Document 196/96-ВР, valid, current version — Adoption on May 15, 1996
( Last event — Entry into force, gone June 5, 1996. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни і доповнення до законодавчих
актів України стосовно накладення штрафу за
порушення вимог щодо охорони праці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 31, ст. 145 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 307 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; Відомості Верховної
Ради України, 1994 р., N 49, ст.431) викласти в такій редакції:
"Штраф, накладений за вчинення адміністративного
правопорушення, вноситься порушником в установу Ощадного банку
України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення
правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України".
2. Частину шосту статті 21 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49,
ст.668) доповнити реченням такого змісту: "Працівники, на яких
накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем
роботи".
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 1996 року
N 196/96-ВРon top