Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї
Decree of the President of Ukraine; Composition of collective body on February 21, 2011224/2011
Document 224/2011, invalid, current version — Loss of force on December 3, 2014, on the basis - 901/2014

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 901/2014 ( 901/2014 ) від 01.12.2014 }
Про підтримку ініціативи
щодо створення Конституційної Асамблеї

Ураховуючи необхідність підготовки пропозицій щодо
вдосконалення конституційного регулювання відносин, з метою
забезпечення максимальної транспарентності, загальнодоступності,
демократичності та деполітизації цього процесу, невтручання у
нього суб'єктів владних повноважень, а також започаткування
широкого обговорення конституційних ініціатив, залучення до нього
громадськості, вчених, міжнародного експертного середовища
п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати ініціативу Кравчука Леоніда Макаровича -
Президента України у 1991 - 1994 роках щодо створення
Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
2. Узяти до відома, що для напрацювання пропозицій щодо
механізму створення і діяльності Конституційної Асамблеї,
визначення засад, алгоритму та етапів її роботи, а також аналізу
концепцій реформування Конституції України ( 254к/96-ВР )
сформовано Президентом України у 1991 - 1994 роках Л. Кравчуком
Науково-експертну групу з підготовки Конституційної Асамблеї
(персональний склад додається).
3. Запропонувати Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної академії наук України надавати
Науково-експертній групі з підготовки Конституційної Асамблеї
сприяння у діяльності, в тому числі з аналітичного супроводження,
організації відповідних публічних заходів для обговорення
підготовлених пропозицій і рекомендацій, залучення до такого
обговорення максимально репрезентативного наукового середовища,
широких кіл громадськості.
4. Кабінету Міністрів України забезпечувати за зверненням
Президента України у 1991 - 1994 роках Л.Кравчука вирішення питань
щодо створення належних умов для діяльності Науково-експертної
групи з підготовки Конституційної Асамблеї, висвітлення її роботи.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 лютого 2011 року
N 224/2011

Додаток
до Указу Президента України
від 21 лютого 2011 року N 224/2011
СКЛАД
Науково-експертної групи з підготовки
Конституційної Асамблеї

БАРАБАШ - проректор з навчальної роботи Юрій Григорович Національного університету "Юридична
академія України імені Ярослава
Мудрого", доктор юридичних
наук, доцент
ГУБЕРСЬКИЙ - ректор Київського національного Леонід Васильович університету імені Тараса Шевченка,
академік Національної академії
наук України, доктор філософських
наук, професор
ДОЛЕЖАН - професор кафедри організації Валентин Володимирович судових та правоохоронних органів
Національного університету
"Одеська юридична академія",
доктор юридичних наук, професор
ЗАВАЛЬНЮК - проректор з навчально-організаційної
Володимир Васильович роботи Національного університету
"Одеська юридична академія",
кандидат юридичних наук, професор
КОЛІСНИК - професор кафедри конституційного Віктор Павлович права України Національного
університету "Юридична академія
України імені Ярослава Мудрого",
завідуючий науковим відділом
конституційно-правових проблем
державного будівництва
Науково-дослідного інституту
державного будівництва та місцевого
самоврядування Національної академії
правових наук України,
член-кореспондент Національної
академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор
КОПИЛЕНКО - директор Інституту законодавства Олександр Любимович Верховної Ради України,
член-кореспондент Національної
академії наук України, академік
Національної академії правових наук
України, доктор юридичних наук,
професор
КОРНЄЄВ - народний депутат України першого Альберт Васильович скликання, Радник Голови Комісії
патронатної служби Центральної
виборчої комісії, кандидат
філософських наук
КРАВЧУК - Президент України у 1991-1994 роках
Леонід Макарович
ЛІБАНОВА - директор Інституту демографії Елла Марленівна та соціальних досліджень імені
М.В. Птухи НАН України, академік
Національної академії наук України,
доктор економічних наук, професор
МАЙБОРОДА - заступник директора з наукової Олександр Микитович роботи Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень
імені І.Ф. Кураса НАН України,
доктор історичних наук, професор
МАЛЯРЕНКО - суддя Верховного Суду України Василь Тимофійович у відставці, Голова Верховного
Суду України у 2002 - 2004 роках,
член-кореспондент Національної
академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор
МАРТИНЕНКО - декан юридичного факультету Петро Федорович Міжнародного Соломонового
університету, суддя Конституційного
Суду України у відставці, кандидат
юридичних наук, професор
НОР - завідувач кафедри кримінального Василь Тимофійович процесу і криміналістики юридичного
факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка,
академік Національної академії
правових наук України, доктор
юридичних наук, професор
НОСОВ - народний депутат України першого Владислав Васильович та другого скликань
ОРЗІХ - завідуючий кафедрою конституційного
Марко Пилипович права Національного університету
"Одеська юридична академія", доктор
юридичних наук, професор
ПІДПАЛОВ - заслужений юрист України Леонід Васильович
ПИЛИПЕНКО - завідувач кафедри трудового, Пилип Данилович аграрного та екологічного права
юридичного факультету Львівського
національного університету імені
Івана Франка, доктор юридичних
наук, професор
ТАЦІЙ - президент Національної академії Василь Якович правових наук України, ректор
Національного університету
"Юридична академія України імені
Ярослава Мудрого", академік
Національної академії
наук України, доктор юридичних
наук, професор
ТИХИЙ - віце-президент - керівник Володимир Павлович Київського регіонального центру
Національної академії правових
наук України, суддя Конституційного
Суду України у відставці, академік
Національної академії правових
наук України, доктор юридичних
наук, професор
ШЕМШУЧЕНКО - директор Інституту держави Юрій Сергійович і права імені В.М. Корецького
НАН України, академік Національної
академії наук України, академік
Національної академії правових наук
України, іноземний член Російської
академії наук, доктор юридичних
наук, професор
ШУКЛІНА - професор кафедри конституційного Наталія Георгіївна права юридичного факультету
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
кандидат юридичних наук, професор.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНon top