Document 1963-III, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2004, on the basis - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )
Про внесення зміни до статті 20 Закону України
"Про підприємства в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 45, ст.376 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити статтю 20 Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24,
ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655;
1998 р., N 24, ст. 138) пунктом 4 такого змісту:
"4. Державне підприємство (крім казенного) самостійно складає
річний фінансовий план, який затверджується до 1 липня року, що
передує планованому, органом, уповноваженим управляти відповідним
державним майном.
Порядок складання річного фінансового плану державним
підприємством (крім казенного) встановлює уповноважений Кабінетом
Міністрів України центральний орган виконавчої влади.
Підприємства інших форм власності розробляють і затверджують
фінансові плани у порядку і в строки, визначені їх власником
(власниками)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1963-IIIon top