Document 198-IV, valid, current version — Adoption on October 24, 2002
( Last event — Entry into force, gone November 20, 2002. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про охорону атмосферного повітря"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 50, ст.366 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону
атмосферного повітря" ( 2707-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 48, ст. 252) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
N 51, ст. 1122):
1) у статті 78:
а) у назві та тексті статті слово "шкідливого" виключити, а у
тексті слова "уповноважених на те державних органів" замінити
словами "уповноваженого органу виконавчої влади";
б) у частині першій слова "граничних нормативів утворення
забруднюючих речовин" замінити словами "технологічних нормативів
допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел";
в) у частині другій слова "шкідливий фізичний чи біологічний
вплив" замінити словами "вплив фізичних та біологічних факторів";
2) у назві та тексті статей 80 і 81 слова "викидах", "шуму,
утворюваного" замінити відповідно словами "відпрацьованих газах",
"впливу фізичних факторів, здійснюваного".
2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 2000 р., N 5,
ст. 34, N 27, ст. 213, N 38, ст. 318; 2001 р., N 48, ст. 252):
1) пункт "ж" частини першої статті 20 після слів "гранично
допустимих викидів" доповнити словами "впливу фізичних та
біологічних факторів";
2) частину першу статті 24 і частину четверту статті 33 після
слів "шкідливих фізичних" доповнити словами "та біологічних";
3) у статті 56:
а) назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 56. Екологічна безпека транспортних та інших
пересувних засобів і установок";
б) у частині першій слово "викидах" замінити словами
"відпрацьованих газах";
в) частину третю викласти у такій редакції:
"Керівники транспортних організацій та власники транспортних
засобів несуть відповідальність за додержання встановлених для
відповідного типу транспортного засобу нормативів вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, скидів забруднюючих
речовин та впливу фізичних факторів пересувних джерел на стан
навколишнього природного середовища".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 198-IVon top