N 1774 | | | | |( 1774-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 18.|Державна цільова програма |2007-|Міністерство аграрної| | |реалізації технічної політики в|2011 |політики України | | |агропромисловому комплексі на | | | | |період до 2011 року | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 30.05.2007 N 785 | | | | |( 785-2007-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 19.|Державна цільова програма |2008-|Міністерство аграрної| | |розвитку українського села на |2015 |політики України | | |період до 2015 року | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 19.09.2007 N 1158 | | | | |( 1158-2007-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| | транспорт та зв'язок | |----------------------------------------------------------------| | 20.|Національна програма |1998-|Міністерство | | |інформатизації |б/с |транспорту та | | |Закон України від 04.02.1998 | |зв'язку України | | |N 74/98-ВР ( 74/98-ВР ), | | | | |Постанова Верховної Ради | | | | |України від 13.07.1999 | | | | |N 914-XIV ( 914-14 ), Закон | | | | |України від 13.09.2001 | | | | |N 2684-III ( 2684-14 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 21.|Державна програма розвитку |2007-|Державна служба | | |автомобільних доріг загального |2011 |автомобільних доріг | | |користування на 2007-2011 роки | |України | | |постанови Кабінету Міністрів | | | | |України від 03.08.2005 N 710 | | | | |( 710-2005-п ), від 03.09.2008 | | | | |N 768 ( 768-2008-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 22.|Загальнодержавна програма |2004-|Міністерство оборони | | |створення військово- |2022країни | | |транспортного літака Ан-70 та | | | | |його закупівлі за державним | | | | |оборонним замовленням | | | | |Закон України від 05.02.2004 | | | | |N 1462-IV ( 1462-15 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 23.|Державна програма розвитку |2007-|Міністерство з питань| | |міського електротранспорту на |2015 |житлово-комунального | | |2007-2015 роки | |господарства України | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 29.12.2006 | | | | |N 1855 ( 1855-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 24.|Програма розвитку національної |2006-|Міністерство | | |мережі міжнародних транспортних|2010 |транспорту та зв'язку| | |коридорів в Україні на | |України | | |2006-2010 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 12.04.2006 N 496 | | | | |( 496-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 25.|Державна програма впровадження |2009-|Міністерство | | |цифрового телерадіомовлення |2015 |транспорту та зв'язку| | |постанова Кабінету Міністрів | |України | | |України від 26.11.2008 N 1085 | | | | |( 1085-2008-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| | будівництво та житлово-комунальне господарство | |----------------------------------------------------------------| | 26.|Загальнодержавна програма |2009-|Міністерство з питань| | |реформування і розвитку |2014 |житлово-комунального | | |житлово-комунального | |господарства України | | |господарства на 2004-2010 роки | | | | |закони України від 24.06.2004 | | | | |N 1869-IV ( 1869-15 ), від | | | | |11.06.2009 N 1511-VI | | | | |( 1511-17 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 27.|Державна цільова соціально- |2010-|Міністерство | | |економічна програма будівництва|2017 |регіонального | | |(придбання) доступного житла на| |розвитку та | | |2010-2017 роки | |будівництва України | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 11.11.2009 N 1249 | | | | |( 1249-2009-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| | НАУКОВІ | |----------------------------------------------------------------| | 28.|Державна програма |2004-|Національна академія | | |фундаментальних і прикладних |2010 |наук України | | |досліджень з проблем | | | | |використання ядерних | | | | |матеріалів, ядерних і | | | | |радіаційних технологій у сфері | | | | |розвитку галузей економіки на | | | | |2004-2010 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 08.09.2004 N 1165 | | | | |( 1165-2004-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 29.|Державна цільова програма |2009-|Міністерство | | |розвитку системи |2011 |економіки України | | |інформаційно-аналітичного | | | | |забезпечення реалізації | | | | |державної інноваційної політики| | | | |та моніторингу стану | | | | |інноваційного розвитку | | | | |економіки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 07.05.2008 N 439 | | | | |( 439-2008-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| | НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ | |----------------------------------------------------------------| | 30.|Державна цільова |2009-|Національна академія | | |науково-технічна програма |2013 |наук України | | |впровадження і застосування | | | | |грід-технологій на 2009-2013 | | | | |роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 23.09.2009 N 1020 | | | | |( 1020-2009-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 31.|Державна цільова |2010-|Національна академія | | |науково-технічна програма |2014 |наук України | | |"Нанотехнології та | | | | |наноматеріали" на | | | | |2010-2014 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 28.10.2009 N 1231 | | | | |( 1231-2009-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 32.|Державна цільова |2009-|Національна академія | | |науково-технічна програма |2012 |наук України | | |"Створення хіміко-металургійної| | | | |галузі виробництва чистого | | | | |кремнію протягом 2009-2012 | | | | |років" | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 28.10.2009 N 1173 | | | | |( 1173-2009-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 33.|Державна науково-технічна |2003-|Міністерство охорони | | |програма розвитку |2010 |навколишнього | | |топографо-геодезичної | |природного | | |діяльності та національного | |середовища України | | |картографування на | | | | |2003-2010 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 16.01.2003 N 37 | | | | |( 37-2003-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 34.|Державна програма розвитку |2009-|Державний комітет | | |еталонної бази на |2010країни з питань | | |2009-2010 роки | |технічного | | |постанова Кабінету Міністрів | |регулювання та | | |України від 23.07.2008 N 676 | |споживчої політики | | |( 676-2008-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 35.|Державна програма прогнозування|2008-|Міністерство освіти | | |науково-технологічного розвитку|2012 |і науки України | | |на 2008-2012 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 11.09.2007 N 1118 | | | | |( 1118-2007-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 36.|Державна цільова |2008-|Національна академія | | |науково-технічна програма |2011 |наук України | | |"Розроблення і освоєння | | | | |мікроелектронних технологій, | | | | |організація серійного випуску | | | | |приладів і систем на їх основі"| | | | |на 2008-2011 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 21.11.2007 N 1355 | | | | |( 1355-2007-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 37.|Державна цільова |2008-|Національна академія | | |науково-технічна програма |2012 |наук України | | |розроблення і створення | | | | |сенсорних наукоємних продуктів | | | | |на 2008-2012 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 05.12.2007 N 1395 | | | | |( 1395-2007-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 38.|Державна цільова |2009-|Національна академія | | |науково-технічна програма |2013 |наук України | | |"Розробка і впровадження | | | | |енергозберігаючих світлодіодних| | | | |джерел світла та освітлювальних| | | | |систем на їх основі" | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 09.07.2008 N 632 | | | | |( 632-2008-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 39.|Загальнодержавна цільова |2008-|Національне космічне | | |науково-технічна космічна |2012 |агентство України | | |програма України на | | | | |2008-2012 роки | | | | |Закон України від 30.09.2008 | | | | |N 608-VI ( 608-17 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 40.|Державна цільова |2010 |Національна академія | | |науково-технічна програма | |наук України | | |"Образний комп'ютер" на | | | | |2010 рік | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 27.01.2010 N 58 | | | | |( 58-2010-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| | СОЦІАЛЬНІ | |----------------------------------------------------------------| | соціальний захист населення | |----------------------------------------------------------------| | 41.|Комплексна програма |2000-|Міністерство оборони | | |забезпечення житлом |2010країни | | |військовослужбовців, осіб | | | | |рядового і начальницького | | | | |складу органів внутрішніх | | | | |справ, Державної | | | | |кримінально-виконавчої служби, | | | | |службових осіб митних органів | | | | |та членів їх сімей | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 29.11.1999 N 2166 | | | | |( 2166-99-п ) (у редакції | | | | |постанови Кабінету Міністрів | | | | |України від 29.04.2004 N 538) | | | | |( 538-2004-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 42.|Програма забезпечення житлом |1999-|Міністерство оборони | | |військовослужбовців, звільнених|2014країни | | |у запас або відставку | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 29.01.1999 N 114 | | | | |( 114-99-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 43.|Програма розселення та |2006-|Державний комітет | | |облаштування депортованих |2010країни у справах | | |кримських татар і осіб інших | |національностей та | | |національностей, які | |релігій | | |повернулися на проживання в | | | | |Україну, їх адаптації та | | | | |інтеграції в українське | | | | |суспільство на період до | | | | |2010 року | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 11.05.2006 N 637 | | | | |( 637-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 44.|Державна програма забезпечення |2002-|Міністерство України | | |молоді житлом на 2002-2012 роки|2012 |у справах сім'ї, | | |постанова Кабінету Міністрів | |молоді та спорту | | |України від 29.07.2002 N 1089 | | | | |( 1089-2002-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 45.|Державна програма подолання |2006-|Міністерство України | | |дитячої безпритульності і |2010 |у справах сім'ї, | | |бездоглядності на 2006-2010 | |молоді та спорту | | |роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 11.05.2006 N 623 | | | | |( 623-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 46.|Державна програма з |2006-|Міністерство України | | |утвердження гендерної рівності |2010 |у справах сім'ї, | | |в українському суспільстві на | |молоді та спорту | | |період до 2010 року | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 27.12.2006 N 1834 | | | | |( 1834-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 47.|Державна цільова соціальна |2008-|Державний комітет | | |програма першочергового |2010країни по водному | | |забезпечення централізованим | |господарству | | |водопостачанням сільських | | | | |населених пунктів, що | | | | |користуються привізною | | | | |водою, на період до 2010 року | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 27.08.2008 N 741 | | | | |( 741-2008-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 48.|Державна програма підтримки |2007-|Міністерство України | | |сім'ї на період до 2010 року |2010 |у справах сім'ї, | | |постанова Кабінету Міністрів | |молоді та спорту | | |України від 19.02.2007 N 244 | | | | |( 244-2007-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 49.|Державна програма розвитку |2007-|Міністерство України | | |фізичної культури і спорту на |2011 |у справах сім'ї, | | |2007-2011 роки | |молоді та спорту | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 15.11.2006 N 1594 | | | | |( 1594-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 50.|Державна цільова програма |2008-|Міністерство | | |підготовки та проведення в |2012 |економіки України | | |Україні фінальної частини | | | | |чемпіонату Європи 2012 року з | | | | |футболу | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 22.02.2008 N 107 | | | | |( 107-2008-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 51.|Державна цільова соціальна |2007-|Міністерство України | | |програма реформування системи |2017 |у справах сім'ї, | | |закладів для дітей-сиріт та | |молоді та спорту | | |дітей, позбавлених | | | | |батьківського піклування | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 17.10.2007 N 1242 | | | | |( 1242-2007-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 52.|Державна цільова соціальна |2008-|Міністерство України | | |програма "Хокей України" |2012 |у справах сім'ї, | | |постанова Кабінету Міністрів | |молоді та спорту | | |України від 03.10.2007 N 1194 | | | | |( 1194-2007-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 53.|Державна цільова соціальна |2009-|Міністерство України | | |програма "Молодь України" |2015 |у справах сім'ї, | | |постанова Кабінету Міністрів | |молоді та спорту | | |України від 28.01.2009 N 41 | | | | |( 41-2009-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 54.|Державна цільова соціальна |2009-|Міністерство України | | |програма розвитку цивільного |2013 |з питань надзвичайних| | |захисту на 2009-2013 роки | |ситуацій та у справах| | |постанова Кабінету Міністрів | |захисту населення від| | |України від 25.02.2009 N 156 | |наслідків | | |( 156-2009-п ) | |Чорнобильської | | | | |катастрофи | |----------------------------------------------------------------| | охорона здоров'я | |----------------------------------------------------------------| | 55.|Програма профілактики і |1999-|Міністерство охорони | | |лікування артеріальної |2010 |здоров'я України | | |гіпертензії в Україні | | | | |Указ Президента України від | | | | |04.02.1999 N 117/99 ( 117/99 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 56.|Державна програма запобігання |2006-|Міністерство охорони | | |та лікування серцево-судинних і|2010 |здоров'я України | | |судинно-мозкових захворювань | | | | |на 2006-2010 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 31.05.2006 N 761 | | | | |( 761-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 57.|Державна програма "Дитяча |2006-|Міністерство охорони | | |онкологія" на 2006-2010 роки |2010 |здоров'я України | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 19.07.2006 N 983 | | | | |( 983-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 58.|Державна програма |2007-|Міністерство охорони | | |"Репродуктивне здоров'я нації" |2015 |здоров'я України | | |на період до 2015 року | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 27.12.2006 N 1849 | | | | |( 1849-2006-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 59.|Міжгалузева комплексна програма|2002-|Міністерство охорони | | |"Здоров'я нації" на |2011 |здоров'я України | | |2002-2011 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 10.01.2002 N 14 | | | | |( 14-2002-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 60.|Загальнодержавна програма |2007-|Міністерство охорони | | |протидії захворюванню на |2011 |здоров'я України | | |туберкульоз у 2007-2011 роках | | | | |Закон України від 08.02.2007 | | | | |N 648-V ( 648-16 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 61.|Державна програма створення |2007-|Міністерство охорони | | |єдиної системи надання |2010 |здоров'я України | | |екстреної медичної допомоги на | | | | |період до 2010 року | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 05.11.2007 N 1290 | | | | |( 1290-2007-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 62.|Державна цільова соціальна |2008-|Міністерство охорони | | |програма "Трансплантація" на |2012 |здоров'я України | | |період до 2012 року | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 08.10.2008 N 894 | | | | |( 894-2008-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 63.|Загальнодержавна програма |2009-|Міністерство охорони | | |забезпечення профілактики |2013 |здоров'я України | | |ВІЛ-інфекції, лікування, | | | | |догляду та підтримки | | | | |ВІЛ-інфікованих і хворих на | | | | |СНІД на 2009-2013 роки | | | | |Закон України від 19.02.2009 | | | | |N 1026-VI ( 1026-17 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 64.|Державна цільова програма |2009-|Міністерство охорони | | |"Цукровий діабет" на |2013 |здоров'я України | | |2009-2013 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 19.08.2009 N 877 | | | | |( 877-2009-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 65.|Загальнодержавна програма |2009-|Міністерство охорони | | |імунопрофілактики та захисту |2015 |здоров'я України | | |населення від інфекційних | | | | |хвороб на 2009-2015 роки | | | | |Закон України від 21.10.2009 | | | | |N 1658-VI ( 1658-17 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 66.|Загальнодержавна програма |2009-|Міністерство охорони | | |розвитку первинної |2011 |здоров'я України | | |медико-санітарної допомоги на | | | | |засадах сімейної медицини на | | | | |період до 2011 року | | | | |Закон України від 22.01.2010 | | | | |N 1841-VI ( 1841-17 ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 67.|Загальнодержавна програма |2009-|Міністерство охорони | | |боротьби з онкологічними |2016 |здоров'я України | | |захворюваннями на період до | | | | |2016 року | | | | |Закон України від 23.12.2009 | | | | |N 1794-VI ( 1794-17 ) | | | |----------------------------------------------------------------| | освіта | |----------------------------------------------------------------| | 68.|Державна програма "Інформаційні|2006-|Міністерство освіти | | |та комунікаційні технології в |2010 |і науки України | | |освіті і науці" на | | | | |2006-2010 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 07.12.2005 N 1153 | | | | |( 1153-2005-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 69.|Державна цільова програма |2007-|Міністерство освіти | | |роботи з обдарованою молоддю |2010 |і науки України | | |на 2007-2010 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 08.08.2007 N 1016 | | | | |( 1016-2007-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 70.|Державна цільова |2008-|Міністерство освіти | | |науково-технічна та соціальна |2012 |і науки України | | |програма "Наука в | | | | |університетах" на | | | | |2008-2012 роки | | | | |постанови Кабінету Міністрів | | | | |України від 19.09.2007 N 1155 | | | | |( 1155-2007-п ), від 23.09.2009| | | | |N 1000 ( 1000-2009-п ) | | | |----------------------------------------------------------------| | НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ | |----------------------------------------------------------------| | 71.|Комплексна програма |2003-|Міністерство культури| | |паспортизації об'єктів |2010 |і туризму України | | |культурної спадщини на | | | | |2003-2010 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 09.09.2002 N 1330 | | | | |( 1330-2002-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 72.|Комплексна програма пошуку і |2001-|Міністерство | | |впорядкування поховань жертв |2010 |регіонального | | |війни та політичних репресій | |розвитку та | | |постанови Кабінету Міністрів | |будівництва України | | |України від 20.12.2000 N 1867 | | | | |( 1867-2000-п ), від 17.11.2004| | | | |N 1523 ( 1523-2004-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 73.|Державна програма "Журналіст" |2004-|Державний комітет | | |на 2004-2010 роки |2010 |телебачення і | | |постанова Кабінету Міністрів | |радіомовлення України| | |України від 04.03.2004 N 271 | | | | |( 271-2004-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 74.|Державна програма розвитку |2002-|Міністерство культури| | |туризму на 2002-2010 роки |2010 |і туризму України | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 29.04.2002 N 583 | | | | |( 583-2002-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 75.|Державна програма розвитку і |2004-|Міністерство освіти | | |функціонування української |2010 |і науки України | | |мови на 2004-2010 роки | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | |України від 02.10.2003 N 1546 | | | | |( 1546-2003-п ) | | | |----+-------------------------------+-----+---------------------| | 76.|Програма розбудови туристичної |2004-|Міністерство культури| | |інфраструктури за напрямками |2010 |і туризму України | | |національної мережі міжнародних| | | | |транспортних коридорів та | | | | |осн