Про внесення доповнень до Житлового кодексу Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Decree on May 12, 19862204-XI
Document 2204-XI, current version — Approval on August 6, 1986, on the basis - 2518-XI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень до Житлового
кодексу Української РСР
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1986 р., N 21 ст. 414)
( Указ затверджено Законом УРСР
N 2518-XI ( 2518-11 ) від 12.07.86, ВВР, 1986, N 29, ст. 585 )

Відповідно до Закону СРСР від 27 листопада 1985 року "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з
Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи
та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і
союзних республік про народну освіту", а також Указу Президії
Верховної Ради СРСР від 21 квітня 1986 року "Про розширення прав
трудових колективів підприємств і організацій у вирішенні питань
поліпшення житлових умов робітників і службовців" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести такі доповнення до Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до
N 28, ст. 573; 1985 р., N 11, ст. 205):
1. Статтю 21 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"За рішенням трудових колективів підприємств та організацій у
колективних договорах можуть передбачатися для робітників і
службовців, які мають право на першочергове одержання жилих
приміщень, а також новаторів і передовиків виробництва, які
добилися високих показників у праці і беруть активну участь у
громадському житті, пільгові підстави визнання їх потребуючими
поліпшення житлових умов при забезпеченні жилою площею за місцем
роботи, а також і кількість жилої площі, що виділяється для цієї
мети. У колективних договорах зазначеним новаторам і передовикам
виробництва може бути передбачено надання жилих приміщень у
першочерговому порядку". Частини другу і третю цієї статті вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.
2. Частину першу статті 45 доповнити абзацом одинадцятим
такого змісту: "вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх
шкіл і професійно-технічних навчальних закладів".

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 травня 1986 р.
N 2204-XIon top