Document 199/94-ВР, current version — Revision on February 11, 2001, on the basis - 2171-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про порядок комплектування,
матеріально-технічного, військового, фінансового та
соціально-побутового забезпечення спеціальних
підрозділів Служби безпеки України по боротьбі
з корупцією і організованою злочинністю

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 43, ст.391 )
( Про поширення чинності див. Постанову ВР
N 182/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, N 28, ст.138 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок комплектування,
матеріально-технічного, військового, фінансового та
соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів Служби
безпеки України по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю (додається).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 12 жовтня 1994 року
N 199/94-ВР
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Постановою Верховної Ради України
від 12 жовтня 1994 року N 199/94-ВР
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок комплектування, матеріально-технічного,
військового, фінансового та соціально-побутового
забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки
України по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю

1. КОМПЛЕКТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ
З КОРУПЦІЄЮ І ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
1.1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю органів Служби безпеки України є Головне
управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю у
складі Центрального управління Служби безпеки України, відділи в
Головному управлінні військової контррозвідки, Головному
управлінні Служби безпеки України в Криму, обласних управліннях і
місті Севастополі, відповідні підрозділи в інших містах.
1.2. Відповідно до Закону України "Про організаційно-правові
основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) Головне
управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю
Центрального управління Служби безпеки України очолює начальник,
який призначається на посаду і звільняється з неї Президентом
України за поданням Голови Служби безпеки України, погодженим з
Комісією Верховної Ради України з питань боротьби з організованою
злочинністю і корупцією. Начальник Головного управління є
заступником Голови Служби безпеки України за посадою.
1.3. Створення і ліквідація спеціальних підрозділів по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, призначення і
звільнення керівних та інших посадових осіб цих підрозділів
здійснюється відповідно до Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю", Закону України "Про Службу безпеки України"
( 2229-12 ) та інших актів законодавства.
1.4. До структури спеціальних підрозділів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України
входять, поряд з іншими оперативними підрозділами, підрозділи
інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової
діяльності, внутрішньої безпеки. Крім того, створюються підрозділи
забезпечення: по роботі з особовим складом, секретаріат,
фінансовий, адміністративно-господарський, охорони, юридичний та
інші.
1.5. На службу до спеціальних підрозділів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю приймаються громадяни
України, які відповідають вимогам законів України "Про Службу
безпеки України", "Про загальний військовий обов'язок і військову
службу" ( 2232-12 ), Положення про проходження військової служби
особовим складом Служби безпеки України та інших нормативних актів
з питань проходження військової служби в органах безпеки.
1.6. Офіцерські посади спеціальних підрозділів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю комплектуються за рахунок
військовослужбовців, які закінчили відповідні спеціальні навчальні
заклади і одержали офіцерські звання, випускників вищих цивільних
та військових навчальних закладів, а також фахівців, які мають
досвід практичної роботи в правоохоронних органах, в галузі
банківської, кредитно-фінансової справи, економіки,
зовнішньоекономічної діяльності тощо.
1.7. Посади керівного складу спеціальних підрозділів по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю комплектуються за
рахунок резерву на посади керівного складу, що формується в
зазначених спецпідрозділах, а також найбільш підготовлених
фахівців розвідки, контррозвідки та інших оперативних підрозділів
Центрального управління Служби безпеки України та її регіональних
органів.
1.8. З метою якісного комплектування спеціальних підрозділів
по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю підрозділам по
роботі з особовим складом надається право попереднього вивчення
кандидатів на заміщення відповідних посад.
1.9. На підрозділи по роботі з особовим складом покладаються
обов'язки ведення і зберігання особових справ співробітників
підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю,
внесення пропозицій керівництву щодо комплектування, навчання,
підготовки і перепідготовки особового складу. Доступ до особових
справ, а також у підрозділи по роботі з особовим складом
співробітників, які не займаються комплектуванням спецпідрозділів,
може бути дозволено тільки Головою Служби безпеки України,
начальником Головного управління по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю і його першим заступником, а в
регіональних спецпідрозділах - начальниками цих підрозділів.
2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ І ВІЙСЬКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ І
ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
2.1. Відповідно до Положення про порядок комплектування,
матеріально-технічного, військового та фінансового забезпечення
Служби безпеки України спеціальні підрозділи по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю забезпечуються необхідним
озброєнням, військовим майном, технікою, обладнанням, спеціальними
засобами для здійснення оперативно-розшукової діяльності.
2.2. Матеріально-технічне і військове забезпечення
підрозділів Головного управління по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю, відділів Головного управління
військової контррозвідки Головного управління Служби безпеки
України в Криму, обласних управлінь та міста Севастополя
здійснюється централізовано за заявками Служби безпеки України.
2.3. Адміністративно-господарські підрозділи регіональних
спецпідрозділів наприкінці кожного поточного року подають в
Головне управління по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю Служби безпеки України заявки на придбання необхідних
матеріально-технічних і військових засобів згідно з табелем
належності.
Зведену заявку Головне управління подає до
Адміністративно-господарського управління Служби безпеки України
для виконання.
2.4. Головне управління по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю Служби безпеки України самостійно
забезпечує спеціальними технічними засобами підпорядковані йому
безпосередньо регіональні спецпідрозділи по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю.
2.5. Головне управління по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю розробляє Типовий табель належності
засобів спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів та іншого
спорядження, разом з фінансово-економічним підрозділом Служби
безпеки України визначає суму коштів, необхідну для їх придбання.
2.6. Розпорядником лімітів матеріально-технічних засобів, які
виділяються спеціальним підрозділам, є Головне управління по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки
України.
2.7. Головне управління по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю Служби безпеки України має право
самостійно передавати технічні засоби, обладнання та майно, які
перебувають у його розпорядженні, регіональним підрозділам по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.
3. ФІНАНСОВЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ І ОРГАНІЗОВАНОЮ
ЗЛОЧИННІСТЮ
( Поширити на співробітників слідчих і оперативних
підрозділів Служби безпеки України, які розслідують
кримінальні, ведуть оперативно-розшукові справи про
корупцію та організовану злочинну діяльність,
здійснюють візуальне спостереження, оперативне
встановлення і оперативно-технічне документування
дій осіб, причетних до корупції і організованої
злочинності, виконують роботу в умовах ризику для
життя та здоров'я, чинність пункту 3 згідно з
Постановою ВР N 182/96-ВР від 07.05.96 )
3.1. Фінансування спеціальних підрозділів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю забезпечується відповідно до
Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю" ( 3341-12 ) та Положення про порядок
комплектування, матеріально-технічного, військового та фінансового
забезпечення Служби безпеки України.
3.2. Фінансове забезпечення регіональних спеціальних
підрозділів здійснюється через фінансові відділи обласних
управлінь Служби безпеки України.
3.3. Фонд грошового утримання співробітників спеціальних
підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю
затверджується Головою Служби безпеки України за поданням
начальника Головного управління по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю, погодженим з Комісією Верховної Ради
України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
3.4. З урахуванням характеру роботи, що пов'язана з ризиком
для життя, та з метою якісного добору, закріплення і стимулювання
кадрів співробітникам спеціальних підрозділів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю встановлюється надбавка до
окладу грошового утримання у розмірі до 50 відсотків, а щодо
офіцерів, які досягли значних результатів в оперативно-розшуковій
діяльності, дозволяється подавати клопотання про присвоєння їм
військових звань достроково і на один ступінь вище від військових
звань, передбачених штатними посадами, що їх вони займають.
3.5. Співробітникам спеціальних підрозділів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю, які виконують оперативні
завдання, пов'язані з проникненням у злочинні угруповання, в тому
числі у місцях позбавлення волі, термін виконання таких завдань
зараховується у вислугу років для одержання пенсії з розрахунку
один день за три дні. Посадовий оклад за цей час виплачується у
потрійному розмірі.
3.6. Стаж для призначення пенсій співробітникам спеціальних
підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю
обчислюється з розрахунку 1,5 дня за кожний день служби в цих
підрозділах, за переліком посад, що визначається Головою Служби
безпеки України.
3.7. Співробітники спеціальних підрозділів мають право
першочергового отримання житла (квартир), встановлення домашніх
телефонів, охоронної та пожежної сигналізації в квартирах,
влаштування дітей у дошкільні заклади та вирішення інших питань
побутового забезпечення.
3.8. Прописка співробітників підрозділів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю та членів їх сімей в
обласних центрах, містах Києві і Севастополі, інших населених
пунктах здійснюється без обмежень, передбачених законодавством.
3.9. Співробітники спеціальних підрозділів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю мають право на придбання на
пільгових умовах жилих приміщень державного житлового фонду із
знижкою на 50 відсотків їх вартості або на одержання кредитів на
індивідуальне і кооперативне житлове будівництво з погашенням 50
відсотків наданої позички за рахунок відповідних фондів Служби
безпеки України і місцевих бюджетів.
3.10. В разі наявності достовірних даних про загрозу життю,
здоров'ю або майну співробітника спеціального підрозділу, членів
його сім'ї та близьких родичів у зв'язку із здійсненням ним
оперативно-розшукової діяльності, пов'язаної з розкриттям тяжкого
злочину або викриттям організованої злочинної групи, підрозділ по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю вживає
спеціальних заходів щодо забезпечення їх безпеки (зміна даних про
особу, місця проживання, роботи, навчання тощо).
3.11. У разі загибелі співробітника підрозділу по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю під час виконання службових
обов'язків сім'ї загиблого або особам, що перебувають на його
утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі
десятирічного грошового утримання загиблого за останньою посадою,
яку він займав, і призначається пенсія у зв'язку з втратою
годувальника в розмірі місячного посадового окладу.
3.12. За сім'єю загиблого співробітника зберігається право на
одержання жилої площі. Протягом трьох місяців з дня загибелі жила
площа співробітника надається його сім'ї у приватну власність. За
дітьми загиблого до досягнення ними повноліття, а також за
непрацездатними членами сім'ї, які перебували на його утриманні,
зберігається право на пільги щодо оплати житла, комунальних
послуг, палива.
3.13. Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна
співробітника підрозділу по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю або членів його сім'ї та близьких родичів у зв'язку з
виконанням ним службових обов'язків, компенсуються у встановленому
законом порядку в повному обсязі і за рахунок коштів відповідного
бюджету.
3.14. Працівники спеціальних підрозділів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю забезпечуються
санаторно-курортним лікуванням та відпочинком у санаторіях,
будинках відпочинку, пансіонатах та на турбазах Служби безпеки
України, а також, за домовленістю, в оздоровчо-лікувальних
закладах Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ,
Міністерства охорони здоров'я та інших міністерств і відомств
України. ( Підпункт 3.14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 )
3.15. Працівники спеціальних підрозділів по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю користуються й іншими
пільгами, передбаченими для співробітників Служби безпеки законами
України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), "Про
Службу безпеки України" ( 2229-12 ), "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ), а також іншими
нормативними актами, що видаються відповідно до них.on top