Document 1768-IV, valid, current version — Adoption on June 15, 2004
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.446 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2001 р., N 9,
ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) такі зміни:
1. У першому реченні абзацу першого пункту 1 статті 8 слова
"не допускається" замінити словами "забороняється та тягне за
собою відповідальність згідно із законом".
2. Абзац перший пункту 3 статті 11 викласти в такій редакції:
"3. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової
військової служби) та члени їх сімей мають право на
санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках
відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства
оборони України, Служби безпеки України, Державної прикордонної
служби України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань. Таким же правом користуються члени сімей
військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти
під час проходження військової служби. До таких членів сімей
належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також
діти - інваліди з дитинства (незалежно від їх віку)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 червня 2004 року
N 1768-IVon top