Document 20/97-ВР, first version — Adoption on January 23, 1997
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до окремих законів України
щодо оплати праці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 11, ст.89 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Доповнити частину другу статті 13 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 3, ст.9) абзацом одинадцятим такого змісту:
"умов регулювання фондів оплати праці та встановлення
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці".
2. У Законі України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст.121):
а) статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці
Держава здійснює регулювання оплати праці працівників
підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру
мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій,
встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств,
заснованих на державній, комунальній власності, працівників
підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються
з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників
підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів
працівників.
Умови розміру оплати праці працівників установ та
організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом
Міністрів України, крім випадку, передбаченого частиною першою
статті 10 цього Закону";
б) статтю 16 доповнити словами "з урахуванням умов,
встановлених Кабінетом Міністрів України".
3. У статті 19 Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17, ст.209; 1993 р.,
N 11, ст.93, N 24, ст.273; 1995 р., N 3, ст.22; 1996 р., N 45,
ст.229):
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Власник або уповноважений ним орган встановлює фонд
оплати праці на умовах, визначених колективним договором (угодою).
Регулювання фондів оплати праці працівників
підприємств-монополістів, визначення переліку таких підприємств
здійснюються Кабінетом Міністрів України";
абзац перший пункту 4 після слів "доходів працівників"
доповнити словами "згідно з законодавством".
4. У Законі України "Про колективні договори і угоди"
( 3356-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 36,
ст.361):
а) частину другу статті 7 доповнити абзацом одинадцятим
такого змісту:
"умов регулювання фондів оплати праці та встановлення
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці";
б) у статті 8:
частину першу доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"умов зростання фондів оплати праці та встановлення
міжгалузевих співвідношень в оплаті праці";
частину другу доповнити абзацами сьомим і восьмим такого
змісту:
"умов зростання фондів оплати праці;
встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень
в оплаті праці".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 січня 1997 року
N 20/97-ВРon top