Document 208/94-ВР, previous version — Revision on December 8, 2009, on the basis - 1704-VI
( Last event — Revision, comes January 1, 3000, on the basis - 2147а-VIII. Take a look at the history? )
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про відповідальність підприємств,
їх об'єднань, установ та організацій за
правопорушення у сфері містобудування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.411 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 239/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.412 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49
N 350/97-ВР від 17.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.214
N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.398
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 }
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.41 }

Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх
об'єднань, установ та організацій всіх форм власності за
правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення
державного контролю за забудовою територій, розміщенням і
будівництвом об'єктів архітектури, додержанням суб'єктами
архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої
проектної документації, місцевих правил забудови населених
пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав
споживачів будівельної продукції. { Преамбула в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від
21.09.2000 }

Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері
містобудування
Підприємства, їх об'єднання, установи та організації
(далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють
проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та
капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є
замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і
підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі
правопорушення:
проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або
без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти
відсотків вартості цих робіт;
передачу проектною організацією замовнику робочої
документації для будівництва, що не відповідає будівельним нормам,
державним стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на
проектування об'єктів архітектури, які надані у встановленому
порядку, та затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків
вартості розробленої робочої документації; { Абзац третій частини
першої статті 1 в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від
21.09.2000; із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI
( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
виробництво, реалізацію або застосування в будівництві
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають
будівельним нормам, державним стандартам, нормам і правилам або
проектним рішенням, а так само підлягають обов'язковій
сертифікації, але не пройшли її, - у розмірі двадцяти п'яти
відсотків вартості реалізованої продукції; { Абзац четвертий
частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно з Законом
N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
виконання будівельних робіт, що не відповідають будівельним
нормам, державним стандартам, нормам і правилам або проектним
рішенням, - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт;
{ Абзац п'ятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно з Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням
законодавства, а так само місцевих правил забудови населених
пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості
відповідних об'єктів;
здійснення окремих видів господарської діяльності у
будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без
отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за
видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у
будівництві; { Абзац сьомий частини першої статті 1 в редакції
Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів
інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - у
розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
{ Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96, в редакції Закону
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
передачу проектною організацією замовнику робочої
документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту
об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням
вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у
розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої
документації; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
експлуатацію або використання будинків чи споруд після
закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними
(технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості
виконаних робіт; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
затвердження містобудівної документації з порушенням
встановлених будівельних норм, державних стандартів, норм і
правил, вихідних даних на проектування - у розмірі двадцяти п'яти
відсотків вартості розробленої містобудівної документації;
{ Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000; із змінами, внесеними
згідно з Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
недотримання регіональних або місцевих правил забудови під
час планування і забудови населених пунктів, режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
проведення підготовчих робіт без дозволу на виконання
підготовчих робіт або без дозволу на виконання будівельних робіт,
або без відповідної затвердженої проектної документації - у
розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
Сплата штрафів не звільняє підприємство від усунення
допущених порушень і відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
порушень, передбачених цим Законом.
Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи про
правопорушення у сфері містобудування
Справи про правопорушення, передбачені цим Законом,
розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією
України та її територіальними органами (далі - інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю). { Частина перша
статті 2 в редакції Законів N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000,
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007 }
Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
здійснюють державний нагляд за додержанням підприємствами вимог
містобудівної документації, місцевих правил забудови населених
пунктів, будівельних норм, державних стандартів, норм і правил при
здійсненні проектування, будівельних робіт, виготовленні
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. { Частина друга
статті 2 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI
( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю мають право:
безперешкодного доступу на будівництво об'єктів і
підприємства будівельної індустрії незалежно від форм власності;
давати у межах своїх повноважень учасникам будівництва та
виробникам будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень
будівельних норм, державних стандартів, норм і правил, а так само
технічних умов або затверджених проектних рішень; { Абзац третій
частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно з Законом
N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
одержувати від замовників, проектних і будівельних
організацій та підприємств будівельної індустрії необхідну для
виконання покладених на них функцій нормативно-технічну, проектну
та іншу документацію;
зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам
будівельних норм, державних стандартів, норм і правил,
затвердженим проектним рішенням або місцевим правилам забудови
населених пунктів, здійснюються без дозволу на їх виконання, а так
само виробництво і застосування у будівництві будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з порушенням
будівельних норм, державних стандартів; { Абзац п'ятий частини
третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI
( 1704-17 ) від 05.11.2009 }
вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій
на право провадження окремих видів господарської діяльності у
будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних
умов, а також на інших підставах відповідно до закону. { Абзац
шостий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000; в редакції Закону
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 }
Накладати штраф від імені інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники,
начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
та їх заступники у порядку ( 244-95-п ), визначеному Кабінетом
Міністрів України. { Частина четверта статті 2 в редакції Закону
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007 }
Розгляд справ про правопорушення при наданні фізичним особам
послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та
придбанні будівельної продукції, а також застосування штрафів у
цих випадках здійснюються іншими державними органами у порядку,
передбаченому чинним законодавством. { Положення статті 2 визнано конституційними згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за
правопорушення у сфері містобудування
Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері
містобудування є протокол, складений уповноваженою на те особою
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за
результатами перевірки.
Разом з протоколом складається припис про усунення допущених
порушень.
У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про
правопорушення питання про накладення штрафу розглядається
посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю.
Рішення посадової особи інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу
оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за
правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону.
Постанова про накладення штрафу складається у трьох
примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після
її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому
представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться
запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в
інспекції, яка наклала штраф.
Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
містобудування та архітектури.
Штраф підлягає сплаті підприємством у п'ятнадцятиденний
термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений
термін він стягується у судовому порядку. { Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР
від 18.11.97, N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, в редакції Закону
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення
у сфері містобудування
Рішення у справах про правопорушення у сфері містобудування,
передбачені цим Законом, може бути оскаржено до господарського
суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу
зупиняється до прийняття відповідного рішення або ухвали
господарським судом. { Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 }
Стаття 5. Захист і пільги посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю
Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю під час виконання своїх службових обов'язків перебувають
під захистом закону.
Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та
майна посадової особи органу державного архітектурно-будівельного
контролю і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших
протиправних дій.
Посадові особи інспекцій архітектурно-будівельного контролю
підлягають обов'язковому державному страхуванню. Порядок та умови
страхування посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю визначаються Кабінетом
Міністрів України.

{ Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону
N 350/97-ВР від 17.06.97 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 жовтня 1994 року
N 208/94-ВРon top