Документ 227-94-п, поточна редакція — Редакція від 21.09.2018, підстава - 737-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 1994 р. N 227
Київ
Про затвердження Положення про службу безпеки
дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств,
їх об'єднань, установ і організацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1198 ( 1198-97-п ) від 03.11.97
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 136 ( 136-2013-п ) від 06.03.2013
N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014
N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017
N 737 ( 737-2018-п ) від 12.09.2018 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади,
підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам державної
виконавчої влади, підприємствам, їх об'єднанням, установам і
організаціям незалежно від форм власності та господарювання, що
мають транспортні засоби, які беруть участь у дорожньому русі,
створити службу з безпеки дорожнього руху згідно із зазначеним
Положенням, укомплектувавши її кваліфікованими фахівцями, і
забезпечити розроблення та проведення заходів щодо запобігання
дорожньо-транспортним пригодам.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 227
ПОЛОЖЕННЯ
про службу безпеки дорожнього руху міністерств,
інших центральних органів державної виконавчої
влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій

1. Робота щодо забезпечення безпеки дорожнього руху,
запобігання дорожньо-транспортним пригодам у міністерствах, інших
центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах,
в їх об'єднаннях, установах і організаціях, що мають транспортні
засоби, ведеться залежно від чисельності працівників, зайнятих
експлуатацією цих засобів, відповідним структурним підрозділом -
службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих
питань (далі - служба безпеки дорожнього руху).
2. Служба безпеки дорожнього руху міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади підпорядковується
безпосередньо їх керівникам або за рішенням керівника - одному з
його заступників. Служба безпеки дорожнього руху підприємства,
об'єднань підприємств, установи, організації підпорядковується
безпосередньо їх керівникам.
Служба безпеки дорожнього руху прирівнюється до основних
виробничо-технічних служб і в своїй діяльності взаємодіє з
відповідними підрозділами Національної поліції та іншими органами,
діяльність яких пов'язана з безпекою дорожнього руху. { Абзац
другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 161
( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }
Особливості створення і функціонування служби безпеки
дорожнього руху як уповноваженого органу (підрозділу) Міноборони,
Адміністрації Держспецтрансслужби, ДСНС, Головного управління
Національної гвардії, Національної поліції, Адміністрації
Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’язку визначаються
відповідно Міноборони, МВС, Адміністрацією Держспецзв’язку.
{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1198
( 1198-97-п ) від 03.11.97; в редакції Постанови КМ N 136
( 136-2013-п ) від 06.03.2013; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014, N 161
( 161-2017-п ) від 22.03.2017; в редакції Постанови КМ N 737
( 737-2018-п ) від 12.09.2018 }
3. Усі документи, що розробляються структурними підрозділами
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади,
підприємств, їх об'єднань, установ і організацій погоджуються із
службою безпеки дорожнього руху з питань її повноважень.
4. Основними завданнями служби безпеки дорожнього руху є:
проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки
дорожнього руху;
здійснення контролю за додержанням працівниками вимог актів
законодавства та інших нормативних документів з безпеки дорожнього
руху;
аналіз стану аварійності та фактів порушення вимог з безпеки
дорожнього руху, розроблення разом з відповідними структурними
підрозділами заходів щодо запобігання їм і контроль за проведенням
цих заходів;
облік і подання в установленому порядку органам державної
виконавчої влади і організаціям звітної інформації про
дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки.
5. Відповідно до основних завдань служба безпеки дорожнього
руху проводить таку роботу:
а) у міністерствах, інших центральних органах державної
виконавчої влади:
здійснює методичне забезпечення діяльності, пов'язаної із
запобіганням дорожньо-транспортним пригодам, до яких причетні
транспортні засоби підприємств, їх об'єднань, установ і
організацій, що входять до їх сфери управління (далі підприємства
й організації);
бере участь у розробленні державних і галузевих програм у
сфері дорожнього руху та здійснює контроль за їх виконанням;
організує проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт з безпеки дорожнього руху;
вживає заходів до вивчення працівниками відповідного
міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої
влади, підприємств й організацій актів законодавства, правил, норм
і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також
перевірки одержаних знань;
забезпечує підвищення кваліфікації працівників служб безпеки
дорожнього руху підприємств й організацій, вивчення і поширення
передового досвіду роботи в цьому напрямі, видає відповідні
інформаційно-пропагандистські матеріали;
дає суміжним підрозділам, а також службам безпеки дорожнього
руху підприємств й організацій обов'язкові для виконання письмові
приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від
них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо
запобігання дорожньо-транспортним пригодам;
проводить наради, семінари, конференції та конкурси щодо
удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи
транспортних засобів;
перевіряє діяльність підприємств й організацій з безпеки
дорожнього руху;
за розпорядженням керівника міністерства, іншого центрального
органу державної виконавчої влади або його заступників організує
та бере участь у службовому розслідуванні дорожньо-транспортних
пригод з тяжкими наслідками для виявлення причин і обставин їх
виникнення, подає в установленому порядку відповідні матеріали і
пропозиції;
готує проекти законодавчих та інших нормативних актів,
правила, стандарти і довідки з питань безпеки дорожнього руху;
б) в об'єднаннях підприємств (у межах повноважень,
передбачених установчими документами):
надає практичну та методичну допомогу підприємствам,
установам і організаціям, що входять до їх складу (далі -
підприємства) у вирішенні питань безпеки дорожнього руху;
розробляє та погоджує в установленому порядку документи,
пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
надає допомогу у впровадженні на підприємствах досягнень
науки і техніки, позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху;
проводить наради, семінари, конференції, конкурси та інші
заходи щодо удосконалення роботи з питань забезпечення
безаварійної роботи транспортних засобів;
розробляє заходи, пов'язані із вивченням керівниками і
фахівцями підприємств актів законодавства, правил, норм і
стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також
перевіркою їх знань;
здійснює контроль за додержанням підприємствами правил, норм
і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху;
дає суміжним підрозділам, а також службам безпеки дорожнього
руху підприємств обов'язкові для виконання письмові приписи і
вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них
звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання
дорожньо-транспортним пригодам;
за розпорядженням керівника об'єднання організує та бере
участь у службовому розслідуванні дорожньо-транспортних пригод для
виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому
порядку відповідні матеріали і пропозиції;
з дозволу слідчого або прокурора бере участь в установленому
порядку в огляді місць дорожньо-транспортних пригод і причетних до
них транспортних засобів підприємств, а також у відтворенні
обставин цих пригод; { Абзац десятий підпункту "б" пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012 }
бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних
доріг, вулиць і залізничних переїздів на маршрутах роботи
транспортних засобів підприємств;
готує пропозиції щодо поліпшення організації та умов
дорожнього руху, а також закриття руху транспортних засобів
підприємств на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в
їх утриманні недоліків, що загрожують безпеці дорожнього руху;
розробляє і узагальнює пропозиції щодо включення заходів з
безпеки дорожнього руху до плану науково-дослідних робіт;
щомісячно звіряє у відповідних підрозділах Національної
поліції відомості про дорожньо-транспортні пригоди, до яких
причетні транспортні засоби підприємств, і порушення Правил
дорожнього руху водіями підприємств; { Абзац чотирнадцятий
підпункту "б" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }
в) на підприємствах, в установах та організаціях (далі -
підприємства):
організує вивчення працівниками підприємства актів
законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки
дорожнього руху, а також перевірку їх знань;
організує вивчення та впровадження наукових розробок і
позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху;
бере участь у роботі атестаційної та кваліфікаційної комісій;
організує і проводить інструктажі для водіїв з безпеки
дорожнього руху;
забезпечує постійне функціонування кабінету (класу) безпеки
дорожнього руху, інформує працівників про стан аварійності,
причини і обставини виникнення дорожньо-транспортних пригод,
порушення Правил дорожнього руху;
забезпечує роботу спецмедпунктів і разом з відділом кадрів
контроль за періодичним медичним оглядом водіїв;
організує стажування водіїв і контроль за роботою
транспортних засобів, додержанням ними режиму праці і відпочинку,
вимог Правил дорожнього руху;
дає суміжним підрозділам обов'язкові для виконання письмові
приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від
них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо
запобігання дорожньо-транспортним пригодам;
щорічно перевіряє роботу всіх служб і підрозділів
підприємства, діяльність яких пов'язана з експлуатацією
транспортних засобів, щодо виконання ними вимог нормативних
документів з безпеки дорожнього руху;
проводить службове розслідування дорожньо-транспортних
пригод, вчинених з участю водіїв підприємства для виявлення причин
і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку відповідні
матеріали і пропозиції;
з дозволу слідчого або прокурора бере участь в установленому
порядку в огляді місць дорожньо-транспортних пригод і причетних до
них транспортних засобів підприємства, а також у відтворенні
обставин цих пригод; { Абзац дванадцятий підпункту "в" пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012 }
бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних
доріг, вулиць і залізничних переїздів на маршрутах роботи
транспортних засобів підприємства;
готує для відповідних органів державної виконавчої влади
пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху, а
також закриття руху транспортних засобів підприємства на
автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні
недоліків, що загрожують безпеці дорожнього руху;
щомісячно звіряє у відповідних підрозділах Національної
поліції відомості про дорожньо-транспортні пригоди, до яких
причетні транспортні засоби підприємства, і порушення Правил
дорожнього руху водіями підприємства. { Абзац п'ятнадцятий
підпункту "в" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }
6. Служба безпеки дорожнього руху має право:
вимагати від посадових осіб відповідного рівня і водіїв
письмових пояснень та інших матеріалів щодо порушення правил, норм
і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху;
забороняти експлуатацію транспортних засобів, якщо їх
технічний стан загрожує безпеці дорожнього руху, життю та здоров'ю
людей;
робити в дорожніх (маршрутних) листах записи про порушення
водіями Правил дорожнього руху;
складати висновки за проектами документів, підготовлених
іншими підрозділами, в частині, що стосується безпеки дорожнього
руху;
з дозволу керівництва відповідного структурного підрозділу
залучати фахівців до проведення службового розслідування
дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних з безпекою дорожнього
руху;
представляти інтереси підприємств, їх об'єднань, установ і
організацій у міністерствах, інших центральних та місцевих органах
державної виконавчої влади з питань безпеки дорожнього руху;
вносити пропозиції керівництву про заохочення, а також
притягнення до відповідальності працівників за невиконання правил,
норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху.
7. Служба безпеки дорожнього руху для виконання покладених на
неї функцій забезпечується спеціальним автомобілем.
Підприємство, установа, організація виділяє приміщення для
кабінету (класу) з безпеки дорожнього руху і для проведення
медичного огляду водіїв й кошти для обладнання цих приміщень.
8. Структура служб безпеки дорожнього руху міністерств, інших
центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх
об'єднань, установ та організацій і чисельний склад їх фахівців
визначаються згідно з додатками N 1-3.
Для визначення кількості фахівців служби безпеки дорожнього
руху підприємств, їх об'єднань, установ і організацій слід
виходити із збільшеної в 1,4 раза середньооблікової чисельності
водіїв, зайнятих на пасажирських перевезеннях.

Додаток N 1
до Положення про службу безпеки дорожнього
руху міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, підприємств, їх
об'єднань, установ і організацій

Структура
служби безпеки дорожнього руху міністерства, іншого
центрального органу державної виконавчої влади
————————————————————————————————————————————————————————————————— Середньооблікова чисельність| Створюваний підрозділ в цент- водіїв підприємств, установ| ральному апараті міністерства, і організацій | іншого центрального органу дер- | жавної виконавчої влади ————————————————————————————————————————————————————————————————— До 50 тисяч група Від 50 до 200 тисяч відділ Понад 200 тисяч управління

Додаток N 2
до Положення про службу безпеки дорожнього
руху міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, підприємств, їх
об'єднань, установ і організацій

Чисельний склад
служби безпеки дорожнього руху об'єднання підприємств
————————————————————————————————————————————————————————————————— Кількість |Середньооблікова чисельність водіїв підприємств, підприємств, | установ і організацій установ і |————————————————————————————————————————————————— організацій | до 5000 | від 5001 | від 10001 | понад | | до 10000 | до 20000 | 20000 ————————————————————————————————————————————————————————————————— До 10 1 2 3 4
Від 11 до 25 2 3 4 5
Від 26 до 50 3 4 5 6
Понад 50 4 5 6 7 ————————————————— Примітки: 1. В об'єднаннях, що мають понад 10000 водіїв,
вводиться посада заступника начальника
об'єднання з безпеки дорожнього руху.
2. В об'єднаннях, що мають понад 20000 водіїв,
на кожні додаткові 10000 чоловік у службі
безпеки дорожнього руху вводиться додатково
посада фахівця з безпеки дорожнього руху.

Додаток N 3
до Положення про службу безпеки дорожнього
руху міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, підприємств, їх
об'єднань, установ і організацій

Чисельний склад
служби безпеки дорожнього руху підприємства,
установи, організації
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Середньооблікова чисельність | Чисельність фахівців з водіїв | безпеки дорожнього руху —————————————————————————————————————————————————————————————————— До 50 за сумісництвом
Від 51 до 250 1
Від 251 до 500 2
Від 501 до 1000 3
Понад 1000 4
——————————————— Примітка. У підприємствах, установах, організаціях, що мають
понад 250 водіїв, вводиться посада заступника
керівника з безпеки дорожнього руху. На кожних
додаткових 500 водіїв понад 1000 вводиться
додатково посада фахівця з безпеки дорожнього
руху.вгору