Document 18-2011-п, first version — Adoption on January 12, 2011
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 січня 2011 р. № 18
Київ

Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2011 р. № 18

ПОРЯДОК
передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету, передбачених частинами шостою, восьмою та дев'ятою статті 23 Бюджетного кодексу України, а саме:

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету);

перерозподілу видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями.

Дія цього Порядку не поширюється на розподіл бюджетних призначень резервного фонду бюджету, порядок використання коштів якого визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734).

2. Підставою для передачі бюджетних призначень є норми законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України (рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).

3. Передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого та перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

Перерозподіл видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків здійснюється у разі встановлення відповідних норм законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

4. Передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого (інших) та між відповідальними виконавцями бюджетних програм в межах одного головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється як за бюджетною програмою в цілому, так і за частиною бюджетної програми.

Підготовка та прийняття рішення про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету

5. У проекті рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради) про передачу бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету (далі - проект рішення) обов'язково зазначаються:

1) під час передачі бюджетних призначень:

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, який передає бюджетне призначення;

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, якому передається бюджетне призначення;

код та назва бюджетної програми, виконання якої частково або повністю передається;

назва бюджетної програми, на яку передаються бюджетні призначення (у разі потреби - назва нової бюджетної програми або напрям використання бюджетних коштів);

обсяг передачі бюджетних призначень у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання (з них - оплата праці, комунальні послуги та енергоносії), видатки розвитку і кредитування бюджету);

функції або послуги в рамках бюджетної програми, повноваження на виконання яких передається;

за потреби новий відповідальний виконавець бюджетної програми;

2) під час перерозподілу бюджетних асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів за бюджетними програмами, а також щодо збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету):

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, якому здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань;

коди та назви бюджетних програм, щодо яких здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань (у разі потреби - назва нової бюджетної програми або напрям використання бюджетних коштів);

обсяг перерозподілу бюджетних асигнувань у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання (з них - оплата праці, комунальні послуги та енергоносії) і видатки розвитку);

3) під час перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи:

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, якому здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи;

код та назва бюджетної програми, щодо якої здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи;

назви адміністративно-територіальних одиниць, за якими здійснюється перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи;

обсяг перерозподілу видатків бюджету на централізовані заходи у грошовому виразі (тис. гривень), у тому числі в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

До проекту рішення додаються розрахунки та детальні обґрунтування щодо обсягу передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету.

6. Проект рішення обов'язково погоджується з Мінфіном (місцевим фінансовим органом) та в установленому порядку подається до Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).

7. Після прийняття Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради) рішення про:

передачу бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями головний розпорядник бюджетних коштів, якому передані бюджетні призначення, звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (відповідної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради) щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення;

перерозподіл бюджетних видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) головний розпорядник бюджетних коштів звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (відповідної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради) щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення.

8. Передача бюджетних призначень під час визначення нового головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється тільки шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет).

9. Мінфін (місцевий фінансовий орган) вносить в установленому порядку зміни до розпису державного бюджету (місцевого бюджету).on top