Document 185/98-ВР, valid, current version — Adoption on March 5, 1998
( Last event — Entry into force, gone April 1, 1998. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про інвестиційну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 33, ст.226 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про інвестиційну діяльність"
( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47,
ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138) такі зміни:
1. Абзац четвертий частини першої статті 8 викласти в такій
редакції: "одержати позитивний комплексний висновок державної
експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах
будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідемічного
благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження,
пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності
будинків і споруд, а також архітектурних вимог".
2. Абзац десятий частини третьої статті 12 викласти в такій
редакції: "проведення державної експертизи інвестиційних програм та
проектів будівництва".
3. Частину першу статті 15 викласти в такій редакції: "1. Обов'язковій державній експертизі у повному обсязі
підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що
здійснюються із залученням коштів Державного бюджету України,
бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також
коштів державних підприємств, установ та організацій. Інвестиційні
програми та проекти будівництва, що здійснюються за рахунок інших
джерел фінансування, підлягають експертизі згідно з частиною
першою статті 8 цього Закону. Державна експертиза інвестиційних програм і проектів
будівництва виконується комплексно спеціалізованою державною
організацією, яка утворюється і діє у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення державної
експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва
визначається Кабінетом Міністрів України".
4. Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
"Вартість будівництва визначається з використанням державних
кошторисних норм, які є обов'язковими при здійсненні будівництва
об'єктів із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету
Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів
державних підприємств, установ та організацій".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до
набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить
цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у місячний термін після
набрання чинності цим Законом: підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції
про внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього
Закону; розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені
цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 1998 року
N 185/98-ВРon top