Document 227-95-п, current version — Revision on April 6, 2012, on the basis - 256-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 березня 1995 р. N 227
Київ
Про затвердження Порядку та умов обов'язкового
державного страхування посадових осіб інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

Відповідно до частини сьомої статті 41 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина в редакції Постанови КМ N 256 ( 256-2012-п ) від
28.03.2012 }
Затвердити Порядок та умови обов'язкового державного
страхування посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю, що додається.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1995 р. N 227
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
обов'язкового державного страхування
посадових осіб інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю
1. Обов'язкове державне страхування посадових осіб інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю (далі - обов'язкове
страхування) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 2. Обов'язковому державному страхуванню підлягають посадові
особи - начальники, їх заступники, начальники відділів, головні
інспектори, провідні інспектори та інспектори Державної
архітектурно-будівельної інспекції та інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст обласного
підпорядкування (далі - застраховані). 3. Страхові платежі сплачуються Державним комітетом у справах
містобудування і архітектури, органами містобудування і
архітектури Автономної Республіки Крим, облвиконкомів, Київського
та Севастопольського міськвиконкомів, міськвиконкомів (міст
обласного підпорядкування) райвиконкомів, Рад народних депутатів
до 25 числа кожного місяця у розмірі 0,25 відсотка фонду оплати
праці, включаючи встановлені чинним законодавством доплати та
надбавки застрахованих у минулому місяці. Облік надходжень
страхових платежів і виплат страхових сум за цим видом страхування
повинен вестися окремо від надходжень і виплат за іншими видами
страхування. Витрати страховика на здійснення страхування не
повинні перевищувати 6 відсотків страхових платежів. Проведення обов'язкового страхування здійснюється
страховиком, який одержав відповідну ліцензію в Нацкомфінпослуг і
визначений за погодженням з страхувальником. { Абзац другий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 871
( 871-2003-п ) від 04.06.2003, N 256 ( 256-2012-п ) від
28.03.2012 } 4. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, зараховуються до чергових платежів, а
кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються
страхувальником. 5. Страховик виплачує страхові суми у разі: а) загибелі або смерті застрахованого під час виконання
службових обов'язків його спадкоємцям - у розмірі десятирічного
грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він
займав; б) втрати застрахованим працездатності внаслідок поранення,
контузії, травми, каліцтва чи захворювання, що сталися під час
виконання службових обов'язків, - у розмірі, що залежить від
ступеня втрати працездатності, при встановленні інвалідності I
групи - п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою, II
групи - чотирирічного грошового утримання за останньою посадою,
III групи - трирічного грошового утримання за останньою посадою; в) ушкодження здоров'я застрахованого внаслідок травми
(поранення, контузії) чи захворювання, що сталися під час
виконання службових обов'язків, без встановлення інвалідності - у
розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, який
визначається у відсотках суми дворічного грошового утримання
застрахованого на день настання страхового випадку, але не може
бути меншим ніж сума утримання за шість місяців. У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту,
страхова сума розраховується у такому порядку: визначений розмір
грошового утримання застрахованого ділиться на мінімальний розмір
заробітної плати на день настання страхового випадку, а одержана
частка множиться на мінімальний розмір заробітної плати на день
подання заяви про виплату страхової суми. У разі настання страхового випадку виплата страхових сум,
провадиться з відрахуванням раніше виплачених сум за цей страховий
випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат
за іншими видами страхування і виплат, здійснюваних у порядку
відшкодування збитків. 6. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутися до страховика протягом трьох
років з дня настання страхового випадку. 7. Виплата страхової суми провадиться в семиденний термін з
дня одержання страховиком усіх необхідних документів від
застрахованого або його спадкоємців. У разі відмови у виплаті страхової суми страховик у
семиденний термін письмово повідомляє про це застрахованого або
його спадкоємців і відповідну інспекцію державного
архітектурно-будівельного контролю із зазначенням причин відмови. Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і страховиком
щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому
законодавством порядку. 8. У разі настання страхових випадків, передбачених пунктом 5
цього Порядку та умов, виплата страхової суми провадиться
страховиком шляхом її перерахування на особистий рахунок
одержувача в установі банку за місцем проживання або видачі чека
чи поштового переказу за рахунок страхувальника. 9. Неповнолітньому спадкоємцю виплата страхової суми
провадиться шляхом перерахування на його особистий рахунок в
установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про
це відповідного органу опіки і піклування. 10. Страхові суми не виплачуються: а) якщо страховий випадок настав у зв'язку з вчиненням
застрахованим навмисного злочину або є наслідком вчинення
застрахованим дій у стані алкогольного, наркотичного або
токсичного сп'яніння; б) якщо страховий випадок є наслідком навмисно вчинених собі
застрахованим тілесних ушкоджень; в) якщо стосовно страхового випадку страховику подано свідомо
неправдиві відомості. 11. У разі загибелі або смерті застрахованого інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю, де працював
застрахований, видає спадкоємцям довідку за встановленою формою
(додаток N 1) для одержання свідоцтва про право на спадщину. 12. Для вирішення питання про виплату страхової суми у разі
настання страхових випадків, передбачених пунктом 5 цього Порядку
та умов, застрахований або його спадкоємець оформляють у
відповідного страхувальника та подають страховику заяву за
встановленою формою (додаток N 2), а також пред'являють документ,
що засвідчує особу. Із заявою про виплату страхової суми подаються такі
документи: у разі загибелі або смерті застрахованого - копія свідоцтва
про смерть застрахованого, свідоцтво про право на спадщину; у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки
медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати
працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку. 13. Страхувальник зобов'язаний за запитами страховика
надавати документи про обставини настання страхового випадку,
необхідні для вирішення питання про виплату страхової суми.

Штамп Додаток N 1
інспекції державного до Порядку та умов обов'язкового
архітектурно- державного страхування посадових
будівельного контролю осіб інспекцій державного архітектурно-
будівельного контролю

ДОВІДКА
Видана про те, що _______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
був застрахований за обов'язковим державним страхуванням
посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 5 Порядку та умов
обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N
227 ( 227-95-п ).
Довідка видана для подання нотаріусу.
Голова Держкоммістобудування (керівник
органу містобудування і архітектури)
________________
(підпис)
м. п.
інспекції державного
архітектурно-
будівельного контролю
" " 199 р.
Додаток N 2
до Порядку та умов обов'язкового державного
страхування посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю
Керівнику страхової організації ____________
(району, міста)
від _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________
(місце проживання)
ЗАЯВА
на виплату страхової суми
Прошу Вас виплатити мені страхову суму в зв'язку з тим,
що________________________________________________
(вказується страховий випадок)
Раніше одержував (не одержував) страхову суму________________
_____________________________________________________________
(розмір страхової суми)
у зв'язку з цією подією.
До заяви додаю такі документи:
1.
2.
3.
"____" ______199 р. Підпис заявника
Відмітка Держкоммістобудування, органу містобудування і
архітектури _________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
працював з "___" ______199 р. по "___"_______199 р. в органах
державного архітектурно-будівельного контролю __________________________________________ (вказується посада,
яку він займав на день страхового випадку)

м. п. Голова Держкоммістобудування
інспекції державного (керівник органу
архітектурно-будівельного містобудування
контролю і архітектури)
"___" _______199 р. ___________________
(підпис)on top