Document 171/96-ВР, invalid, current version — Loss of force on June 21, 2001, on the basis - 2542-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу
N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 37-38, ст. 189 )

Про внесення доповнення до Закону України
"Про бюджетну систему України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 27, ст.126 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 172/96-ВР від 06.05.96, ВВР, 1996, N 27, ст. 127 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити статтю 28 Закону України "Про бюджетну систему
України" ( 512-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 26, ст.195) частиною другою такого змісту:
"Якщо показники видатків Державного бюджету України
підлягають відповідно до Правил оформлення проекту Закону України
про Державний бюджет України подальшій деталізації у додатках до
зазначеного Закону, ці додатки є невід'ємною частиною Закону
України про Державний бюджет України. Внесення змін, уточнень та
доповнень до них протягом бюджетного року здійснюється виключно за
рішенням Верховної Ради України". У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно
частинами третьою - дев'ятою цієї статті.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 травня 1996 року
N 171/96-ВРon top