Document 1754-2002-п, previous version — Revision on July 17, 2003, on the basis - 1106-2003-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2002 р. N 1754
Київ
Про затвердження Порядку проведення конкурсу для
прийняття на дипломатичну службу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про дипломатичну
службу" ( 2728-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення конкурсу для прийняття на
дипломатичну службу (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1754
ПОРЯДОК
проведення конкурсу для прийняття
на дипломатичну службу

Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного
відбору для прийняття на дипломатичну службу (далі - конкурс),
крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок
прийняття на дипломатичну службу.
2. Конкурс для прийняття на дипломатичну службу повинен
проводитися із забезпеченням конституційного права рівного доступу
громадян України до дипломатичної служби як складової частини
державної служби.
3. Для проведення конкурсу наказом МЗС утворюється конкурсна
комісія.
Очолює конкурсну комісію, як правило, Міністр закордонних
справ або його перший заступник чи заступник. До складу конкурсної
комісії входять представники кадрової та юридичної служби, а також
окремих структурних підрозділів МЗС. ( Абзац другий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п )
від 17.07.2003 )
Умови проведення конкурсу
4. Умови проведення конкурсу відповідно до цього Порядку
визначаються Міністром. ( Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003 )
Рішення про проведення конкурсу приймається Міністром у разі
наявності вакантної посади. ( Абзац другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003 )
5. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
досягли встановленого законодавством граничного віку
перебування на державній службі;
визнані в установленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади
державного службовця;
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо
підпорядковані особам, які є їх близькими родичами чи свояками;
позбавлені в установленому законом порядку права займати
відповідні посади на визначений термін;
за станом здоров'я не можуть бути направлені у довготермінове
відрядження;
не мають відповідної вищої освіти або не володіють у
необхідному обсязі державною та іноземними мовами згідно з
встановленими кваліфікаційними вимогами;
в інших випадках, установлених законами.
6. Особи, які подали необхідні документи до МЗС для участі у
конкурсі, є кандидатами для прийняття на дипломатичну
службу (далі - кандидати).
7. Конкурс проводиться в такій послідовності:
1) публікація в засобах масової інформації оголошення про
проведення конкурсу;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у
конкурсі, їх попередній розгляд на відповідність встановленим
кваліфікаційним вимогам;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
Оголошення конкурсу
8. МЗС зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення
конкурсу не пізніше ніж за місяць до його початку.
9. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися
такі відомості:
1) повна назва Міністерства із зазначенням його
місцезнаходження та номерів телефонів;
2) назва вакантної посади із зазначенням, що додаткова
інформація стосовно основних функціональних обов'язків, розміру та
умов оплати праці надається кадровою службою МЗС;
3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних
службовців;
4) термін подання документів (протягом 30 календарних днів
після публікації оголошення).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, яка не
суперечить законодавству про державну та дипломатичну службу.
Прийом і розгляд документів на участь у конкурсі
10. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до
конкурсної комісії МЗС такі документи;
заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями
щодо прийняття на дипломатичну службу;
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками;
дві фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;
копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в
іншому встановленому законодавством порядку;
відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру
щодо себе та членів своєї сім'ї;
копії першої та другої сторінок паспорта, засвідчені кадровою
службою;
документ встановленої форми про стан здоров'я з висновком про
можливість перебування у довготерміновому відрядженні, в тому
числі до країн з важкими кліматичними умовами.
11. Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно
своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів
про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або
вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації
тощо).
12. Забороняється вимагати подання відомостей та документів,
не передбачених цим Порядком.
13. Кадрова служба МЗС перевіряє подані документи на
відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на
дипломатичну службу.
14. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим
вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не
допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою МЗС з
відповідним обґрунтуванням.
У разі наполягання на участі у конкурсі кандидат допускається
до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
15. Подані документи і матеріали конкурсної комісії
зберігаються в кадровій службі протягом 3 років, після чого в
установленому порядку передаються до архіву дипломатичної служби
МЗС.
Проведення іспиту та відбір кандидатів
16. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою здійснення
об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидата.
17. Кадрова служба МЗС за погодженням з головою конкурсної
комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів
про місце і час його проведення.
18. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ),
"Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ) та "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ), інших актів законодавства, міжнародних
договорів та з інших питань з урахуванням специфіки діяльності
дипломатичної служби та окремих структурних підрозділів МЗС.
Рівень знання іноземних мов визначається у порядку,
передбаченому МЗС.
19. Порядок проведення іспиту під час конкурсу для прийняття
на дипломатичну службу та перелік питань з перевірки знань
законодавства, міжнародних договорів та з інших затверджується
Міністром закордонних справ відповідно до цього Порядку та
Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад державних службовців ( z0446-02 ).
20. Кандидати, які не склали іспиту, не можуть бути
рекомендовані конкурсною комісією для прийняття на дипломатичну
службу.
21. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих
документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які
успішно склали іспит, здійснює відбір осіб для прийняття на
дипломатичну службу.
22. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були
відібрані для прийняття на дипломатичну службу, у разі їх згоди за
рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для
зарахування до кадрового резерву дипломатичної служби.
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного кандидата
для прийняття на дипломатичну службу, конкурсна комісія не може
рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
23. У разі коли жодного кандидата не рекомендовано конкурсною
комісією для прийняття на дипломатичну службу, оголошується
повторний конкурс.
24. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо
на ньому присутньо не менше ніж дві третини її складу.
25. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю
голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови комісії.
У рішенні комісії, що подається Міністрові закордонних справ,
обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного
кандидата на вакантну посаду працівника дипломатичної служби та
кандидатів для зарахування до кадрового резерву дипломатичної
служби. ( Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
26. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом,
який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і
подається Міністрові закордонних справ не пізніше ніж через два
дні після його проведення. Кожний член комісії може викласти свою
окрему думку, що відображається у протоколі. ( Пункт 26 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п )
від 17.07.2003 )
27. Конкурсна комісія протягом трьох днів після проведення
конкурсу повідомляє кандидатів про його результати.
28. Рішення про призначення на вакантну посаду працівника
дипломатичної служби та зарахування кандидатів до кадрового
резерву приймає протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною
комісією Міністр закордонних справ на підставі пропозиції
конкурсної комісії. ( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
29. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене Міністру
закордонних справ протягом трьох днів після ознайомлення з ним
кандидата.
30. Рішення Міністра закордонних справ може бути оскаржене у
судовому порядку.on top