Document 1766-III, valid, current version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати
на 2000 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.288 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Установити розмір мінімальної заробітної плати з
1 квітня 2000 року - 90 гривень, з 1 липня 2000 року - 118 гривень
на місяць.
Стаття 2. До прийняття Верховною Радою України змін до
законів, у нормах яких для розрахунків застосовується мінімальна
заробітна плата, Кабінету Міністрів України здійснювати перегляд
цих норм виходячи з реальних можливостей видаткової частини
Державного бюджету України на 2000 рік.
Стаття 3. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121):
а) у статті 3:
частину другу викласти у такій редакції:
"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за
роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих
умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і
геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а
також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські
пропозиції, матеріальна допомога";
доповнити статтю після частини другої новою частиною такого
змісту:
"У разі коли працівникові, який виконав місячну (годинну)
норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство
провадить доплату до її рівня".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
б) абзац другий частини третьої статті 6 викласти в такій
редакції:
"тарифної ставки робітника першого розряду, що встановлюється
у розмірі, не нижчому ніж визначений генеральною (галузевою)
угодою";
2) у Кодексі законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 229):
а) у статті 95:
частину другу викласти у такій редакції:
"До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за
роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих
умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і
геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а
також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські
пропозиції, матеріальна допомога";
доповнити статтю після частини другої новою частиною такого
змісту:
"У разі коли працівникові, який виконав місячну (годинну)
норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство
провадить доплату до її рівня".
У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати
відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою;
б) частину третю статті 96 викласти у такій редакції:
"Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів)
провадиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду та
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних
ставок (посадових окладів), що встановлюються у розмірах, не
нижчих ніж визначені генеральною, галузевою (регіональною)
угодою";
( Пункт 3 статті 3 втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 червня 2000 року
N 1766-IIIon top