Document 1987-III, first version — Adoption on September 21, 2000
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.397 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст. 680; 1993 р., N 7,
ст. 54; 1994 р., N 3, ст. 14; 1995 р., N 14, ст. 90; 1998 р.,
N 14, ст. 61, N 17, ст. 80):
1) частину першу статті 6 після слів "організаційних формах"
доповнити словами "визначених законами України";
2) частину другу статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
"при створенні відкритих акціонерних товариств (крім
відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
та/або корпоратизації) подається засвідчений Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки підписки на
акції".
2. Частину другу статті 52 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 49, ст. 682; 1994 р., N 3, ст. 11; 1995 р., N 14,
ст. 93) викласти у такій редакції:
"До моменту реєстрації товариства з обмеженою
відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести до
статутного фонду не менше 30 відсотків вказаного в установчих
документах вкладу. Внесення до статутного фонду грошей
підтверджується документами, виданими банківською установою".
3. Частину першу статті 11 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190) доповнити
пунктом 17 такого змісту:
"17) звертатися у передбачених законом випадках до суду або
арбітражного суду з заявою (позовною заявою) про скасування
державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності";
у частині другій цифри "15-16" замінити цифрами "15-17".
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Суб'єкти підприємницької діяльності, створені в
організаційних формах, не передбачених законами України, державна
реєстрація яких проведена до набрання чинності цим Законом,
зобов'язані привести організаційну форму у відповідність з
вимогами законів України протягом п'яти років після набрання
чинності цим Законом. При цьому плата за перереєстрацію не
справляється.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1987-IIIon top