Document 195-2006-п, valid, current version — Adoption on February 22, 2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2006 р. N 195
Київ
Про затвердження Порядку ведення
державного обліку і кадастру
рослинного світу

Відповідно до статті 38 Закону України "Про рослинний світ"
( 591-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок ведення державного обліку і кадастру
рослинного світу, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. N 195
ПОРЯДОК
ведення державного обліку
і кадастру рослинного світу

1. Державний облік і кадастр рослинного світу охоплює всю
територію України, включаючи її внутрішні морські води і
територіальне море, континентальний шельф та виключну (морську)
економічну зону, і ведеться з метою визначення кількісних, якісних
та інших характеристик природних рослинних ресурсів, обсягу,
характеру та режиму їх використання, а також здійснення
систематичного контролю за кількісними та якісними змінами в
рослинному світі і забезпечення органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, власників або користувачів (у
тому числі орендарів) земельних ділянок відомостями про стан
рослинного світу.
2. Ведення державного обліку і кадастру рослинного світу є
складовою формування єдиної системи відомостей і документів про
наявність об'єктів рослинного світу, їх кількісні та якісні
характеристики і економічну оцінку у межах земельних ділянок, що
перебувають у власності або користуванні (у тому числі в оренді),
поділ природних рослинних угруповань на категорії, інші дані про
природні рослинні ресурси, необхідні для забезпечення їх
невиснажливого використання, відтворення та ефективної охорони.
3. Державний облік і кадастр рослинного світу ведеться за
методиками, що затверджуються Мінприроди, шляхом виконання
облікових і кадастрових робіт з використанням даних власників або
користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок стосовно
наявності у них природних рослинних ресурсів, а також даних, що
містяться у матеріалах лісо- і землевпорядкування, державного
земельного, лісового та водного кадастрів, статистичної звітності
про стан рослинного світу.
Форма звітної кадастрової документації та порядок її ведення
визначаються Мінприроди за погодженням з відповідними центральними
органами виконавчої влади.
4. Ведення державного обліку і кадастру рослинного світу
передбачає:
визначення конкретних територій (акваторій), де виконуються
облікові і кадастрові роботи, опрацювання матеріалів, що містять
інформацію про флору, гриби, природні рослинні угруповання та
природні рослинні ресурси на цих територіях;
облік об'єктів рослинного світу, визначення їх основних
характеристик безпосередньо у навколишньому природному середовищі;
оброблення матеріалів обліку об'єктів рослинного світу із
складенням зведеної відомості у розрізі Автономної Республіки Крим
областей та районів;
узагальнення одержаної інформації, ведення комп'ютерної бази
даних.
5. Організація ведення державного обліку і кадастру
рослинного світу, координація діяльності, пов'язаної з виконанням
цих робіт, зберіганням кадастрової інформації та її публікацією,
здійснюється Мінприроди, його територіальними органами в областях,
мм. Києві та Севастополі, Республіканським комітетом Автономної
Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища.
6. Мінприроди відповідно до Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) визначає
наукові установи, на які покладається наукове супроводження робіт
з ведення державного обліку і кадастру рослинного світу.
7. Мінприроди систематизує і зберігає документацію, пов'язану
з веденням державного обліку і кадастру рослинного світу, а також
готує та видає в установленому порядку відповідні матеріали.
8. Узагальнені матеріали державного обліку і кадастру
рослинного світу у розрізі Автономної Республіки Крим, областей,
мм. Києва та Севастополя розміщуються один раз на п'ять років на
веб-сторінках Мінприроди, його територіальних органів,
Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони
навколишнього природного середовища та видаються на паперових
носіях.
У разі потреби за рішенням Мінприроди дані про зміну окремих
кадастрових показників можуть видаватися через коротші проміжки
часу.
9. Контроль за додержанням порядку ведення державного обліку
і кадастру рослинного світу здійснює Мінприроди.
10. Державний облік і кадастр рослинного світу ведеться за
рахунок коштів Державного бюджету України.on top