Деякі питання Аграрної біржі
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation, Composition of collective body on February 24, 2010196
Document 196-2010-п, first version — Adoption on February 24, 2010
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 лютого 2010 р. N 196
Київ
Деякі питання Аграрної біржі

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про наглядову раду Аграрної біржі та
її склад, що додаються.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
26 грудня 2005 р. N 1285 ( 1285-2005-п ) "Про створення Аграрної
біржі" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3321;
2007 р., N 46, ст. 1883) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 196
ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду Аграрної біржі

1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження,
порядок формування складу, права та обов'язки членів, порядок
організації роботи наглядової ради Аграрної біржі (далі -
наглядова рада).
2. У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також Указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, Статутом Аграрної біржі
( 1285-2005-п ) і цим Положенням.
3. Наглядова рада відповідно до компетенції здійснює
суспільний контроль за діяльністю Аграрної біржі (далі - Біржа),
зокрема з управління майном і забезпечення фінансової стабільності
Біржі та дотримання нею мети діяльності.
4. До компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження:
положень про її секретаріат, дирекцію Біржі та службу
внутрішнього аудиту;
порядку гарантування виконання біржових договорів
(контрактів);
2) затвердження за поданням дирекції Біржі:
розміру фонду гарантування комерційних ризиків, інших фондів
Біржі та порядку їх використання;
порядку поширення біржової інформації;
вартості біржового місця, розміру і строків сплати вступних
та періодичних внесків;
3) скликання чергових і позачергових загальних зборів членів
Біржі;
4) призначення позачергових перевірок ревізійної комісії;
5) подання Аграрному фонду проекту рішення про внесення змін
до Правил розрахунково-клірингового обслуговування;
6) прийняття рішення щодо запрошення фахівців з питань
організації аграрного ринку до членства в експертній раді;
7) погодження рішень Аграрного фонду щодо:
запровадження плати за здійснення Аграрним фондом будь-яких
операцій, пов'язаних з державним ціновим регулюванням відповідно
до закону;
установлення обмежень стосовно торгівлі об'єктами державного
цінового регулювання;
установлення застережень стосовно обмеження права Аграрного
фонду тимчасово припиняти або зупиняти торги об'єктами державного
цінового регулювання у випадках, передбачених законом;
затвердження Правил розрахунково-клірингового обслуговування
та внесення до них змін;
інших питань, які відповідно до закону перебувають у
виключній компетенції Аграрного фонду.
5. Наглядова рада провадить свою діяльність відповідно до
регламенту, який затверджує її голова.
6. Членом наглядової ради може бути громадянин України, який
має вищу освіту.
7. Склад наглядової ради, у тому числі її голову, затверджує
Кабінет Міністрів України. Право подання пропозицій щодо
кандидатів до наглядової ради мають Мінагрополітики, Аграрний фонд
та засновники (учасники, члени) Біржі.
8. Строк повноважень члена наглядової ради становить п'ять
років.
9. Члени наглядової ради працюють на громадських засадах.
Будь-яка компенсація майнових чи інших видів витрат у зв'язку з
виконанням обов'язків членам наглядової ради не здійснюється.
10. Члени наглядової ради мають право:
1) отримувати достовірну та в повному обсязі інформацію про
діяльність Біржі, необхідну для виконання своїх обов'язків;
2) ознайомлюватися з документами Біржі та отримувати їх
копії. Документи повинні подаватися членам наглядової ради
протягом п'яти робочих днів з дати надходження до Біржі
відповідного запиту;
3) вносити пропозиції щодо порядку денного засідання
наглядової ради;
4) ініціювати скликання позачергового засідання наглядової
ради;
5) висловлювати окрему думку в разі незгоди з рішенням
наглядової ради, зокрема в письмовій формі;
6) отримувати матеріали перевірок ревізійної комісії,
внутрішнього аудитора.
11. Члени наглядової ради зобов'язані:
1) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та
завчасно повідомляти голову про неможливість взяти у них участь;
2) діяти в інтересах держави та Біржі;
3) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом
Біржі ( 1285-2005-п ) та цим Положенням;
4) дотримуватися установлених Біржею правил обігу та
зберігання інформації з обмеженим доступом;
5) не розголошувати конфіденційну інформацію та інформацію,
яка становить комерційну таємницю, що стала їм відома у зв'язку з
виконанням своїх обов'язків.
12. Повноваження члена наглядової ради припиняються у разі:
1) закінчення їх строку;
2) подання ним письмової заяви про складення повноважень
члена наглядової ради;
3) набуття статусу нерезидента або виїзду за межі України на
постійне місце проживання;
4) позбавлення волі згідно з вироком суду, що набрав законної
сили;
5) смерті або прийняття судом рішення про оголошення померлим
чи визнання безвісно відсутнім.
У зазначених випадках призначається новий член наглядової
ради до закінчення строку повноважень члена наглядової ради.
13. Голова наглядової ради:
1) організовує її роботу;
2) скликає засідання наглядової ради;
3) координує діяльність членів наглядової ради та розподіляє
обов'язки між ними;
4) підписує всі документи наглядової ради та головує на її
засіданнях.
14. Організаційне, інформаційне та експертно-аналітичне
забезпечення діяльності наглядової ради здійснює дирекція Біржі.
15. Для організаційного, інформаційного та
експертно-аналітичного забезпечення діяльності наглядової ради
може утворюватися секретаріат наглядової ради, кількісний і
персональний склад якого, а також умови оплати праці та
відповідальність тих працівників секретаріату, що працюють на
постійних засадах, визначаються наглядовою радою.
Секретаріат наглядової ради діє відповідно до положення про
секретаріат.
16. Секретаріат наглядової ради забезпечує:
1) підготовку та проведення за дорученням голови наглядової
ради її засідань, повідомляє членів наглядової ради про час їх
проведення;
2) членів наглядової ради необхідними документами та іншою
інформацією;
3) оформлення рішень, прийнятих наглядовою радою, та
відповідних документів;
4) ведення та зберігання протоколів її засідань;
5) підготовку проектів планів її діяльності;
6) зберігання кореспонденції.
17. З метою здійснення внутрішнього контролю та аудиту на
Біржі утворюється служба внутрішнього аудиту, яка підзвітна
наглядовій раді.
Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю
наглядової ради і діє відповідно до положення, що затверджується
наглядовою радою.
18. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.
Порядок проведення засідань наглядової ради визначається її
регламентом.
Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів.
19. Позачергове засідання наглядової ради може скликатися її
головою з власної ініціативи, ініціативи директора Біржі або за
пропозицією не менш як двох членів наглядової ради, правління
Біржі.
20. Позачергове засідання скликається і проводиться не
пізніше ніж через 10 днів після надходження на ім'я голови
наглядової ради відповідної пропозиції у письмовій формі.
Пропозиція щодо скликання позачергового засідання наглядової
ради повинна бути підписана особою, що її подає.
У пропозиції зазначається:
прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, що її подає;
підстава для скликання позачергового засідання наглядової
ради;
питання, яке пропонується розглянути на позачерговому
засіданні.
21. Не пізніше ніж за сім днів до дати проведення засідання
наглядової ради кожного члена наглядової ради повідомляють про це
рекомендованим листом або вручають повідомлення особисто під
розписку. Повідомлення повинне містити інформацію про дату, час,
місце проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення
додаються матеріали, необхідні членам наглядової ради для
підготовки до участі у засіданні.
22. Рішення наглядової ради приймається відкритим
голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
більшість членів наглядової ради, присутніх на засіданні. Під час
голосування голова та кожний із членів наглядової ради мають один
голос. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Окремі думки членів наглядової ради, висловлені у письмовій
формі, додаються до рішення і є невід'ємною його частиною.
23. Рішення, прийняті наглядовою радою, оформляються протягом
трьох робочих днів з дати проведення засідання протоколом, що
підписується всіма членами наглядової ради, присутніми на
засіданні.
Голова та секретар засідання несуть персональну
відповідальність за достовірність відомостей, внесених до
протоколу.
24. Наглядова рада для вирішення питань, що належать до її
компетенції, має право залучати необхідних фахівців, у тому числі
працівників Біржі, а у разі потреби - інших консультантів та
експертів.
25. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою
радою, здійснює голова наглядової ради або за його дорученням
секретар наглядової ради.
26. Матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової
ради, її секретаріату та служби внутрішнього аудиту здійснюється
за рахунок коштів Біржі.
27. Наглядова рада у своїй діяльності використовує бланк із
своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 196
СКЛАД
наглядової ради Аграрної біржі

БЕРАДЗЕ - перший заступник Міністра Кабінету Георгій Риносійович Міністрів України, голова наглядової
ради
МАКСЮТА - перший заступник Міністра економіки,
Анатолій Аркадійович заступник голови наглядової ради
ГАДЗАЛО - заступник Міністра аграрної політики
Ярослав Михайлович
ЄФІМЕНКО - заступник Міністра юстиції Леонід Васильович
КАРАСИК - голова Аграрного союзу України Юрій Михайлович (за згодою)
КИРИЛЕНКО - народний депутат України (за згодою)
Іван Григорович
КОЗАЧЕНКО - президент Всеукраїнського громадського
Леонід Петрович об'єднання "Українська аграрна
конфедерація" (за згодою)
КРАВЕЦЬ - заступник Міністра фінансів Андрій Миколайович
ПЕРЕВЕРЗЕВ - голова правління ЗАТ "Українська Петро Петрович міжбанківська валютна біржа"
(за згодою)
РОЖКОВА - директор департаменту Національного Катерина Вікторівна банку (за згодою)
СОБОВИЙ - директор департаменту Мінагрополітики
Олександр Михайлович
ТОМИЧ - голова Всеукраїнської громадської Іван Федорович організації "Союз учасників
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів України" (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 196
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2005 р. N 1285
( 1285-2005-п )

1. Абзац третій пункту 2 постанови ( 1285-2005-п ) виключити.
2. У Статуті Аграрної біржі ( 1285-2005-п ), затвердженому
зазначеною постановою:
1) у пункті 31:
абзац перший викласти у такій редакції:
"31. Аграрний фонд за погодженням з наглядовою радою Біржі
має право приймати рішення щодо:";
підпункт 1 виключити;
2) доповнити пункт 32 підпунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) приймає рішення щодо призначення на посаду та
звільнення з посади директора Біржі та його заступників;";
3) пункти 40-44 викласти у такій редакції:
"40. Суспільний контроль за діяльністю Біржі, зокрема з
управління майном і забезпечення фінансової стабільності Біржі та
дотримання нею мети діяльності, здійснює наглядова рада Біржі
відповідно до компетенції.
41. Наглядова рада Біржі утворюється Кабінетом Міністрів
України і діє на підставі цього Статуту та Положення про
наглядову раду Біржі, яке затверджується Кабінетом Міністрів
України.
Право подання пропозицій щодо кандидатів до наглядової ради
Біржі мають Мінагрополітики, Аграрний фонд та засновники
(учасники, члени) Біржі.
42. Організаційне, інформаційне та експертно-аналітичне
забезпечення діяльності наглядової ради здійснює дирекція Біржі.
Для організаційного, інформаційного та експертно-аналітичного
забезпечення діяльності наглядової ради Біржі може утворюватися
секретаріат наглядової ради, кількісний і персональний склад
якого, а також умови оплати праці та - відповідальність тих
працівників секретаріату, що працюють на постійних засадах,
визначаються наглядовою радою.
Секретаріат наглядової ради діє відповідно до положення про
секретаріат.
43. З метою здійснення внутрішнього контролю та аудиту на
Біржі утворюється служба внутрішнього аудиту, яка підзвітна
наглядовій раді.
Служба внутрішнього аудиту Біржі є органом оперативного
контролю наглядової ради Біржі і діє відповідно до положення, що
затверджується наглядовою радою.
44. Витрати, пов'язані з діяльністю наглядової ради, її
секретаріату, служби внутрішнього аудиту Біржі, здійснюються за
рахунок коштів Біржі.";
4) пункти 45-48 виключити;
5) пункт 50 викласти у такій редакції:
"50. Виконавчим органом, який здійснює оперативне керівництво
поточною діяльністю Біржі, є дирекція. До компетенції дирекції
належать всі питання діяльності Біржі, крім тих, що віднесені до
компетенції інших органів Біржі. До складу дирекції входить
директор та два його заступники, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Аграрним фондом.
Порядок роботи та прийняття рішень дирекцією Біржі
визначаються цим Статутом і положенням про дирекцію, яке
затверджується наглядовою радою Біржі.";
6) доповнити пункт 51 підпунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) приймає рішення про передачу права на укладення
біржових договорів (контрактів) та надання права на участь у
біржовій торгівлі або в організації біржової торгівлі іншим
товарним біржам, створеним згідно із Законом України "Про товарну
біржу" ( 1956-12 );";
7) підпункт 9 пункту 52 викласти у такій редакції:
"9) без довіреності підписує від імені Біржі договори
(контракти) та вчиняє інші правочини з урахуванням обмежень,
передбачених законодавством та цим Статутом;".on top