Document 195-2018-п, valid, current version — Adoption on March 21, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 30, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 березня 2018 р. № 195
Київ

Про затвердження Порядку утворення Ради з державної підтримки кінематографії

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок утворення Ради з державної підтримки кінематографії, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2018 р. № 195

ПОРЯДОК
утворення Ради з державної підтримки кінематографії

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм утворення Ради з державної підтримки кінематографії (далі - Рада).

2. Представники від творчих спілок, громадських об’єднань, господарських об’єднань (далі - організації), статутні документи яких передбачають провадження діяльності у сфері кінематографії та/або телебачення і діяльність яких є активною (протягом останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж один раз на рік, громадські заходи щодо розв’язання проблем у сфері кінематографії: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо), обираються до складу Ради на конкурсній основі.

3. Представники від організацій повинні відповідати вимогам, визначеним частиною третьою статті 9 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”.

Не можуть бути членами Ради особи, визначені частиною четвертою статті 9 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”.

4. Для проведення конкурсу з відбору членів Ради (далі - конкурс) утворюється конкурсна комісія, формування та організацію роботи якої забезпечує Мінкультури.

Член конкурсної комісії не може брати участі в конкурсі.

5. Організацію та забезпечення роботи Ради здійснює Держкіно.

Формування конкурсної комісії

6. Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні якості, суспільний авторитет.

Не можуть бути членами конкурсної комісії особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, конфлікт інтересів відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та/або які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення.

7. До складу конкурсної комісії входять дев’ять осіб - по одному представнику від Мінкультури і Держкіно та сім представників від організацій.

Секретарем конкурсної комісії є працівник Мінкультури, який веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії та іншу документацію.

8. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії під час її першого засідання шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

9. Конкурсна комісія діє на громадських засадах.

10. Оголошення про приймання документів від організацій для відбору членів конкурсної комісії (далі - оголошення) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

В оголошенні зазначаються:

строк приймання документів від організацій, електронна адреса, на яку подаються документи, та номер телефону для довідок;

перелік документів та вимоги щодо їх оформлення;

вимоги до організації та членів конкурсної комісії.

11. Документи приймаються протягом 14 календарних днів починаючи з дня оприлюднення оголошення.

12. Організація може запропонувати не більше двох кандидатів для включення до складу конкурсної комісії.

13. Організація подає Мінкультури:

1) заяву в довільній формі, підписану керівником організації, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності) кандидата;

2) копію статутного документа організації;

3) документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи організації у сфері кінематографії не менше трьох років (публікації у засобах масової інформації, скріншоти інтернет-ресурсів, програмки конференцій, брошури, афіші тощо);

4) заяву кандидата про згоду на включення до складу конкурсної комісії, в якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону), інформація про відсутність судимості, згода на обробку персональних даних, згода на проведення відеозйомки, аудіозапису та телевізійної зйомки всього процесу конкурсного відбору з можливістю трансляції, оприлюднення та подальшого поширення (в тому числі за участю телерадіоорганізацій та/або інших засобів масової інформації);

5) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України кандидата;

6) біографічну довідку (резюме) кандидата.

Такі документи надсилаються на зазначену в оголошенні електронну адресу у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ окремим файлом.

14. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть організації та кандидати.

15. Датою отримання Мінкультури документів вважається дата їх надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні.

16. Мінкультури протягом двох робочих днів з дати отримання документів проводить перевірку їх повноти та відповідності визначеним цим Порядком вимогам. У разі подання документів у неповному обсязі або оформлених неналежним чином Мінкультури повідомляє про це організації та кандидату з використанням засобів електронного та телефонного зв’язку.

Не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів організація може подати виправлені документи з урахуванням зауважень Мінкультури.

17. Документи, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів, не розглядаються.

Виправлені з урахуванням зауважень Мінкультури документи, що надіслані пізніше ніж протягом трьох робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів, не розглядаються.

18. Перелік кандидатів та документи, подані організаціями відповідно до пункту 13 цього Порядку, з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних” оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінкультури не пізніше ніж протягом четвертого робочого дня після завершення строку приймання документів.

Разом з переліком кандидатів зазначається електронна адреса, на яку можуть надсилатися обґрунтовані заперечення щодо кандидатур, поданих організаціями.

19. Обґрунтовані заперечення приймаються протягом трьох робочих днів починаючи з моменту оприлюднення переліку кандидатів та доводяться до відома Міністра культури перед прийняттям рішення про затвердження персонального складу конкурсної комісії.

20. Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом Мінкультури, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури невідкладно, але не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати прийняття наказу.

Формування персонального складу Ради

21. Рішення про проведення конкурсу приймає Мінкультури. Наказ Мінкультури та оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінкультури.

В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

порядок і строк приймання заяв на участь у конкурсі, номер телефону для довідок;

перелік документів та вимоги щодо їх оформлення;

дата, час та місце проведення першого засідання конкурсної комісії;

вимоги до члена Ради.

22. Документи приймаються протягом 20 календарних днів починаючи з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

23. Організація може висунути не більше двох представників для участі в конкурсі (далі - претендент).

24. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) заява довільної форми, підписана керівником організації, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (за наявності) претендента, інформації щодо відповідності претендента критеріям, визначеним частиною третьою статті 9 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”;

2) рішення організації про висунення претендента для участі в конкурсі;

3) копія статутного документа організації;

4) документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи організації у сфері кінематографії не менше трьох років (публікації у засобах масової інформації, скріншоти інтернет-ресурсів, програмки конференцій, брошури, афіші тощо).

5) заява претендента про участь у конкурсі, в якій зазначається: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону), інформація про відсутність судимості, згода на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 2, 6 і 7 цього пункту, згода на проведення відеозйомки, аудіозапису та телевізійної зйомки всього процесу конкурсного відбору з можливістю трансляції, оприлюднення та подальшого поширення (в тому числі за участю телерадіоорганізацій та/або інших засобів масової інформації), одна з категорій, визначених пунктом 37 цього Порядку;

6) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України претендента, копія трудової книжки або документів, які засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;

7) біографічна довідка (резюме) претендента.

Такі документи надсилаються на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу електронну адресу у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ окремим файлом.

25. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть організації та претенденти.

26. Датою отримання Мінкультури документів вважається дата їх надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу.

27. Секретар конкурсної комісії протягом двох робочих днів з дати отримання документів проводить перевірку їх повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком. У разі подання документів у неповному обсязі або оформлених неналежним чином секретар конкурсної комісії засобами електронного та телефонного зв’язку повідомляє про це організації та претенденту.

Не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу строку приймання документів організація може подати виправлені документи з урахуванням зроблених секретарем конкурсної комісії зауважень.

28. Документи, подані після завершення зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу строку приймання документів, не розглядаються.

Виправлені з урахуванням зроблених секретарем конкурсної комісії зауважень документи, надіслані пізніше ніж протягом трьох робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу строку приймання документів, не розглядаються.

29. Перелік претендентів та документи, подані організаціями відповідно до пункту 24 цього Порядку, з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних” оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінкультури не пізніше ніж протягом четвертого робочого дня після завершення строку приймання документів.

У переліку претендентів зазначається електронна адреса, на яку можуть надсилатися обґрунтовані заперечення щодо представників.

30. Обґрунтовані заперечення приймаються протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення переліку претендентів та доводяться секретарем конкурсної комісії до відома членів конкурсної комісії під час її першого засідання.

31. Конкурс проводиться у формі засідань конкурсної комісії і не може перевищувати 50 календарних днів з дати оприлюднення оголошення.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним у разі особистої участі в ньому не менше двох третин кількості членів затвердженого складу конкурсної комісії.

32. На засіданнях конкурсної комісії можуть бути присутніми представники засобів масової інформації. Трансляція засідань конкурсної комісії в режимі реального часу забезпечується в Інтернеті. Посилання на трансляцію в режимі реального часу розміщується на офіційному веб-сайті Мінкультури. Відео- та аудіозаписи засідань конкурсної комісії зберігаються Мінкультури протягом трьох років, посилання на них розміщуються на офіційному веб-сайті Мінкультури.

33. На першому засіданні конкурсна комісія:

приймає шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів рішення про спосіб рейтингового голосування (відкрите чи таємне) щодо визначення переможців конкурсу;

розглядає подані на електронну адресу документи щодо їх відповідності вимогам, визначеним пунктом 3 частини другої, частинами третьою і четвертою статті 9 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні” та пунктом 24 цього Порядку.

За результатами розгляду документів конкурсна комісія простою більшістю голосів приймає рішення про допуск до участі у другому засіданні конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, в якому зазначається:

перелік претендентів, допущених до другого засідання конкурсної комісії;

перелік претендентів, подання щодо яких відхилено, з відповідним обґрунтуванням;

дата і час проведення другого засідання конкурсної комісії.

Протокол конкурсної комісії підписується у день проведення засідання присутніми на ньому членами конкурсної комісії та оприлюднюється Мінкультури на власному офіційному веб-сайті.

34. Друге засідання конкурсної комісії призначається не раніше ніж на третій робочий день з дня оприлюднення її рішення за результатами першого засідання.

35. Претенденти запрошуються Мінкультури на співбесіду шляхом надсилання запрошення на електронну адресу.

36. На другому засіданні конкурсної комісії проводиться:

співбесіда з претендентами, під час якої члени конкурсної комісії з’ясовують обізнаність претендентів у процесах, пов’язаних з кіновиробництвом та розповсюдженням фільмів, законодавстві в галузі кінематографії, законодавстві щодо запобігання корупції. Стосовно претендентів, які мають вищу юридичну освіту та вищу економічну освіту, з’ясовується також рівень їх знань у зазначених галузях;

обговорення претендентів членами конкурсної комісії;

прийняття рішення щодо визначення переможців конкурсу шляхом рейтингового голосування у спосіб, визначений конкурсною комісією під час першого засідання.

37. Рейтингове голосування відбувається у трьох категоріях:

1) у першій категорії проводиться голосування щодо претендентів, які мають вищу юридичну освіту та обіймають одну з посад, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”. Переможцем конкурсу у цій категорії стає претендент, який набрав найбільшу кількість голосів;

2) у другій категорії проводиться голосування щодо претендентів, які мають вищу економічну освіту та обіймають одну з посад, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”. Переможцем конкурсу у зазначеній категорії стає претендент, який набрав найбільшу кількість голосів;

3) у третій категорії проводиться голосування щодо всіх інших претендентів. Переможцями конкурсу у зазначеній категорії стають п’ять претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів.

38. Якщо у відповідній категорії претенденти, допущені до участі у другому засіданні конкурсної комісії, за результатами рейтингового голосування набрали однакову кількість голосів, проводиться одне повторне рейтингове голосування після додаткового обговорення претендентів членами конкурсної комісії.

39. За результатами рейтингового голосування секретарем конкурсної комісії складається протокол, який підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії.

40. Рішення про визначення переможців конкурсу оголошується на другому засіданні конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури невідкладно, але не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття.

41. Якщо за результатами конкурсу не обрано необхідну кількість осіб, визначену пунктом 3 частини другої статті 9 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, Мінкультури оголошується додатковий конкурс, який проводиться відповідно до пунктів 21-40 цього Порядку.

42. Держкіно не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури рішення конкурсної комісії подає Мінкультури пропозицію щодо включення однієї особи до складу Ради.

43. Мінкультури не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури рішення конкурсної комісії визначає особу, яка буде запропонована до складу Ради.

44. Мінкультури забезпечує подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про утворення Ради та затвердження її персонального складу.

45. У разі дострокового припинення повноважень члена Ради, запропонованого Мінкультури або Держкіно, зазначені органи подають в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення відповідних змін до складу Ради.

46. У разі дострокового припинення повноважень члена Ради, запропонованого організаціями, Мінкультури оголошує конкурс, який проводиться відповідно до пунктів 21-40 цього Порядку.on top