Про затвердження Положення про Раду розвитку регіонів
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation on December 20, 20061759
Document 1759-2006-п, invalid, current version — Loss of force on April 10, 2009, on the basis - 309-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 грудня 2006 р. N 1759
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 309 ( 309-2009-п ) від 02.04.2009 }
Про затвердження Положення про
Раду розвитку регіонів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Раду розвитку регіонів, що
додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2006 р. N 1759
ПОЛОЖЕННЯ
про Раду розвитку регіонів

1. Рада розвитку регіонів (далі - Рада) є
консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
1) проведення системного аналізу:
соціального та економічного стану регіонів, прогнозування їх
розвитку, підготовка за результатами аналізу рекомендацій органам
державної влади;
взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо вирішення питань державного і суспільного
життя, сприяння її координації та підготовка пропозицій щодо
підвищення ефективності цієї роботи;
взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади
щодо реалізації регіональної кадрової політики та з питань
державної служби, підготовка пропозицій щодо підвищення
ефективності цієї роботи;
2) обговорення проектів нормативно-правових актів, реалізація
яких зачіпатиме інтереси регіонів, актуальних проблем соціального
та економічного розвитку, підготовка взаємоузгоджених пропозицій
щодо їх розв'язання з урахуванням інтересів держави і регіонів;
3) розроблення з урахуванням специфіки регіонів механізму
реалізації державної соціально-економічної і гуманітарної
політики, виконання державних програм з цих питань;
4) підготовка пропозицій щодо:
визначення пріоритетів та механізму інституційного,
інформаційного та іншого забезпечення реалізації державної
регіональної політики;
забезпечення прозорості в діяльності органів державної влади,
залучення громадськості до обговорення рішень, які приймаються на
державному та місцевому рівні, проведення оцінки ефективності
діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування;
подолання диспропорцій у розвитку регіонів, забезпечення
сталого розвитку територій, стимулювання зростання їх економічного
потенціалу та підвищення інвестиційної привабливості,
удосконалення міжбюджетних відносин, зміцнення матеріальної та
фінансової основи місцевого самоврядування, удосконалення системи
державних соціальних гарантій, надання адміністративних та інших
послуг населенню;
5) проведення консультацій та підготовка за їх результатами
відповідних пропозицій щодо вдосконалення системи органів
виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності;
6) сприяння поширенню кращого вітчизняного та міжнародного
досвіду роботи, пов'язаної з регіональним розвитком.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
утворювати постійні та тимчасові робочі групи/комісії,
залучати для участі в їх роботі спеціалістів центральних і
місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших органів
державної влади з питань, що належать до її компетенції;
вносити Кабінетові Міністрів України розроблені за
результатами її роботи пропозиції з актуальних питань державного і
суспільного життя, проблем регіонального розвитку;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів.
5. Рада утворюється у складі голови, двох його заступників,
секретаря та членів Ради.
Головою Ради є Прем'єр-міністр України.
До складу Ради за посадою входять Перший
віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри України, інші члени
Кабінету Міністрів України, Голова Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, голови обласних, Київської і Севастопольської
міських держадміністрацій, а також, за згодою, Голова Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, голови обласних рад,
Севастопольської міської ради, а також міські голови, якщо
чисельність населення відповідного міста перевищує
300 тис. чоловік.
Затвердження персонального складу Ради та внесення в разі
потреби змін до нього здійснює голова Ради.
6. Порядок діяльності Ради визначається регламентом, який
затверджується Радою.
7. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться згідно з
планом її роботи або за рішенням голови Ради, а за його
відсутності - заступника голови, але не рідше ніж раз на квартал.
8. Засідання Ради проводить її голова, а за його
відсутності - заступник голови.
Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як
половина її членів.
Порядок денний чергового засідання Ради формується секретарем
Ради на основі плану її роботи та затверджується головою Ради.
Підготовка аналітичних та довідкових матеріалів з питань,
розгляд яких передбачається на засіданні Ради, здійснюється
безпосередньо заінтересованими органами виконавчої влади.
9. Рішення Ради вважаються прийнятими, якщо за них
проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні.
Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні.
10. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і обов'язкові
для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами, установами та
організаціями.
11. Рада систематично інформує громадськість про результати
своєї діяльності і прийняті рішення.
12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету
Міністрів України.
13. Рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.on top