Document 199/2004, valid, current version — Adoption on February 17, 2004
( Last event — Entry into force, gone March 7, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо вдосконалення
системи вищої освіти України

З метою дальшого розвитку національної вищої школи, адаптації
її до ринкових умов та інтеграції в європейський освітній простір
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та затвердити до 1 грудня 2004 року Державну
програму розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки, передбачивши,
зокрема, заходи щодо вдосконалення системи управління вищою
освітою, впорядкування мережі вищих навчальних закладів з
урахуванням загальнодержавних та регіональних потреб у фахівцях з
вищою освітою;
2) передбачати під час розроблення проектів закону про
Державний бюджет України бюджетні призначення на реалізацію цієї
програми;
3) вирішити питання щодо передачі до управління Міністерства
освіти і науки України вищих навчальних закладів, які перебувають
в управлінні інших центральних органів виконавчої влади, з
урахуванням специфіки підготовки фахівців;
4) забезпечити збереження за вищими навчальними закладами
державної форми власності статусу бюджетних установ;
5) опрацювати разом із Національним банком України у
двомісячний строк питання щодо впровадження механізму пільгового
довгострокового кредитування вищих навчальних закладів;
6) прискорити розроблення ефективних механізмів стимулювання
участі роботодавців у підготовці та працевлаштуванні фахівців,
організації практики студентів і підтримці навчальних закладів у
реалізації освітніх та наукових проектів;
7) спільно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями здійснити комплекс заходів щодо поліпшення
ситуації з підготовкою і забезпеченням педагогічними працівниками
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів,
насамперед тих, які розташовані у сільській місцевості;
8) удосконалити механізм добору та залучення обдарованих
дітей до навчання у вищих навчальних закладах;
9) установити з 1 липня 2004 року мінімальні розміри
стипендій для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації - 30 відсотків, для студентів вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації - 25 відсотків, для учнів
професійно-технічних навчальних закладів - 20 відсотків
встановленого законом прожиткового мінімуму;
10) опрацювати питання заснування соціальних стипендій для
студентів вищих навчальних закладів із числа найбільш незахищених
осіб;
11) внести у двомісячний строк у встановленому порядку
пропозиції щодо:
встановлення Державної премії України в галузі освіти;
заснування стипендій Президента України талановитим студентам
та молодим ученим, які проходять навчання та стажування у
провідних зарубіжних університетах і дослідницьких центрах за
пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку України.
2. Міністерству освіти і науки України, Міністерству
закордонних справ України, іншим центральним органам виконавчої
влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади,
створити у тримісячний строк міжвідомчу комісію з метою вивчення
аспектів Болонського процесу та внесення в установленому порядку
пропозицій щодо участі у ньому України.
3. Міністерству праці та соціальної політики України,
Міністерству освіти і науки України, Державному комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики разом з
центральними органами виконавчої влади, що беруть участь у
формуванні державного замовлення на підготовку фахівців з вищою
освітою, опрацювати питання стосовно можливості розширення
переліку посад, які можуть займати особи з
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2004 року
N 199/2004on top