Document 1819-VI, valid, current version — Adoption on January 20, 2010
( Last event — Entry into force, gone February 9, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 10, ст.105 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 301 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з
отриманням доходу у великому розмірі";
в абзаці другому слова "комп'ютерних програм" замінити
словами "матеріальних носіїв комп'ютерних програм";
2) доповнити частинами четвертою, п'ятою та приміткою такого
змісту:
"4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного
характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування
неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та
відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією
порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних
носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення,
розповсюдження і демонстрування.
5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням
доходу у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією
порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних
носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення,
розповсюдження і демонстрування.
Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли
його сума у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян".
2. У статті 39 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12,
ст. 155, N 48, ст. 526):
1) частину першу після пункту 17 доповнити новим пунктом
такого змісту:
"18) на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх
абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження
дитячої порнографії".
У зв'язку з цим пункт 18 вважати пунктом 19;
2) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають
інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому
законом".
3. У Законі України "Про захист суспільної моралі"
( 1296-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 14,
ст. 192):
1) у частині першій статті 1:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"дитяча порнографія - зображення у будь-який спосіб дитини чи
особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній або
змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке
зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"обіг продукції сексуального характеру - виготовлення
(виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження такої продукції
у будь-якій формі, вчинення щодо неї будь-якого правочину,
ввезення, вивезення та транзит через територію України, поштова
пересилка продукції сексуального характеру";
2) статтю 7 доповнити абзацами п'ятим та шостим такого
змісту:
"виготовлення (виробництво), зберігання, реклама,
розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу
порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України,
поштова пересилка такої продукції;
пропонування або надання доступу до продукції, що містить
дитячу порнографію".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 січня 2010 року
N 1819-VIon top