Document 1863-IV, first version — Adoption on June 24, 2004
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з метою забезпечення врахування екологічних
вимог у процесі приватизації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 45, ст.501 )

З метою забезпечення врахування екологічних вимог у процесі
приватизації Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17,
ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273; 2003 р., N 24, ст. 160, N 30,
ст. 247; 2004 р., N 6, ст. 38, N 13, ст. 181, N 19, ст. 253):
1) частину третю статті 7 після абзацу десятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"укладають у випадках, передбачених законодавством, угоди
щодо проведення екологічного аудиту об'єктів приватизації".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати
відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим;
2) статтю 11 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"проведення у випадках, передбачених законодавством,
екологічного аудиту об'єкта приватизації".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
3) частину третю статті 12 доповнити абзацом п'ятим такого
змісту:
"об'єкт приватизації знаходиться в заповідній зоні, або
розташований у прибережних захисних смугах морів, річок, озер на
відстані ближче ніж 100 метрів від них";
4) абзац перший частини другої статті 13 після слів
"державного органу приватизації" доповнити словами "центрального
органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів
України або його територіальних органів";
5) у статті 14:
частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
"центрального органу виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів України або його територіальних органів";
частину другу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"У разі проведення відповідно до законодавства екологічного
аудиту об'єкта приватизації до проекту плану приватизації
додається висновок про проведення екологічного аудиту".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
6) абзац тринадцятий частини другої статті 27 замінити трьома
абзацами такого змісту:
"До договору купівлі-продажу об'єкта приватизації також
включаються:
відомості про розподіл відповідальності за шкоду, завдану
навколишньому природному середовищу внаслідок господарської
діяльності підприємства до проведення його приватизації;
вимоги та додаткові обмеження природоохоронного законодавства
до користування об'єктом".
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати
відповідно абзацами шістнадцятим - дев'ятнадцятим.
2. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; 2000 р., N 41, ст. 342):
1) частину першу статті 8 після абзацу п'ятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"замовляють у разі потреби проведення екологічного аудиту".
У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно
абзацами сьомим та восьмим;
2) частину першу статті 15 після абзацу шостого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан
земельної ділянки, стан природоохоронного обладнання та споруд,
сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності), інші
екологічні відомості".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим.
3. У статті 2 Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23,
ст. 243):
після слів "Аудиторська діяльність" доповнити словами "у
сфері фінансового контролю";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності
регулюються спеціальним законодавством".
4. У статті 49 Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 41, ст. 546):
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит";
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"З метою врахування екологічних вимог у процесі приватизації
чи корпоратизації об'єктів права державної власності, іншої зміни
форми власності чи зміни суб'єктів права власності на об'єкти, а
також для потреб екологічного страхування, оренди майна, набуття
права власності на майно та земельні ділянки, створення,
функціонування і сертифікації систем управління навколишнім
природним середовищем, при здійсненні іншої діяльності в Україні
проводиться добровільний чи обов'язковий екологічний аудит".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою і
викласти її в такій редакції:
"Порядок екологічного страхування та екологічного аудиту
визначається законодавством України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом України "Про екологічний аудит" ( 1862-15 ).
2. Кабінету Міністрів України:
розробити і привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових
актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1863-IVon top