Document 1829-III, valid, current version — Adoption on June 22, 2000
( Last event — Entry into force, gone July 18, 2000. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.391 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40,
ст. 365) доповнити абзацом такого змісту:
"Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно
до законів України на керівників та інших посадових осіб
підприємств у зв'язку з допущеними методологічними помилками або
арифметичними описками ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності, пов'язаними із введенням національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, застосовуються з
1 січня 2001 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 2000 року
N 1829-IIIon top