Document 1993-XII, first version — Adoption on December 18, 1991
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу
Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст.169 )
У зв'язку з прийняттям Закону Української РСР "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
I. До Закону Української РСР "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р.,
N 14, стаття 170):
1. У частині першій статті 5 виключити слово "інвалідам".
2. У статті 20 виключити пункт 2.
У зв'язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами
2, 3, 4, 5.
II. До Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 )
(Відомості Верховної Ради Української РСР, 1983 р., додаток до
N 28, стаття 573):
1. Частину першу статті 46 після абзаца четвертого доповнити
новим абзацом п'ятим такого змісту:
"дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких
позбавлені батьківських прав і проживають у державних або інших
соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за
висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати
самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
2. У статті 71:
частину третю після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого
змісту:
"влаштування інвалідів у будинки-інтернати або інші установи
соціальної допомоги - протягом дванадцяти місяців".
У зв'язку з цим пункти 5 і 6 вважати відповідно пунктами 6 і
7.
3. У частині четвертій цифри "1-6" - замінити цифрами "1-7".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 грудня 1991 року
N 1993-XIIon top