Document 2272-III, valid, current version — Revision on January 1, 2011, on the basis - 2464-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про страхові тарифи на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 17, ст.80 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.124
N 660-IV ( 660-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.192
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 }
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 20-рп/2008 ( v020p710-08 ) від 08.10.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.247
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 }

{ Стаття 1 втратила чинність на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Стаття 4 втратила чинність на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Стаття 5 втратила чинність на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ Стаття 6 втратила чинність на підставі Закону N 2464-VI
( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Стаття 7. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2001 року.

{ Пункт 2 статті 7 втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

3. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47,
ст. 403; 2001 р., N 4, ст. 21) такі зміни:
1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
"Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше
було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством
України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок
травмування на виробництві або професійного захворювання,
пов'язаних з виконанням ними трудових обов'язків, мають право на
забезпечення по страхуванню від нещасного випадку відповідно до
цього Закону";
2) у статті 29:
а) у пункті 3 слова "неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян і" виключити;
б) пункт 4 виключити;
в) доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться
також у разі зростання у попередньому календарному році середньої
заробітної плати у галузях національної економіки за даними
центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Таке
перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому
визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не
підлягає";
3) у частині шостій статті 31 слова "за три повних
календарних місяці роботи до ушкодження здоров'я" замінити словами
"в порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону";
4) у статті 34:
а) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою
виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим
самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати
середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження
здоров'я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати та
пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають";
{ Положення підпункту "б" підпункту 4 пункту 3 статті 7
визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 20-рп/2008 ( v020p710-08 ) від 08.10.2008 }
б) абзац перший частини другої доповнити словами "але не вище
чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з
якої справляються внески до Фонду";
в) у частині четвертій:
доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого
змісту:
"Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку
(оподатковуваного доходу). При цьому перші п'ять днів тимчасової
непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним
органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації".
У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати
відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;
в абзаці четвертому слова "довідки місцевої державної
адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування про
середні ціни на продукти у період їх придбання або довідки
торговельної організації чи управління ринком" замінити словами
"інформації органів державної статистики про середні ціни на
продукти харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх
придбали";
г) частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:
"10. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових
виплат потерпілому у зв'язку із втраченим ним заробітком (або
відповідної його частини) визначається згідно з порядком
обчислення середньої заробітної плати для виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.
11. При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються
основна і додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та
компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які
включаються до фонду оплати праці і підлягають обкладенню
прибутковим податком з громадян";
5) у статті 47:
а) частину третю викласти в такій редакції:
"Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:
для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату
основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що
визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", які
підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;
для добровільно застрахованих осіб - у відсотках до
мінімальної заробітної плати";
б) доповнити статтю після частини третьої новою частиною
такого змісту:
"Страхові внески нараховуються в межах граничної суми
заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів
України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових
виплат".
У зв'язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати
відповідно частинами п'ятою - п'ятнадцятою;
6) у розділі XI "Прикінцеві положення":
а) пункт 1 доповнити словами "підпункти "а" - "в" пункту 5 та
пункт 7 статті 21 набирають чинності з 1 січня 2003 року";
б) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:
"уся заборгованість потерпілим на виробництві та членам їх
сімей, яким до набрання чинності цим Законом підприємства,
установи та організації не відшкодували матеріальної і моральної
(немайнової) шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, виплачується
цими підприємствами, установами і організаціями, а в разі їх
ліквідації без правонаступника - Фондом соціального страхування
від нещасних випадків";
в) абзац четвертий пункту 3 виключити;
г) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"подати до 1 липня 2001 року на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо надання права страховим компаніям брати
участь у реалізації Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" з повним забезпеченням передбачених цим Законом
страхових виплат та соціальних послуг. При цьому передбачити
внесення роботодавцями, працівники яких будуть застраховані в цих
страхових компаніях, частки загального страхового внеску до Фонду
соціального страхування від нещасних випадків для покриття
страхових виплат застрахованим, які потерпіли на підприємствах
підвищеного рівня професійного ризику виробництва, а також
потерпілим, які працювали на підприємствах, що ліквідовані без
правонаступника".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2001 року
N 2272-IIIon top