Document 21-2019-п, valid, current version — Adoption on January 16, 2019
( Last event — Entry into force, gone January 19, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 січня 2019 р. № 21
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство закордонних справ України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 281 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1195; 2017 р., № 33, ст. 1033; 2017 р., № 71, ст. 2166), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2019 р. № 21

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство закордонних справ України

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Основними завданнями МЗС є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин;

2) забезпечення:

захисту національних інтересів України у сфері міжнародних відносин;

дипломатичними засобами і методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів;

розвитку зв’язків із закордонними українцями та їх громадськими об’єднаннями, координація заходів, що здійснюються органами виконавчої влади з метою розвитку таких зв’язків;

державних органів інформацією, необхідною для здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики України;

3) реалізація зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, культурних, гуманітарних, наукових та інших зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями;

4) координація діяльності державних органів щодо забезпечення реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України;

5) захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;

6) сприяння утвердженню міжнародного авторитету України, піднесенню у світі її іміджу як надійного і передбачуваного партнера;

7) вивчення та проведення аналізу політичної та економічної ситуації, що склалася у світі, зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних організацій;

8) участь у забезпеченні в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки до світової економічної системи;

9) участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;

10) участь у забезпеченні розвитку міжнародного права;

11) інші завдання відповідно до закону.”.

2. У пункті 4:

1) підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) забезпечує підтримання дипломатичних і консульських зносин з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях та спеціальних місіях;”;

2) доповнити пункт підпунктами 4-1-4-3 такого змісту:

“4-1) забезпечує національні інтереси і міжнародну безпеку України шляхом підтримання мирного та взаємовигідного співробітництва з іноземними державами і міжнародними організаціями за загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права;

4-2) забезпечує єдність зовнішньополітичного курсу держави;

4-3) провадить зовнішньополітичну діяльність держави;”;

3) підпункт 45 викласти в такій редакції:

“45) забезпечує функціонування власної мережі телекомунікаційної і кур’єрської служби та організовує доставку дипломатичної пошти;”;

4) у підпункті 46 слова “із цивільної оборони, евакуацію” замінити словами “щодо захисту, евакуації”;

5) підпункт 51 викласти в такій редакції:

“51) здійснює функції дипломатичного протоколу у сфері забезпечення зовнішніх зносин з іноземними державами та міжнародними організаціями;”;

6) підпункт 58 після слів “принципу взаємності” доповнити словами “, а також нагляд за додержанням дипломатичних і консульських привілеїв та імунітетів”;

7) підпункт 61 виключити;

8) підпункт 62 викласти в такій редакції:

“62) забезпечує координацію діяльності, що здійснюється державними органами у сфері зовнішніх зносин, сприяє державним органам у частині здійснення ними зовнішніх зносин, надання їм відповідної методичної, консультаційної та інформаційної допомоги, дотримання міжнародних зобов’язань України;”;

9) у підпункті 63 слова “координує діяльність” замінити словами “забезпечує координацію діяльності”;

10) підпункт 65 виключити;

11) підпункти 66 і 70 викласти в такій редакції:

“66) забезпечує виконання в Україні та за кордоном консульських функцій, вчиняє консульські дії на території України та за кордоном;”;

“70) розробляє та вносить до Кабінету Міністрів України проект порядку ведення закордонними дипломатичними установами України обліку громадян України, які проживають за межами України;”;

12) доповнити пункт підпунктами 86-1 і 87-1 такого змісту:

“86-1) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю органів дипломатичної служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС, а також стосовно актів, які ним видаються;”;

“87-1) розробляє пропозиції щодо обсягів матеріально-технічного і фінансового забезпечення органів дипломатичної служби та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС;”.

3. У пункті 5:

1) підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) здійснює на конкурсній основі добір державних службовців у систему органів дипломатичної служби та керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МЗС, з урахуванням рівня освіти, професійної компетенції, досвіду роботи;”;

2) доповнити пункт підпунктами 2-1 і 2-2 такого змісту:

“2-1) створює умови для підвищення рівня професійної компетентності працівників дипломатичної служби, а також працівників інших державних органів, до повноважень яких належить забезпечення реалізації повноважень відповідних органів у сфері зовнішніх зносин;

2-2) здійснює добір працівників, які виконують функції з обслуговування органів дипломатичної служби, відповідно до законодавства;”;

3) доповнити пункт підпунктами 7-9 такого змісту:

“7) здійснює функцію головного розпорядника бюджетних коштів, забезпечує їх ефективне та цільове використання;

8) відкриває в установленому законодавством порядку рахунки в банківських установах відповідно до Бюджетного кодексу;

9) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію внутрішнього аудиту та його здійснення в органах дипломатичної служби, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МЗС.”.

4. У пункті 11:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) очолює МЗС, здійснює керівництво діяльністю органів дипломатичної служби;”;

2) підпункт 9 викласти в такій редакції:

“9) затверджує структуру органів дипломатичної служби;”.

5. Пункт 11-1 викласти в такій редакції:

“11-1. Державний секретар МЗС є вищою посадовою особою з числа державних службовців МЗС. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар МЗС здійснює повноваження керівника державної служби стосовно посадових осіб дипломатичної служби.

Державний секретар МЗС призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.”.

6. Підпункт 7 пункту 11-2 після слова “установленому” доповнити словами “законодавством про державну службу та працю”.on top