Document 1695-III, first version — Adoption on April 20, 2000
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 5
Закону України "Про приватизацію
державного майна"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.247 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Доповнити статтю 5 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7,
ст. 52, N 51, ст. 453) після частини третьої новою частиною такого
змісту:
"4. Об'єкти паливно-енергетичного комплексу, за винятком тих,
які не підлягають приватизації відповідно до цього Закону,
приватизуються у порядку, встановленому окремим законом про
особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного
комплексу".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами п'ятою - сьомою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону
України про особливості приватизації майна підприємств
паливно-енергетичного комплексу.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Фонду державного майна України привести свої рішення у
відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1695-IIIon top