Document 2247-IV, first version — Adoption on December 16, 2004
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.106 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) доповнити статтями 189-2 і 195-6 такого змісту:
 
     "Стаття 189-2. Порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток
 
     Порушення правил виготовлення печаток та штампів (крім самонабірних), а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Порушення порядку обліку і зберігання печаток та штампів, що потягло за собою їх втрату, -
 
     тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     "Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів
 
     Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів -
 
     тягне за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.
 
     Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів";
 
     2) статтю 189 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень
 
     Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень -
 
     тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     3) в абзацах перших частин перших статей 190-194 слово "гладкоствольної" виключити;
 
     4) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "195-1 - 195-5" замінити цифрами "195-1 - 195-6";
 
     5) у статті 222:
 
     у частині першій слово і цифри "статті 192" замінити словом і цифрами "статті 189-2, 192";
 
     в абзаці першому пункту 1 частини другої слово і цифри "статтями 192" замінити словом і цифрами "статтями 189-2, 192".
 
     2. У статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228, N 38, ст. 468, N 50, ст. 537):
 
     1) пункт 12 викласти в такій редакції:
 
     "12) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж";
 
     2) доповнити пунктами 70 і 71 такого змісту:
 
     "70) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
 
     71) діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
     прийняти передбачені цим Законом нормативно-правові акти щодо:
 
     1) порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів;
 
     2) діяльності, пов'язаної з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів;
 
     3) торгівлі спеціальними засобами, зарядженими речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2247-IVon top