Document 1830-IV, first version — Adoption on June 22, 2004
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.84 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 14, ст. 94) такі зміни:
1. У пункті 4.3 статті 4:
перше речення підпункту 4.3.3 викласти у такій редакції:
"4.3.3. Методика визначення суми податкових зобов'язань за
непрямими методами затверджується законом і є загальною для всіх
платників податків";
абзац перший підпункту 4.3.5 викласти у такій редакції:
"4.3.5. Рішення про застосування непрямих методів приймається
податковим органом за місцезнаходженням платника податків за
наявності підстав, визначених у підпункті 4.3.1 цього пункту.
Нарахування податкових зобов'язань з використанням непрямого
методу здійснюється виключно податковими органами. Рішення про
сплату податкових зобов'язань приймається у судовому порядку за
поданням керівника (його заступника) відповідного податкового
органу";
підпункт 4.3.6 виключити.
2. Підпункт 19.3.6 пункту 19.3 статті 19 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами
виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що
суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 2004 року
N 1830-IVon top