Document 2186-IV, valid, current version — Adoption on November 16, 2004
( Last event — Entry into force, gone December 27, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.90 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Абзац шостий статті 14 Закону України "Про службу в органах
місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 33, ст. 175) після слів "керуючих справами
(секретарів) виконавчих комітетів" доповнити словами "директорів,
перших заступників, заступників директорів департаментів".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 листопада 2004 року
N 2186-IVon top