Про затвердження Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Typical Form on December 12, 20021877
Document 1877-2002-п, previous version — Revision on June 7, 2013, on the basis - 387-2013-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2002 р. N 1877
Київ
Про затвердження Порядку декларування
зерна суб'єктами зберігання зерна
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 554 ( 554-2007-п ) від 28.03.2007
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011
N 387 ( 387-2013-п ) від 03.06.2013 }

Відповідно статті 19 до Закону України "Про зерно та ринок
зерна в Україні" ( 37-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок декларування зерна суб'єктами
зберігання зерна (далі - Порядок), що додається.
2. Міністерству фінансів передбачати в проектах Державного
бюджету на наступні роки кошти Міністерству аграрної політики та
продовольства для виготовлення бланків декларацій про обсяги
зберігання зерна та запровадження Порядку. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
3. Організацію та забезпечення проведення декларування зерна
покласти на державні інспекції сільського господарства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
районах. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від
20.10.2011 }
4. Уповноважити Міністерство аграрної політики та
продовольства давати роз'яснення щодо застосування Порядку. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 р. N 1877
ПОРЯДОК
декларування зерна суб'єктами зберігання зерна

1. Цей Порядок визначає механізм декларування зерна
суб'єктами зберігання зерна, форму декларації про його обсяги,
відповідальних за організацію і забезпечення проведення
декларування та подання узагальнених даних органам виконавчої
влади.
2. Декларація подається суб'єктами зберігання зерна: { Абзац
перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 554 ( 554-2007-п ) від
28.03.2007 }
зерновим складом - щодо обсягів зерна державного
продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду,
регіональних ресурсів, іншого зерна, що перебуває на зберіганні
(крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву);
{ Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 554 ( 554-2007-п ) від
28.03.2007 }
суб'єктом виробництва зерна - щодо обсягів власного зерна, що
зберігається ним у власних або орендованих зерносховищах; { Абзац
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 554 ( 554-2007-п ) від
28.03.2007 }
іншими суб’єктами господарювання. { Пункт 2 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою КМ N 387 ( 387-2013-п ) від
03.06.2013 }
Декларація подається за формою згідно з додатком 1. { Абзац
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 554 ( 554-2007-п ) від
28.03.2007 }
Декларації за підписом керівника та головного бухгалтера
суб'єкта зберігання зерна - юридичної особи, а для суб'єкта
зберігання зерна - фізичної особи - за підписом такої особи
подаються державним інспекціям сільського господарства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
районах за місцем зберігання зерна щомісяця до 5 числа наступного
звітного періоду станом на 1 число наростаючим підсумком. { Абзац
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від
20.10.2011 }
Суб'єкти зберігання зерна, які не мали зерна на початок або
кінець звітного періоду, але здійснювали операції із зерном у
період між звітними датами, подають декларацію з відображенням
обсягів зберігання зерна протягом цього періоду.
Декларація складається в двох примірниках. Перший примірник
знаходиться у суб'єкта зберігання зерна - юридичної або фізичної
особи, другий - в державній інспекції сільського господарства.
Термін зберігання декларації 3 роки. { Абзац пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 ( 1115-2011-п ) від
20.10.2011 }
Інформація про власників зерна є конфіденційною.
3. Державні інспекції сільського господарства: { Абзац перший
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
подають у п'ятиденний термін зведені матеріали за формою
зведеної інформації згідно з додатком 2 з пояснювальною запискою
Держсільгоспінспекції, а також Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським,
районним держадміністраціям; { Абзац другий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 554 ( 554-2007-п ) від
28.03.2007, N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
безоплатно видають бланки декларації, дають роз'яснення щодо
її заповнення та проводять їх реєстрацію.
4. Суб'єкти зберігання зерна - юридичні і фізичні особи
несуть відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність
даних, зазначених у декларації, згідно із законодавством.

Додаток 1
до Порядку
ДЕКЛАРАЦІЯ
про обсяги зберігання зерна
станом на _________________
1. Найменування суб'єкта зберігання зерна - юридичної особи
та її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи та її місце проживання _____________________________________ __________________________________________________________________
2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________________
3. Вид зернових ресурсів ____________________________________ __________________________________________________________________
4. Обсяг зберігання зерна
(тонн) ---------------------------------------------------------------------- |Найменування культури|Перебуває на | Надход-| Вико- |Перебуває | | |зберіганні на|ження за|ристання | на збері-| | | початок | звітний|(реалізація)| ганні на | | | звітного | період | за звітний | кінець | | | періоду | | період | звітного | | | | | | періоду | ---------------------------------------------------------------------- 1. Пшениця м'яка,
усього
у тому числі:
2-го класу
3-го класу
4-го класу
5-го класу
6-го класу
некласифікована
2. Пшениця тверда
3. Жито, усього
у тому числі:
група "А"
група "Б"
4. Ячмінь, усього
у тому числі
пивоварний
5. Овес
6. Кукурудза
7. Зернобобові,
усього
у тому числі горох
8. Просо
9. Гречка
10. Рис
11. Тритикале
12. Зерносуміш
13. Сортове та
гібридне
насіння, усього
у тому числі:
озимих зернових
культур
ярих зернових і
зернобобових
культур
кукурудзи
Усього зерна ___________________
Насіння олійних
культур, усього
у тому числі:
соняшник
соя
ріпак
інше
Керівник суб'єкта
зберігання зерна -
юридичної особи ________ ____________ ___ __________20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер
суб'єкта
зберігання зерна -
юридичної особи ________ ____________ ___ __________20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.
Суб'єкт зберігання
зерна - фізична
особа ________ ____________ ___ __________20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.
Реєстраційний номер ______________ ___ __________20__ р.
Посада та підпис
особи, яка
зареєструвала
декларацію ________ ____________ ___ __________20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 554 ( 554-2007-п ) від
28.03.2007 }

Додаток 2
до Порядку
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про декларування зерна суб'єктами його зберігання по
____________________ станом на _____________20___ р.
(регіон)
------------------------------------------------------------------ |Найменування культури|Кількість зерна (насіння), що перебуває на| | | зберіганні на кінець звітного періоду, | | | тис. тонн | | |------------------------------------------| | | усього | у тому числі продовольчого | ------------------------------------------------------------------ 1. Пшениця м'яка,
усього
у тому числі:
2-го класу
3-го класу
4-го класу
5-го класу
6-го класу
некласифікована
2. Пшениця тверда
3. Жито, усього
у тому числі:
група "А"
група "Б"
4. Ячмінь, усього
у тому числі
пивоварний
5. Овес
6. Кукурудза
7. Зернобобові,
усього
у тому числі горох
8. Просо
9. Гречка
10. Рис
11. Тритикале
12. Зерносуміш
13. Сортове та
гібридне
насіння, усього
у тому числі:
озимих зернових
культур
ярих зернових і
зернобобових
кукурудзи
Усього зерна ___________________
Насіння олійних
культур, усього
у тому числі:
соняшник
соя
ріпак
інше
Декларування за видами зернових ресурсів
Усього, тис. тонн _________________________
у тому числі:
державний продовольчий резерв (зерно
Аграрного фонду) _________________________
державний резервний насіннєвий фонд _________________________
регіональні ресурси _________________________
власні ресурси, усього _________________________
у тому числі в Аграрному фонді
в режимі заставних закупівель _________________________
інше зерно, що зберігається
Розподіл обсягів задекларованого
зерна за місцем зберігання
Усього зерна, тис. тонн _________________________
у тому числі те, що зберігається:
на зернових складах _________________________
у суб'єктів виробництва зерна, які
зберігають його у власних або
орендованих зерносховищах _________________________
в інших суб'єктів господарювання _________________________

Кількість зареєстрованих
декларантів _____________________________________________
Кількість декларантів, що подали
декларації ______________________________________________

Начальник інспекції ______________ _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 554 ( 554-2007-п ) від
28.03.2007 }on top