Про затвердження Програми розвитку державної статистики до 2023 року
Постановление Кабинета Министров Украины; Программа, План, Мероприятия от 27.02.2019222
Документ 222-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 27.02.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.03.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 222
Київ

Про затвердження Програми розвитку державної статистики до 2023 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму розвитку державної статистики до 2023 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, установам та організаціям, відповідальним за виконання Програми, подавати щороку до 1 лютого Державній службі статистики інформацію про результати виконання Програми для її узагальнення та подання до 20 лютого Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформувати щороку до 1 березня Кабінет Міністрів України про результати виконання Програми.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 222

ПРОГРАМА
розвитку державної статистики до 2023 року

Аналіз проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма розроблена відповідно до вимог статті 15 Закону України “Про державну статистику”, визначає стратегічні напрями та перспективні завдання, спрямовані на забезпечення постійного підвищення якості статистичної інформації, містить очікувані результати їх реалізації і є шостою довгостроковою програмою з часу набуття Україною незалежності.

У Програмі пріоритети за напрямами подальшого розвитку державної статистики сформовані з урахуванням середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275, положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), та відповідно до рекомендацій, наданих європейськими експертами за результатами глобальної оцінки національної статистичної системи України, проведеної у 2016 році.

У висновках глобальної оцінки відзначені досягнення у виробництві статистики та адаптації статистичної методології до законодавства ЄС. Органи державної статистики діють за національними принципами діяльності, гармонізованими з Кодексом діяльності європейської статистики. Впроваджено систему запитальників самооцінки для проведення моніторингу та оцінювання статистичних процесів. Основою національної системи статистичних класифікацій є європейська система класифікацій, а національні статистичні класифікації застосовуються у статистичних спостереженнях на підставі законодавства. Для удосконалення порядку організації державних статистичних спостережень, а також забезпечення якості статистичних даних щороку проводиться їх інвентаризація. На веб-сайті Держстату опубліковані відомості про процедури доступу до статистичної інформації. Анкетні опитування користувачів щодо рівня задоволення їх інформаційних потреб здійснюються на постійній основі.

На здійснення заходів, передбачених Стратегією розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 145:

створено систему зворотного зв’язку з користувачами статистичної інформації та респондентами державних статистичних спостережень;

започатковано проведення оцінки звітного навантаження на респондентів, запроваджено збір державної статистичної звітності територіальними органами Держстату за принципом “єдиного вікна”;

створено електронний сервіс, за допомогою якого респондент може отримати інформацію про форми державних статистичних спостережень, за якими передбачено його звітування до органів державної статистики;

здійснено заходи з оптимізації державних статистичних спостережень, переведення їх на вибіркові методи обстеження;

сформовано політику якості в органах державної статистики та розроблено методологічне забезпечення для підготовки звітів з якості державних статистичних спостережень;

відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій запроваджено методологію складення національних рахунків; розроблено методологію складення екологічного рахунка з охорони атмосферного повітря; оновлено Статистичну класифікацію продукції та методології ведення обліку зовнішньої торгівлі товарами та послугами; оновлено методологічні положення щодо статистики наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності підприємств, розроблено методику розрахунку сумарного індексу інновацій; розроблено методологічні засади статистики ділової активності підприємств і запроваджено розрахунок індикатора економічних настроїв; запроваджено складення енергетичного балансу України;

складено економічні рахунки сільського господарства;

відповідно до регламентів Європейського Парламенту та Ради ЄС розроблено та удосконалено методологію державних статистичних спостережень щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах та з питань виробництва, реалізації, надходження на переробку сільськогосподарської продукції; запроваджено державні статистичні спостереження щодо цін на природний газ та електроенергію, які постачаються споживачам, та зміни цін на первинному та вторинному ринку житла; запроваджено розрахунок та оприлюднення індексів внутрішнього і зовнішнього обороту як складових індексу обороту продукції промисловості, а також сезонно скоригованого індексу промислової продукції; розпочато роботу з розрахунку основних показників статистики демографії підприємств;

створено інтегровану систему статистичної інформації для підготовки і проведення державних статистичних спостережень;

розширено можливості системи електронної звітності в органах державної статистики, що дало змогу на кінець 2018 року досягти звітування в електронному вигляді на рівні 66 відсотків;

у територіальних органах Держстату здійснено перехід від галузевого принципу до процесно-орієнтованого методу збору, обробки та поширення статистичної інформації.

У 2018 році Держстат провів 104 державних статистичних спостереження, за результатами яких органи державної статистики підготували 530 статистичних збірників, 5412 статистичних бюлетенів, 1115 доповідей, 7527 експрес-випусків та іншу статистичну інформацію щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах. Для зручності користувачів на офіційному веб-сайті Держстату розміщено щомісячний і річний календарі оприлюднення інформації.

У зв’язку з тим, що Україна підписала Угоду про асоціацію, якою зобов’язалася привести державну статистику у відповідність з вимогами та стандартами ЄС, існує потреба у суттєвих змінах у виробництві статистичної інформації, його методологічному забезпеченні та організації.

Проблемами, що потребують розв’язання, є:

застарілість офіційного веб-сайту Держстату.

Офіційний веб-сайт Держстату як основне джерело розміщення статистичної інформації не дає змоги користувачам отримати весь обсяг інформації, якого вони потребують, у зручному вигляді для подальшої обробки, візуалізації та аналізу. Відсутність процедур і механізмів формування мікроданих обмежує науковців у проведенні досліджень.

Існує нагальна потреба у модернізації та розширенні каналів комунікацій для доступу користувачів до інформації;

високий рівень звітного навантаження на респондентів.

Поступово збільшується кількість відмов респондентів від участі у державних статистичних спостереженнях та незаповнення статистичних запитальників. Система електронної звітності органів державної статистики дає змогу використовувати лише комерційне програмне забезпечення для електронного звітування, що зменшує кількість респондентів, які можуть подавати електронні звіти;

відсутній механізм проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку.

У вересні 2015 р. у рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН проведено Саміт ООН із сталого розвитку. Резолюцією ООН 70/1 “Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року” затверджені Цілі Сталого Розвитку.

На сьогодні в Україні відсутній механізм планування та координації інформаційної взаємодії між постачальниками даних (виробниками статистичної інформації та адміністративних даних), необхідних для забезпечення проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку;

недостатній рівень підготовки кадрів.

Швидкий розвиток статистики на міжнародному рівні висуває вимоги до якості кадрів, оскільки багато фахівців навчалися ще за старими методиками, є прогалини у знанні мов Ради Європи, без яких неможливо вивчати передовий досвід країн-партнерів у розвитку статистики.

Необхідно розпочати виконання масштабних програм перекваліфікації та навчання передовому досвіду фахівців у сфері статистики.

Мета Програми

Метою цієї Програми є реформування державної статистики для задоволення сучасних потреб суспільства в об’єктивній, достовірній та неупередженій статистичній інформації, яка відповідає основним принципам офіційної статистики, схваленим Генеральною Асамблеєю ООН, та Кодексу норм європейської статистики, для прийняття обґрунтованих рішень, проведення досліджень і відкритих обговорень.

Напрями та завдання розвитку державної статистики

Напрямами розвитку державної статистики є:

модернізація державної статистики, що передбачає такі завдання:

- імплементація міжнародних стандартів;

- перехід до процесно-орієнтованої системи виробництва статистичної інформації та використання новітніх інформаційних технологій.

Виконання вимог, визначених главою 5 розділу V Угоди про асоціацію, передбачає подальшу поступову імплементацію у національну статистичну практику стандартів, правил і рекомендацій ЄС та інших міжнародних організацій.

Потрібно запровадити нове щорічне вибіркове обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі (EU-SILC)” відповідно до вимог Регламенту (ЄC) № 1177/2003 Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2003 року.

На виконання положень Регламенту (ЄС) № 431/2014 від 24 квітня 2014 р., який вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1099/2008 від 22 жовтня 2008 р., у рамках науково-дослідної роботи підготовлено методику проведення оцінки обсягів кінцевого споживання енергії домогосподарствами за цілями призначення методами математичного моделювання, що забезпечить проведення відповідних розрахунків структури кінцевого споживання енергії домогосподарствами.

Потребує подальшого розвитку статистика демографії підприємств і започаткування статистики груп підприємств, насамперед їх ідентифікації в реєстрі статистичних одиниць відповідно до вимог Регламенту (ЄС) № 177/2008 Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 року.

Однією з умов імплементації Регламенту (ЄC) № 2018/1091 Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2018 р. є проведення статистичних спостережень щодо структури аграрних господарств.

Потребує подальшого вдосконалення звітно-статистична документація у частині обліку обсягу добування водних біоресурсів за кожним районом рибного промислу відповідно до Регламенту (ЄC) № 216/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 року.

Для впровадження Регламенту (ЄC) № 691/2011 Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2011 р. про європейські еколого-економічні рахунки повинно бути удосконалено методологію складення рахунка витрат на охорону навколишнього природного середовища та рахунка викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Удосконалення статистики туризму відповідно до Регламенту (ЄС) № 692/2011 Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2011 р. щодо європейської статистики туризму сприятиме створенню інформаційної бази для запровадження складення сателітного рахунка туризму з метою проведення оцінки внеску туризму в економіку країни.

Для забезпечення міжнародних порівнянь валового внутрішнього продукту з урахуванням паритету купівельної спроможності Україна приєдналася до групи країн Євростату - ОЕСР. Передбачається завершення комплексу робіт за Програмою міжнародних зіставлень у групі країн Євростату - ОЕСР відповідно до Методологічного керівництва Євростату - ОЕСР щодо паритету купівельної спроможності (видання Євростату 2012 року).

Держстату разом з Мінфіном за участю Національного банку з метою забезпечення проведення моніторингу фінансової стабільності та ризиків фінансового сектору необхідно запровадити розрахунки додаткових якісних та узгоджених показників реального сектору, бюджетно-податкового, фінансового та зовнішнього секторів у рамках вимог Спеціального стандарту поширення даних плюс МВФ (ССПД +).

Реформування органів державної статистики потребує перебудови організаційної структури апарату Держстату з метою переходу на процесно-орієнтоване виробництво статистичної інформації відповідно до Типової моделі статистичних бізнес-процесів виробництва статистичної інформації (GSBPM), яка підготовлена Групою високого рівня з модернізації статистичного виробництва та послуг і представлена на конференції європейських статистиків (CES) 9-11 квітня 2014 р. (Version 5.0, December 2013).

Нагальною є потреба у створенні системи управління якістю статистичного виробництва відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ІSO 9001:2015 “Системи управління якістю. Вимоги” (набрав чинності з 1 липня 2016 р.) з розподілом за процесами типової моделі статистичних бізнес-процесів виробництва статистичної інформації (GSBPM).

Для розвитку системи електронної звітності органів державної статистики актуальним є розроблення та впровадження безоплатного програмного забезпечення для подання електронної звітності, а також програмного забезпечення для створення електронних форм звітності (конструктор форм) для їх своєчасної актуалізації (до 60 відсотків форм державних статистичних спостережень щороку зазнають змін).

Створення комплексної системи захисту інформації інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики забезпечить створення належних умов для оброблення та зберігання державних інформаційних ресурсів.

Використання значної кількості адміністративних даних як джерел інформації для проведення державних статистичних спостережень потребує створення та запровадження системи оцінки якості адміністративних даних.

Для поліпшення якості фінансового планування на середньостроковий період та оцінки ефективності використання державного бюджету необхідно розробити методику розрахунку вартості державних статистичних спостережень;

відкритість і доступність статистичної інформації, що передбачає такі завдання:

- створення веб-порталу Держстату;

- забезпечення доступу користувачів до мікроданих;

- активізація зовнішніх комунікацій;

- підвищення рівня статистичної грамотності суспільства.

Створення веб-порталу Держстату та його мобільної версії на основі новітніх інформаційних технологій повинно забезпечити користувачів веб-порталу Держстату сучасним інструментом для пошуку, обробки і аналізу статистичної інформації.

Запровадження єдиної інтегрованої структури статистичних метаданих (SIMS) для складення стандартних звітів з якості відповідно до правил європейської статистичної системи щодо звітів з якості (2014) дасть можливість удосконалити зміст і збільшити обсяг метаінформації стосовно якості державних статистичних спостережень, а також систематизувати наявну інформацію про методи, інструменти та перебіг статистичного виробництва на всіх його етапах.

Зростання попиту на аналітичні продукти для прийняття рішень та проведення наукових досліджень потребує підготовки мікроданих з урахуванням європейських стандартів, норм і правил із забезпеченням конфіденційності статистичних даних респондентів.

Розвиток партнерських відносин з користувачами та респондентами потребує посилення зовнішніх комунікацій, зокрема шляхом запровадження здійснення публічних заходів за участю засобів масової інформації, опитувань у режимі реального часу, а також більш широке висвітлення діяльності органів державної статистики у соціальних мережах. Недостатній рівень статистичної грамотності суспільства призводить до маніпуляцій статистичною інформацією, що вимагає здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня статистичної грамотності суспільства;

зменшення звітного навантаження, що передбачає такі завдання:

- збільшення кількості несуцільних статистичних спостережень та запровадження механізму моделювання в процесі обробки статистичних даних;

- використання сучасних технологій збору даних;

- розширення використання адміністративних даних, у тому числі на регіональному рівні;

- запровадження безоплатного звітування респондентів до органів державної статистики в електронному вигляді.

Потребують перегляду технології збору та обробки статистичної інформації, розширення практики використання альтернативних джерел інформації. Перехід на сучасні методи збору даних дасть змогу суттєво зменшити звітне навантаження на респондентів.

Зменшення звітного навантаження на респондентів потребує розширення доступу органів державної статистики до адміністративних даних та реєстрів, а також подальшого переходу на вибіркові методи статистичних спостережень, запровадження інтегрованих форм звітності, застосування методів моделювання в процесі обробки статистичних даних, використання сучасних технологій збору даних.

Розроблення Держстатом безоплатного для респондентів програмного забезпечення зменшить їх операційні витрати та створить передумови для поступової відмови від звітування у паперовому вигляді;

інформаційне забезпечення проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку, що передбачає таке завдання, як визначення механізму інформаційної взаємодії між виробниками статистичної та адміністративної інформації, необхідної для забезпечення моніторингу Цілей Сталого Розвитку до 2030 року на державному рівні.

Потребує розроблення відповідна “дорожня карта” та створення національної платформи для звітування за показниками Цілей Сталого Розвитку, яка повинна складатися з таких трьох компонентів, як портал збору або представлення даних, що дасть змогу різним постачальникам (відповідним центральним органам виконавчої влади) представляти/розміщувати дані; база даних для складення показників; портал розповсюдження даних, на яких користувачі зможуть знайти таблиці, документи (методичні, методологічні тощо) та публікації. Створення порталу розповсюдження даних може також стати частиною комунікаційної стратегії;

розвиток людського капіталу органів державної статистики, що передбачає такі завдання:

- гармонізація освітніх програм підготовки фахівців у галузі статистики з європейськими стандартами, зокрема магістерською програмою з офіційної статистики ЄС (EMOS);

- удосконалення системи підвищення кваліфікації персоналу (в тому числі шляхом розвитку дистанційного навчання);

- вивчення мов Ради Європи.

Імплементація глави 5 розділу V Угоди про асоціацію, подальший розвиток нових методів збору, обробки та поширення статистичної інформації вимагають здійснення заходів, які сприятимуть забезпеченню розвитку людського капіталу системи державної статистики, удосконаленню системи підвищення кваліфікації, включаючи дистанційне навчання та вивчення мов Ради Європи.

План заходів з виконання Програми наведено у додатку.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

знизити рівень звітного навантаження на респондентів. Суб’єкти малого підприємництва та мікропідприємництва залучаються до звітування не більше ніж за трьома формами державних статистичних спостережень на рік;

збільшити питому вагу респондентів, які подають звіти до органів державної статистики в електронному вигляді, до 90 відсотків;

створити веб-портал Держстату;

створити спеціальний розділ на веб-порталі Держстату для підвищення рівня статистичної грамотності суспільства;

запровадити та регулярно розраховувати індекс задоволеності користувачів статистичної інформації;

проводити не рідше одного разу на квартал заходи за участю засобів масової інформації;

готувати та надавати користувачам анонімізовані мікродані за трьома державними статистичними спостереженнями;

запровадити збір даних та метаданих для інформаційного забезпечення проведення моніторингу Цілій Сталого Розвитку на державному рівні;

гармонізувати нормативну базу, методологію та показники державних статистичних спостережень із статистичними вимогами ЄС (Acquis Communautire);

запровадити систему управління якістю відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи управління якістю. Вимоги”;

запровадити процесно-орієнтовану систему виробництва статистичної інформації;

обробити 60 відсотків форм державних статистичних спостережень в інтегрованій системі статистичної інформації;

запровадити систему електронного документообігу, підключити 100 відсотків робочих місць;

запровадити комплексну систему захисту інформації інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики та провести її державну атестацію;

забезпечити збір первинних даних за технологіями автоматизованого збору інформації з веб-сайтів за допомогою комп’ютерних програм, технології збору первинних даних з використанням мобільних електронних пристроїв (CAPI і CAWI) та веб-опитувань за трьома державними статистичними спостереженнями;

запровадити підготовку фахівців за магістерською програмою з офіційної статистики ЄС (EMOS);

розробити програми та електронні курси підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики;

утворити навчальний центр для персоналу статистичних служб країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії;

забезпечити вивчення англійської мови не менше ніж 10 відсотків працівників апарату Держстату.

Фінансування Програми

Відповідно до частини першої статті 15-1 Закону України “Про державну статистику” фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших передбачених законом джерел.Додаток
до Програми

ПЛАН
заходів з виконання Програми розвитку державної статистики до 2023 року

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Результат виконання

Індикатори здійснення заходу за роками

2019

2020

2021

2022

2023


Модернізація державної статистики

1. Імплементація міжнародних стандартів

1) гармонізація статистики зайнятості та безробіття відповідно до Резолюції щодо статистики трудової діяльності, зайнятості та недовикористання робочої сили, прийнятої 19-ю Міжнародною конференцією статистики праці 11 жовтня 2013 р., та Регламенту ЄС № 577/98 від 9 березня 1998 р. про організацію обстеження робочої сили у Співтоваристві

Держстат

забезпечення імплементації Резолюції щодо статистики трудової діяльності, зайнятості та недовикористання робочої сили, прийнятої 19-ю Міжнародною конференцією статистики праці 11 жовтня 2013 р., та Регламенту ЄС № 577/98 від 9 березня 1998 р. про організацію обстеження робочої сили у Співтоваристві

оприлюднено інформацію за результатами обстеження робочої сили згідно з розширеним переліком показників

внесено зміни до методики розрахунку характеристик надійності оцінювання показників за результатами обстеження робочої сили, розроблено та затверджено методологію та звітно-статистичну документацію модуля обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів

запроваджено модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів

розроблено та затверджено методологію та звітно-статистичну документацію модуля обстеження робочої сили щодо трудової діяльності з виробництва товарів та послуг для власного використання

запроваджено модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності з виробництва товарів та послуг для власного використання


2) гармонізація статистики оплати праці та вартості робочої сили відповідно до  Регламентів (ЄC) № 530/1999 від 9 березня 1999 р. про структурну статистику щодо доходів і витрат на робочу силу, № 450/2003 від 27 лютого 2003 р. про індекс витрат на робочу силу, № 1216/2003 від 7 липня 2003 р., що впроваджує Регламент (ЄC) № 450/2003 про індекс витрат на робочу силу

-“-

забезпечення імплементації Регламентів (ЄC) № 530/1999 від 9 березня 1999 р. про структурну статистику щодо доходів і витрат на робочу силу, № 450/2003 від 27 лютого 2003 р. про індекс витрат на робочу силу, № 1216/2003 від 7 липня 2003 р., що впроваджує Регламент (ЄC) № 450/2003 про індекс витрат на робочу силу

оприлюднено інформацію за результатами державного статистичного спостереження щодо вартості робочої сили за розширеним переліком показників

внесено зміни до методології та звітно-статистичної документації державного статистичного спостереження щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами

проведено експериментальний розрахунок та оприлюднено показники медіанної заробітної плати за результатами державного статистичного спостереження щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами

внесено зміни до методології щодо розрахунку індексу вартості робочої сили з урахуванням адміністративних даних щодо нарахувань на заробітну плату3) запровадження вибіркового обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC” відповідно до вимог Регламенту (ЄC) № 1177/2003 Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2003 р. про статистику Співтовариства щодо доходів і умов життя (EU-SILC)

Держстат

запровадження вибіркового обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі  EU-SILC”, проведення розрахунків системи показників бідності та соціальної ізоляції, що повністю відповідають європейським стандартам


розроблено методологію формування вибіркових сукупностей респондентів у рамках системи проведення вибіркових обстежень населення з урахуванням вибіркового обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC”

розроблено методологію організації вибіркового обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC”, методику формування вибіркових сукупностей респондентів у рамках діючої системи проведення вибіркових обстежень населення з урахуванням вибіркового обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC”

удосконалено звітно-статистичну документацію, методологічно- організаційне та програмно-технологічне забезпечення для проведення пілотного вибіркового обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC”, підготовлено документацію щодо менеджменту роботи фахівців з інтерв’ювання з урахуванням вибіркового обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC”, розроблено методику розрахунку системи статистичних ваг для поширення результатів вибіркового обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC” на всі домогосподарства, підготовлено проект рішення Кабінету Міністрів України щодо проведення вибіркового обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC”

проведено пілотне вибіркове обстеження
“Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC”, за результатами якого проведено розрахунки системи показників бідності та соціальної ізоляції, що повністю відповідають європейським стандартам, удосконалено звітно-статистичну документацію та методологічно- організаційне забезпечення для впровадження вибіркового обстеження “Статистика доходів і умов життя в Європейському Союзі EU-SILC”


4) запровадження проведення розрахунків показників відповідно до вимог Спеціального стандарту поширення даних плюс МВФ

Держстат

узгодження метаданих та забезпечення координації заходів з МВФ

опрацьовано метадані з МВФ

узгоджено метадані та забезпечено координацію заходів з МВФ

узгоджено метадані та забезпечено координацію заходів з МВФ

узгоджено метадані та забезпечено координацію заходів з МВФ
-“-

проведення розрахунків даних за категоріями реального сектору


проведено за участю міжнародних експертів аналіз наявних даних та методів складення балансу фінансових активів та пасивів

розроблено звітно-статистичну документацію балансу фінансових активів та пасивів

проведено розрахунки квартальних балансів фінансових активів та пасивів

оприлюднено показники національних рахунків відповідно до додатка В до Регламенту (ЄС) № 549/2013 від 21 травня 2013 р. щодо Європейської системи національних та регіональних рахунків у Європейському Союзі
Мінфін

проведення розрахунків даних та підготовка метаданих щодо операцій та загального валового боргу сектору загального державного управління


проведено розрахунок даних щодо операцій сектору загального державного управління та підготовлено метадані


проведено розрахунок загального валового боргу сектору державного управління та підготовлено метадані

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

оприлюднення даних та метаданих згідно з категоріями фінансового сектору економіки

підготовлено дані та метадані щодо оглядів інших фінансових корпорацій, показників фінансової стабільності, боргових цінних паперів

забезпечено поширення даних та метаданих згідно з категоріями фінансового сектору економікиНаціональний банк (за згодою)

оприлюднення даних та метаданих згідно з категоріями зовнішнього сектору

забезпечено звітування за даними скоординованого обстеження прямих інвестицій (CDIS)

забезпечено поширення даних та метаданих згідно з категоріями зовнішнього сектору5) гармонізація статистики національних рахунків з додатком В до Регламенту (ЄС) № 549/2013 від 21 травня 2013 р. про Європейську систему національних та регіональних рахунків у Європейському Союзі

Держстат

Мінфін

Національний банк (за згодою)

забезпечення імплементації Регламенту (ЄС) № 549/2013 від 21 травня 2013 р. про Європейську систему національних та регіональних рахунків у Європейському Союзі (додаток В)

внесено зміни до методології обстеження капітальних інвестицій та основних засобів у частині формування показників за видами матеріальних та нематеріальних активів

внесено зміни до методології розрахунку показників сектору фінансових корпорацій

узгоджено показники національних рахунків із статистикою державних фінансів

проведено розрахунки показників національних рахунків відповідно до додатка В до Регламенту (ЄС) № 549/2013 від 21 травня 2013 р. про Європейську систему національних та регіональних рахунків у Європейському Союзі

оприлюднено показники національних рахунків відповідно до додатка В до Регламенту (ЄС) № 549/2013 від 21 травня 2013 р. про Європейську систему національних та регіональних рахунків у Європейському Союзі


6) розроблення таблиці “витрати-випуск” за розширеною програмою з урахуванням потреб макроекономічного прогнозування

Держстат

Мінекономрозвитку

забезпечення інформаційної бази для розроблення таблиці “витрати-випуск” за 2020 рік за розширеною програмою з урахуванням потреб макроекономічного прогнозування

визначено перелік видів економічної діяльності для розроблення таблиці “витрати-випуск” за розширеною програмою з урахуванням потреб макро-економічного прогнозування, розроблено методологію та звітно-статистичну документацію обстеження щодо структури витрат підприємств за розширеним переліком видів продукції (послуг), використаних у виробництві продукції (товарів, послуг)

внесено зміни до методології державного статистичного спостереження “Таблиця “витрати-випуск” для розроблення таблиці за розширеною програмою з урахуванням потреб макроекономічного прогнозування, проведено апробацію звітно-статистичної документації обстеження щодо структури витрат підприємств за розширеним переліком видів продукції (послуг), використаних у виробництві продукції (товарів, послуг)

здійснено збір, обробку та узагальнення даних обстеження щодо структури витрат підприємств за розширеним переліком видів продукції (послуг), використаним у виробництві продукції (товарів, послуг) за 2020 рік

проведено розрахунки першого квадранта сектору нефінансових корпорацій за розширеною програмою в рамках державного статистичного спостереження “Таблиця “витрати-випуск”

проведено розрахунки першого квадранта секторів фінансових корпорацій та загального державного управління за розширеною програмою в рамках державного статистичного спостереження “Таблиця “витрати-випуск”


7) проведення робіт згідно з Програмою міжнародних зіставлень у групі країн Євростату - ОЕСР відповідно до Методологічного керівництва Євростату - ОЕСР щодо паритету купівельної спроможності, Регламентів Комісії (ЄС) № 1445/2007 від 11 грудня 2007 р. щодо встановлення загальних правил надання базової інформації про паритет купівельної спроможності, № 1163/2015 від 15 липня 2015 р. щодо визначення паритету купівельної спроможності

Держстат

опублікування даних щодо валового внутрішнього продукту на душу населення за паритетом купівельної спроможності за Програмою міжнародних зіставлень у групі країн Євростату -  ОЕСР

розраховано кінцеві споживчі витрати, валове нагромадження основного капіталу

опубліковано дані за результатами міжнародних зіставлень валового внутрішнього продукту

8) запровадження методології міжнародного стандарту GFSM2014 (МВФ) у складення статистики державних фінансів

Мінфін

оприлюднення показників державних фінансів в оновленому форматі
оприлюднено показники державних фінансів в оновленому форматі9) забезпечення подальшого розвитку системи статистики Національного банку відповідно до методології МВФ та стандартів Європейської системи центральних банків

Національний банк (за згодою)

Нацкомфінпослуг (за згодою)

НКЦПФР (за згодою)

удосконалення показників статистики Національного банку відповідно до міжнародних стандартів статистики

удосконалено систему показників статистики Національного банку відповідно до методології МВФ з урахуванням вимог Європейського центрального банку з питань статистики

удосконалено систему показників статистики фінансового сектору в частині показників небанківських фінансових установ, індикаторів фінансової стійкості, цінних паперів

удосконалено систему управління статистичними даними Національного банку з урахуванням регламентів Європейського центрального банку та змін і тенденцій у міжнародних стандартах складення статистики

оприлюднено показники статистики Національного банку відповідно до методології МВФ та стандартів Європейської системи центральних банків з питань статистики10) гармонізація структурної статистики підприємств відповідно до вимог Регламенту (ЄС) № 295/2008 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2008 р. стосовно структурної статистики підприємств та Регламенту (ЄC) № 275/2010 від 30 березня 2010 р. щодо критеріїв оцінки якості структурної статистики підприємств

Держстат

забезпечення імплементації Регламенту (ЄC) № 295/2008 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2008 р. стосовно структурної статистики підприємств та Регламенту (ЄC) № 275/2010 від 30 березня 2010 р. щодо критеріїв оцінки якості структурної статистики підприємств

розраховано та оприлюднено статистичні дані за показниками структурної статистики, передбаченими додатком III до Регламенту (ЄC) № 295/2008, та показники якості даних структурної статистики підприємств відповідно до вимог Регламенту (ЄC) № 275/2010


внесено зміни до методологічних документів щодо розрахунків показників статистики демографії підприємств

розраховано та оприлюднено статистичні дані за показниками демографії підприємств, передбаченими додатком IХ до Регламенту (ЄC) № 295/200811) запровадження нового еталонного/базисного року для розрахунку валового внутрішнього продукту та його складових, показників промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі та інших послуг

Держстат

забезпечення публікації валового внутрішнього продукту та його складових (показників промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі та інших послуг) з урахуванням еталонного/базисного року

сформовано інформаційну базу для впровадження нового еталонного/базисного 2016 року та здійснено ретророзрахунки

розраховано та оприлюднено валовий внутрішній продукт та його складові (показники промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі та інших послуг) з урахуванням нового еталонного/базисного 2016 року

підготовлено план заходів щодо упровадження еталонного/базисного 2020 року для розрахунку валового внутрішнього продукту та його складових (показників промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі та інших послуг)

сформовано інформаційну базу для впровадження нового еталонного/базисного 2020 року та здійснено ретророзрахунки

розраховано та оприлюднено валовий внутрішній продукт та його складові (показники промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі та інших послуг) з урахуванням нового еталонного/ базисного 2020 року


12) гармонізація методології статистики зовнішньої торгівлі послугами відповідно до рекомендацій Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами (ООН, 2010), Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Шосте видання (МВФ, 2009)

-“-

забезпечення імплементації рекомендацій Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами (ООН, 2010), Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Шосте видання (МВФ, 2009), у методологію статистики зовнішньої торгівлі послугами в частині розрахунку показника вартості послуг фінансового посередництва, обчислених непрямим шляхом у статистиці зовнішньої торгівлі; розрахунку обсягів експорту та імпорту транспортних та страхових послуг, зібраних у формі звіту на основі скоригованої вартості імпорту (CIF/FOB)


внесено зміни до методології в частині розрахунку вартості послуг фінансового посередництва, обчислених непрямим шляхом; коригування обсягів експорту та імпорту транспортних та страхових послуг на основі скоригованої вартості імпорту (CIF/FOB)

проведено експериментальні розрахунки

розраховано та оприлюднено статистичну інформацію щодо експорту та імпорту послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, з урахуванням послуг у частині розрахунку показника вартості послуг фінансового посередництва, обчислених непрямим шляхом; експорту та імпорту транспортних та страхових послуг згідно з удосконаленою методологією13) гармонізація методології в частині обліку обсягів послуг, пов’язаних з подорожами, відповідно до рекомендацій Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами (ООН, 2010), Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Шосте видання (МВФ, 2009)

Держстат

забезпечення імплементації рекомендацій Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами (ООН, 2010), Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Шосте видання (МВФ, 2009), у частині розрахунку обсягів послуг, пов’язаних з подорожами, у статистиці зовнішньої торгівлі послугамивнесено зміни до методології щодо розрахунку обсягів послуг, пов’язаних з подорожами, у статистиці зовнішньої торгівлі послугами

проведено експериментальні розрахунки

розраховано та оприлюднено статистичну інформацію щодо обсягів послуг, пов’язаних з подорожами, згідно з удосконаленою методологією


14) гармонізація методології в частині показників послуг з будівництва відповідно до рекомендацій Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами (ООН, 2010), Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Шосте видання (МВФ, 2009)

-“-

забезпечення імплементації рекомендацій Керівництва із статистики міжнародної торгівлі послугами (ООН, 2010), Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. Шосте видання (МВФ, 2009), у частині обліку показників послуг з будівництва у зовнішній торгівлі, необхідних для покращення якості показників експорту та імпорту послуг


внесено зміни до методології та звітно-статистичної документації державного статистичного спостереження зовнішньої торгівлі послугами щодо показників експорту та імпорту послуг з будівництва

проведено апробацію звітно-статистичної документації

внесено зміни до методології щодо обліку показників послуг з будівництва у зовнішній торгівлі, необхідних для покращення якості показників експорту та імпорту послуг

розраховано та оприлюднено статистичну інформацію щодо обсягів послуг з будівництва у зовнішній торгівлі згідно з удосконаленою методологією


15) гармонізація статистики цін виробників послуг та цін на імпорт відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 1165/98 від 19 травня 1998 р. стосовно короткотермінової статистики

Держстат

забезпечення імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1165/98 від 19 травня 1998 р. стосовно короткотермінової статистики в частині індексів цін виробників послуг, розроблення методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін на імпорт

затверджено методологію організації державного статистичного спостереження за змінами цін виробників послуг

підготовлено звітно-статистичну документацію для проведення державного статистичного спостереження за змінами цін виробників послуг

розроблено та затверджено методику відбору підприємств для розрахунку індексів цін, розроблено та впроваджено програмно-технічне забезпечення для розрахунків індексів цін виробників послуг

розраховано та оприлюднено статистичну інформацію за результатами державного статистичного спостереження за змінами цін виробників послуг за видами економічної діяльності (транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, тимчасове розміщення та організація харчування)

розраховано та оприлюднено статистичну інформацію за результатами державного статистичного спостереження за змінами цін виробників послуг за видами економічної діяльності (інформація та телекомунікації, операції з нерухомим майном), розроблено методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження за змінами цін на імпорт


16) гармонізація статистики рибного господарства відповідно до Регламенту (ЄC) № 216/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 р. про надання статистичних даних про номінальний вилов державами-членами, що ведуть промисел в інших регіонах, крім Північної Атлантики

-“-

забезпечення імплементації Регламенту (ЄC) № 216/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 р. про надання статистичних даних про номінальний вилов державами-членами, що ведуть промисел в інших регіонах, крім Північної Атлантики

внесено зміни до методології державного статистичного спостереження щодо добування водних біоресурсів, розраховано та оприлюднено статистичні дані державного статистичного спостереження щодо добування водних біоресурсів


17) гармонізація системи структурних спостережень у сільському господарстві відповідно до Регламенту (ЄC) № 2018/1091 Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2018 р. про інтегровану статистику аграрних господарств та скасування Регламентів (ЄC) № 1166/2008 і 1337/2011

Держстат

забезпечення імплементації Регламенту (ЄC) № 2018/1091 Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2018 р. про інтегровану статистику аграрних господарств та скасування Регламентів (ЄC) № 1166/2008 і 1337/2011
розроблено і затверджено методологію та звітно-статистичну документацію державного статистичного спостереження щодо структури аграрних господарств

розраховано та оприлюднено статистичну інформацію щодо структури аграрних господарств


18) гармонізація системи балансів продовольчих ресурсів відповідно до рекомендацій Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)

-“-

забезпечення імплементації рекомендацій Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) щодо системи балансів продовольчих ресурсів

затверджено методологію складення балансів продовольчих ресурсів за розширеним переліком продуктів сільського господарства, розраховано та оприлюднено статистичні дані балансів продовольчих ресурсів за розширеним переліком продуктів сільського господарства


19) гармонізація статистики цін на природний газ та електроенергію відповідно до Регламенту (ЄC) № 2016/1952 від 26 жовтня 2016 р. щодо європейської статистики цін на природний газ та електроенергію

-“-

забезпечення імплементації Регламенту (ЄC) № 2016/1952 від 26 жовтня 2016 р. щодо європейської статистики цін на природний газ та електроенергію

розраховано та оприлюднено статистичні дані державного статистичного спостереження про середні ціни на природний газ та електроенергію для споживачів


20) гармонізація статистики туризму відповідно до Регламенту (ЄC) № 692/2011 від 6 липня 2011 р. щодо статистики туризму

Держстат

забезпечення імплементації Регламенту (ЄC) № 692/2011 від 6 липня 2011 р. щодо статистики туризму

внесено зміни до методології та звітно-статистичної документації державного статистичного спостереження з питань туристичної діяльності та діяльності колективних засобів розміщення, розроблено та затверджено методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження щодо туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон (для в’їзного туризму)

розроблено та затверджено звітно-статистичну документацію для проведення державного статистичного спостереження щодо туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон (для в’їзного туризму)

розроблено методику проведення оцінки результатів діяльності фізичних осіб - підприємців, які провадять туристичну діяльність, проведено її апробацію та ретроспективні розрахунки, проведено державне статистичне спостереження щодо туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон (для в’їзного туризму) та оприлюднено його результати, розроблено та затверджено методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження щодо подорожей домогосподарств (для внутрішнього та виїзного туризму)

проведено державне статистичне спостереження щодо туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон (для в’їзного туризму) та оприлюднено його результати, розроблено та затверджено звітно-статистичну документацію для проведення державного статистичного спостереження щодо подорожей домогосподарств (для внутрішнього та виїзного туризму)

проведено державне статистичне спостереження щодо подорожей домогосподарств (для внутрішнього та виїзного туризму)


21) гармонізація статистики інноваційної діяльності підприємств відповідно до Регламенту (ЄC) № 995/2012 Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2012 р. щодо статистики інноваційної діяльності підприємств

Держстат

забезпечення імплементації Регламенту (ЄC) № 995/2012 Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2012 р. щодо статистики інноваційної діяльності підприємств


розраховано та оприлюднено статистичні дані державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності підприємств відповідно до статистичного обстеження інновацій держав -  членів ЄС (CIS 2018), внесено зміни до методології та звітно-статистичної документації статистики інноваційної діяльності підприємств відповідно до статистичного обстеження інновацій держав -  членів ЄС (CIS 2020)


розраховано та оприлюднено статистичні дані державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності підприємств відповідно до статистичного обстеження інновацій держав -  членів ЄС (CIS 2020)22) гармонізація статистики інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах відповідно до Регламенту (ЄС) № 808/2004 Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про статистику Співтовариства стосовно інформаційного суспільства та Регламенту Комісії № 2017/1515 від 31 серпня 2017 р. до Регламенту (ЄС) № 808/2004 від 21 квітня 2004 р. щодо статистики інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (для звітного 2018 року)

-“-

забезпечення імплементації Регламенту (ЄС) № 808/2004 Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про статистику Співтовариства стосовно інформаційного суспільства та Регламенту Комісії № 2017/1515 від 31 серпня 2017 р. до Регламенту (ЄС) № 808/2004 від 21 квітня 2004 р. щодо статистики інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

розраховано та оприлюднено статистичні дані державного статистичного спостереження щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах


23) гармонізація системи складення екологічних рахунків відповідно до Регламенту (ЄC) № 691/2011 Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2011 р. про європейські еколого-економічні рахунки

Держстат

забезпечення імплементації Регламенту (ЄC) № 691/2011 Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2011 р. про європейські еколого-економічні рахунки в частині складення рахунка викидів у атмосферне повітря та рахунка витрат на охорону навколишнього природного середовища

внесено зміни до методології складення рахунка викидів у атмосферне повітря, а також до методології та звітно-статистичної документації державного статистичного спостереження щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища

розраховано та оприлюднено статистичну інформацію щодо рахунка викидів у атмосферне повітря, здійснено перерахунок існуючих динамічних рядів показників цього рахунка

розраховано та оприлюднено статистичні дані державного статистичного спостереження щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища

внесено зміни до методології складення рахунка витрат на охорону навколишнього природного середовища

розраховано та оприлюднено статистичну інформацію щодо рахунка витрат на охорону навколишнього природного середовища


24) гармонізація статистики відходів відповідно до Регламенту (ЄC) № 2150/2002 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2002 р. про статистику відходів

-“-

забезпечення імплементації Регламенту (ЄC) № 2150/2002 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2002 р. про статистику відходіввнесено зміни до методології та звітно-статистичної документації державного статистичного спостереження щодо утворення та поводження з відходами

розраховано та оприлюднено статистичні дані державного статистичного спостереження щодо утворення та поводження з відходами25) гармонізація статистики охорони атмосферного повітря з Керівництвом з інвентаризації викидів спільної програми з моніторингу та оцінки перенесення забруднення атмосферного повітря на великі відстані в Європі

-“-

забезпечення імплементації Керівництва з інвентаризації викидів спільної програми з моніторингу та оцінки перенесення забруднення атмосферного повітря на великі відстані в Європі в частині обліку за категоріями джерел викидів

внесено зміни до методології та звітно-статистичної документації державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря

розраховано та оприлюднено статистичні дані державного статистичного спостереження щодо викидів в атмосферу забруднюючих речовин за оновленою методологією, у тому числі великими спалювальними установками

26) узгодження показників регіональної статистики України з показниками регіональної статистики Євростату

Держстат

Мінрегіон

Мінекономрозвитку

узгодження системи показників регіональної статистики України з показниками регіональної статистики Євростату

визначено перелік показників регіональної статистики України, які потребують узгодження з відповідними показниками Євростату

здійснено заходи з приведення показників регіональної статистики України у відповідність з показниками регіональної статистики Євростату

приведено систему показників регіональної статистики України у відповідність з показниками регіональної статистики Євростату

розроблено номенклатуру територіальних статистичних одиниць України, гармонізовану з європейською номенклатурою територіальних статистичних одиниць (NUTS)27) гармонізація методів забезпечення якості Реєстру статистичних одиниць відповідно до вимог Регламенту (ЄС) № 177/2008 Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 р. стосовно встановлення єдиних рамок для реєстру підприємств для статистичних цілей та відміни Регламенту Ради (ЄЕС) № 2186/93, Керівництва з ведення бізнес-реєстрів Євростату 2010 року, Керівництва із статистичного реєстру підприємств (ЄЕК ООН, 2015)

Держстат

забезпечення імплементації в частині якості Реєстру статистичних одиниць вимог Регламенту (ЄС) № 177/2008 Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 р. стосовно встановлення єдиних рамок для реєстру підприємств для статистичних цілей та відміни Регламенту Ради (ЄЕС) № 2186/93; Керівництва з ведення бізнес-реєстрів Євростату 2010 року, Керівництва із статистичного реєстру підприємств (ЄЕК ООН, 2015)створено систему показників якості Реєстру статистичних одиниць
28) гармонізація Реєстру статистичних одиниць у частині груп підприємств відповідно до вимог Регламенту (ЄС) № 177/2008 Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 р. стосовно встановлення єдиних рамок для реєстру підприємств для статистичних цілей та відміни Регламенту Ради (ЄЕС) № 2186/93, Керівництва з ведення бізнес-реєстрів Євростату 2010 року, Керівництва із статистичного реєстру підприємств (ЄЕК ООН, 2015)

Держстат

забезпечення імплементації в частині ідентифікації груп підприємств вимог Регламенту (ЄС) № 177/2008 Європейського Парламенту та Ради від 20 лютого 2008 р. стосовно встановлення єдиних рамок для реєстру підприємств для статистичних цілей та відміни Регламенту Ради (ЄЕС) № 186/93, Керівництва з ведення бізнес-реєстрів Євростату 2010 року, Керівництва із статистичного реєстру підприємств (ЄЕК ООН, 2015)


розроблено та впроваджено програмне забезпечення для ідентифікації груп підприємств у Реєстрі статистичних одиниць


ідентифіковано групи підприємств у Реєстрі статистичних одиниць29) гармонізація статистичних класифікацій відповідно до вимог ЄС

-“-

забезпечення імплементації вимог ЄС щодо статистичних класифікацій у галузях статистики

розроблено та впроваджено номенклатуру товарів внутрішньої торгівлі

2. Перехід до процесно-орієнтованої системи виробництва статистичної інформації та використання новітніх інформаційних технологій

1) визначення вартості державних статистичних спостережень

-“-

визначення вартості державних статистичних спостережень


розроблено методологію розрахунку вартості державних статистичних спостережень за результатами вивчення міжнародного досвіду

проведено експериментальні розрахунки

затверджено методологію розрахунку вартості державних статистичних спостережень2) удосконалення системи моніторингу якості статистичного виробництва

Держстат

запровадження системи управління якістю статистичного виробництва


розроблено систему моніторингу якості процесів статистичного виробництва

розроблено документацію відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи управління якістю. Вимоги”

підготовлено та подано відповідні документи для отримання сертифіката якості3) запровадження європейського стандарту - Єдиної інтегрованої структури статистичних метаданих (SIMS) для удосконалення звітів з якості

-“-

приведення у відповідність з вимогами європейського стандарту - Єдиної інтегрованої структури статистичних метаданих (SIMS) стандартних звітів з якості


розроблено концепцію впровадження європейського стандарту - Єдиної інтегрованої структури статистичних метаданих (SIMS)


внесено зміни до рекомендацій щодо підготовки та погодження стандартного звіту з якості державного статистичного спостереження з урахуванням європейського стандарту - Єдиної інтегрованої структури статистичних метаданих (SIMS)

приведено у відповідність з європейським стандартом - Єдиною інтегрованою структурою статистичних метаданих (SIMS) не менше третини стандартних звітів з якості


4) визначення критеріїв проведення оцінки якості адміністративних даних

-“-

проведення оцінки якості адміністративних даних відповідно до визначених критеріїврозроблено методологію проведення оцінки якості адміністративних даних

проведено оцінку якості адміністративних даних відповідно до визначених критеріїв5) створення системи забезпечення конфіденційності статистичної інформації

-“-

створення системи забезпечення конфіденційності статистичної інформаціїрозроблено та затверджено правила поводження з конфіденційними даними в органах державної статистики

внесено зміни до методологічних положень щодо організації державних статистичних спостережень у частині забезпечення конфіденційності статистичних даних6) підготовка політики перегляду статистичної інформації

Держстат

розроблення та затвердження політики перегляду статистичної інформації


розроблено та затверджено політику перегляду статистичної інформації

розроблено та затверджено документи щодо організації та методології перегляду статистичної інформації
7) підготовка порядку перегляду звітно-статистичної документації

-“-

розроблення та схвалення порядку перегляду звітно-статистичної документації

розроблено та схвалено порядок перегляду звітно-статистичної документації


8) створення єдиного середовища підготовки і проведення державних статистичних спостережень

-“-

оброблення в інтегрованій системі статистичної інформації (ІССІ) 60 відсотків державних статистичних спостережень

оброблено в інтегрованій системі статистичної інформації (ІССІ) 15 відсотків державних статистичних спостережень

оброблено в інтегрованій системі статистичної інформації (ІССІ) 25 відсотків державних статистичних спостережень

оброблено в інтегрованій системі статистичної інформації (ІССІ) 40 відсотків державних статистичних спостережень

оброблено в інтегрованій системі статистичної інформації (ІССІ) 50 відсотків державних статистичних спостережень

оброблено в інтегрованій системі статистичної інформації (ІССІ) 60 відсотків державних статистичних спостережень


9) запровадження безпаперового документообігу в органах державної статистики з використанням електронного цифрового підпису

-“-

запровадження безпаперового документообігу

запроваджено нову версію системи електронного документообігу у промислову експлуатацію та забезпечено підключення 30 відсотків загальної кількості робочих місць органів державної статистики

забезпечено підключення 50 відсотків загальної кількості робочих місць органів державної статистики до електронного документообігу

забезпечено підключення 75 відсотків загальної кількості робочих місць органів державної статистики до електронного документообігу

забезпечено підключення 100 відсотків загальної кількості робочих місць органів державної статистики до електронного документообігу10) запровадження комплексної системи захисту інформації інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики

-“-

створення комплексної системи захисту інформації, розроблення технічної документації, забезпечення захисту каналів зв’язку для обміну даними в корпоративній мережі органів державної статистики

створено комплексну систему захисту інформації в апараті Держстату та його 25 територіальних органах

отримано атестат відповідності комплексної системи захисту інформації інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні
Відкритість і доступність статистичної інформації

3. Створення веб-порталу Держстату

створення веб-порталу Держстату

Держстат

забезпечення функціонування веб-порталу Держстату

розроблено веб-портал Держстату

введено в експлуатацію веб-портал Держстату
4. Забезпечення доступу користувачів до мікроданих

забезпечення доступу до анонімізованих мікроданих

-“-

забезпечення доступу до анонімізованих мікроданих


розроблено та затверджено документ, який регламентує доступ до анонімізованих мікроданих

обладнано точки доступу до анонімізованих мікроданих, визначено порядок підготовки файлів анонімізованих мікроданих

підготовлено анонімізовані мікродані за трьома формами державних статистичних спостережень (статистика обстежень домогосподарств; статистика зовнішньої торгівлі; структурна статистика)


5. Активізація зовнішніх комунікацій

1) активізація роботи із засобами масової інформації, використання соціальних мереж для висвітлення діяльності Держстату

-“-

запровадження регулярних брифінгів і прес-конференцій та створення сторінок Держстату в соціальних мережах

створено сторінку Держстату у соціальній мережі Tвіттер

запроваджено проведення не менше одного разу на квартал інформаційних заходів для засобів масової інформації, створено сторінку Держстату у соціальній мережі Лінкедін

створено канал Держстату на сайті Ютуб
2) запровадження загального оцінювання рівня задоволеності користувачів

Держстат

запровадження проведення розрахунку загального рівня задоволеності користувачів

розроблено та затверджено методологію розрахунку індексу задоволеності користувачів

проведено анкетне опитування користувачів, розраховано та оприлюднено індекс задоволеності користувачів
6. Покращення статистичної грамотності суспільства

1) створення розділу на веб-сайті Держстату “Доступно про статистику”

Держстат

Національна академія статистики, обліку та аудиту (за згодою)

розроблення та оприлюднення інформаційних матеріалів “Доступно про статистику” у різних галузях статистики

розроблено структуру розділу “Доступно про статистику” та затверджено план заходів щодо підготовки його контенту

запроваджено публікації інформаційних матеріалів у розділі “Доступно про статистику”

2) проведення інформаційних заходів для користувачів

-“-

запровадження проведення не менше двох разів на рік інформаційних заходів для користувачів


запроваджено проведення не менше двох разів на рік інформаційних заходів для користувачів
Зменшення звітного навантаження

7. Збільшення кількості несуцільних статистичних спостережень та запровадження механізму моделювання в процесі обробки статистичних даних

1) зменшення звітного навантаження на респондентів шляхом забезпечення координованості сукупностей одиниць державних статистичних спостережень

Держстат

залучення суб’єктів малого підприємництва та мікропідприємництва до звітування не більше ніж за трьома формами державних статистичних спостережень на рік


розроблено порядок забезпечення координованості сукупностей одиниць державних статистичних спостережень

проведено апробацію порядку забезпечення координованості сукупностей одиниць державних статистичних спостережень

забезпечено координованість сукупностей одиниць державних статистичних спостережень

забезпечено залучення до звітування суб’єктів малого підприємництва та мікропідпри-ємництва не більше ніж за трьома формами державних статистичних спостережень


2) створення інтегрованої системи короткотермінової статистики підприємств

Держстат

зменшення звітного навантаження на респондентів шляхом застосування єдиних підходів до організації та методології обстежень короткотермінової статистики з праці, промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі та інших послуг

проведено інвентаризацію існуючих державних статистичних спостережень з праці, промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі та інших послуг (включаючи їх деталізацію) щодо відповідності Регламенту Ради (ЄС) № 1165/98 від 19 травня 1998 р. стосовно короткотермінової статистики та потребам користувачів

розроблено методологію та звітно-статистичну документацію щодо короткотермінової статистики підприємств за показниками, передбаченими Регламентом Ради (ЄС) № 1165/98 від 19 травня 1998 р. стосовно короткотермінової статистики

проведено апробацію звітно-статистичної документації щодо короткотермінової статистики підприємств, розроблено методологію формування вибіркової сукупності одиниць для інтегрованого обстеження з короткотермінової статистики підприємств

розроблено методологію поширення даних вибіркового обстеження на генеральну сукупність, проведено пілотне вибіркове обстеження з короткотермінової статистики підприємств

запроваджено інтегровану систему короткотермінової статистики підприємств


3) переведення суцільного державного статистичного спостереження “Використання інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) на підприємствах” на несуцільне спостереження

-“-

переведення суцільного державного статистичного спостереження “Використання інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) на підприємствах” на несуцільне спостереження

розроблено методологію формування вибіркової сукупності та розповсюдження результатів обстеження на генеральну сукупність

проведено пілотне обстеження із застосуванням розробленої методології

запроваджено збирання даних на вибірковій основі
4) переведення суцільного державного статистичного спостереження “Діяльність підприємств та фізичних осіб - підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт” у частині обстеження вантажних перевезень на несуцільне спостереження

-“-

переведення суцільного державного статистичного спостереження “Діяльність підприємств та фізичних осіб - підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт” у частині обстеження вантажних перевезень на несуцільне спостереження


розроблено методологію формування вибіркової сукупності та розповсюдження результатів обстеження на генеральну сукупність

проведено пілотне обстеження із застосуванням розробленої методології

запроваджено збирання даних на вибірковій основі5) удосконалення схеми ротації домогосподарств під час формування вибіркової сукупності для проведення у 2019-2023 роках обстеження робочої сили

Держстат

запровадження оновленої схеми ротації домогосподарств для проведення у 2019-2023 роках обстеження робочої сили

за упроваджено оновлену схему ротації домогосподарств для проведення у 2019-2023 роках обстеження робочої сили


6) запровадження математичного моделювання для розрахунку показників кінцевого споживання енергії в домогосподарствах

-“-

розрахування обсягів кінцевого споживання енергії домогосподарствами за цілями призначення методами математичного моделювання

розраховано та оприлюднено обсяги кінцевого  споживання енергії домогосподарствами за цілями призначення методами математичного моделювання

8. Використання сучасних технологій збору даних

1) удосконалення процедури збору інформації про ціни на споживчі товари (послуги)

-“-

здійснення збору інформації для розрахунків індексів споживчих цін в електронному вигляді

розроблено та впроваджено програмне забезпечення збору та обробки даних для розрахунків індексів споживчих цін з використанням новітніх інформаційних технологій

здійснено експериментальні розрахунки

здійснено збір інформації про ціни на споживчі товари (послуги) в електронному вигляді
2) запровадження у статистичну практику сучасних технологій збору даних із застосуванням мобільних електронних пристроїв або веб-опитувань у ході проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств) (умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості)

-“-

здійснення збору інформації для вибіркових обстежень населення (домогосподарств) (умов життя домогосподарств, обстеження робочої сили та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості) із застосуванням мобільних електронних пристроїв або веб-опитуваньрозроблено електронні анкети та програмне забезпечення для збору та обробки даних із застосуванням мобільних електронних пристроїв або веб-опитувань

проведено апробацію збору та обробки даних із застосуванням мобільних електронних пристроїв або веб-опитувань

забезпечено збір та обробку даних із застосуванням мобільних електронних пристроїв або веб-опитувань


3) удосконалення системи збору та обробки даних з демографічної статистики

Держстат
Мін’юст
ДМС
Мінсоцполітики

запровадження оновленої системи обробки даних з демографічної статистики

удосконалено методологію з питань природного та міграційного руху населення

розроблено технічний проект “Система обробки даних з демографічної статистики”

розроблено та впроваджено програмне забезпечення системи збору та обробки даних з демографічної статистики (автоматизована система “Демографія”)

запроваджено оновлену систему обробки даних з демографічної статистики


9. Розширення використання адміністративних даних, у тому числі на регіональному рівні

розширення використання адміністративних даних для виробництва статистичної інформації

Держстат

відсутність дублювання адміністративних даних і даних форм державних статистичних спостережень

розроблено та подано до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо інвентаризації адміністративних даних

інвентаризовано адміністративні дані

розроблено проект акта Кабінету Міністрів України щодо надання доступу Держстату до визначених адміністративних даних

переглянуто методологію та звітну-статистичну документацію з урахуванням можливості використання адміністративних даних


10. Запровадження безоплатного звітування в електронному вигляді

удосконалення системи електронної звітності органів державної статистики

-“-

збільшення кількості респондентів, які подають звітність в електронному вигляді

отримано звітність в електронному вигляді від 70 відсотків респондентів

отримано звітність в електронному вигляді від 75 відсотків респондентів

отримано звітність в електронному вигляді від 80 відсотків респондентів

отримано звітність в електронному вигляді від 85 відсотків респондентів

отримано звітність в електронному вигляді від 90 відсотків респондентів

Інформаційне забезпечення проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку

11. Визначення механізму інформаційної взаємодії між виробниками статистичної та адміністративної інформації, необхідної для забезпечення проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку до 2030 року на державному рівні відповідно до Національної системи Цілей Сталого Розвитку (86 завдань розвитку та 172 показники для проведення моніторингу їх виконання), розробленої за ініціативою Кабінету Міністрів України та за сприяння системи ООН

створення інформаційної платформи та координація збору даних для моніторингу Цілей Сталого Розвитку до 2030 року

Держстат

Мінекономрозвитку

забезпечення збору даних та метаданих для інформаційного забезпечення проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку на державному рівні

визначено механізм збору та поширення даних і метаданих для проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку на державному рівні з відповідним рівнем дезагрегації, запроваджено збір наявних даних для проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку за набором національних показників з відповідним рівнем дезагрегації

здійснено збір та поширення наявних даних для проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку за набором національних показників з відповідним рівнем дезагрегації

здійснено збір та поширення наявних даних для проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку за набором національних показників з відповідним рівнем дезагрегації

здійснено збір та поширення наявних даних для проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку за набором національних показників з відповідним рівнем дезагрегації

здійснено збір та поширення наявних даних для проведення моніторингу Цілей Сталого Розвитку за набором національних показників з відповідним рівнем дезагрегації

Розвиток людського капіталу органів державної статистики

12. Гармонізація освітніх програм підготовки фахівців у галузі статистики з європейськими стандартами, зокрема магістерською програмою з офіційної статистики ЄС (EMOS)

1) запровадження підготовки фахівців за магістерською програмою з офіційної статистики ЄС (EMOS)

Держстат

Національна академія статистики, обліку та аудиту (за згодою)

запровадження підготовки фахівців за магістерською програмою з офіційної статистики ЄС (EMOS)

налагоджено наукові та освітянські зв’язки з європейськими університетами з метою обміну студентами та викладачами

розроблено програми підготовки магістрів з офіційної статистики ЄС (EMOS)

підготовлено навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін магістерської програми з офіційної статистики ЄC (EMOS)
2) утворення навчального центру для персоналу статистичних служб країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА)

Держстат

Національна академія статистики, обліку та аудиту (за згодою)

утворення навчального центру для персоналу статистичних служб країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА)

проведено консультації з Кабінетом Міністрів України та міжнародними організаціями щодо утворення на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту навчального центру для персоналу статистичних служб країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА)

утворено навчальний центр для персоналу статистичних служб країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА)
13. Удосконалення системи підвищення кваліфікації персоналу (у тому числі шляхом розвитку дистанційного навчання)

розроблення програм та електронних курсів для підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики (у тому числі за дистанційною формою) на постійній основі

-“-

удосконалення системи підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики

визначено базовий перелік курсів для розроблення відповідних програм з урахуванням потреб процесно- орієнтованої системи виробництва статистичної інформації

розроблено відповідні програми для підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики

розроблено електронні курси для підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики

удосконалено систему підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики шляхом проходження визначених курсів за дистанційною формою навчання


14. Вивчення мов Ради Європи

1) організація вивчення англійської мови працівниками апарату Держстату

Держстат

проходження навчання та отримання сертифікатів, що підтверджують певний рівень володіння англійською мовою, 50 працівниками апарату Держстату

пройшло навчання та отримало сертифікати, що підтверджують певний рівень володіння англійською мовою, 10 працівників апарату Держстату

пройшло навчання та отримало сертифікати, що підтверджують певний рівень володіння англійською мовою, 10 працівників апарату Держстату

пройшло навчання та отримало сертифікати, що підтверджують певний рівень володіння англійською мовою, 10 працівників апарату Держстату

пройшло навчання та отримало сертифікати, що підтверджують певний рівень володіння англійською мовою, 10 працівників апарату Держстату

пройшло навчання та отримало сертифікати, що підтверджують певний рівень володіння англійською мовою, 10 працівників апарату Держстату


2) залучення персоналу територіальних органів Держстату до вивчення англійської мови

-“-

залучення працівників територіальних органів Держстату до вивчення англійської мови

забезпечено доступ працівників територіальних органів Держстату до веб-платформи онлайн-вивчення англійської мови у рамках соціального проекту для державних службовців
вверх