Document 218-2011-п, valid, current version — Revision on March 26, 2019, on the basis - 243-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 лютого 2011 р. N 218
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для проведення
загальнодержавних топографо-геодезичних
та картографічних робіт і робіт з демаркації
та делімітації державного кордону
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 456 ( 456-2011-п ) від 27.04.2011
N 763 ( 763-2012-п ) від 06.08.2012
N 192 ( 192-2013-п ) від 25.03.2013
N 176 ( 176-2015-п ) від 31.03.2015
N 109 ( 109-2017-п ) від 01.03.2017
N 105 ( 105-2018-п ) від 07.02.2018
N 745 ( 745-2018-п ) від 12.09.2018
N 243 ( 243-2019-п ) від 20.03.2019 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для проведення загальнодержавних
топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації
та делімітації державного кордону, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. N 218
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для проведення загальнодержавних
топографо-геодезичних та картографічних робіт
і робіт з демаркації та делімітації державного кордону

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних
топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації
та делімітації державного кордону (далі - бюджетні кошти). { Абзац
перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 763 ( 763-2012-п ) від
06.08.2012 }
Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.
{ Абзац другий пункту 1 в редакції Постанов КМ N 763
( 763-2012-п ) від 06.08.2012, N 176 ( 176-2015-п ) від
31.03.2015, N 109 ( 109-2017-п ) від 01.03.2017 }
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є
Держгеокадастр, який є відповідальним виконавцем бюджетної
програми, та його територіальні органи. { Абзац третій пункту 1 в
редакції Постанов КМ N 176 ( 176-2015-п ) від 31.03.2015, N 109
( 109-2017-п ) від 01.03.2017 }
Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним абзацами
четвертим та п’ятим пункту 3 цього Порядку, є державне
підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство", що
належить до сфери управління Держгеокадастру, з урахуванням того,
що вимоги абзацу сьомого пункту 9 Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 9, ст. 414; 2011 р., N 5, ст. 248), до зазначеного
підприємства не застосовуються. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 105 ( 105-2018-п ) від 07.02.2018; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 745 ( 745-2018-п ) від
12.09.2018, N 243 ( 243-2019-п ) від 20.03.2019 }
2. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації
положень, передбачених Законами України "Про топографо-геодезичну
і картографічну діяльність" ( 353-14 ) і "Про географічні назви"
( 2604-15 ). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 109 ( 109-2017-п ) від
01.03.2017 }
3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
придбання обладнання і предметів довгострокового користування
(створення комплексних систем; придбання транспортних засобів;
придбання геодезичних приладів, фотографічного, фотограмметричного
та картографічного обладнання; придбання спеціалізованої
комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; придбання
активного мережевого та телекомунікаційного обладнання; видатки на
монтаж та пусконалагодження обладнання на місцях його
безпосередньої експлуатації);
створення національної системи відліку, забезпечення
функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі (вивчення
і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля;
побудова, функціонування і підтримання в належному стані Державної
геодезичної мережі, у тому числі геодезичної (планової),
нівелірної (висотної) та гравіметричної мереж; обстеження,
оновлення, побудова, грошова оцінка та охорона геодезичних пунктів
Державної геодезичної мережі, в тому числі української постійно
діючої мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових
систем; створення та адміністрування банку геодезичних даних;
виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у
сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності);
загальнодержавне топографічне і тематичне картографування та
розвиток національної системи картографування (створення,
оновлення та видання державних топографічних карт і планів;
створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових
даних; створення геоінформаційних систем; створення та
адміністрування бази топографічних даних; дистанційне зондування
Землі повітряними та наземними засобами, а також використання
даних дистанційного зондування Землі із космосу для виконання
топографо-геодезичних і картографічних робіт; створення 3D-моделей
місцевості та об’єктів; формування і ведення державного
картографо-геодезичного фонду; проектування, складення і видання
загальногеографічних, політико-адміністративних,
науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів;
встановлення та унормування географічних назв, ведення Державного
реєстру географічних назв; розроблення та видання
нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності; виконання робіт з технічного захисту
інформації; видання галузевих науково-технічних журналів і
науково-методичної топографо-геодезичної та картографічної
літератури; підготовка та проведення наукових семінарів,
конференцій з питань топографо-геодезичної і картографічної
діяльності);
топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне
забезпечення робіт з делімітації та демаркації державного кордону
(забезпечення виконання робіт із землеустрою,
топографо-геодезичних, картографічних, гідрографічних та
інженерних робіт, а також робіт з винесення державного кордону на
місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення його
прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків);
створення підсумкових документів демаркації; проведення
топографо-геодезичного і картографічного моніторингу прикордонних
територій; придбання транспортних засобів, геодезичних приладів,
фотографічного, фотограмметричного та картографічного обладнання);
погашення у поточному бюджетному періоді кредиторської
заборгованості за минулі роки, взятої на облік в органах
Казначейства. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 745 ( 745-2018-п ) від
12.09.2018 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 109
( 109-2017-п ) від 01.03.2017 }

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку. Замовником
товарів, робіт і послуг є розпорядник бюджетних коштів нижчого
рівня, а також відповідальний виконавець бюджетної програми
(далі - замовник).
Одержувач бюджетних коштів отримує бюджетні кошти на
безповоротній основі та використовує такі кошти на підставі плану
використання бюджетних коштів для здійснення заходів, визначених
абзацами четвертим та п’ятим пункту 3 цього Порядку. { Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 105 ( 105-2018-п ) від
07.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 745
( 745-2018-п ) від 12.09.2018, N 243 ( 243-2019-п ) від
20.03.2019 } { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763
( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних
коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763
( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }
7. Для виконання бюджетної програми Держгеокадастр складає
щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження
Мінагрополітики. Копія плану подається у п’ятиденний строк
Мінфіну.
Фінансування заходів здійснюється після затвердження
зазначеного плану. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 109 ( 109-2017-п ) від
01.03.2017 }
8. Замовник здійснює щомісяця оплату фактично проведених
робіт за їх кошторисною вартістю згідно з договорами, укладеними з
виконавцями таких робіт у межах встановлених обсягів видатків, та
фактично виділених бюджетних коштів. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 763 ( 763-2012-п ) від
06.08.2012 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 109
( 109-2017-п ) від 01.03.2017 }

10. Держгеокадастр подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та
Мінагрополітики звіт про використання бюджетних коштів із
зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників
виконання заходів. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 109 ( 109-2017-п ) від
01.03.2017 }
11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 192
( 192-2013-п ) від 25.03.2013 }

{ Додаток виключено на підставі Постанови КМ N 763
( 763-2012-п ) від 06.08.2012 }on top